ORDONANȚĂ nr. 26 din 22 iulie 1994 (**republicată**)privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 9 aprilie 1998 Notă
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 23 din 2 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 4 iunie 1997 (aprobată și modificată prin Legea nr. 135 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 26 iulie 1997).
  Ordonanța Guvernului nr. 26 din 22 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994 și a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994.

  (la 17-03-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC LEGEA nr. 61 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )

  Articolul 1

  Personalul din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită, în condițiile prezentei ordonanțe.
  --------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 11 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția generală a penitenciarelor" cu denumirea "Administrația Națională a Penitenciarelor".


  Articolul 2
  (1) Hrănirea personalului instituțiilor publice menționate la art. 1 se face, de regulă, în natură, în limita unor plafoane calorice diferențiate pe categorii, care constituie norme de hrana zilnice.(2) Normele de hrana zilnice sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanța.(3) Categoriile de personal pentru care se acorda și instituțiile publice în care se aplica se aproba prin hotărâre a Guvernului.(4) Hrănirea personalului se poate face și pe baza de alocație valorică, cu aprobarea miniștrilor sau a conducătorilor instituțiilor publice prevăzute la art. 1.(5) Rezerviștii primesc, pe timpul concentrării sau mobilizării, aceleași drepturi de hrana ca și militarii activi.


  Articolul 3
  (1) Structura normelor de hrana care se aplica în doua sau mai multe instituții publice prevăzute la art. 1 se stabilește, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naționale împreună cu celelalte instituții publice, în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanta cu nevoile nutritive ale personalului și în raport cu eforturile depuse în procesul de instruire și de îndeplinire a misiunilor, condițiile de mediu și alți factori specifici.(2) Structura normelor de hrana specifice Administrației Naționale a Penitenciarelor se stabilește de Ministerul Justiției.
  --------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 11 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția generală a penitenciarelor" cu denumirea "Administrația Națională a Penitenciarelor".(3) Regulile de aplicare a normelor de hrana se stabilesc de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1.


  Articolul 4
  (1) Hrănirea personalului fiecărei instituții publice prevăzute la art. 1 se face, de regula, prin unitățile subordonate.(2) Hrănirea personalului se poate face și prin reciprocitate între instituțiile publice menționate la art. 1, potrivit convențiilor încheiate între acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de hrana folosite.
  --------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 523 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003.(4) Cadrele militare, militarii angajați pe baza de contract și salariații civili care au dreptul la hrana potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrana la care au dreptul.


  Articolul 4^1
  (1) Pe bază de criterii de eficiență economică, hrănirea personalului din instituțiile publice prevăzute la art. 1 se poate asigura și prin agenți economici de profil, cu aprobarea conducătorilor instituțiilor publice respective, în limita plafonului caloric și a structurii normelor de hrană la care are dreptul.(2) Atribuirea către agenții economici a contractelor de achiziție a hrănirii se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul achizițiilor publice.(3) Spațiile și utilitățile aferente hrănirii, precum și alte bunuri necesare preparării și servirii hranei, aflate în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea instituțiilor publice prevăzute la art. 1, se pot pune la dispoziție, în conformitate cu prevederile legale, titularilor contractelor de achiziții publice, în limita normelor interne de înzestrare, întrebuințare și consum, pe perioada derulării contractului de prestări de servicii.(4) Obligația de întreținere și reparare a bunurilor puse la dispoziție în condițiile alin. (3) este în sarcina exclusivă a agenților economici, cu suportarea cheltuielilor de către aceștia.(5) Se interzice utilizarea bunurilor prevăzute la alin. (3) în alte scopuri decât pentru hrănirea personalului care aparține instituțiilor publice prevăzute la art. 1.
  --------------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 523 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003.


  Articolul 4^2
  (1) Persoanele private de libertate aflate în stare de reținere, arest sau detenție în instituțiile din afara sistemului administrației penitenciare pot fi hrănite de către unitățile din sistemul administrației penitenciarelor.(2) Decontarea cheltuielilor pentru prepararea hranei se realizează potrivit convențiilor încheiate între unitățile din sistemul administrației penitenciare și instituțiile care au în custodie persoanele private de libertate.
  --------------
  Art. 4^2 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 11 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011.


