ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015
  Având în vedere faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2015 a personalului din sectorul bugetar, precum și alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2015,
  ținând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prelungire a termenului, până la care cota maximă de contribuție de 6% aferentă fondurilor de pensii administrate privat să fie atinsă în anul 2017, ar afecta sustenabilitatea sistemului public de pensii,
  având în vedere necesitatea finalizării proiectelor pentru care unitățile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturile din privatizare, potrivit prevederilor art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare faptul ca aceste sume nu pot fi utilizate până la finalul anului 2015,
  având în vedere faptul că instituțiile publice se confruntă cu situații în care, ca urmare a schimbării sediilor și/sau a spațiilor de depozitare în perioada de inventariere de la finele anului, nu pot efectua inventarierea pentru unele bunuri care nu au caracter special,
  ținând cont de faptul că sistemul Forexebug nu a fost definitivat, iar verificarea coerenței datelor presupune utilizarea acestui sistem în paralel cu actualul sistem de raportare pe suport hârtie pentru o perioadă rezonabilă de timp, respectiv până la finele anului 2016,
  având în vedere faptul că, începând cu anul 2016, plata la scadență a dobânzii aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark să fie efectuată din bugetul de stat, iar dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark să fie virată la capitolul de venituri ale bugetului de stat,
  luând în considerare faptul că în cursul anului 2016 se va definitiva procedura care permite efectuarea întregului flux al plății electronice a serviciului datoriei publice guvernamentale,
  ținând cont de necesitatea alinierii prevederilor legale ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legislației secundare și practicile bancare și cu mandatul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii,
  ca urmare a faptului că în procesul de elaborare a normelor de implementare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 s-a constatat că, deoarece una dintre condițiile impuse de legiuitor în vederea accesării facilității constând în achiziționarea sau construirea unei noi locuințe în cadrul programului "Prima Casă" este lichidarea creditului acordat inițial, iar refinanțarea generează posibilitatea migrării masive a beneficiarilor de la finanțatorii inițiali, această situație conducând la imposibilitatea menținerii evidenței pe finanțatori și a condițiilor creditării de către mandatarul statului, este necesară eliminarea prevederilor referitoare la posibilitatea lichidării creditului prin refinanțare.
  Având în vedere faptul că necesitatea modernizării tehnicii militare aflate în înzestrarea Ministerului Apărării Naționale impune dezvoltarea unor instrumente de finanțare care să permită inițierea și derularea, începând cu anul 2016, a unor noi programe de înzestrare,
  având în vedere urgența semnării unor acorduri cu guvernele altor state, pentru care nu poate fi utilizată altă sursă de furnizare, prin care să se refacă starea tehnicii livrate în cadrul unor programe de asistență militară externă sau în cadrul unor acorduri de furnizare interguvernamentale,
  ca urmare a faptului că o parte din capabilitățile de apărare naționale deficitare nu pot fi compensate decât cu echipamente furnizate de operatori economici externi sau interni, care nu doresc să depună oferte în situația în care nu se prevede efectuarea de plăți în avans sau din acreditive,
  ținând cont de particularitățile procesului investițional militar și necesitatea corelării sistemului de management al programelor de înzestrare ale Ministerului Apărării Naționale cu cel dezvoltat la nivelul NATO,
  luând în considerare că neadoptarea acestor măsuri va conduce la neîndeplinirea misiunilor și angajamentelor în cadrul NATO, în sensul nerespectării termenelor de constituire a capabilităților asumate, precum și nivelul de interoperabilitate și comunalitate a acestora,
  luând în considerare necesitatea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în raport cu Fondul Monetar Internațional referitoare la elaborarea unei strategii pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului și gazelor naturale în perioada 2016-2024,
  având în vedere faptul că Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2016,
  luând în considerare faptul că domeniul exploatării gazelor naturale și petrolului este un domeniu complex care necesită o perioadă îndelungată de timp pentru studierea combinațiilor de mecanisme și cote de impozitare din cadrul sistemelor fiscale din alte state, a facilităților fiscale care se pot acorda în scopul atragerii investitorilor (amortizări fiscale accelerate, provizioane pentru epuizarea zăcămintelor, reguli privind deducerea dobânzilor, reportarea pierderilor, scutiri fiscale temporare, credite pentru investiții etc.), a elementelor contextuale, inclusiv proximitatea față de piețe specifice, dimensiunea și capacitatea investitorilor, astfel încât prin strategia de impozitare în domeniul petrolului și gazelor naturale să se identifice elementele care fac ca impozitul aplicat să fie competitiv, respectiv să asigure resursele bugetare necesare și în același timp să nu descurajeze investițiile,
  ținând cont de faptul că evaluarea impactului anumitor costuri care afectează rentabilitatea operațiunilor societăților petroliere (evaluarea petrolului și gazelor, garanțiile de bună execuție, despăgubirile acordate proprietarilor de terenuri, obligațiile privind aportul local, cerințe având ca scop asigurarea bunelor practici de mediu și finanțarea adecvată a recuperării amplasamentului etc.) este un exercițiu foarte complex,
  evidențiind totodată și faptul că activitatea desfășurată în sectorul petrolier are un specific aparte față de celelalte sectoare, elementele-cheie ale acestui sector fiind riscurile ridicate în activitatea de explorare și un ciclu lung al proiectelor,
  având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, în condițiile în care activitățile cu caracter de monopol natural din cadrul sectorului energiei electrice și al gazelor naturale, mai precis prestarea serviciilor de distribuție și transport al energiei electrice și gazelor naturale, sunt caracterizate prin profitabilitate care decurge atât din lipsa concurenței, cât și din lipsa elasticității cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activități reprezintă venit la bugetul de stat,
  pentru a se asigura desfășurarea în condiții optime a procesului de elaborare a strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului și gazelor naturale în perioada 2016-2024 și pentru a se evita orice risc de blocaj se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, precum și la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  Având în vedere faptul că legislația subsecventă Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are ca termen de aprobare data de 31 decembrie 2015, precum și faptul că, odată elaborate, aceste acte normative care au caracter tehnic se notifică Comisiei Europene în conformitate cu dispozițiile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, termenul de așteptare a unui răspuns fiind de minimum trei luni, la care se adaugă alte trei luni în cazul în care Comisia Europeană sau unul ori mai multe state membre transmit observații sau opinii detaliate, prorogarea termenelor de legiferare este obligatorie atât pentru evitarea încălcării prevederilor directivei, cât și pentru evitarea unui impact economic negativ asupra mediului de afaceri.
  Având în vedere faptul că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 și luând în considerare faptul că în textul acesteia există prevederi arbitrare în interpretare care pot determina diferențieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare și/sau actualizare a pensiilor militare de stat,
  ținând cont că, în condițiile neadoptării măsurilor de modificare și completare a Legii nr. 223/2015, este imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior și există riscul apariției unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012,
  având în vedere faptul că la data de 1 ianuarie 2016 intră în vigoare Legea nr. 223/2015, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, nu mai sunt aplicabile pensiilor militare, ceea ce conduce la diminuarea drepturilor aflate în plată, stabilite la nivelul pensiei minime garantate, respectiv diminuarea cuantumului pensiei sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari,
  având în vedere obligația adoptării și publicării până la data de 31 decembrie 2015 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi,
  luând în considerare necesitatea clarificării tratamentului fiscal, din punctul de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate, aplicabil persoanelor care se află în arest preventiv în unitățile aparținând Ministerului Afacerilor Interne, precum și necesitatea introducerii unor clarificări de natură tehnică referitoare la nivelul bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii, raportată la nivelul punctului de pensie, în situațiile în care acesta conține fracțiuni de leu,
  neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la:
  - neincluderea persoanelor care se află în arest preventiv în unitățile aparținând Ministerului Afacerilor Interne, în categoria persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, și, în consecință, la imposibilitatea accesării serviciilor medicale acordate de sistemul de sănătate publică pentru această categorie de persoane;
  - dificultăți în stabilirea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii plătite de Casa Națională de Pensii Publice și alte entități care plătesc venituri din pensii, și, în consecință, stabilirea eronată a contribuției de asigurări sociale de sănătate;
  - posibilitatea declanșării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României pentru netranspunerea în termenul legal de 31 decembrie 2015 a prevederilor Directivei (UE) 2015/2060, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2016, precum și existența în paralel, a două standarde de raportare în cadrul Uniunii Europene, respectiv a Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi și a Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal,
  ținând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 2,2% din produsul intern brut în anul 2016, ceea ce presupune un deficit bugetar în 2016 de 5% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,
  luând în considerare că, în situația neadoptării acestor măsuri în regim de urgență, deficitul bugetar în anul 2016 va depăși pragul de 3% din produsul intern brut prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va determina declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv,
  având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, se impune luarea acestor măsuri în regim de urgență;
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
  (la 01-07-2017, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 1
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 2
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 3
  Abrogat

