HOTĂRÂRE nr. 1.327 din 30 decembrie 2021privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 2 alin. (1) și art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile antreprenoriatului, întreprinderilor mici și mijlocii, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.(2) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.(3) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, precum și sediile secundare prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 2
  (1) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului îndeplinește următoarele funcții:
  a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politicilor și strategiilor Guvernului, precum și a propriilor strategii și politici, coordonate cu politica Guvernului în domeniile de competență prevăzute la art. 1 alin. (1);
  b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniile de competență prevăzute la art. 1 alin (1) necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate și din celelalte domenii conexe: administrarea, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa;
  c) de control și monitorizare a domeniului de competență, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau a autorităților publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenței legale și prin care se realizează activități de control operativ la entitățile aflate în subordinea și în coordonarea sa, precum și la operatorii economici aflați sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
  d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;
  e) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniile sale de activitate, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
  f) de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
  g) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;2. prin care exercită funcțiile de coordonare a politicilor și a măsurilor de încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii, de monitorizare și evaluare a acestora, precum și funcțiile de atragere de investiții și promovare a exportului, prin agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului;3. în privința gestionării afacerilor europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;
  h) de coordonare, la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități competente, a activităților privind relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;
  i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
  j) de promovare și dezvoltare a României, a destinațiilor turistice naționale, precum și de promovare a brandului turistic național.
  (2) Principiile care stau la baza activității Ministerului Antreprenoriatului și Turismului sunt următoarele:
  a) coerență, stabilitate și predictibilitate în domeniile sale de responsabilitate;
  b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
  c) întărirea autorității instituției;
  d) perfecționarea managementului fondurilor publice;
  e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;
  f) colaborarea cu partenerii sociali;
  g) asigurarea unui climat concurențial în domeniile coordonate;
  h) promovarea eticii și integrității profesionale.


  Articolul 3

  În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale:1. inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;2. fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării sale și urmărește execuția bugetului, proiectarea și realizarea investițiilor pentru activitățile din domeniile de activitate;3. asigură administrarea proprietății statului în domeniile coordonate, în condițiile legii;4. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;5. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniile coordonate;6. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniile coordonate;7. încheie tratate internaționale sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;8. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;9. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale conform atribuțiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;10. sprijină activitatea organizațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;11. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile, în problemele specifice domeniului;12. elaborează, actualizează și implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;13. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;14. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate și controlează modul de utilizare a acestora;15. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene, în domeniile de competență, prin activități specifice;16. realizează activități de control operativ la operatorii economici din domeniile de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;17. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;18. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;19. asigură implementarea Strategiei naționale anticorupție;20. acționează pentru dezvoltarea comerțului exterior și a cooperării economice internaționale a României;21. asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la modul de soluționare a petițiilor și a solicitărilor de informații de interes public;22. elaborează legislația în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate și notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;23. elaborează proiecte de acte normative în domeniul turismului și acționează pentru dezvoltarea și promovarea turismului;24. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii;25. stimulează relațiile cu camerele de comerț și industrie și cu asociațiile profesionale în domeniile coordonate;26. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor în domeniile sale de responsabilitate;27. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;28. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția în domeniile coordonate și urmărește implementarea concluziilor derivate din acestea;29. administrează participațiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a operatorilor și pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea sa de instituție publică implicată în privatizare și din calitatea de acționar al statului la operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia;30. desfășoară activitățile de privatizare și postprivatizare;31. asigură pregătirea societăților pentru privatizare, stabilește metodele de privatizare și realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege și în condițiile actelor normative aplicabile;32. monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială și supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat și a filialelor acestora, aflați sub autoritatea sa;33. asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și finanțarea cheltuielilor aferente acestei activități din bugetul activității de privatizare;34. efectuează acțiuni de control intern/administrativ la nivelul aparatului propriu, precum și la nivelul unităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestuia, în vederea identificării și remedierii deficiențelor survenite în activitatea acestora;35. elaborează politicile și obiectivele specifice ale ministerului în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce îi revin din strategiile naționale și din instrumentele juridice internaționale la care România este parte;36. coordonează relațiile ministerului și ale structurilor aflate în subordinea acestuia cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, cu instituții similare din statele membre ale Uniunii Europene și din alte state, pentru domeniile sale de competență;37. coordonează participarea la procesul de elaborare a politicilor și legislației europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniile sale de competență;38. coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative europene și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare a acestora pentru domeniile de competență;39. asigură participarea la procesul de notificare către Comisia Europeană a legislației naționale care transpune legislația europeană și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, în domeniile de competență;40. coordonează armonizarea cadrului instituțional și a capacității administrative de gestionare și implementare a cerințelor și recomandărilor Uniunii Europene în domeniul de competență;41. asigură coordonarea cadrului și mecanismelor instituționale de elaborare a Planului național de redresare și reziliență, precum și de gestionare, monitorizare și raportare a mecanismului de implementare și mecanismului financiar al Planului național de redresare și reziliență, pentru domeniile de competență;42. asigură mecanismele de coordonare orizontală reglementate legislativ și administrativ, pentru asigurarea sinergiei intervențiilor selectate în cadrul Planului național de redresare și reziliență, programe operaționale și regionale, respectiv din alte surse de finanțare pentru a răspunde nevoilor identificate, precum și de evitare a dublei finanțări;43. realizează activități în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare;44. realizează acțiuni în calitatea de minister de resort și ordonator principal de credite pentru investiția României la Combinatul Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina până la data înstrăinării acesteia, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor restante de plată ale României aferente împrumutului acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul Agriculturii și Comodity Credit Corporation (CCC), în baza Legii Publice americane nr. 480/1992.


