ORDIN nr. 529/1.597/1.026/2023privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 529 din 25 aprilie 2023
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.597 din 19 mai 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.026 din 3 mai 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 29 mai 2023
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,
  ministrul economiei, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat


  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL ECONOMIEI
  Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.
  Adresa: orașul Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, județul Brașov
  Cod unic de înregistrare: RO 14469423
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

  mii lei

   

  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri an curent 2023

  0

  1

  2

  3

  4

  I.

   

   

  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

  1

  5.211

   

  1

   

  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  5.211

   

   

  a)

  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

  3

   

   

   

  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

  4

   

  2

   

  Venituri financiare

  5

  0

  II

   

   

  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  5.615

   

  1

   

  Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

  7

  5.615

   

  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  394

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  102

  C.

  cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din
  care:

  10

  4.809

  C0

  Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

  11

  13

  C1

  ch. cu salariile

  12

  6

  C2

  bonusuri

  13

  7

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  4.576

   

  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

  15

  0

  C4

  Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  213

  C5

  cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

  17

  7

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  310

  2

   

  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III

   

   

  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

  20

  -404

  IV

  1

   

  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0

   

  2

   

  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

   

   

  3

   

  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

   

   

  4

   

  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

   

   

  5

   

  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

   

  V

   

   

  PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24-RD.25), din care:

  26

  -404

   

  1

   

  Rezerve legale

  27

   

  2

   

  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

   

  3

   

  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  -404

  4

   

  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

   

  5

   

  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

   

  6

   

  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=0

  32

  0

  7

   

  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

   

  8

   

  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0

   

  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

   

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

   

   

  c)

  - dividende cuvenite altor acționari

  37

   

  9

   

  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI

   

   

  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

   

  VII

   

   

  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

   

   

   

  a)

  cheltuieli materiale

  41

   

   

   

  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

   

   

   

  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

   

   

   

  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

   

   

   

  e)

  alte cheltuieli

  45

   

  VIII

   

   

  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  96.295

   

  1

   

  Alocații de la buget

  47

  0

   

   

   

  alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

  48

   

  IX

   

   

  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  96.295

  X

   

   

  DATE DE FUNDAMENTARE

   

   

   

  1

   

  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  74

  2

   

  Nr.mediu de salariați total

  51

  76

  3

   

  Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

  52

   

  4

   

  Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)

  53

   

  5

   

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

   

  6

   

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  0

  7

   

  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

  56

   

  8

   

  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.077,5

  9

   

  Plăți restante

  58

  6.827

  10

   

  Creanțe restante

  59

  30

  *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
  **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

  ------