  (la 05-11-2016, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul III din LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 02 noiembrie 2016 )

  Articolul 3^1
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 3^1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 3^2
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 3^2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 3^3
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 3^3 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 3^4
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 3^4 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )
  (la 01-07-2017, Articolul 3^5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 3^6
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 3^6 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 4
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 5
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 6
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 6 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 7
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 7 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 8
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 9
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 10
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 10 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 11
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 12
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 12^1
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 12^1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Capitolul II Măsuri bugetare

  Articolul 13
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 13 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 14
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2016 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% și este de 871,7 lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.


  Articolul 15
  (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, se va realiza astfel:
  a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;
  b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;
  c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
  d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
  e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.
  (2) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(5) La sumele actualizate în condițiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 16
  Abrogat

  (la 01-07-2017, Articolul 16 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )

  Articolul 17

  Articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în buget la o poziție distinctă de venituri bugetare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile de lucru și locuințele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe și pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea și plata garanțiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.(3) Soldul contului de disponibil rămas neutilizat la sfârșitul anului se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile de locuit reprezentând locuințe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, se virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituțiilor respective și pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea și plata garanțiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.(5) Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (4), rămas neutilizat la sfârșitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor."


  Articolul 18

  Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:"(3) În termen de 9 ani de la începerea activității de colectare, cota de contribuție la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creștere de 0,1 puncte procentuale în anul 2016 și cu o creștere de 0,9 puncte procentuale în anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an."


  Articolul 19

  Sumele din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, rămase neutilizate la sfârșitul anului 2015 de către beneficiarii prevăzuți la art. XII alin. (3) lit. a)-d) din același act normativ, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.


  Articolul 20

  Alineatul (8) al articolului 9 din Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 21

  Prin derogare de la prevederile art. III alin. (8) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2016, numărul maxim de posturi stabilit potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare "Învățământ" și "Asigurări și asistență socială", finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanțare, prevăzută în anexa la ordonanța de urgență, stabilit pentru anul 2014, se menține și pentru anul 2016.


  Articolul 22

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:"(11) Instituțiile publice pot deschide, conturi escrow la o instituție de credit agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți."2. La articolul 6^1 alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "a) virează în contul operatorului economic prevăzut la art. 6 alin. (1) suma aferentă obligațiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală;"
  3. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "c) finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, din exercițiul curent;"
  4. La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) finanțarea deficitelor temporare ale bugetului trezoreriei statului din exercițiul curent."
  5. La articolul 11 alineatul (2), litera g) se abrogă.6. La articolul 11 alineatul (3), litera c) se abrogă.7. La articolul 11 alineatul (3), literele f) și g) se abrogă.8. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Începând cu anul 2016, cheltuielile pentru funcționarea unităților Trezoreriei Statului, care cuprind cheltuieli de capital precum și cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea Trezoreriei Statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate, se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Eventualele obligații de plată aferente cheltuielilor pentru funcționarea unităților Trezoreriei Statului, rămase neachitate din bugetul trezoreriei statului la finele anului 2015, se preiau și se achită de la bugetul de stat."