  Articolul 4

  În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului exercită, în principal, următoarele atribuții specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:
  A. În domeniile comerțului, al politicii comerciale și al relațiilor economice internaționale:1. elaborează și îndeplinește politica națională în domeniul comerțului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de adaptare continuă la evoluțiile geopolitice și economice internaționale ale politicilor de comerț exterior, în vederea promovării exporturilor de bunuri și servicii;2. pregătește și promovează interesele comerciale naționale în cadrul instituțiilor europene, elaborează și susține poziția României cu privire la politica comercială comună a Uniunii Europene;3. efectuează demersuri pe lângă serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Comitetului de comerț internațional al Parlamentului European pentru obținerea de informații relevante în vederea pregătirii și susținerii poziției naționale în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene;4. monitorizează procedurile de aprobare a rezultatelor negocierilor comerciale bilaterale, regionale, plurilaterale și multilaterale și mediatizează prin intermediul surselor media disponibile prevederile convenite în respectivele acorduri și tratate comerciale;5. acordă asistență operatorilor economici în vederea valorificării în comerțul cu țările terțe a avantajelor rezultate din acordurile și tratatele comerciale încheiate la nivelul Uniunii Europene și multilateral;6. urmărește permanent activitățile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, denumită în continuare OMC, și asigură participarea ca stat membru al Uniunii Europene la activitatea curentă a Consiliului general al OMC și a organelor sale subsidiare;7. exercită calitatea de punct național de informare cu Comisia Europeană și Secretariatul OMC în domeniul schimbului de informații naționale pentru domeniile reglementate pe plan european și multilateral prin acordurile de comerț liber bilaterale, regionale, plurilaterale și multilaterale; inițiază și asigură, după caz, coordonarea cu ministerele/ instituțiile de resort din România;8. urmărește și analizează componentele globale din cadrul politicii comerciale comunitare; cooperează în acest sens cu ministerele și alte instituții cu responsabilități conexe politicii comerciale;9. asigură un dialog permanent cu Parlamentul României pe aspecte de politică comercială; elaborează documentații specifice pe componente de politică comercială, la solicitările punctuale ale comisiilor de specialitate ale Parlamentului României; participă și informează asupra stadiului negocierilor comerciale și pentru ratificarea acordurilor și tratatelor de comerț liber bilateral, regional, plurilateral și multilateral;10. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere și instituții cu responsabilități în domeniul investițiilor străine, în vederea elaborării, promovării și susținerii intereselor investiționale ale României în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în dialogul cu Comisia Europeană, în cadrul Comisiei Organizației Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional - UNCITRAL și cu alte organisme internaționale, de exemplu, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE;11. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere și instituții cu responsabilități în domeniul investițiilor, la negocierea de noi acorduri și tratate bilaterale în domeniul investițiilor cu țări terțe de interes și cu care Comisia Europeană nu are în vedere încheierea pe termen mediu de astfel de acorduri la nivel Uniunii Europene;12. avizează proiecte de acte normative ale altor instituții ale administrației publice centrale care includ elemente conexe politicii comerciale, pentru aspecte din competența sa;13. elaborează sinteze și informări privind politicile comerciale europene în plan regional, european și multilateral;14. menține un dialog permanent și relații de colaborare cu structuri neguvernamentale ale mediului de afaceri și organizează, în colaborare cu acestea, simpozioane, mese rotunde sau seminare destinate operatorilor economici, în cadrul cărora se prezintă informații privind specificul țărilor partenere, noutăți din legislația acestora în domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, elaborând materiale documentare necesare pentru aceste manifestări;15. elaborează, propune și susține poziția României în domeniul măsurilor de apărare comercială la nivelul Comisiei Europene și asigură participarea la reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene care dezbat subiecte de apărare comercială;16. acordă, la cerere, asistență de specialitate producătorilor naționali și europeni în vederea asigurării unei concurențe loiale pe piața internă a Uniunii Europene;17. monitorizează investigațiile și măsurile de apărare comercială adoptate de țări terțe împotriva unor produse originare din România sau din Uniunea Europeană; evaluează impactul investigațiilor și, după caz, pe cel al măsurilor de apărare comercială cu părțile interesate, pentru a propune modalități specifice de acțiune;18. participă la activitatea comitetelor și grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene, ce asigură monitorizarea și implementarea reglementărilor Uniunii Europene și acordurilor convenite cu țări terțe în domeniul comerțului cu produse industriale;19. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor Uniunii Europene privind eliberarea documentelor de import și, după caz, export în/din Uniunea Europeană al unor produse aflate în domeniul de competență al ministerului;20. asigură funcția de autoritate națională pentru sistemul electronic comunitar de gestionare a licențelor de export/import instituite în baza reglementărilor Uniunii Europene;21. acordă, la cerere, asistență operatorilor economici, cu privire la regimul de import și de export al Uniunii Europene, al procedurilor de obținere a licențelor de import sau de export și a documentelor de supraveghere la import și, după caz, la export, aflate în domeniul de competență al ministerului;22. elaborează poziția României și participă la negocierea acordurilor bilaterale în domeniul cooperării economice și tehnico-științifice sau a altor acorduri ce includ componente economice, cu țări terțe, acorduri care, conform legislației Uniunii Europene, sunt de competență națională;23. întocmește documentele necesare începerii negocierilor comerciale, semnării și aprobării/ratificării acordurilor negociate și semnate la nivelul Uniunii Europene;24. urmărește aplicarea în practică a prevederilor decurgând din tariful vamal al Uniunii Europene, a aspectelor conexe cu impact asupra politicii comerciale comune, în special vizând regulile de origine, cooperarea vamală, facilitarea comerțului, suspendări tarifare, colectarea taxelor antidumping și anti-subvenție și asigură conlucrarea cu Autoritatea Vamală Română;25. elaborează, promovează și susține