INSTRUCŢIUNE din 18 octombrie 2013
privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 19 noiembrie 2013  I. Scop
  Creşterea ritmului de implementare a lucrărilor prin asigurarea unui flux de numerar adecvat pentru antreprenori în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaţionale cu impact direct asupra absorbţiei instrumentelor structurale
  II. Cadru general
  În conformitate cu prevederile contractuale care guvernează implementarea contractelor de lucrări finanţate prin programele operaţionale, în general, se menţionează faptul că echipamentele şi/sau materialele necesare realizării lucrărilor se decontează la finalizarea obiectivelor pentru care sunt folosite sau în conformitate cu o schemă de plată stabilită de către părţile contractante.
  În mod particular, pentru contractele care au drept condiţii generale de contract (CGC) prevederile FIDIC (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi), subclauza 14.5 (FIDIC 1999), de regulă, nu este activă, urmând ca valoarea echipamentelor şi/sau a materialelor să fie, ca şi în cazul anterior, decontată la finalizarea obiectivului din cadrul contractului de lucrări sau conform schemei de plată.
  Aceste situaţii au cauzat probleme de flux de numerar pentru antreprenori, mai ales în contextul generat de criza economico-financiară manifestată pe plan global în ultimii ani.
  În acest sens, în urma consultărilor cu reprezentanţii autorităţilor de management, a fost convenită posibilitatea modificării contractelor de lucrări în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată a echipamentelor şi/sau a materialelor la recepţionarea acestora pe şantier şi întocmirea unei anexe cu tipurile şi cantităţile de echipamente şi/sau materiale relevante.
  În conformitate cu prevederile subclauzei 14.5 din CGC tip FIDIC "la certificatele interimare de plată se vor adăuga [...] (i) sume suplimentare pentru echipamentele şi materialele care au fost expediate pe şantier pentru a fi încorporate în lucrările permanente; şi (îi) deduceri, în situaţia în care valoarea de contract a acestor echipamente şi materiale este inclusă ca parte a lucrărilor permanente". De asemenea, "sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de către inginer pentru echipamente şi materiale (inclusiv livrarea pe şantier), ţinând cont de documentele menţionate în această subclauză şi de valoarea de contract pentru echipamente şi materiale". În cazul contractelor cu CGC tip FIDIC s-a convenit reactivarea subclauzei 14.5 şi includerea în anexa la ofertă a unei liste cu echipamente şi materiale relevante.
  În cazul semnării unor contracte de lucrări noi se vor avea în vedere includerea în documentaţia de atribuire a unei clauze contractuale de plată a echipamentelor şi/sau a materialelor la recepţionarea acestora pe şantier şi întocmirea unei anexe cu tipurile şi cantităţile de echipamente şi/sau materiale relevante.
  Aceste măsuri vor conduce la o îmbunătăţire a fluxului de plăţi către antreprenori şi la creşterea, în acest fel, atât a ritmului lucrărilor pe şantier, cât şi a gradului de absorbţie a fondurilor europene alocate programelor operaţionale.
  III. Cadrul legal şi contractual
  - Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.260/1999 ;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare" şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale, "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri", cu completările ulterioare;
  - contractele de finanţare semnate de autorităţile de management şi beneficiari;
  - contractele de lucrări semnate de beneficiari şi antreprenori.
  IV. Abordare
  În vederea atingerii acestor obiective, beneficiarii finali au posibilitatea modificării contractelor de lucrări în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată a echipamentelor şi/sau a materialelor la recepţionarea acestora pe şantier.
  În opinia Directoratului general piaţă şi servicii interne din cadrul Comisiei Europene (nr. de înregistrare 4.032/EOT din 17 octombrie 2013), prevederile prezentei instrucţiuni se vor aplica pentru contractele existente în condiţiile în care costul creditului ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susţinerea a 80% din valoarea echipamentelor şi/sau materialelor care sunt plătite în avans faţă de prevederile iniţiale ale contractului respectă cumulativ următoarele condiţii:
  - nu depăşeşte limita de 15% din valoarea contractului; şi
  - nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.
  În interpretarea Directoratului general piaţă şi servicii interne din cadrul Comisiei Europene, orice modificare de contract care nu schimbă natura contractului şi respectă cumulativ cele două plafoane menţionate este considerată o modificare nesubstanţială a contractului şi nu implică o nouă procedură de achiziţie.
  Atât pentru contractele noi, cât şi în cazul modificării contractelor de lucrări existente vor fi luate în considerare următoarele aspecte:
  A. În cazul contractelor de lucrări care nu au drept CGC prevederile FIDIC
  1. Se va introduce o clauză contractuală referitoare la plata echipamentelor şi/sau a materialelor, după cum urmează:
  "Antreprenorul este îndreptăţit la plata echipamentelor şi/sau a materialelor, în conformitate cu lista echipamentelor şi/sau a materialelor, constituită ca anexă la contract/actul adiţional. Plata se va face dacă materialele/echipamentele au fost livrate pe şantier în conformitate cu cerinţele contractuale şi au fost recepţionate de către beneficiar. Suma plătită va fi în cuantum de maximum 80% din valoarea acestora, urmând ca diferenţa de 20% să fie plătită după recepţia la terminarea lucrărilor sau sectorului de lucrări care includ echipamentele şi/sau materialele plătite.
