NORME din 15 iunie 2010 (*actualizate*)
privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare
(actualizate până la data de 13 mai 2011*)
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR




 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 13 mai 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 14 din 21 decembrie 2010; ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011.

  Articolul 1

  (1) Prezentele norme stabilesc cerinţele de calificare profesională a persoanelor care doresc să lucreze în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, cerinţele de pregătire profesională continuă a acestora, precum şi cerinţele de specializare/perfecţionare profesională.
  ----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (2) În înţelesul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) calificarea profesională - pregătirea teoretică şi practică pentru însuşirea cunoştinţelor specifice domeniului asigurărilor;
  b) pregătirea profesională continuă - actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi deprinderilor specifice locului de muncă din domeniul asigurărilor;
  b^1) specializarea/perfecţionarea profesională - îmbunătăţirea deprinderilor specifice unui domeniu de activitate;
  ----------
  Lit. b^1) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  c) certificatul de absolvire - atestă absolvirea cursurilor de calificare sau de pregătire profesională continuă.


  Articolul 2

  Dispoziţiile prezentelor norme se aplică următoarelor categorii de persoane:
  a) agenţi de asigurare persoane fizice;
  b) conducători ai agenţilor de asigurare persoane juridice;
  c) subagenţi;
  d) conducători ai activităţii de bancassurance şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de bancassurance;
  e) conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări;
  f) brokeri în asigurări/reasigurări;
  g) asistenţi în brokeraj persoane fizice;
  h) conducători ai asistenţilor în brokeraj persoane juridice, precum şi personalul propriu şi persoanele aflate în relaţii contractuale cu aceştia pentru intermedierea în asigurări;
  i) personal propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau reasigurare;
  j) angajaţi ai societăţilor de asigurare implicaţi în activitatea distribuţiei produselor de asigurare.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.


  Articolul 3

  (1) Persoanele menţionate la art. 2, care doresc să lucreze în domeniul asigurărilor, trebuie să absolve un program de calificare profesională aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (2) La programele de calificare profesională se pot înscrie persoane fizice care posedă diplomă de absolvent de liceu şi au domiciliul sau rezidenţa în România, precum şi cetăţeni cu domiciliul sau rezidenţa în Spaţiul Economic European care fac dovada că deţin cunoştinţe de limba română în măsură să asigure o foarte bună comunicare cu asiguraţii şi potenţialii asiguraţi.
  (3) Durata programului de calificare profesională este de minimum 50 de ore efective.
  (4) Programa cursurilor la distanţă sau e-learning trebuie să corespundă, prin studiu individual, duratei menţionate la alin. (3).


  Articolul 4

  (1) Tematica detaliată, programa analitică şi suportul de curs ale programelor de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă sunt elaborate de Comisia de monitorizare a calităţii pregătirii profesionale şi se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Comisia de monitorizare este definită în Normele privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Programa-cadru pentru programele de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă va fi structurată pe module de asigurări astfel: asigurări de viaţă şi asigurări generale.
  (3) Programa-cadru pentru programele de calificare profesională în domeniul asigurărilor va cuprinde cel puţin următoarele secţiuni:
  A. pentru calificarea în domeniul asigurărilor generale:
  a) legislaţia specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări;
  b) principiile activităţii de asigurare;
  c) etica profesională în asigurări;
  d) implicaţii ale legilor speciale asupra activităţii de asigurare;
  e) tipologia produselor de asigurare generale;
  f) prezentarea tipurilor de asigurări generale;
  g) structura procesului de vânzare şi principiile de bază în vânzarea produselor de asigurare generale;
  B. pentru calificarea în domeniul asigurărilor de viaţă:
  a) legislaţia specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări;
  b) principiile activităţii de asigurare;
  c) etica profesională în asigurări;
  d) implicaţii ale legilor speciale asupra activităţii de asigurare;
  e) tipologia produselor de asigurare de viaţă;
  f) principii de bază în vânzarea asigurărilor de viaţă;
  g) sisteme ale activităţii de vânzare;
  C. pentru calificarea profesională a conducătorilor intermediarilor persoane juridice:
  a) legislaţia specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări;
  b) principiile activităţii de asigurare;
  c) etica profesională în asigurări;
  d) implicaţii ale legilor speciale asupra activităţii de asigurare;
  e) tipologia produselor de asigurare;
  f) managementul resurselor umane şi managementul organizaţiei.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.