  Articolul 23

  După alineatul (2) al articolului 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care în perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situații speciale constând în schimbări ale sediilor și/sau ale spațiilor de depozitare ale bunurilor aflate în patrimoniul, inclusiv în administrarea instituțiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru bunurile existente în sediile și/sau în spațiile de depozitare respective, să se cuprindă în registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate și înscrise în listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrările și ieșirile de bunuri până la finele perioadei de raportare.(2^2) Prevederile alin. (2^1) nu se aplică în cazul reorganizărilor instituțiilor publice, potrivit legii. Ordonatorii de credite vor cuprinde în raportul de analiză pe bază de bilanț ce însoțește situațiile financiare anuale informații cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii în condițiile alin. (2^1)."


  Articolul 24

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) buget individual - buget întocmit în format electronic potrivit procedurii de funcționare a sistemului sau instrucțiunilor emise de Ministerul Finanțelor Publice de către fiecare instituție publică raportoare cu personalitate juridică, pe baza bugetului aprobat și repartizat pentru activitatea sa proprie în condițiile legii;"
  2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Punerea în funcțiune a sistemului național de raportare și testare a procedurii de funcționare a sistemului în relația cu entitățile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2016."
  3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Până la data de 31 decembrie 2016, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop.
  (2) Pentru anul 2016, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.(3) Începând cu anul 2017, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate."


  Articolul 25

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera d^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "d^1) titluri de stat tip benchmark - instrumentele financiare pe termen mediu sau lung, cu următoarele caracteristici:
  - rata cuponului, ca rată anuală a dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark, este stabilită înainte de lansarea acestora, fiind menționată în prospectul de emisiune;
  - data emisiunii este data decontării seriei titlurilor de stat tip benchmark;
  - permit redeschideri, cu aceleași caracteristici cu emisiunea inițială, respectiv ISIN, rata cuponului, data plății cuponului și data scadenței; data redeschiderii este data la care se mărește valoarea nominală a seriei de titluri de stat tip benchmark aflate în circulație;
  - cuponul se plătește anual, data cuponului fiind o dată standard stabilită prin prospectul de emisiune;
  - plata dobânzii la scadența aferentă acestor titluri se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»;
  - data scadenței coincide cu data ultimului cupon;
  - dobânda acumulată reprezintă dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, și data emisiunii/redeschiderii, în funcție de rata cuponului, după metoda actual/actual;
  - dobânda acumulată va fi anunțată prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat tip benchmark și va fi plătită de participanții pe piața primară a titlurilor de stat în ziua decontării/redeschiderii emisiunii;
  - dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat și va fi virată la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;
  - prețul net reprezintă produsul dintre cotația de preț exprimată cu 4 zecimale și valoarea nominală individuală a unui titlu de stat;
  - prețul brut reprezintă suma dintre prețul net și dobânda acumulată;".
  2. La articolul 5 alineatul (3), litera c^1) se abrogă.3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Prin ordin comun emis de ministrul finanțelor publice și ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională, se aprobă procedura privind modernizarea și implementarea proceselor de lucru în mediu electronic al serviciului datoriei publice guvernamentale, inclusiv reglementarea modalității de autentificare, validare și semnare."


  Articolul 26

  Articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), condițiile de acordare a acestora și de eligibilitate a băncilor și a persoanelor fizice beneficiare ale programului «Prima casă», precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului."2. La alineatul (10^4), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:
  "c) creditul acordat inițial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe în cadrul Programului;
  d) la data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, respectiv cea achiziționată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată sau construită în cadrul Programului, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp și o a doua locuință, respectiv cea achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată în cadrul Programului."
  3. Alineatul (10^5) va avea următorul cuprins:"(10^5) La data lichidării creditului acordat inițial în cadrul Programului, prevăzută la alin. (10^4), se radiază ipoteca în favoarea statului și a finanțatorului, privilegiul finanțatorului, precum și interdicțiile de înstrăinare și grevare cu sarcini instituite conform alin. (7)-(7^2) asupra imobilului achiziționat sau construit inițial în cadrul Programului."4. Alineatul (10^7) va avea următorul cuprins:"(10^7) Prin excepție de la prevederile alin. (7)-(7^2), în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (10^4), finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, chiar și înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței, cu condiția lichidării creditului inițial."


  Articolul 27

  Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


  Articolul 28

  Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


  Articolul 29

  Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


  Articolul 30
  (1) Termenul prevăzut la art. V și VII din Ordonanța Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.(2) Termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.


  Articolul 31

  Articolul 29 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 32

  Alineatul (5) al articolului 9 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, se abrogă.


  Articolul 33
  (1) În situația în care până la data de 31 decembrie 2015 nu pot fi utilizate integral fondurile destinate Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, prevăzute în bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să angajeze, ordonanțeze și efectueze plăți în anul 2015 reprezentând chirii aferente anului 2016 pentru spațiile tehnice și spațiile pe piloni închiriate de Serviciul de Telecomunicații Speciale de la terți proprietari de amplasamente de telecomunicații.(2) Lichidarea cheltuielilor angajate, ordonanțate și plătite conform alin. (1) se realizează în anul 2016 pe baza documentelor justificative ce atestă prestarea efectivă a serviciilor.


