ORDIN nr. 230 din 18 martie 2005
pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005  În baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorităţile publice centrale cu atribuţii în domeniu, agenţii economici producători şi importatori vor aplica procedura de raportare a datelor menţionată la art. 1.


  Articolul 3

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va intra în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Constantin Popescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 martie 2005.
  Nr. 230.


  Anexa
  PROCEDURA
  de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform
  Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul
  riscului substanţelor existente
  Scop

  Articolul 1

  Prezenta procedura stabileşte modul în care se efectuează colectarea informaţiilor de baza cu privire la substantele existente, necesare Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, autoritatea competentă în procesul de evaluare şi control al riscurilor pe care aceste substanţe le prezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, denumita în continuare autoritate competentă.
  Domeniu de aplicare


  Articolul 2

  (1) Prezenta procedura se aplică substanţelor existente fabricate sau importate în cantităţi ce depăşesc 10 tone/an.
  (2) Obligaţia de a furniza informaţii cu privire la aceste substanţe cade în sarcina producătorilor şi importatorilor de substanţe existente, aflate în inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţa (IESCE-EINECS), aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 227/2002.
  Procedura de raportare
  Transmiterea iniţială a informaţiilor de baza


  Articolul 3

  (1) Agenţii economici producători şi importatori care fabrica şi, respectiv, importa o substanţa existenta, aflată în inventarul IESCE-EINECS, ca atare sau într-un preparat, în cantităţi ce depăşesc 10 tone/an, cel puţin o dată în ultimii 3 ani anteriori intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004, raportează Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP) un pachet iniţial de date, conform art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004.
  (2) Raportarea cuprinde doua grupe de informaţii:
  a) cu caracter general, conform art. 6 alin. (1) lit. a)-d) şi art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, cu privire la identificarea substanţei existente (denumire, coduri numerice, precum CAS, EINECS), clasificare, utilizări, cantitate totală fabricata sau importata pe an. Aceste informaţii se raportează de către fiecare agent economic producător sau importator care a fabricat sau a importat o substanţa existenta, conform alin. (1);
  b) informaţii detaliate, conform art. 6 alin. (1) lit. e)-j) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, pentru substanţe existente, fabricate sau importate în cantităţi ce depăşesc 1.000 tone/an, referitoare la proprietăţi fizico-chimice, cai de patrundere şi distribuţie în mediu, toxicitate acuta şi toxicitate cronica (carcinogenitate, mutagenitate, toxicitate pentru reproducere), ecotoxicitate. Pentru această categorie de informaţii agenţii economici producători şi importatori raportează informaţiile disponibile, făcând eforturi rezonabile pentru a le obţine, dar fără a avea obligaţia de a realiza teste suplimentare acolo unde aceste informaţii lipsesc. Modul individual de raportare a acestor informaţii de detaliu de către fiecare agent economic producător sau importator nu mai este obligatoriu ca în cazul informaţiilor de ordin general, prevăzut la lit. a). Agenţii economici se pot asocia şi în cadrul acestor grupuri de asociere pot utiliza împreună informaţiile şi pentru a contribui împreună la costurile pentru obţinerea acestora. Informaţiile se pot solicita furnizorului de substanţe existente, asociaţiei industriale din care agentul economic producător sau importator poate face parte ori prin consultarea unor baze de date tehnice sau comerciale.
  (3) La transmiterea datelor către ANSPCP, agenţii economici producători şi importatori vor preciza datele care au caracter confidenţial, iar acestea vor fi tratate în consecinţa, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004. Datele confidenţiale vor fi dezvăluite numai autorităţilor responsabile, cu atribuţii în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004, conform art. 3 lit. k) şi art. 4 din aceeaşi hotărâre, sau în caz de procedura legală.
  Perioadele de raportare


