HOTĂRÂRE nr. 800 din 10 octombrie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 12 octombrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, în cazul proiectelor pentru investiții în achiziții simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni, în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții-montaj și al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole și forestiere, de la data semnării contractului de finanțare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 12 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare.2. La articolul 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Selecția proiectelor/cererilor de sprijin se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea contractului de finanțare/angajamentului cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul de prezentare a documentului este prevăzut în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecția proiectului/cererii de sprijin.3. La articolul 12, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Durata de execuție a investiției cofinanțate din FEADR este de maximum 3 ani de la data semnării contractului de finanțare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), durata de execuție este de maximum 2 ani pentru investițiile în achizițiile fără leasing financiar de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fișa măsurii/submăsurii.
  4. La articolul 13, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare derulării proiectului, beneficiarul finanțării din FEADR poate constitui garanții în favoarea unei instituții financiare, respectiv unei instituții de credit sau instituții financiare nebancare înregistrate în registrul special al Băncii Naționale a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, sub forma ipotecării investiției care face obiectul contractului de finanțare, cu notificarea AFIR, în condițiile legii, și cu respectarea prevederilor contractului/deciziei de finanțare în cauză. Beneficiarul este obligat să transmită AFIR o copie a contractului de credit și ipotecă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.(3) În condițiile art. 63 din regulament, plata avansului aferent contractului de finanțare este condiționată de constituirea unei garanții eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a României, în procent de 100% din suma avansului. În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul beneficiarilor privați ai sprijinului pentru investiții, precum și al beneficiarilor submăsurii 19.4, plata avansului poate fi subordonată și unei polițe de asigurare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației în vigoare. Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și AFIR. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de execuție prevăzute în contractul de finanțare.
  (...)(5) Garanția prevăzută la alin. (3) este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, justificată pe bază de documente, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului.
  5. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Sprijinul sub formă de sumă forfetară se acordă potrivit prevederilor fișelor tehnice ale submăsurilor: 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri», denumită în continuare submăsura 6.1, 6.2 «Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale», denumită în continuare submăsura 6.2, 6.3 «Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici», denumită în continuare submăsura 6.3, 6.5 «Schema pentru micii fermieri», denumită în continuare submăsura 6.5, 9.1 «Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol», denumită în continuare submăsura 9.1, și 9.1a «Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol», denumită în continuare submăsura 9.1a din PNDR 2014-2020.(2) Pentru submăsurile prevăzute la alin. (1), cu excepția submăsurilor 6.2 și 6.5, potrivit fișelor tehnice din PNDR 2014-2020, valoarea economică a producției unei exploatații agricole este măsurată în valoarea producției standard, astfel cum este definită la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole. Coeficienții necesari stabilirii producției standard - S.O. se menționează în Ghidul solicitantului specific măsurilor PNDR 2014-2020 în care se aplică.
  6. Articolul 16^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16^2
  (1) Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsurile 16.4 «Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare» în sectorul agricol și 16.4a «Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare» în sectorul pomicol, denumite în continuare submăsura 16.4 și submăsura 16.4a, care au fost punctate pentru principiul de selecție P2 criteriul 2.1a) din Ghidul solicitantului și care nu prevăd achiziția de mijloace fixe, respectiv pentru submăsurile 6.1, 6.2 și 6.3 este de 3 ani, calculată de la data efectuării plății tranșei a doua de plată/ultimei plăți, după caz.(2) Durata de valabilitate a contractelor de finanțare pentru proiectele din cadrul submăsurilor 3.1 «Sprijin pentru atragerea de noi participanți la sistemele de calitate», 3.2 «Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare puse în aplicare de grupurile de producători în cadrul pieței interne», 9.1 și 9.1a, precum și a contractelor de finanțare pentru proiectele din cadrul submăsurilor 16.4 și 16.4a care nu prevăd achiziția de mijloace fixe încetează odată cu efectuarea ultimei plăți/plății aferente ultimei tranșe de plată. (3) Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsura 6.5 «Schema pentru micii fermieri» și pentru submăsurile 16.4 și 16.4a, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), este de 5 ani, calculată de la data efectuării ultimei plăți.
  7. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 27^1

  În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, AFIR va proceda la consultarea sistemelor informatice/bazelor de date ale diferitelor instituții, pe aspecte privind situația juridică, economico-financiară și fiscală, în procesul de verificare a cererilor de finanțare depuse de solicitanți, de implementare, monitorizare, recuperare a debitelor și raportare a proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă din FEADR, în baza declarațiilor, acordurilor și clauzelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin cererea de finanțare și prevăzute în contractul de finanțare.
  8. La articolul 28, alineatele (1^1), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Alocarea indicativă stabilită în euro prin PNDR 2014-2020 pentru măsurile de dezvoltare rurală, defalcată pe măsuri, se convertește în moneda națională pe baza ultimului curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 ianuarie a anului aferent perioadei de referință. În cazul diferențelor de curs valutar, AFIR poate realiza trimestrial conversia pe baza mediei ratelor de schimb lunare sau pe baza cursului de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de luna pentru care se declară cheltuielile sau veniturile alocate.
  (...)(3) Încheierea contractelor de finanțare de către AFIR se poate face începând cu data aprobării PNDR 2014-2020 prin decizia Comisiei Europene, iar în cazul unei modificări de program, încheierea contractelor de finanțare de către AFIR se poate face începând cu data aprobării modificării PNDR 2014-2020 prin decizia Comisiei Europene.
  (...)(5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), proiectele selectate anterior deciziei Comisiei Europene de aprobare a PNDR 2014-2020/aprobare modificare program, pentru care nu s-au încheiat contracte/semnat angajamente cu AFIR sau APIA, după caz, în situațiile care impun corelarea cu programul aprobat, se adaptează, după caz, de către solicitanți noilor prevederi cuprinse în programul aprobat, în vederea contractării/semnării angajamentelor în condițiile legii, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 7 alin. (4) și evitarea dublei finanțări.


  Articolul II

  Contractele de finanțare încheiate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica, în condițiile legii, conform art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, prin acordul de voință al părților contractante, fără a se depăși maximum 12 luni de prelungire, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat

  București, 10 octombrie 2018.
  Nr. 800.
  -----