ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 11 decembrie 2013
pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 17 decembrie 2013  Având în vedere rolul important pe care calitatea spaţiilor publice, a peisajelor urbane şi arhitecturale îl deţin în realizarea unor condiţii de viaţă superioare ale cetăţenilor, precum şi în realizarea unor condiţii atractive pentru investitori, este necesar să se asigure termene suficiente în care autorităţile administraţiei publice locale să asigure derularea tuturor acţiunilor aferente domeniului amplasării mijloacelor de publicitate.
  Datorită termenului impus prin alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, precum şi lipsei resurselor financiare şi umane necesare, autorităţile administraţiei publice locale se vor afla în imposibilitatea legală pentru derularea tuturor activităţilor ce derivă din competenţele ce le-au fost atribuite de legiuitor.
  Luând în considerare că încetarea la termenul impus prin alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 a unui număr considerabil de contracte de publicitate va afecta atât bugetele locale, prin pierderea surselor de venituri din aceste contracte, cât şi activitatea operatorilor economici din domeniul publicităţii outdoor, cu poziţii semnificative pe piaţă, în principal prin reducerea personalului angajat şi a contractelor cu furnizorii de servicii conexe activităţii de publicitate,
  ţinând cont că, în situaţia în care printr-un nou act normativ se impun reguli şi obligaţii noi în sarcina operatorilor de publicitate, este obligatoriu ca prin lege să se asigure un termen adecvat, care să permită subiectului de drept să răspundă noilor cerinţe legislative,
  în scopul diminuării efectelor economice, sociale şi financiare negative pe care menţinerea termenului impus prin alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 le poate genera pe piaţa publicităţii outdoor şi, implicit, asupra bugetelor locale,
  luând în considerare faptul că această situaţie va conduce la afectarea din punct de vedere financiar a procesului de promovare a activităţilor de producţie, comerţ, prestări de servicii, precum şi la consecinţe negative asupra mediului de afaceri şi asupra dezvoltării economice,
  neadoptarea unor măsuri urgente în vederea reglementării acestei situaţii va avea un impact negativ asupra dezvoltării armonioase şi durabile a teritoriului naţional şi ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.
  Ţinând seamă de actuala situaţie economică naţională şi internaţională şi de faptul că este imperios ca autorităţile publice locale să aibă toate instrumentele de gestionare durabilă şi competitivă a domeniului arhitectural-urbanistic al teritoriului localităţilor şi de necesitatea evitării oricărei măsuri neatractive care ar putea îndepărta investitorii,
  întrucât aspectele prezentate mai sus constituie elementele obiective ale situaţiei extraordinare, care impun reglementarea imediată, şi având în vedere consecinţele care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse,
  în considerarea faptului că elementele menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Termenul prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, se prorogă până la data de 1 octombrie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul transporturilor,
  Ramona-Nicole Mănescu
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  Bucureşti, 11 decembrie 2013.
  Nr. 108.
  ------