  Articolul 5

  (1) Programele de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă se finalizează cu examen de absolvire organizat de Institutul de Management în Asigurări (IMA).
  (2) Examenul de absolvire se organizează pentru întregul program prin teste de examinare.
  (3) Testele-grilă pentru examenele de absolvire a programelor de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă se vor elabora de către Comisia de monitorizare şi se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  (4) Examenul de absolvire pentru programele de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă se organizează de către IMA.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.


  Articolul 6

  (1) În vederea susţinerii examenului de absolvire, cursanţii se vor înscrie la IMA pe baza adeverinţei eliberate de furnizorul de programe educaţionale prin care se adevereşte parcurgerea întregului program de calificare profesională. Adeverinţa va fi eliberată în termen de maximum 15 zile de la data finalizării cursurilor.
  (2) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de calificare profesională primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme.
  (3) Până la eliberarea certificatelor de calificare profesională IMA poate elibera adeverinţe de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberării.
  (4) Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, cu plata unei taxe de reexaminare, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor. Data şi locul reexaminării vor fi stabilite de către IMA.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.


  Articolul 7

  (1) Persoanele menţionate la art. 2, care sunt înregistrate în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt obligate ca, la perioade succesive de maximum 3 ani, calculate de la data de 1 octombrie 2010, să facă dovada că au urmat un program de pregătire profesională continuă aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (2) Pentru persoanele care îndeplinesc calitatea de conducători la agenţii de asigurare persoane juridice, conducătorii activităţii de bancassurance, conducătorii executivi ai brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi pentru conducătorii asistenţilor în brokeraj persoane juridice, perioada menţionată la alin. (1) este de maximum 2 ani.
  (3) Durata programului de pregătire profesională continuă pentru conducătorii intermediarilor persoane juridice este de minimum 35 de ore.
  (4) Durata programului de pregătire profesională continuă este de minimum 20 de ore pentru persoanele prevăzute la art. 2, altele decât cele prevăzute la alin. (3).
  (5) Programa cursurilor şi tematica examenelor de absolvire se elaborează de către Comisia de monitorizare şi se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  (6) După crearea unei platforme-suport în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, se pot organiza şi examene on-line.
  ----------
  Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (7) Programa-cadru pentru programele de pregătire profesională continuă va cuprinde cel puţin următoarele secţiuni, adaptate, după caz, domeniilor de activitate - asigurări de viaţă, respectiv asigurări generale:
  a) cadrul legislativ al activităţii de asigurare;
  b) principiile activităţii de asigurare şi produsele de asigurare;
  c) principiile generale privind tehnicile de vânzare şi negociere a produselor de asigurare şi cele privind etica în asigurări;
  d) protecţia asiguraţilor, protecţia datelor cu caracter personal, elemente de prevenirea şi combaterea spălării banilor.
  ----------
  Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (8) Programa-cadru pentru programele de pregătire profesională continuă a conducătorilor intermediarilor persoane juridice va conţine una dintre următoarele secţiuni:
  Secţiunea A - Asigurări de viaţă:
  a) Legislaţie specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; etica profesională în asigurări;
  b) Managementul riscului în asigurări;
  c) Reglementări contabile, raportări financiare şi tehnice.
  Secţiunea B - Asigurări generale:
  a) Legislaţie specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; etica profesională în asigurări;
  b) Constatarea, soluţionarea şi plata daunelor auto;
  c) Managementul resurselor umane.
  Secţiunea C:
  a) Legislaţie specifică activităţilor de asigurare şi intermediere în asigurări; etica profesională în asigurări;
  b) Managementul organizaţiei;
  c) Reglementări contabile, raportări financiare şi tehnice.
  ----------
  Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (9) În vederea susţinerii examenului de absolvire, cursanţii se vor înscrie la IMA pe baza adeverinţei eliberate de furnizorul de programe educaţionale prin care se adevereşte parcurgerea întregului program de pregătire profesională continuă. Adeverinţa va fi eliberată în termen de maximum 15 zile de la data finalizării cursurilor.
  ----------
  Alin. (9) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (10) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de pregătire profesională continuă primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.
  ----------
  Alin. (10) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (11) Până la eliberarea certificatelor de pregătire profesională IMA poate elibera adeverinţe de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberării.
  ----------
  Alin. (11) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (12) Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor, cu plata unei taxe de reexaminare. Data şi locul reexaminării vor fi stabilite de către IMA.
  ----------
  Alin. (12) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (13) Lipsa certificatului de pregătire profesională continuă conduce la imposibilitatea exercitării activităţii de distribuţie a produselor de asigurare.
  ----------
  Alin. (13) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (14) Programa cursurilor la distanţă sau e-learning trebuie să corespundă, prin studiu individual, duratei menţionate la alin. (3) şi (4).
  ----------
  Alin. (14) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.