  Articolul 34
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale pot angaja și utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăți în avans pentru achizițiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/și lucrări destinate realizării sau asigurării suportului logistic aferent echipamentelor militare, pentru care perioada de realizare depășește anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc să livreze produsele în situația în care plata nu se realizează prin utilizarea unor astfel de instrumente.(2) Plățile efectuate în avans de către ordonatorii de credite pentru achizițiile prevăzute la alin. (1) nu pot depăși cuantumul de 30% din valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului.(3) Pentru sumele plătite în avans conform alin. (2), beneficiarii acestora au obligația de a pune la dispoziția ordonatorilor de credite scrisori de garanție bancară a căror valoare nu poate fi mai mică decât suma plătită sub formă de avans.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), pentru achizițiile prevăzute la alin. (1), realizate de la organizații internaționale sau de la guvernele altor state, se aplică prevederile normelor procedurale specifice rezultate din acordurile cu acestea.(5) Ordonanțarea și transferarea fondurilor în acreditive de către ordonatorii de credite care realizează achiziții conform alin. (1) se desfășoară conform prevederilor documentelor de angajare prin transfer/transferuri bancare succesive.


  Articolul 35
  (1) Lichidarea sumelor angajate, ordonanțate și plătite conform art. 34 alin. (5) se realizează pe baza proceselor-verbale de recepție provizorie sau a proceselor-verbale de punere în funcțiune, precum și a auditurilor tehnice și acceptanțelor, atunci când acestea sunt necesare. Produsele și condițiile în care este necesară realizarea de audituri tehnice și acceptanțe se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Lichidarea sumelor reprezentând avansuri acordate în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) se justifică de furnizori nu mai târziu de 36 de luni de la data acordării avansurilor, prin livrări de produse finite sau componente ale acestora, care pot funcționa independent și îndeplini, parțial, cerințele ordonatorilor de credite.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru achizițiile realizate de ordonatorii de credite conform art. 34 alin. (1), de la organizații internaționale sau de la guvernele altor state, lichidarea sumelor angajate se realizează cu respectarea cerințelor reglementărilor acestor organizații internaționale sau ale guvernelor.(4) Plata produselor/serviciilor/lucrărilor pentru care ordonatorii de credite au efectuat lichidarea se poate realiza de către băncile sau unitățile de trezorerie în care au fost deschise acreditivele cu această destinație, pe bază de instrucțiuni și/sau prin transferarea de credite bugetare în conformitate cu prevederile documentelor de angajare.(5) Pentru produsele/serviciile/lucrările pentru care au fost acordate avansuri, ordonatorii de credite au obligația ca la efectuarea plăților sau transmiterea instrucțiunilor prevăzute la alin. (4) să deducă în mod corespunzător sumele acordate avans conform documentelor de angajare.(6) Acceptanța reprezintă prima etapă a procesului de lichidare și are rolul de a furniza ordonatorului de credite dovezi obiective cu privire la modul în care produsul furnizat satisface performanțele, siguranța, parametrii tehnici decisivi, configurația fizică, configurația funcțională, compatibilitatea și interoperabilitatea cu produsul solicitat.


  Articolul 36

  Acreditivele în lei sau valută, destinate achizițiilor prevăzute la art. 34 alin. (1), neutilizate până la finele anului bugetar, se evidențiază în contabilitatea ordonatorilor de credite ca finanțări din acreditive deschise în anii anteriori, se mențin în continuare în unitățile bancare sau de trezorerie până la lichidarea acestora conform destinației stabilite prin documentele de angajare.


  Articolul 37
  (1) Investițiile publice destinate exclusiv înzestrării Ministerului Apărării Naționale, rezultate ca urmare a aplicării unor legi sau hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare al Țării, se cuprind în programele anuale de investiții prin derogare de la prevederile art. 42 și 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cuprinderea în programul de investiții publice a achizițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează numai dacă finanțarea acestora poate fi asigurată integral, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu și/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.(3) Managementul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale se reglementează prin ordin al ministrului apărării naționale.


  Articolul 38

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3^1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 1 februarie 2018."2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins:"(14) Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017."3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins:
  "aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2017;"


  Articolul 39

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, se modifică după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - (1) Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu data de 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Începând cu data de 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizați sau către operatori economici care sunt direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu condiția păstrării și arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă până la data de 30 iunie 2016.(8) Dispozițiile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 iulie 2016.(9) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.(10) Informațiile conținute în registrul prevăzut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 30 iunie 2016."
  2. Articolul III va avea următorul cuprins:
  "Art. III. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 30 iunie 2016."