  Articolul 4^3
  (1) Unitățile penitenciare care nu pot asigura hrănirea persoanelor private de libertate pot fi deservite de către unitățile limitrofe care dispun de bloc alimentar, aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.(2) Decontarea contravalorii hrănirii persoanelor private de libertate de la alin. (1) se realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
  (la 17-03-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 61 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )


  Articolul 4^4

  Normele de hrană zilnice ale persoanelor private de libertate sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, punctul II.
  (la 17-03-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 61 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )


  Articolul 5
  (1) Valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabilește și se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naționale împreună cu celelalte instituții publice prevăzute la art. 1, în funcție de indicii prețurilor de consum pentru actualizare la rata inflației a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri alimentare», publicați de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri.(2) Actualizarea financiară a normei de hrană se face periodic, pe baza indicilor prețurilor de consum prevăzuți la alin. (1), dacă rezultă diferențe de peste 5% față de luna în care s-a stabilit ultima valoare.
  --------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 523 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003.


  Articolul 5^1
  (1) Valoarea financiară a normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se stabilește și se actualizează de către Ministerul Justiției, la propunerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în funcție de indicii prețurilor de consum pentru actualizare la rata inflației a elementelor patrimoniale, capitolul "Mărfuri alimentare", publicați de Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri.(2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se face periodic, pe baza indicilor prețurilor de consum prevăzuți la alin. (1), dacă rezultă diferențe de peste 5% față de luna în care s-a stabilit ultima valoare.
  --------------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 11 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011.


  Articolul 6
  (1) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot înființa în sediile în care își desfășoară activitatea, în unitățile subordonate și în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru hrănirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare și funcționare se suportă din credite bugetare aprobate.
  (la 17-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 61 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )
  (2) Regulile privind organizarea și funcționarea popotelor și bucătăriilor de unitate se aproba de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice respective.(3) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor pentru cadre se acoperă din fondurile proprii ale acestora provenite din sumele încasate de la abonați.(4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre și bucătăriile de unitate se asigura, în principal, prin depozitele unităților militare, la prețurile la care acestea au fost aprovizionate.(5) În situațiile în care prin popotele pentru cadre și bucătăriile de unitate trebuie să se asigure hrănirea unor efective mai mari (participanți la convocări, aplicații, tabere de odihna, activități de protocol și altele), se pot acorda avansuri din creditele bugetare aprobate, în vederea realizării stocurilor de produse la nivelul necesarului pentru activitățile ce se vor desfășura, urmând ca justificarea lor să se facă la terminarea activităților, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate. De asemenea, se pot constitui stocuri de siguranța pentru consumul pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare și achitarea contravalorii ambalajelor aferente produselor aprovizionate.


  Articolul 7

  Cadrele militare permanente, militarii angajați pe baza de contract și salariații civili care domiciliază în localități rurale sau în puncte izolate pot primi, pentru ei și membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unităților, în limita cantităților prevăzute de norme, contra cost, la prețul cu care au fost aprovizionate.


  Articolul 8
  (1) Pentru asigurarea hrănirii efectivelor în situații neprevăzute, instituțiile publice menționate la art. 1 vor constitui din credite bugetare un stoc de siguranța din produse agroalimentare neperisabile, calculat pentru 30 de zile, peste cantitățile destinate nevoilor de consum lunare.(2) În cazul unor unități sau subunități izolate, stocul de siguranța prevăzut la alin. (1) poate fi asigurat pentru maximum 7 luni.(3) Aprovizionarea cu produse pentru iarna, fasole uscată, zahăr, orez, ceai și furaje se poate face în cantitățile necesare până la noua recolta, fără a depăși nevoile de consum pentru un an.
  -------------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 26 din 22 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 10 iunie 1998.


  Articolul 9
  (1) Normele de hrana pentru animalele și păsările prevăzute în statele de organizare, precum și normele de înzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitarii și păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului și servirii hranei preparate, sacrificării animalelor, precum și cele necesare dotării cu materiale specifice hrănirii efectivelor sunt cele cuprinse în anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanța.(2) Structura acestor norme se aproba de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice menționate la art. 1.(3) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot constitui stocuri de siguranța pentru bunurile materiale ce fac obiectul normelor de înzestrare prevăzute la alin. (1), care nu vor depăși 20% din necesarul anual la materialele destinate servirii hranei și 10% la celelalte bunuri materiale.