  Articolul 7^1

  (1) Tematica detaliată, programa analitică şi suportul de curs ale programelor de specializare/perfecţionare profesională sunt elaborate de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor.
  (2) Examenul de absolvire al programelor de specializare/perfecţionare profesională este organizat de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor.
  (3) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de specializare/perfecţionare profesională primesc un certificat de absolvire, eliberat de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme.
  ----------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.


  Articolul 7^2

  (1) Componenţa Comisiei de examinare va fi stabilită de către IMA. Pentru susţinerea examenului de absolvire a programelor de pregătire profesională absolventul va achita taxa de examinare până cel târziu la data depunerii dosarului pentru participarea la examen.
  (2) Contestaţiile rezultatelor la examen se transmit IMA în termen de două zile de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează de către IMA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.
  ----------
  Art. 7^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.


  Articolul 8

  (1) Începând cu data de 1 septembrie 2011, pentru persoanele menţionate la art. 2 certificatul de calificare profesională este condiţie de încheiere a contractelor de muncă, respectiv de mandat în domeniul asigurărilor sau de intermediere, după caz, cu asigurătorii sau intermediarii în asigurări.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (2) Obţinerea certificatului de pregătire profesională continuă în termen de 3 ani şi, respectiv, de 2 ani, începând cu data de 1 octombrie 2010 sau, ulterior, de la data înscrierii în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări este condiţie de deţinere a calităţii/funcţiei menţionate la art. 2.
  (3) După data menţionată la alin. (1), asigurătorii şi intermediarii de asigurări/sau reasigurări sunt obligaţi să includă în contractele de muncă, respectiv de mandat sau de intermediere ale persoanelor prevăzute la art. 2 termenul până la care acestea trebuie să urmeze un program de pregătire profesională continuă. Pentru persoanele care la data menţionată la alin. (1) au deja încheiat un contract de muncă, respectiv de mandat sau de intermediere, prevederile privind acest termen se pot face printr-un act adiţional.
  ----------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.
  (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor menţine un registru electronic public al absolvenţilor de programe de calificare profesională şi de pregătire profesională continuă, denumit Registrul absolvenţilor, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme.


  Articolul 9

  Atribuţiile şi obligaţiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzute în prezentele norme, vor fi duse la îndeplinire prin intermediul Institutului de Management în Asigurări.


  Articolul 10

  Prezentele norme se aplică şi sucursalelor din România ale asigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu sediul în Spaţiul Economic European în cazul în care folosesc intermediari persoane juridice sau fizice române.