  Articolul 40

  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 22 se abrogă.2. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"(1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condițiile art. 16-18 și 32 și perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condițiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi."3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"(1) Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condițiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) și b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplinește condițiile cumulative de pensionare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 19."4. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), în care nu se includ:
  a) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare sau transfer;
  b) compensațiile lunare pentru chirie;
  c) valoarea financiară a normelor de hrană și alocațiile valorice de hrană;
  d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecție a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament;
  e) primele și premiile, cu excepția primelor de clasificare, de specializare și de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
  f) indemnizațiile de instalare și de mutare, precum și sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
  g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum și a transportului la și de la locul de muncă;
  h) plățile compensatorii și ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
  i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;
  j) restituiri și plăți de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul;
  k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum și a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
  l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora și drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;
  m) sumele încasate în calitate de reprezentanți în adunările generale ale acționarilor, în consiliile de administrație, în comitetele de direcție, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislației în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entității asimilate acestuia;
  n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni și operații în afara teritoriului statului român;
  o) sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale acordate și personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzute în anexa nr. II - Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ» și în anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;
  p) alte venituri care, potrivit legislației în vigoare la data plății, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.(2) Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special pensionați în condițiile art. 19, 26 și 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcție/salariului de funcție și soldei de grad/salariului gradului profesional, deținute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.(4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) sau (2) corespunzătoare funcției militare/de poliție/de penitenciare pe care este încadrat în țară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.(5) Pentru personalul care a fost detașat în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcției exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituțiile din care aceștia au fost detașați.(6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcție de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcției exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcții de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.(7) Pentru soțul/soția, militar, polițist sau funcționar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-și urma soția/soțul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.(8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaș, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către susținător în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaș.(9) În situația în care titularul/susținătorul nu a realizat venituri cel puțin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către titular/susținător în lunile de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie.(10) Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată.(11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispozițiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare."
  5. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
  b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.(2) De pensie de serviciu beneficiază și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în condițiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipsește din această vechime.(3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 și 26 se determină proporțional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2)."
  6. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28."
  7. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"(1) Cota de contribuție individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuției individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situația în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuția individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon."8. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Termenele de declarare și de plată a sumelor reprezentând contribuțiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislația fiscală pentru declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale."9. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la art. 32 lit. a), și elevii și studenții instituțiilor de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, cu excepția celor din învățământul liceal, care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza activității desfășurate în aceste instituții.(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), baza de calcul pentru stabilirea pensiei o reprezintă solda de funcție minimă corespunzătoare primului grad militar/profesional din cadrul corpului pentru care se pregătește."
  10. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabilește conform prevederilor art. 29 și 30.(2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabilește potrivit prevederilor art. 23-27.(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea cumulată se adaugă, pentru fiecare an potențial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
  a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
  b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
  c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III."
  11. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acțiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului statului român, militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul."
  12 La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"(1) Urmașii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați sau concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor acțiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaș egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28."13. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.14. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă."15. Articolul 70 se abrogă.16. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:"(2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea din urmă nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."17. La articolul 88, litera i) se abrogă.18. La articolul 92, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "a) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de încadrare în condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă;"
  19. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 94. - Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 92 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale instituțiilor din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională."
  20. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 108. - Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
  a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
  b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
  c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani."
  21. Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 109. - (1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispozițiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situația în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfășurată în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special.(3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condițiile prezentei legi, și în situația depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor și se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum și cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.(7) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4)."
  22. La articolul 110, alineatele (1), (2), (4) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:"(1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispozițiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situația în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfășurată în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special.
  ..........................................................................(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
  ..........................................................................(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4)."
  23. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 111. - În situația în care se constată diferențe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 și cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului."
  24. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Art. 122. - Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, precum și urmașii acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii sectorială competentă, îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, cât și cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016."
  25. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 122^1. - În aplicarea prezentei legi pot fi emise norme aprobate prin ordin comun al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne și directorului Serviciului Român de Informații."


  Articolul 41

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 23 februarie 2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:"(1) Beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii și pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari.
  ...........................................................................(3) Diferența prevăzută la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv prin bugetele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și al Serviciului Român de Informații."
  2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice și la dispoziția caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații toate informațiile necesare solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Procedura, tipurile de informații, termenele și modalitățile concrete de comunicare se vor stabili prin protocol încheiat între Casa Națională de Pensii Publice și la dispoziția caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații și fiecare dintre sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii."


  Articolul 42
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2016 și perspectiva 2017-2019 în țintele, obiectivele și prioritățile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.(2) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea și integralitatea informațiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.


  Articolul 43
  (1) În anul 2015 sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la capitolul 88.01 "Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", titlul 80 "Împrumuturi", articolul 80.10 "Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", destinate pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și de investiții, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2016, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o poziție distinctă, cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2).(4) Sumele suplimentate în bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizează cu aceeași destinație.


  Articolul 44

  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 153 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:
  "m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă organizate în subordinea acestei instituții, care nu au venituri, pentru străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii;"
  2. La articolul 160, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv."3. La articolul 168, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii care depășesc, lunar, valoarea întregită la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se realizează de către organul fiscal competent în baza declarației specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declarației privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz."4. Articolul 254 va avea următorul cuprins:
  "Data aplicării
  Art. 254. - (1) Dispozițiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 26 iunie 2003.(2) Prevederile privind obligațiile agentului plătitor stabilit în România, prevăzute la art. 231 alin. (2) și în prezentul capitol, se aplică până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2016, respectiv până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 în relația cu Austria.(3) Prevederile privind obligațiile autorității competente din România prevăzute în prezentul capitol se aplică până la 30 iunie 2016, respectiv până la 30 iunie 2017 în relația cu Austria.(4) Sub rezerva alin. (2) și alin. (3), dispozițiile prezentului capitol care transpun prevederile Directivei 2003/48/CE se aplică în relația cu statele membre până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv și în relația cu Austria până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.(5) Alineatele (2)-(4) transpun prevederile Directivei (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015."


  Articolul 45

  Prevederile art. 16, art. 17, art. 22 pct. 7, art. 25 și art. 40 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.
  ----------
  Art. 45 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul comunicațiilor și pentru
  societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul educației naționale și
  cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu

  București, 9 decembrie 2015.
  Nr. 57.

  Anexa nr. 1

  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"

  Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   

  Funcția
   
   
   
   
   
   
   

  Nivelul
  studiilor
   
   
   
   
   
   

  Spitale peste
  400 de paturi

  Spitale
  sub 400 de paturi

  Servicii de
  ambulanță

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Manager

  S

  6500

  6791

  6400

  6500

   

   

  2.

  Manager general

  S

   

   

   

   

  6400

  6500

  3.

  Director medical

  S

  6350

  6400

  6250

  6350

  6069

  6200

  4.

  Director de cercetare-dezvoltare

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  5.

  Director financiar-contabil

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  6.

  Director economic

  S

   

   

   

   

  5450

  5500

  7.

  Director tehnic

  S

   

   

   

   

  4095

  4212

  8.

  Director de îngrijiri

  S, SSD

  4095

  4212

   

   

   

   

  9.

  Alți directori

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  10.
   

  Asistent-șef
   

  S, SSD,
  PL

   
   

   
   

   
   

   
   

  4095
   

  4212
   

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Funcția
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nivelul
  studiilor
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Institutul Național
  de Hematologie
  Transfuzională
  "Prof. Dr. C. T.
  Nicolau"

  Centrul de
  Transfuzie Sanguină
  al Municipiului
  București
   

  Centre de
  transfuzie sanguină
  regionale
   
   

  Centre de
  transfuzie sanguină
  județene
   
   

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Director general

   

  5500

  5737

   

   

   

   

   

   

  2.