poziția ministerului la reuniunile de coordonare a afacerilor europene organizate și coordonate de Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, pe componenta de politici comerciale;26. elaborează, promovează și susține poziția ministerului la reuniunile grupului de lucru interministerial privind problematica BREXIT, organizate și coordonate de MAE, pe componenta de politici comerciale;27. cooperează cu coordonatorul național pentru problematica Organizației pentru Comerț și Dezvoltare Economică, inclusiv în problematica candidaturii României la OCDE;28. elaborează, promovează și susține poziția națională în cadrul Comitetului specializat al OCDE în domeniul politicii comerciale;29. participă, în colaborare cu MAE, alte ministere și instituții cu relevanță, la activitatea specifică a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, în scopul susținerii, în coordonare cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, a pozițiilor politico-economice ale României în materie de comerț și dezvoltare;30. urmărește dezvoltările pe componenta de politică comercială aferentă activității organizațiilor economico-comerciale cu vocație universală;31. asigură participarea la lucrările Consiliului Interinstituțional, constituit în baza art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;32. asigură emiterea autorizațiilor/licențelor de export sau de import privind restricții comerciale aferente unor mărfuri aflate în sfera de atribuții, instituite în baza unor sancțiuni internaționale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;33. eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, în conformitate cu prevederile Descretului-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, cu modificările ulterioare;34. promovează interesele economice și comerciale ale României, inițiază și promovează proiecte de acorduri și înțelegeri pentru dezvoltarea relațiilor economice cu alte state terțe și cu organizațiile economice internaționale, potrivit competențelor naționale, ca stat membru al Uniunii Europene;35. fundamentează și promovează interesele economico-comerciale ale României în context bilateral, regional, multilateral, la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), precum și în contextul Politicii comerciale comune a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile legale naționale în materie;36. reprezintă interesele statului român în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul său de activitate;37. coordonează și urmărește respectarea implementării politicii comerciale comune de către România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;38. asigură consultarea și cooperarea cu alte instituții guvernamentale și neguvernamentale și ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea și aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;39. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale, plurilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competențelor naționale și în corelare cu politica Uniunii Europene;40. mediatizează, acordă consultanță și sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerțul cu țările terțe a oportunităților și avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul OMC și/sau prin acordurile de comerț liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerț;41. asigură gestionarea problematicii comerciale rezultată din participarea României la inițiativele economice regionale europene la care Uniunea Europeană este parte sau pe care le sprijină, cum ar fi Cooperarea la Marea Neagră, Parteneriatul Estic;42. asigură contribuții, vizând domeniul politicii comerciale, pentru acțiunile aferente Asistenței pentru Dezvoltare (ODA) și Agendei 2030 - Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, gestionate în plan național și la nivelul Consiliului UE de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, respectiv ai Secretariatului General al Guvernului - Departamentul Dezvoltare Durabilă;43. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, alte ministere și instituții cu relevanță, la activitatea specifică a United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Consiliu și organele sale subsidiare, în scopul susținerii, în coordonare cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, a pozițiilor politico-economice ale țării noastre în materie de comerț și dezvoltare;44. urmărește evoluțiile pe componenta de politică comercială aferentă activității organizațiilor economico-comerciale cu vocație universală;45. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni și al președințiilor părții române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegațiilor participante, participă prin delegați proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în țară, cât și în străinătate, elaborează și supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfășurării sesiunilor și planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;46. oferă și asigură operatorilor economici informații de piață și oportunități de afaceri privind accesul pe piețele externe și acordă asistență de specialitate în procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară și în străinătate;47. asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare comercial-economice, precum și buna funcționare a activității acestora, prin stabilirea obiectivelor strategice ale activității reprezentanților comerciali economici din rețeaua externă, care includ cu prioritate identificarea de oportunități de afaceri pentru firmele românești și atragerea de investiții străine în România, sprijinirea societăților comerciale românești în vederea facilitării accesului pe piețele externe, dar și urmărirea evoluțiilor macroeconomice și a poziționărilor actorilor economici majori pe plan internațional, stabilirea de alianțe economice și elaborarea de programe concrete de colaborare cu principalii parteneri economici ai României;48. cooperează cu reprezentanțele economice și comerciale acreditate în România pentru identificarea și concretizarea unor proiecte și pentru promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale;49. participă la dialogul cu instituțiile financiare internaționale și acționează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;50. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe și cu celelalte instituții cu atribuții în materie de diplomație economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate;51. monitorizează implementarea Strategiei naționale de export a României, conform legislației în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, și asigură ca atât instrumentele naționale, cât și cele europene sau internaționale de susținere să atingă obiectivele acestei strategii;52. dezvoltă forme de colaborare și dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel național, respectiv patronatele și asociațiile profesionale, precum și cu camerele de comerț și industrie, asigurând secretariatul Consiliului de export, conform Hotărârii Guvernului nr. 486/2004, privind înființarea Consiliului de export;53. elaborează, coordonează și monitorizează Programul de susținere și promovare a exporturilor cu finanțare parțială de la bugetul de stat, asigurând organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții în străinătate, realizarea de studii de piață, acțiuni de publicitate cu caracter general și a portalului de comerț exterior, în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești, precum și a altor instrumente de promovare a acestora, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;54. urmărește implementarea eficientă a Programului de susținere și promovare a exportului, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor românești la târgurile, expozițiile și misiunile economice din străinătate, elaborând și supunând spre aprobare bugetul și structura programului, conform Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei și Comerțului, cu modificările ulterioare;55. gestionează Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat;56. monitorizează ajutoarele de stat sau de minimis acordate și efectuează activități de control asupra modului de utilizare a acestora;57. verifică respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de stat și dispune măsurile ce se impun, conform normelor europene și naționale în materie, în situația în care aceste condiții nu au fost respectate;58. acordă asistență tehnică operatorilor economici care intenționează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expozițiile și misiunile economice internaționale;59. sprijină, în condițiile legii, acțiunile coordonate de Ministerul Finanțelor pentru recuperarea creanțelor României rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;60. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul comerțului;61. realizează lucrări de evaluare a potențialului existent pe piețele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de țări partenere și/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerț sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene și promovării ofertei românești de export în condițiile pieței concurențiale;62. identifică acele categorii de produse românești cu potențial de export și realizează analize sectoriale și de prezentare a capacității de absorbție a ofertei românești pe plan extern;63. elaborează și actualizează materiale de informare și documentare în domeniul comerțului exterior pentru portalul de comerț;64. solicită mediului de afaceri și autorităților publice materiale promoționale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităților de afaceri și a potențialului economic al României;65. utilizează baze de date cu exportatorii și importatorii din România, precum și baze de date statistice de comerț exterior și realizează lucrări de sinteză privind evoluția relațiilor comerciale ale României pe plan internațional;66. mediatizează cererile de produse românești și propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;67. inițiază propuneri de programe și proiecte pentru promovarea exporturilor românești de produse și servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susținere a acestora;68. organizează întâlniri de afaceri între firmele românești și străine, direct sau în colaborare cu instituții și agenții guvernamentale, camere de comerț, asociații profesionale, organizații de promovare a întreprinderilor mici și mijlocii din România și instituții partenere de promovare a comerțului din alte țări;69. dezvoltă relații de cooperare și parteneriat cu organizații, instituții și asociații profesionale românești și străine pentru promovarea comerțului pe plan internațional, potrivit legii;70. participă la reuniunile mecanismelor de susținere a exportatorilor la nivelul Uniunii Europene;71. poate atrage fonduri structurale și implementează proiecte și programe care vizează eficientizarea și diversificarea instrumentelor de susținere a exportatorilor;72. participă la proiectele și programele care vizează creșterea performanțelor la export în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării;73. poate asigura, în cazul primirii unor solicitări concrete, managementul unitar al promovării și derulării operațiunilor de comerț exterior pentru societățile în care acționar majoritar este statul;74. întocmește mandatele de reprezentare la nivelul Uniunii Europene și alte documente relevante la nivelul Uniunii Europene în domeniul politicii comerciale și relațiilor economice internaționale și solicită avizarea mandatului de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;75. diseminează toate informațiile legate de activitatea de promovare a exportului către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului;76. coordonează activitatea funcționarilor publici din agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, în legătură cu relațiile dintre potențialii exportatori locali și posibilii parteneri externi, precum și orice alte activități de promovare a exportului;77. centralizează situațiile statistice regionale cu privire la promovarea exportului;78. participă la programul de lucru al European Trade Promotion Organization și al World Trade Promotion Organization.
  B. În domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri:1. asigură elaborarea, gestionarea și monitorizarea implementării proiectelor și programelor pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și ale fenomenelor specifice economiei de piață;2. asigură corelarea și monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autoritățile publice interesate, pentru aplicarea în România a inițiativei „Small Business Act“;3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;4. asigură stimularea și corelarea acțiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;5. reprezintă și participă, în numele statului român, la activitatea organizațiilor internaționale din domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;6. exercită funcțiile de coordonare și control, precum și toate drepturile pe care legea le prevede pentru membrii fondatori privind Fundația de Post-Privatizare și asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizații, instituții și autorități;7. asigură corelarea și monitorizarea îndeplinirii activităților și acțiunilor cuprinse în programele naționale de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;8. solicită și primește de la celelalte autorități ale administrației publice, în condițiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației;9. coordonează și participă împreună cu alte organe ale administrației publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri și cooperației;10. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;11. derulează, gestionează și coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființarea de unități de management de proiect, în condițiile legii;12. cooperează în cadrul programelor și studiilor Uniunii Europene și ale OCDE la implementarea proiectelor și programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, precum și în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;13. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează planuri de acțiuni pentru mediul de afaceri, în conformitate cu strategiile existente în domeniu;14. propune, derulează, asigură și monitorizează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor administrative;15. organizează, participă și coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia și instrumentele preluate de la organizații și organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață;16. colaborează direct pe proiecte specifice și în regim permanent cu organizații și organisme internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, OCDE -, asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;17. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, prin asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajării și sprijinirii inițiativei antreprenoriale;18. implementează și coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor și angajamentelor cu privire la reforma reglementărilor formulate de Comisia Europeană și OCDE;19. asigură, coordonează și răspunde în domeniile de competență de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele de acțiune ale Comisiei Europene, în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în Uniunea Europeană;20. urmărește promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurențial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
  a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei naționale anticorupție, în domeniul de activitate, precum și a celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;
  b) implementarea standardelor OCDE, Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;
  c) cunoașterea și aplicarea de bune practici internaționale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public și mediul privat;
  21. colaborează cu celelalte autorități și instituții publice care au competențe în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, inclusiv pentru îmbunătățirea cadrului legislativ;22. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizațiilor internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Asociația Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, OCDE -, asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;23. elaborează cadrul normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice și pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri;24. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din reglementările europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene în domeniile coordonate;25. asigură coordonarea la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la cooperarea internațională în domeniul mediului de afaceri;26. este autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în relațiile cu societățile cooperative și urmărește respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;27. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor;28. nominalizează un reprezentant în Consiliul consultativ al cooperației, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, și participă la lucrările acestuia;29. participă la lucrările Comitetului consultativ pentru întreprinderi mici și mijlocii, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;30. coordonează acțiunile desfășurate în cadrul Programului național „România HUB“, asigurând administrarea programului;31. monitorizează stadiul de implementare a măsurilor/acțiunilor prevăzute în Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020;32. dezvoltă și operează un portal, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea prevenirii nr. 270/2017, dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 270/2017;33. elaborează scheme de ajutor de stat sau de minimis privind stimularea investitorilor individuali-business angels instituite prin lege conform art. 7 din Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;34. asigură punerea în aplicare a Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.478/2019 privind aprobarea înființării Registrului național de franciză și a Normelor metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză, conform art. III alin. (2) din Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;35. promovează prin mijloace specifice de informare, precum: website, e-mail, grupuri de lucru și evenimente publice, cadrul legislativ cu impact asupra mediului de afaceri și modificările aduse acestuia;36. acordă titlul de incubator de afaceri în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;37. constituie Comisia cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri, în conformitate cu Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităților Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;38. sprijină și consiliază inițiatorii de acte normative cu implicații în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și le trimite rezultatele testului IMM;39. asigură secretariatul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii (GEIEAN), în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 699/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii în vederea obținerii avizului GEIEAN asupra proiectelor de acte normative și a rapoartelor testelor IMM aferente, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;40. transmite spre analiză către GEIEAN rapoarte privind aplicarea testelor IMM;41. coordonează activitatea GEIEAN în emiterea de avize consultative cu privire la oportunitatea aprobării proiectelor de acte normative, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;42. asigură consultanță în vederea realizării raportului de test IMM, conform Ordinului ministrului economiei nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și aplicare a Testului IMM;43. realizarea obiectivelor de transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri, conform reformei 1 din Planul național de redresare și reziliență (PNRR);44. asigură realizarea obiectivelor prevăzute în PNRR cu privire la transparența și aplicabilitatea testului IMM;45. asigură implementarea investițiilor prevăzute în PNRR cu privire la realizarea de platforme digitale pentru transparență legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală pentru mediul de afaceri;46. menține permanent legătura cu stakeholderii reprezentativi la nivelul mediului de afaceri din România;47. organizează cursuri în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și antreprenoriatului;48. elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii;49. asigură dialogul cu entitățile publice și private implicate în sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;50. gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat și controlează modul de utilizare a acestora de către instituțiile publice din subordinea ministerului;51. participă la lucrările organismelor europene, aferente dezvoltării politicilor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirii mediului de afaceri.

