ORDIN nr. 6.310 din 29 noiembrie 2022privind diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile absolvite pentru personalul didactic de predare încadrat în funcția didactică de educator-puericultor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1183 din 9 decembrie 2022
  Având în vedere prevederile:– art. II și III din Legea nr. 287/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum și pentru completarea unor acte normative;– art. 27, art. 247 lit. a), art. 248 alin. (1) lit. a) și alin. (1^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2022;– art. 28 alin. (1) și (2), coroborate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară,
  în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Personalul încadrat pe perioadă nedeterminată în anul școlar 2021-2022 în funcția de educator-puericultor în creșele aflate în administrarea autorităților publice locale care au fost preluate, începând cu anul școlar 2021-2022, în cadrul sistemului de educație, organizate atât ca structuri arondate unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică în care funcționează nivelul preșcolar cu program prelungit sau unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică ce au în structură învățământ preșcolar, prin decizia inspectoratelor școlare, cât și ca unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2022, are calitatea de personal didactic de predare încadrat în funcția didactică de educator-puericultor, dar nu și calitatea de personal didactic de predare titular al sistemului de învățământ preuniversitar.(2) Personalul didactic de predare prevăzut la alin. (1) își păstrează calitatea de personal didactic de predare încadrat în funcția didactică de educator-puericultor dacă, până la data de 1 septembrie 2025, îndeplinește una dintre condițiile de studii prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) sau la art. 248 alin. (1^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Vechimea la catedră a personalului didactic de predare prevăzut la alin. (1) se stabilește, după caz, de la data la care acesta a fost încadrat în creșa arondată unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sau de la data de la care creșa aflată în administrarea autorității publice locale a devenit unitate cu personalitate juridică.


  Articolul 2

  Repartizarea și încadrarea personalului didactic de predare pe posturile vacante/rezervate de educator-puericultor, precum și încadrarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu statut de cadru didactic titular, a personalului prevăzut la art. 1, pe postul didactic pe care este încadrat, se realizează conform prevederilor metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.


  Articolul 3
  (1) Pot ocupa funcția didactică de educator-puericultor:
  a) absolvenți cu diplomă/certificat de calificare profesională ai liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor;
  b) absolvenți cu diplomă/certificat de calificare profesională ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente cu specializarea educatoare sau învățătoare, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;
  c) absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;
  d) absolvenți cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master cu specializarea educație timpurie, care fac dovada deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;
  e) absolvenți cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master didactic cu specializarea educație timpurie, organizat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic, cu modificările ulterioare.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), până la data de 1 septembrie 2025, încadrarea în funcția didactică de educator-puericultor în creșele de stat arondate unităților de învățământ preuniversitar, precum și în creșele cu personalitate juridică, nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, se realizează după cum urmează:
  a) cu personalul didactic de predare prevăzut la art. 1, cu obligația ca până la data de 1 septembrie 2025 să finalizeze cu diplomă studii care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) sau la art. 248 alin. (1^2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) pe perioadă determinată, cu absolvenți care au finalizat cu diplomă/certificat de calificare profesională liceul pedagogic sau o școală echivalentă, specializarea educatoare sau învățătoare;
  c) pe perioadă determinată, cu absolvenți care au finalizat cu diplomă de licență specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar.


  Articolul 4
  (1) Salariile de bază pentru personalul didactic de predare încadrat în funcția didactică de educator-puericultor în creșele de stat arondate unităților de învățământ preuniversitar, precum și în creșele cu personalitate juridică, nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, se stabilesc conform studiilor absolvite, după cum urmează:
  a) conform pct. 1-4 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master cu specializarea educație timpurie, care fac dovada deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, și pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master didactic cu specializarea educație timpurie, organizat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020, cu modificările ulterioare, precum și pentru absolvenții cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;
  b) conform pct. 17-20 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă/certificat de calificare profesională ai liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor, precum și pentru absolvenții cu diplomă/certificat de calificare profesională ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;
  c) până la data de 1 septembrie 2025, conform pct. 1-4 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar;
  d) până la data de 1 septembrie 2025, conform pct. 17-20 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă/certificat de calificare profesională ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, specializarea educatoare sau învățătoare.
  (2) Până la data de 1 septembrie 2025, salariile de bază pentru personalul didactic de predare prevăzut la art. 1, încadrat în funcția didactică de educator-puericultor în creșele de stat arondate unităților de învățământ preuniversitar, precum și în creșele cu personalitate juridică, nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, se stabilesc raportat la nivelul studiilor absolvite, indiferent de specializare, după cum urmează:
  a) conform pct. 1-4 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, ai ciclului II de studii universitare de masterat/master sau ai ciclului I de studii universitare de licență;
  b) conform pct. 5-8 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată;
  c) conform pct. 13-16 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori;
  d) conform pct. 17-20 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă/certificat de calificare profesională ai învățământului postliceal sau pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat ai învățământului liceal.
  (3) Începând cu data de 1 septembrie 2025, salariul de bază pentru personalul didactic de predare, încadrat în funcția didactică de educator-puericultor în creșele de stat arondate unităților de învățământ preuniversitar, precum și în creșele cu personalitate juridică, nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, care nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) sau la art. 248 alin. (1^2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește conform pct. 21 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I, lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Direcția generală economică, Direcția generală învățământ preuniversitar și Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat


  București, 29 noiembrie 2022.
  Nr. 6.310.
  ----