  Director, director general adjunct

  S

  5274

  5500

  5274

  5500

  5128

  5274

  5128

  5274

  3.

  Director adjunct științific

  S

  5128

  5274

   

   

   

   

   

   

  4.
   

  Director adjunct financiar
  contabilitate

  S
   

  3459
   

  4212
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  5.

  Director resurse umane

  S

  3459

  4212

   

   

   

   

   

   

  6.

  Contabil-șef

  S

   

   

  3459

  4212

  3400

  4095

  3363

  3557

  Nr.
  crt.
   
   
   

  Alte funcții de conducere
   
   
   
   

  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Director general*)

  S

  5500

  5737

  2.

  Director general adjunct, director, director executiv*)

  S

  5274

  5500

  3.

  Director adjunct*)

  S

  5128

  5274

  4.

  Director adjunct financiar-contabil*)

  S

  3659

  4212

  5.

  Contabil-șef*)

  S

  3459

  4212

  6.

  Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare

  S

  5500

  5550

  7.

  Șef serviciu

  S

  3459

  4212

  8.

  Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

  S

  2955

  3459

  9.
   

  Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog),
  șef secție, șef laborator și altele similare

  S
   

  5500
   

  5550
   

  10.
   

  Asistent medical-șef pe unitate
   

  S, SSD,
  PL

  3850
   

  3950
   

  11.

  Șef formație muncitori

   

  1500

  1900
  Notă
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

  NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează:

  Nr.
  crt.
   
   

  Funcția
   
   
   

  Creștere
  salariu
  de bază
  - % -

  1.

  Director program de rezidențiat medicină de urgență

  12,5

  2.

  Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență

  10

  3.

  Farmacist șef serviciu

  7,5

  4.
   
   

  Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală,
  oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef
  și/sau coordonator

   
   
  15

  5.
   

  Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și
  alt personal cu gestiune

   
  5

  6.

  Spălătoreasă cu gestiune

  2,5

  7.

  Șef echipă

  2,5

  8.
   
   
   

  Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician,
  psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector
  (referent) care exercită atribuții de control în sănătate
  publică - direcția de sănătate publică

   
   
   
  12,5

  9.
   

  Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță
  București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean

   
  10

  10.
   

  Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță
  București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean

   
  10

  11.
   
   

  Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație
  Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de
  ambulanță județean

   
   
  10

  12.
   
   
   

  Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de
  medicamente (stocul de urgență din stația centrală a
  Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale
  din serviciile de ambulanță județene)

   
   
   
  10
  I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială
  Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă
  a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  a.1. Unități clinice

  Nr.
  crt.
   
   
   

  Funcția
   
   
   
   

  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Unități clinice

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  2

  Medic primar dentist

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  3

  Medic specialist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  4

  Medic specialist dentist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  5

  Medic rezident anul VI-VII

  S

  3262

  3507

  3682

  3866

  3963

  4062

  6

  Medic rezident anul IV-V

  S

  2709

  2912

  3058

  3211

  3291

  3373

  7

  Medic dentist rezident anul IV-V

  S

  2709

  2912

  3058

  3211

  3291

  3373

  8

  Medic rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  9

  Medic dentist rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  10

  Medic rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  11

  Medic dentist rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  12

  Medic rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  13

  Medic dentist rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  14

  Medic

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  15

  Medic dentist

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  16

  Farmacist primar*1)

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  17

  Farmacist specialist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  18

  Farmacist rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  19

  Farmacist rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  20

  Farmacist rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  21

  Farmacist

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  22
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

   
  S

   
  3098

   
  3330

   
  3497

   
  3672

   
  3764

   
  3858

  23
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

   
  S

   
  2538

   
  2728

   
  2865

   
  3008

   
  3083

   
  3160

  24
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

   
  S

   
  2015

   
  2166

   
  2274

   
  2388

   
  2448

   
  2509

  25
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

   
  S

   
  1804

   
  1939

   
  2036

   
  2138

   
  2192

   
  2246

  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician
  de audiologie și protezare
  auditivă licențiat, asistent
  medical de profilaxie dentară
  licențiat, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică, moașă; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2760

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2967

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3115

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3271

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3353

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3437

  27
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2132

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2292

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2406

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2527

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2590

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2655

  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă;
  debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1704

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1832

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1923

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2020

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2070

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2122

  29

  Dentist principal

  SSD

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  30

  Dentist

  SSD

  1730

  1860

  1953

  2050

  2102

  2154

  31

  Dentist debutant

  SSD

  1578

  1696

  1781

  1870

  1917

  1965

  32
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent
  medico-social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2389

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2568

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2697

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2831

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2902

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2975

  33
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2093

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2250

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2362

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2481

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2543

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2606

  34
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1646

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1769

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1858

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1951

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2000

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2050

  35

  Asistent medical principal*2)

  PL

  2285

  2456

  2579

  2708

  2776

  2845

  36

  Asistent medical*2)

  PL

  2058

  2212

  2323

  2439

  2500

  2563

  37

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  1628

  1750

  1838

  1929

  1978

  2027

  38

  Asistent medical principal*2)

  M

  2081

  2237

  2349

  2466

  2528

  2591

  39

  Asistent medical*2)

  M

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  40

  Asistent medical debutant*2)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  41

  Tehnician dentar principal*3)

  M

  2081

  2237

  2349

  2466

  2528

  2591

  42

  Tehnician dentar*3)

  M

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  43

  Tehnician dentar debutant*3)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  44

  Soră medicală principal*4)

  M

  1790

  1924

  2020

  2121

  2175

  2229

  45

  Soră medicală*4)