  Articolul 11

  Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Anexa 1

  ───────
  la norme
  ─────────
      INSTITUTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI SIGLA (dacă este cazul)
      Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)
      ┌──────────┐
      │ │
      │Fotografie│
      │ │
      └──────────┘

  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
  a programului de calificare profesională
  Doamna/Domnul, ................, născut(ă) la data de ............. în ............., judeţul ..............., CNP ................, a absolvit cu nota/calificativul ........................... programul de calificare profesională ....................................... .
  Director general,
  ..................
  (semnătura şi ştampila)
  Data .............................
  Seria ........ Nr. ...............
  ----------
  Anexa nr. 1 a fost înlocuită de anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011, potrivit pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  ───────
  la norme
  ─────────
      INSTITUTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI SIGLA (dacă este cazul)
      Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)
      ┌──────────┐
      │ │
      │Fotografie│
      │ │
      └──────────┘

  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
  a programului de pregătire profesională continuă
  Doamna/Domnul, ................., născut(ă) la data de ............. în .............., judeţul ................, CNP ............., a absolvit cu nota/calificativul ..................... programul de pregătire profesională continuă ......................... .
  Director general,
  .......................
  (semnătura şi ştampila)
  Data .....................
  Seria ........ Nr. ......
  ----------
  Anexa nr. 2 a fost înlocuită de anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011, potrivit pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  ───────
  la norme
  ─────────
  Registrul absolvenţilor
  Partea A - Absolvenţi de cursuri de calificare profesională
  ┌─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────┬────────────┐
  │Numele şi│ Codul │Contract │ Data │Furnizor│Calificativul/│ Data- │
  │prenumele│numeric │de muncă/ │absolvirii│ de │Media de │ limită │
  │ │personal*│mandat/ │cursului │programe│absolvire │ privind │
  │ │ │împuterni-│ de │ │ │absolvirea │
  │ │ │cire │calificare│ │ │cursului de │
  │ │ │ │profesio- │ │ │pregătire │
  │ │ │ │nală │ │ │profesională│
  │ │ │ │ │ │ │continuă │
  ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┴────────────┘

  __________
  *) Nu apare la accesarea publică a registrului.
  Partea B - Absolvenţi de cursuri de pregătire profesională continuă
  ┌───────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┐
  │Codul │Numele şi│ Codul │Contract │Funcţia │Data │Furni- │Califi- │
  │unic │prenumele│ numeric │ de │ de │absol- │zorul de│cativul/ │
  │alocat │ │personal**│muncă/ │conducere│virii │programe│Media de │
  │C.S.A.*│ │ │mandat/ │ (dacă │cursu- │ │absolvire│
  │ │ │ │împuterni-│ este │lui de │ │ │
  │ │ │ │cire │ cazul) │pregătire│ │ │
  │ │ │ │ │ │profesi- │ │ │
  │ │ │ │ │ │onală │ │ │
  │ │ │ │ │ │continuă │ │ │
  ├───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  ├───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘

  ____________
  *) Din Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări.
  **) Nu apare la accesarea publică a registrului.


  Anexa 4

  ───────
  la norme
  ─────────
      Furnizorul de programe educaţionale SIGLA (dacă este cazul)
      Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)
      ┌──────────┐
      │ │
      │Fotografie│
      │ │
      └──────────┘

  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
  a programului de specializare/perfecţionare profesională
  Doamna/Domnul, .........., născut(ă) la data de ......... în ............, judeţul .................., CNP ....................., a absolvit cu nota/calificativul ............. cursul de specializare/perfecţionare profesională .......................... .
  Conducătorul furnizorului de programe,
  ...................................
  (semnătura şi ştampila)
  Data ............................
  Seria ........ Nr. ..............
  ----------
  Anexa nr. 4 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011, având conţinutul anexei nr. 3 din acelaşi act normativ.
  ___________