  Articolul 4

  (1) Raportarea informaţiilor de baza, într-o primă faza, prevăzută la art. 3, către ANSPCP, de către agenţii comerciali producători şi importatori se face pe ultimii 3 ani, respectiv anii 2002, 2003 şi 2004, astfel:
  a) pentru cantităţi de substanţa existenta fabricata sau importata, ce depăşesc 1.000 tone/an (volume mari), raportarea pachetului iniţial de date prevăzut la art. 3 va conţine informaţiile specificate la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004. Raportarea se va face astfel: pentru informaţiile cu caracter general, conform art. 3 alin. (2) lit. a), informaţiile vor fi trimise la ANSPCP, până la data de 30 decembrie 2005; pentru informaţiile detaliate, conform art. 3 alin. (2) lit. b), informaţiile vor fi trimise la ANSPCP până la data de 30 septembrie 2006;
  b) pentru cantităţi de substanţa existenta fabricata sau importata, ce depăşesc 10 tone/an, dar nu mai mari de 1.000 tone/an (volume mici), raportarea pachetului iniţial de date cu informaţii cu caracter general, conform art. 3 alin. (2) lit. a) şi care conţin informaţiile specificate la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, se va face până la data de 30 septembrie 2006.
  (2) În etapele următoare fazei iniţiale de raportare 2002-2004, raportarile pentru anii 2005, 2006 şi anii care vor urma se vor face astfel:
  a) informaţiile cu caracter general, pentru substanţe existente fabricate sau importate în volume mari, conform art. 6 alin. (1) lit. a)-d) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, precum şi pentru substanţe existente fabricate sau importate în volume mici, conform art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, se vor transmite ANSPCP în primul trimestru al anului ce urmează perioadei de raportare (de exemplu: pentru anul 2005, în primul trimestru al anului 2006, pentru anul 2006, în primul trimestru al anului 2007 şi asa mai departe);
  b) informaţiile detaliate, pentru substanţe existente fabricate sau importate în volume mari, conform art. 6 alin. (1) lit. e)-j) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, se vor transmite ANSPCP până la sfârşitul anului ce urmează perioadei de raportare (de exemplu: pentru anul 2005, până la 30 decembrie 2006, pentru anul 2006, până la 30 decembrie 2007 şi asa mai departe).
  Lista substanţelor fabricate sau importate în volume mari


  Articolul 5

  (1) Pe baza informaţiilor transmise ANSPCP de către agenţii economici producători şi importatori, cu privire la cantitatea de substanţe existente fabricate sau importate în perioada iniţială 2002-2004, autoritatea competentă va elabora o lista naţionala cu "Substantele existente fabricate sau importate în cantităţi ce depăşesc 1.000 tone/an (volume mari)". Lista va cuprinde doua părţi: a) "Lista naţionala a substanţelor existente fabricate sau importate în cantităţi peste 1.000 tone/an (volume mari) care se regăsesc pe "Lista substanţelor existente fabricate sau importate în Comunitatea Europeană în cantităţi ce depăşesc 1.000 tone/an (volume mari)" şi b) "Lista naţionala a substanţelor existente fabricate sau importate în cantităţi peste 1.000 tone/an (volume mari), altele decât substantele existente fabricate sau importate în Comunitatea Europeană în cantităţi ce depăşesc 1.000 tone/an (volume mari)".
  (2) Lista substanţelor existente fabricate sau importate în Comunitatea Europeană în cantităţi ce depăşesc 1.000 tone/an (volume mari) constituie anexa nr. 1 la Regulamentul Consiliului 793/93/EEC privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente. Aceasta lista se va face publică, pentru a fi pusă la dispoziţie celor interesaţi, pe pagina web a autorităţii competente.
  (3) Listele naţionale ale substanţelor existente fabricate sau importate în volume mari, conform alin. (1), se vor elabora şi se vor pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina web a autorităţii competente, până la data de 30 iunie 2006.
  (4) Autoritatea competenţa va actualiza listele naţionale prevăzute la alin. (1) din 3 în 3 ani.
  Lista substanţelor fabricate sau importate în volume mici


  Articolul 6

  (1) Pe baza informaţiilor transmise ANSPCP de către agenţii economici producători şi importatori, cu privire la cantitatea de substanţe existente fabricate sau importate în perioada iniţială 2002-2004, autoritatea competentă va elabora o lista naţionala cu "Substantele existente fabricate sau importate în cantităţi ce depăşesc 10 tone/an, dar nu mai mari de 1.000 tone/an (volume mici)", pe care o va pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina web a sa, până la data de 30 iunie 2007.
  (2) Autoritatea competenţa va actualiza lista naţionala prevăzută la alin. (1) din 3 în 3 ani.
  Transmiterea de informaţii ulterioare privind substantele deja raportate
  Actualizarea informaţiilor


  Articolul 7

  Agenţii economici producători şi importatori vor transmite ANSPCP, după caz, conform art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, date actualizate cu privire la utilizări noi ale substanţei, care pot avea drept consecinţa schimbări importante în expunerea populaţiei sau mediului la substanţa în cauza, precum şi informaţiile noi despre proprietăţile sau efectele substanţei ce pot conduce la schimbarea opiniei autorităţii competente şi a Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicitatii şi ecotoxicitatii substanţelor chimice periculoase, referitoare la riscul potenţial al acesteia. Aceste date actualizate se vor transmite începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.
  -----------