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  46

  Soră medicală debutant*4)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  47

  Autopsier principal

  M

  1790

  1924

  2020

  2121

  2175

  2229

  48

  Autopsier

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  49

  Autopsier debutant

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  50
   

  Statistician medical,
  registrator medical; principal

   
  M

   
  1790

   
  1924

   
  2020

   
  2121

   
  2175

   
  2229

  51
   

  Statistician medical,
  registrator medical

   
  M

   
  1638

   
  1761

   
  1849

   
  1941

   
  1990

   
  2040

  52
   

  Statistician medical,
  registrator medical; debutant

   
  M

   
  1593

   
  1712

   
  1798

   
  1888

   
  1935

   
  1984

  (la 01-06-2017, Nr. crt. 37 din tabel de la pct. a.1., lit. a), pct. 2 din anexa 1 a fost înlocuit de Punctul 1, Articolul II LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )

  a.2. Anatomia patologică și medicina legală

   
  Nr.
  crt.
   
   
   

   
  Funcția
   
   
   
   

   
  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Anatomia patologică
  și medicina legală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Medic primar

  S

  7585

  8154

  8562

  8990

  9214

  9445

  2.

  Medic specialist

  S

  5961

  6408

  6728

  7065

  7242

  7423

  3.

  Medic rezident anul IV-V

  S

  4557

  4898

  5143

  5400

  5535

  5674

  4.

  Medic rezident anul III

  S

  4431

  4763

  5001

  5251

  5383

  5517

  5.

  Medic rezident anul II

  S

  3970

  4268

  4481

  4705

  4823

  4944

  6.

  Medic rezident anul I

  S

  3541

  3806

  3997

  4197

  4302

  4409

  7.

  Farmacist primar*1)

  S

  5789

  6223

  6534

  6861

  7033

  7208

  8.

  Farmacist specialist

  S

  4727

  5082

  5336

  5602

  5742

  5886

  9.

  Farmacist

  S

  4100

  4408

  4628

  4859

  4981

  5105

  10.
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat;
  principal

  S
   
   
   
   

  5395
   
   
   
   

  5800
   
   
   
   

  6090
   
   
   
   

  6394
   
   
   
   

  6554
   
   
   
   

  6718
   
   
   
   

  11.
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat

  S
   
   
   

  4139
   
   
   

  4449
   
   
   

  4672
   
   
   

  4905
   
   
   

  5028
   
   
   

  5154
   
   
   

  12.
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat;
  debutant

  S
   
   
   
   

  2471
   
   
   
   

  2656
   
   
   
   

  2789
   
   
   
   

  2929
   
   
   
   

  3002
   
   
   
   

  3077
   
   
   
   

  13.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4288
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4610
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4840
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5082
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5209
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5339
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  14.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3861
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4151
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4358
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4576
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4690
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4808
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  15.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2305
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2478
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2602
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2732
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2800
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2870
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  16.

  Asistent medical principal*2)

  PL

  4227

  4544

  4771

  5010

  5135

  5263

  17.

  Asistent medical*2)

  PL

  3795

  4080

  4284

  4498

  4610

  4725

  18.

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  2136

  2296

  2411

  2532

  2595

  2660

  19.

  Asistent medical principal*2)

  M

  3692

  3969

  4167

  4376

  4485

  4597

  20.

  Asistent medical*2)

  M

  3365

  3617

  3798

  3988

  4088

  4190

  21.

  Asistent medical debutant*2)

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  22.

  Soră medicală principală*4)

  M

  3284

  3530

  3707

  3892

  3989

  4089

  23.

  Soră medicală*4)

  M

  2858

  3073

  3226

  3388

  3472

  3559

  24.

  Soră medicală debutant*4)

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  25.

  Autopsier principal

  M

  3284

  3530

  3707

  3892

  3989

  4089

  26.

  Autopsier

  M

  2858

  3073

  3226

  3388

  3472

  3559

  27.

  Autopsier debutant

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  28.
   
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică;
  principal

  M
   
   
   

  3284
   
   
   

  3530
   
   
   

  3707
   
   
   

  3892
   
   
   

  3989
   
   
   

  4089
   
   
   

  29.
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică

  M
   
   

  2858
   
   

  3073
   
   

  3226
   
   

  3388
   
   

  3472
   
   

  3559
   
   

  30.
   
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică;
  debutant

  M
   
   
   

  2080
   
   
   

  2236
   
   
   

  2348
   
   
   

  2465
   
   
   

  2527
   
   
   

  2590
   
   
   

  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

   
   
   
   
   
  Nr.
  crt.
   
   
   

   
   
   
   
   
  Funcția
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Servicii de ambulanță,
  compartimente de primire
  urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,
  CPU-S, secții/compartimente
  cu paturi de ATI/TI, unitate
  de transport neonatală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  2

  Medic dentist primar

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  3

  Medic specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  4

  Medic dentist specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  5

  Medic rezident anul IV-V

  S

  2819

  3030

  3182

  3341

  3425

  3510

  6

  Medic rezident anul III

  S

  2745

  2951

  3098

  3253

  3335

  3418

  7

  Medic rezident anul II

  S

  2471

  2656

  2789

  2929

  3002

  3077

  8

  Medic rezident anul I

  S

  2215

  2381

  2500

  2625

  2691

  2758

  9

  Medic

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  10

  Medic dentist

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  11

  Farmacist primar*1)

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  12

  Farmacist specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  13

  Farmacist rezident anul III

  S

  2745

  2951

  3098

  3253

  3335

  3418

  14

  Farmacist rezident anul II

  S

  2471

  2656

  2789

  2929

  3002

  3077

  15

  Farmacist rezident anul I

  S

  2215

  2381

  2500

  2625

  2691

  2758

  16

  Farmacist

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  17
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