  C. În domeniul investițiilor străine:1. avizează, elaborează și promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul investițiilor străine directe și participă la susținerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;2. elaborează și implementează strategii, politici publice și programe în domeniul investițiilor străine directe;3. coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investițiilor străine în România și a programelor de acțiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale și locale, în conformitate cu prioritățile și cu programul de dezvoltare economică a țării;4. realizează acțiuni de promovare, marketing și publicitate, în țară și în străinătate, pentru atragerea și implementarea investițiilor străine directe;5. realizează acțiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general, pe piețele interne și externe, pentru promovarea investițiilor străine în România și a climatului investițional al României;6. încheie contracte, convenții și înțelegeri de colaborare cu instituții, asociații, firme de specialitate și experți din țară și din străinătate, în scopul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe;7. colaborează cu Secretariatul General al Guvernului, ministerele, autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte instituții centrale și locale, precum și cu parteneri români și străini, în vederea atragerii investițiilor străine în România și prezentării ofertelor investiționale ale României pe plan extern;8. desfășoară activități de promovare a investițiilor străine pe plan intern și extern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor Programului de guvernare în domeniul său de activitate;9. identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și cu celelalte instituții publice, cu societățile și regiile autonome interesate, proiecte noi de investiții în sectorul privat și de stat și asigură prezentarea acestora investitorilor străini;10. asigură activitatea de promovare și sprijină implementarea investițiilor străine, îndeplinind rolul de punct de contact și de intermediar între investitori sau parteneri străini, după caz, și autoritățile centrale și locale;11. examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiții în România și stabilește acțiunile pentru implementarea acestora, solicitând, după caz, sprijinul instituțiilor și societăților implicate;12. acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistență tehnică, sprijin și consultanță, împreună cu instituțiile competente, după caz, pentru realizarea proiectelor de investiții cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce privește procedura de definitivare a formalităților pentru investițiile străine confirmate, precum și cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanțare de la autoritatea responsabilă;13. evaluează reacțiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activității de investiții în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acționa în consecință;14. organizează, inclusiv în parteneriat cu organisme guvernamentale și neguvernamentale, în țară și în străinătate, evenimente, misiuni, seminare, conferințe, mese rotunde și dezbateri pentru atragerea și promovarea investițiilor străine și participă la manifestări similare inițiate de alte instituții sau de organizații române ori străine;15. organizează misiuni economice și vizite de informare în țară, pentru investitorii străini, în scopul promovării și atragerii investițiilor străine;16. organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu agențiile sau instituțiile guvernamentale similare, precum și cu organisme private din țară și din străinătate;17. acționează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizațiile profesionale, cu patronatele, camerele de comerț bilaterale și cu ambasadele, pentru menținerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investițiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor și eliminarea barierelor administrative;18. realizează și difuzează materiale promoționale, broșuri, pliante, afișe, cataloage, postere, ghiduri de investiție, materiale audiovideo, obiecte de protocol, studii și analize privind mediul de afaceri național și internațional;19. efectuează studii de marketing;20. promovează o imagine atractivă privind politica și realitățile economice, climatul investițional din România, în mediile de afaceri naționale și internaționale;21. promovează prin intermediul inserțiilor publicitare și articolelor, în publicații scrise și on-line de interes general și specific, climatul investițional al României și proiectele de investiții;22. poate accesa fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condițiile legii;23. acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.
  D. În domeniul turismului:1. elaborează și implementează în domeniul turismului strategii și soluții de reformă pentru evoluția sectorului, politici de promovare și dezvoltare a turismului, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare;2. elaborează, aprobă și implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;3. organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale;4. îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea programului pentru definirea și promovarea brandului turistic național, în scopul creării unei imagini pozitive a României;5. autorizează operatorii economici și personalul de specialitate din turism, respectiv acordă licențe agențiilor de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi și traseele turistice montane, brevetează și atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice și activitățile din industria de agrement, acreditează/reacreditează organizațiile de management al destinațiilor, centrele naționale/locale de informare și promovare turistică;6. atestă ca stațiuni turistice de interes local sau național localități sau părți de localități, la solicitarea autorităților publice locale;7. organizează evidența, atestarea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic, conform legii;8. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;9. urmărește evoluția politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului și propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;10. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din reglementările europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;11. aprobă atât înființarea, cât și atribuțiile reprezentanțelor teritoriale, cu sediul în țară;12. solicită și primește de la celelalte autorități publice informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului turismului;13. elaborează strategiile și planurile de acțiune aferente domeniului turismului;14. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;15. derulează sau coordonează programe și proiecte cu finanțare externă;16. coordonează cooperarea în cadrul programelor și studiilor Uniunii Europene, ale Organizației Mondiale a Turismului și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Acordului Parțial Extins, Comisiei Europene pentru Turism, al proiectelor și programelor din domeniul turismului, precum și în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;17. identifică metode de îmbunătățire a activităților în domeniu, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei private;18. urmărește promovarea unui mediu de afaceri în domeniul coordonat, stimulativ, concurențial, corect și integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