  Articolul 10
  (1) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot înființa, în unitățile subordonate și în garnizoane, gospodării agrozootehnice care se vor organiza și vor funcționa potrivit normelor aprobate de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor respective.(2) Pentru organizarea, dezvoltarea și funcționarea gospodăriilor agrozootehnice, instituțiile publice prevăzute la art. 1 prevăd și utilizează credite bugetare.(3) Produsele realizate vor fi folosite pentru consum la asigurarea normelor de hrana și pentru reluarea procesului de producție în cadrul gospodăriilor agrozootehnice. Până la 5% din cantitățile de produse realizate se pot consuma, gratuit, pentru îmbunătățirea hrănirii personalului peste prevederile normale de hrana. În situația în care producția depășește nevoile de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost.(4) Între unitățile din sistemul administrației penitenciarelor produsele obținute în gospodăriile agrozootehnice - sectoarele vegetal, zootehnic și de prelucrare industrială - din cadrul acestora pot fi transferate fără plată, pentru asigurarea hranei persoanelor private de libertate, precum și pentru furajarea animalelor.
  --------------
  Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 11 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011.
  (5) Condițiile și procedurile privind transmiterea fără plată a produselor prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.
  --------------
  Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 11 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011.


  Articolul 11
  (1) Pentru asigurarea aprovizionării militarilor în termen, elevilor și studenților militari cu unele produse alimentare și mărfuri de stricta necesitate, contra cost, unitățile militare din subordinea instituțiilor publice prevăzute la art. 1 pot înființa, în incinta acestora, puncte de desfacere.(2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziție acestora sub forma de avansuri din creditele bugetare. Valoarea mărfurilor existente în stoc la 31 decembrie, achiziționate din aceste credite, se reportează în anul următor.(3) În cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesară funcționarii punctelor de desfacere și criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de către miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1.(4) Produsele și mărfurile aprovizionate se vor desface la prețurile la care au fost achiziționate.


  Articolul 12
  (1) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 și art. 10 alin. (3) se vor utiliza de către instituțiile publice prevăzute la art. 1 pentru procurarea alimentelor și furajelor necesare, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanța.(2) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) se pot utiliza și pentru achiziționarea materialelor, obiectelor de inventar și serviciilor necesare desfășurării activităților de producție în gospodăriile agrozootehnice.(3) Sumele provenite din valorificarea ambalajelor produselor agroalimentare se pot utiliza de către instituțiile publice prevăzute la art. 1 și pentru reconstituirea creditelor aprobate cu aceasta destinație.


  Articolul 13
  (1) Prevederile prezentei ordonanțe intra în vigoare începând cu luna iulie 1994.(2) Decretul-lege nr. 101 din 21 martie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei ordonanțe se abroga cu aceeași data.


  Anexa nr. 1

                     NORME DE HRANĂ
  în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și
  securitate națională și ale persoanelor private de libertate
  (la 17-03-2018, Titlul anexei nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC LEGEA nr. 61 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )

  I. Norme de hrană comune

    Norma de hrana nr. 1*) 4.300 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 1 4.300 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 2 5.085 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 2 "A" 270 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 3 4.900 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 4 6.195 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 4 "A" 1.504 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 4 "B" 3.506 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 5 5.720 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 5 "A" 5.720 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 6*) 5.010 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 6 "A" 5.010 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 7 4.390 calorii om/zi
     Norma de hrană nr. 8                                   4.462 calorii om/zi

  ------------
  Valoarea normei de hrană nr. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011.
    Norma de hrana nr. 9 4.415 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 10 3.835 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 10 "A" 4.915 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 11 4.360 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 12 "A" 1.600 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 12 "B"*) 660 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 12 "C" 554 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 12 "D" 330-660 calorii om/zi

     Abrogată.