   
  S

   
  3102

   
  3335

   
  3501

   
  3676

   
  3768

   
  3863

  18
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

   
  S

   
  2541

   
  2732

   
  2868

   
  3012

   
  3087

   
  3164

  19
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

   
  S

   
  2200

   
  2365

   
  2483

   
  2607

   
  2673

   
  2739

  20
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

   
  S

   
  1844

   
  1982

   
  2081

   
  2185

   
  2240

   
  2296

  21
   
   

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; principal, expert în
  fizică medicală

   
   
  S

   
   
  3102

   
   
  3335

   
   
  3501

   
   
  3676

   
   
  3768

   
   
  3863

  22
   
   

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; specialist, fizician
  medical

   
   
  S

   
   
  2541

   
   
  2732

   
   
  2868

   
   
  3012

   
   
  3087

   
   
  3164

  23
   

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician

   
  S

   
  2200

   
  2365

   
  2483

   
  2607

   
  2673

   
  2739

  24
   
   

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician, fizician medical;
  debutant

   
   
  S

   
   
  1844

   
   
  1982

   
   
  2081

   
   
  2185

   
   
  2240

   
   
  2296

  25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2765

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2972

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3121

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3277

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3359

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3443

  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2135

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2295

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2410

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2530

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2594

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2658

  27
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică; debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1672

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1797

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1887

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1982

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2031

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2082

  28

  Dentist principal

  SSD

  1921

  2065

  2168

  2277

  2334

  2392

  29

  Dentist

  SSD

  1866

  2006

  2106

  2212

  2267

  2324

  30

  Dentist debutant

  SSD

  1588

  1707

  1792

  1882

  1929

  1977

  31
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2426

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2608

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2738

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2875

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2947

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3021

  32
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2095

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2252

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2365

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2483

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2545

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2609

  33
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; debutant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SSD

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1646

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1769

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1858

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1951

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2000

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2050

  34

  Asistent medical principal*2)

  PL

  2376

  2554

  2682

  2816

  2886

  2959

  35

  Asistent medical*2)

  PL

  2142

  2303

  2418

  2539

  2602

  2667

  36

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  37

  Asistent medical principal*2)

  M

  2342

  2518

  2644

  2776

  2845

  2916

  38

  Asistent medical*2)

  M

  1908

  2051

  2154

  2261

  2318

  2376

  39

  Asistent medical debutant*2)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  40

  Tehnician dentar principal*3)

  M

  2087

  2244

  2356

  2473

  2535

  2599

  41

  Tehnician dentar*3)

  M

  1908

  2051

  2154

  2261

  2318

  2376

  42

  Tehnician dentar debutant*3)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  43

  Soră medicală principal*4)

  M

  1864

  2004

  2104

  2209

  2264

  2321

  44

  Soră medicală*4)

  M

  1711

  1839

  1931

  2028

  2079

  2131

  45

  Soră medicală debutant*4)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  46
   
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență;
  principal

   
   
   
  M

   
   
   
  1864

   
   
   
  2004

   
   
   
  2104

   
   
   
  2209

   
   
   
  2264

   
   
   
  2321

  47
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență

   
   
  M

   
   
  1711

   
   
  1839

   
   
  1931

   
   
  2028

   
   
  2079

   
   
  2131

  48
   
   

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență; debutant

   
   
  M

   
   
  1657

   
   
  1781

   
   
  1870

   
   
  1964

   
   
  2013

   
   
  2063

  (la 01-06-2017, Nr. crt. 41 din tabel de la pct. a.3., lit. a), pct. 2 din anexa 1 a fost înlocuit de Punctul 2, Articolul II LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )

  a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

   
   
   
   
  Nr.
  crt.
   
   
   

   
   
   
   
  Funcția
   
   
   
   

   
   
   
   
  Nivelul
  studiilor
   
   
   

  Unități sanitare, cu excepția
  celor cuprinse în unități
  clinice, unități de asistență
  socială și unități de
  asistență medico-socială

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  2

  Medic dentist primar

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  3

  Medic specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  4

  Medic dentist specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  5

  Medic rezident anul VI-VII

  S

  2999

  3224

  3385

  3554

  3643

  3734

  6
   

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul IV-V

   
  S

   
  2924

   
  3143

   
  3300

   
  3465

   
  3552

   
  3641

  7
   

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul III

   
  S

   
  2455

   
  2639

   
  2771

   
  2910

   
  2982

   
  3057

  8
   

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul II

   
  S

   
  2211

   
  2377

   
  2496

   
  2620

   
  2686

   
  2753

  9
   

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul I

   
  S

   
  1985

   
  2134

   
  2241

   
  2353

   
  2411

   
  2472

  10

  Medic

  S

  2485

  2671

  2805

  2945

  3019

  3094

  11

  Medic dentist

  S

  2485

  2671

  2805

  2945

  3019

  3094

  12

  Farmacist primar*1)

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  13

  Farmacist specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  14

  Farmacist rezident anul III

  S

  2455

  2639

  2771

  2910

  2982

  3057

  15

  Farmacist rezident anul II

  S

  2211

  2377

  2496

  2620

  2686

  2753

  16

  Farmacist rezident anul I

  S

  1985

  2134

  2241

  2353

  2411

  2472

  17

  Farmacist

  S

  2367

  2545

  2672

  2805

  2875

  2947

  18
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

   
  S

   
  2205

   
  2370

   
  2489

   
  2613

   
  2679

   
  2746

  19
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

   
  S

   
  1921

   
  2065

   
  2168

   
  2277

   
  2334

   
  2392

  20
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

   
  S

   
  1813

   
  1949

   
  2046

   
  2149

   
  2202

   
  2258

  21
   

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

   
  S

   
  1625

   
  1747

   
  1834

   
  1926

   
  1974

   
  2023

  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician
  de audiologie și protezare
  auditivă licențiat, asistent
  medical de profilaxie dentară
  licențiat, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică, moașă; principal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  S

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2302