  a) organizarea de consultări publice periodice cu privire la implementarea Strategiei naționale anticorupție și a celorlalte politici publice cu impact asupra turismului;
  b) cunoașterea și aplicarea de bune practici internaționale ori standarde în implementarea programelor proprii;
  19. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, precum și congrese, colocvii și alte acțiuni similare, în țară și străinătate, în domeniul turismului;20. participă la manifestări expoziționale de turism în țară și în străinătate, organizează vizite educaționale de informare, precum și evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în țară și în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritățile administrației publice locale și centrale, cu alte entități ce desfășoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanții mass-mediei;21. organizează activități de promovare prin producție/coproducție de emisiuni TV și radio;22. stabilește, împreună cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum și măsuri pentru integrarea acestora în acțiunile de modernizare a localităților și a zonelor aferente;23. efectuează monitorizarea și controlul operativ al persoanelor fizice și juridice din domeniul turismului, activităților din turism și din industria de agrement;24. efectuează controlul calității serviciilor din turism și din industria de agrement;25. monitorizează derularea investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;26. coordonează programele de asistență acordată de Organizația Mondială a Turismului și de alte organisme internaționale;27. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, programe naționale și județene de reconversie profesională în meseriile specifice activității turistice;28. realizează politica de promovare și dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing și promovarea turismului și a programului de dezvoltare a produselor turistice;29. avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile privind construcțiile în domeniul turismului;30. coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investițiile realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale;31. participă la dezvoltarea Programului național de investiții în infrastructura turistică, în colaborare cu autoritățile publice locale, conform Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate - a proiectelor de investiții în turism, cu modificările și completările ulterioare;32. colaborează cu celelalte organisme de specialitate aflate în subordinea Guvernului (ministere, autorități publice locale), organizații patronale și profesionale din turism, organizații internaționale pentru aplicarea și armonizarea strategiei naționale cu reglementările și strategiile naționale și internaționale în domeniul turismului și cu strategiile existente în alte domenii sectoriale, care pot avea implicații în turism, cum ar fi, fără a se limita la: cultură, agricultură, mediu, dezvoltare teritorială, urbanism, transport;33. inițiază și propune realizarea, completarea și/sau modificarea legislației din domeniul specific de competență și din domenii de activitate cu implicații în turism, cum ar fi, fără a se limita la: cultură, agricultură, mediu, dezvoltare teritorială, sănătate, necesară aplicării politicii naționale, strategiei de reformă și programelor de dezvoltare a turismului;34. inițiază demersuri necesare pentru realizarea procedurilor în vederea obținerii avizului de mediu pentru strategii/programe/proiecte/planuri;35. participă în colaborare cu celelalte compartimente și autorități publice centrale și locale la actualizarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009, cu modificările ulterioare;36. coordonează și implementează Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 358/2019, și coordonează procesul de desemnare a destinațiilor ecoturistice din România;37. participă în colaborare cu celelalte compartimente și autorități publice centrale și locale la actualizarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“, în conformitate cu Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“, cu modificările și completările ulterioare;38. formulează propuneri pentru stabilirea liniilor de finanțare în domeniul turismului și domeniile conexe acestuia pentru perioada 2021-2027;39. inițiază și, participă la implementarea de proiecte, finanțate din fonduri naționale și/sau externe, în domeniul său de competență;40. inițiază și, în limita mandatului, participă la dezvoltarea de programe/proiecte, în domeniul său de competență;41. monitorizează și realizează demersurile, în comun cu Ministerul Sănătății și Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, necesare evaluării factorilor naturali de cură din stațiunile turistice pentru a fi declarate stațiuni balneare, balneoclimatice;42. inițiază și participă la îmbunătățirea sistemului statistic național din turism;43. în limita mandatului, participă la elaborarea studiilor de consultanță, a studiilor de specialitate privind dezvoltarea durabilă a turismului, capacitatea de suport a destinațiilor turistice, a analizelor și cercetărilor privind dezvoltarea turismului în general, pe forme de turism, de la nivel macroregional și microregional;44. organizează și participă la evenimente organizate de autorități publice centrale și locale, asociații patronale/ profesionale din turism, mediul academic și de cercetare pe domeniile de competență;45. inițiază, propune și asigură realizarea materialelor de promovare/informare, în vederea diseminării informațiilor necesare desfășurării activităților din cadrul centrelor de informare turistică și al asociațiilor de promovare și informare turistică, a strategiilor sectoriale existente și a modalităților de implementare a acestora și a materialelor necesare pentru elaborarea strategiilor destinațiilor turistice incluse în rutele europene pentru biciclete, rutele europene pedestre dezvoltate și care se vor dezvolta pe teritoriul țării noastre;46. inițiază dezvoltarea de parteneriate cu autorități publice, organizațiile profesionale, sindicale și patronale, mediul academic și de cercetare în vederea dezvoltării turismului în România;47. identifică posibile surse de finanțare din fonduri europene pentru domeniul turism și domeniile conexe acestuia;48. colaborează cu instituții și organizații de profil, din domenii cu implicații în dezvoltarea turismului, la stabilirea temelor de cercetare și la elaborarea studiilor de dezvoltare a turismului;49. participarea în cadrul unor comisii interministeriale și a unor grupuri de lucru în domeniul turismului și în domeniile conexe.