  -----------
  Norma de hrană nr. 13 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011.
    Norma de hrana nr. 14 Norma pentru substituiri.
  II. Norme de hrană specifice Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor ale persoanelor private de libertate

  Norma de hrană

  Plafon caloric calorii/om/zi

  Domeniul de aplicare

  Instituțiile în care se aplică

  minimum

  maximum

  Norma de hrană nr. 12 C-1

  600

  925

  Supliment pentru zile festive

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma nr. 14B (Substituiri)

  -

  -

  Normă pentru substituiri de alimente

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 15

  3.000

  3.820

  Se acordă persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.

  Ministerul Justiției -
  Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 16

  2.250

  2.855

  Se acordă persoanelor majore reținute, arestate preventiv, aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, aflate în centre de detenție sau centre educative.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 17

  2.250

  2.855

  Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 17 A:
  - hrană rece;
  - hrană caldă.

  600

  790

  Supliment pentru muncă ușoară și medie

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 17 B:
  - hrană rece;
  - hrană caldă

  800

  1.065

  Supliment pentru muncă grea

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 17 C

  255

  410

  Supliment antidot

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 18

  2.500

  3.175

  Bolnavi și gravide

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 18 A

  500

  860

  Supliment pentru gravide. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5 - 9 inclusiv sau care au născut și nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naștere).

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 18 B

  600

  1.255

  Supliment. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei care au născut și alăptează copilul până la 1 an.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 18 C

  900

  1.195

  Supliment. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 18 D

  1.000

  1.400

  Supliment. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 18 E

  600

  825

  Supliment. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, distrofice.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 19

  2.400

  3.160

  Se acordă ca hrană rece persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 20

  2.000

  2.725

  Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reținute, arestate preventiv și celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 22

  920

  1.190

  Se acordă copiilor în vârstă de la 0-5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  Norma de hrană nr. 23

  1.200

  1.650

  Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție.

  Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

  (la 17-03-2018, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 61 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )


  Anexa nr. 2


                     NORME DE HRANA
  pentru animalele și păsările prevăzute în statele de organizare

      Norma de hrana nr. 1 - pentru hrănirea căilor
      Norma de hrana nr. 2 - pentru hrănirea câinilor
      Norma de hrana nr. 3 - pentru hrănirea animalelor și păsărilor de experiențe
      Norma de hrana nr. 4 - pentru substituirea produselor folosite în hrănirea
                             animalelor și păsărilor.


  Anexa nr. 3


                      NORME DE DOTARE
  cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitarii și păstrării produselor
  agroalimentare, preparării, transportului și servirii hranei preparate și sacrificării animalelor

                 I. Norme de dotare comune

      Norma nr. 1 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar pentru bucătării
      Norma nr. 2 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar pentru servirea
                    și transportul hranei preparate
      Norma nr. 3 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar pentru
                    manipularea, transportul, depozitarea și păstrarea produselor
                    agroalimentare
      Norma nr. 4 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar pentru brutării
      Norma nr. 5 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar în tabere,
                    aplicații, poligoane de tragere și instrucție sau în situații
                    speciale
      Norma nr. 6 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar pentru
                    laboratoare de cofetărie și patiserie
      Norma nr. 7 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar de resortul
                    hrănirii, pentru dormitoare, săli de cursuri, cabinete și
                    cămine militare
      Norma nr. 8 - de dotare cu materiale de întreținere, piese de schimb pentru
                    tehnica de resort și materiale diverse
      Norma nr. 9 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar pentru
                    întreținerea și sacrificarea animalelor, păsărilor și pentru
                    prelucrarea produselor rezultate
      Norma nr. 10 - cu drepturile de combustibil lichid și solid, necesar
                     preparării hranei în condiții speciale (aplicații, trageri,
                     poligoane), când se folosesc bucătării rulante auto, cuptoare
                     și brutării de campanie.

              II. Norme de dotare specifice Ministerului Afacerilor Interne
                          și Ministerului Justiției
                      - Administrația Națională a Penitenciarelor

  --------------
  Titlul pct. II din anexa 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 11 din 1 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția generală a penitenciarelor" cu denumirea "Administrația Națională a Penitenciarelor".
      Norma nr. 11 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar pentru servirea
                     și transportul hranei de către personalul privat de libertate
      Norma nr. 12 - de dotare cu mijloace și obiecte de inventar a bucătăriilor
                     în care se prepara hrana pentru persoanele private de
                     libertate.

  ----------