LEGE nr. 95 din 20 aprilie 2018privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 aprilie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ.(2) Plata sumelor rămase restante, prevăzute prin hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1), se va realiza astfel:
  a) în anul 2018 se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;
  b) în anul 2019 se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;
  c) în anul 2020 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
  d) în anul 2021 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
  e) în anul 2022 se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.
  (3) În vederea calculării și plății sumelor reprezentând daunele-interese moratorii prevăzute la alin. (1), Ministerul Educației Naționale aprobă metodologia de calcul al acestora, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ.(4) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii se repartizează de către Ministerul Educației Naționale inspectoratelor școlare, în vederea repartizării pe unități de învățământ.(5) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, acordate prin hotărâri judecătorești devenite executorii după data de 1 ianuarie 2018, se achită de la bugetul de stat, eșalonat în 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 2

  Pentru instituțiile de învățământ superior de stat, plata diferențelor salariale câștigate prin hotărâri judecătorești, plata daunelor-interese moratorii și a sumelor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale.


  Articolul 3

  Costurile salariale directe din contractele de cercetare științifică, inclusiv cele derulate prin Academia Română, din contractele finanțate din fonduri europene sunt aceleași cu cele din contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare. Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 4
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern.(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimațiilor de student pentru gratuitate la transport, precum și asupra eliberării adeverințelor care să ateste calitatea de student.


  Articolul 5

  Participarea la conferințe științifice, workshopuri, congrese și expoziții a cadrelor didactice și cercetătorilor științifici este exceptată de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU

  București, 20 aprilie 2018.
  Nr. 95.
  -----