  Articolul 5

  În exercitarea atribuțiilor sale, ministerul colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu partenerii de dialog social, precum și cu alte organisme și instituții publice.


  Articolul 6
  (1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministerul este autorizat:
  a) să efectueze acțiuni de control și să dispună măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;
  c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;
  d) să emită și să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;
  e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;
  f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.
  (2) Pentru operatorii economici aflați sub autoritatea sa, ministerul exercită în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile de instituție publică implicată și în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, competențele de autoritate publică tutelară.


  Articolul 7

  Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.


  Articolul 8
  (1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Cu respectarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului, se pot organiza direcții, servicii, birouri și se pot stabili: numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(3) Personalul ministerului este compus din demnitari și funcționari publici, care ocupă funcții publice generale, precum și din personal contractual și diplomatic.(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 589 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi sunt destinate pentru rețeaua de reprezentare externă.(5) Numirea personalului din birourile care constituie rețeaua de reprezentare externă se face de către ministrul antreprenoriatului și turismului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor de reprezentare externă se derulează în baza unui protocol de colaborare încheiat între minister și Ministerul Afacerilor Externe.(6) Pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, ministerul poate înființa echipe de proiect, unități de implementare sau de management al proiectelor și cu personal angajat în afara organigramei în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(7) Numărul de posturi, organizarea și funcționarea echipelor de proiect prevăzute la alin. (6) se realizează prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.(8) În cadrul ministerului funcționează reprezentanțe teritoriale în domeniul turismului, structuri fără personalitate juridică, cu sediul în țară, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. Activitatea reprezentanțelor teritoriale se poate desfășura în spații închiriate, cu suportarea cheltuielilor de către minister.(9) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților aflate în subordinea și în coordonarea ministerului, finanțate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.(10) Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea ministerului sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.


  Articolul 9
  (1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fișa postului.(3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.(4) Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul poate acorda, prin ordin, calitatea de consilier onorific.


  Articolul 10
  (1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul antreprenoriatului și turismului.(2) Ministrul antreprenoriatului și turismului reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.(4) Ministrul antreprenoriatului și turismului este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pe lângă ministrul antreprenoriatului și turismului funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul antreprenoriatului și turismului emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului pot fi delegate atribuții.(8) În cazul în care ministrul antreprenoriatului și turismului nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor.


  Articolul 11
  (1) Ministrul antreprenoriatului și turismului este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.
  (la 01-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 432 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 01 aprilie 2022 )
  (2) Secretarul general al ministerului are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului ori încredințate de ministrul antreprenoriatului și turismului.(3) Secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.


  Articolul 12

  Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 13
  (1) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are în dotare un parc auto, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de conducere, nominalizați prin ordin al ministrului. Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autovehicul va fi stabilit prin ordin de ministru.


  Articolul 14

  Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.


  Articolul 15

  Patrimoniul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului se constituie prin preluarea patrimoniului corespunzător activităților și personalului din domeniile sale de competență de la Ministerul Economiei, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condițiile art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 16

  Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 18

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 martie 2021.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat

  București, 30 decembrie 2021.
  Nr. 1.327.

  Anexa nr. 1^1)

  ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

  (la 01-04-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 432 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 01 aprilie 2022 )


  Anexa nr. 2

  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

  I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
  a) Cu finanțare de la bugetul de stat:
  1.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului București - 26 de posturi
  2.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești - 26 de posturi
  3.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanța - 26 de posturi
  4.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași - 26 de posturi
  5.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Brașov - 26 de posturi
  6.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Târgu Mureș - 26 de posturi
  7.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj - 26 de posturi
  8.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Craiova - 26 de posturi
  9.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara - 26 de posturi
  II. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
  1.LITORAL - S.A., în faliment
  2.MAMAIA - S.A.
  3.NEPTUN-OLIMP - S.A.
  4.CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC - S.A.
  5.LIDO - S.A.
  6.IEZERUL - S.A.
  7.TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ - S.A.
  8.BEGA TURISM - S.A.
  9.ROBINSON TURISM - S.A.
  10.SOCIETATEA CARMEN SILVA 2000 - S.A., în faliment
  11.ANCA IRINA - S.A., în faliment
  12.PREDEAL - S.A., în faliment
  13.IMOTRUST - S.A.
  14.TURISM COVASNA - S.A.


  Anexa nr. 3

  Mijloacele de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice

  Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  0123
  1Aparatul propriu*) pentru transport marfă și persoane (delegații)Autovehicule70
  2Pentru activitățile specifice desfășurate de rețeaua comercială externă și rețeaua economică externă din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătateAutovehicule117
  3Pentru activități specifice desfășurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlociiAutovehicule18

  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 4

  SITUAȚIA
  sediilor secundare ale Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
  1. Imobil construcție P+3, situat în str. Poterași nr. 11, sectorul 4, București, și terenul aferent, în domeniul public al statului;2. Imobil construcție 53,68 mp, situat în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, în domeniul public al statului;3. Imobil teren Șos. Viilor nr. 38, sectorul 5, București, în domeniul public al statului;4. Imobil situat în Șos. Olteniței nr. 225A, sectorul 4, București, în domeniul public al statului;5. Imobil etajele 1, 2, 3 din clădire situate în str. Promoroaca nr. 9-11, București, sectorul 1, în domeniul public al statului;6. Teren str. Promoroaca nr. 9-11, București, sectorul 1, în domeniul public al statului.

  ----