ORDIN nr. 3.240 din 15 februarie 2010
privind reglementarea recunoaşterii funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010  Având în vedere prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor pentru profesiile reglementate în România, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Funcţiile didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană se recunosc în România.


  Articolul 2

  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) are ca atribuţie verificarea şi recunoaşterea funcţiilor didactice menţionate la art. 1.


  Articolul 3

  (1) Recunoaşterea funcţiilor didactice menţionate la art. 1 se realizează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în baza rezoluţiei motivate a CNRED.
  (2) În vederea realizării recunoaşterii, solicitantul depune la CNRED dosarul de recunoaştere, care cuprinde următoarele documente:
  a) cerere de recunoaştere;
  b) act de identitate, în copie;
  c) diploma de licenţă sau echivalent, în traducere legalizată;
  d) diploma de doctor în ştiinţe, pentru profesori universitari şi conferenţiari, în traducere legalizată;
  e) dovada funcţiei didactice, eliberată de o instituţie de învăţământ universitar acreditată şi/sau de o autoritate competentă din statele menţionate la art. 1, în traducere legalizată.
  (3) Actele de studii menţionate la alin. (2) lit. c) şi d) se recunosc de către CNRED, conform normelor legale în vigoare.


  Articolul 4

  Durata de soluţionare a dosarelor de recunoaştere este de 45 de zile de la data depunerii dosarului complet la Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


  Articolul 5

  (1) Taxa percepută pentru soluţionarea dosarului de recunoaştere este de 50 de lei.
  (2) Taxa de urgenţă, pentru soluţionarea dosarului în termen de 10 zile, este de 100 lei.


  Articolul 6

  CNRED înaintează ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului spre aprobare rezoluţia motivată, pentru emiterea ordinului ministrului de recunoaştere a funcţiilor didactice menţionate la art. 1.


  Articolul 7

  CNRED duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 15 februarie 2010.
  Nr. 3.240.
  ------