  În situaţia în care antreprenorul, fără justificări rezonabile, nu reuşeşte să încorporeze în lucrările permanente echipamentele şi materialele până la data-limită asumată, conform contractului/actului adiţional, la care echipamentele şi materialele vor fi încorporate în lucrările permanente, beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice penalizări în valoare de 0,1%/zi din valoarea de contract acceptată, până la momentul în care echipamentele şi materialele respective vor fi încorporate în lucrările permanente."
  2. Beneficiarul va aproba adăugarea sumelor în certificatele de plată, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  - Antreprenorul:
  - a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă, de consum, certificatele de calitate şi garanţie, buletinele de analiză, chitanţele şi costurile echipamentelor şi/sau a materialelor), iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare;
  - a transmis beneficiarului o situaţie pentru costurile de achiziţionare şi livrare a echipamentelor şi materialelor pe şantier, însoţită de documente justificative;
  - a transmis beneficiarului o situaţie care indică datele la care echipamentele şi materialele vor fi încorporate în lucrările permanente;
  - echipamentele şi/sau materialele respective sunt cele cuprinse în lista din anexa la contract/actul adiţional şi sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice din contract;
  - echipamentele şi/sau materialele respective au fost livrate şi depozitate corespunzător pe şantier, sunt protejate împotriva oricăror pierderi, daune sau deteriorări.
  - Beneficiarul:
  - are obligaţia recepţionării formale a materialelor şi echipamentelor, aceasta fiind o precondiţie a efectuării plăţii.
  - Costul creditului ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susţinerea a 80% din valoarea echipamentelor şi/sau materialelor care sunt plătite în avans faţă de prevederile iniţiale ale contractului respectă cumulativ următoarele condiţii:
  - nu depăşeşte limita de 15% din valoarea contractului; şi
  - nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.
  3. Modificările aduse privesc următoarele aspecte:
  - plata se va face exclusiv la livrarea şi depozitarea pe şantier a echipamentelor şi/sau materialelor care întrunesc cerinţele contractuale, la standardele de calitate cerute şi în conformitate cu varianta finală a proiectului de execuţie aprobat, moment în care acestea devin proprietatea beneficiarului;
  - includerea, după caz, în anexa la contract a unei liste cu echipamente şi/sau materiale relevante pentru contract sau va fi completată anexa la ofertă cu o listă de echipamente şi/sau materiale în conformitate cu prevederile contractului şi listele ca anexe ale contractului.
  B. Pentru contractele de lucrări care au CGC prevederile tip FIDIC, în vederea activării subclauzei 14.5 în cadrul acelor contracte de lucrări în cazul cărora nu a fost prevăzută iniţial, modificarea contractelor de lucrări se va realiza având în vedere următoarele aspecte:
  1. Eliminarea subclauzei 14.5 în care se precizează în mod explicit faptul că prevederile subclauzei generale echivalente nu se aplică (dacă este cazul).
  2. Modificarea subclauzei 14.5 se va face printr-o condiţie specială dedicată, după cum urmează:
  "Al treilea paragraf al subclauzei 14.5 se înlocuieşte cu următoarele:
  «Inginerul va stabili şi va aproba adăugarea sumelor în certificatele interimare de plată dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  a)costul creditului ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susţinerea a 80% din valoarea echipamentelor şi/sau materialelor care sunt plătite în avans faţă de prevederile iniţiale ale contractului respectă cumulativ următoarele condiţii:
  - nu depăşeşte limita de 15% din valoarea contractului; şi
  - nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.
  b)Antreprenorul:
  (i) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă, chitanţele, costurile şi folosirea echipamentelor şi materialelor), iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare; şi
  (îi) a transmis o situaţie pentru costurile de achiziţionare şi livrare a echipamentelor şi materialelor pe şantier, însoţită de documente justificative;
  (iii) a transmis o situaţie care indică datele la care echipamentele şi materialele vor fi încorporate în lucrările permanente;
  şi, de asemenea:
  c)echipamentele şi materialele respective:
  (i) sunt cele cuprinse în lista din anexa la ofertă/actul adiţional pentru plata la expedierea spre şantier; şi
  (îi) au fost livrate şi depozitate corespunzător pe şantier, sunt protejate împotriva oricăror pierderi, daune sau deteriorări, au fost în mod formal preluate de beneficiar şi sunt în conformitate cu prevederile contractului.»
  În situaţia în care antreprenorul, fără justificări rezonabile, nu reuşeşte să încorporeze în lucrările permanente echipamentele şi materialele până la data limită asumată conform prevederilor de la lit. a) pct. (iii), beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor subclauzei 2.5, să aplice penalizări în valoare de 0,1%/zi din valoarea de contract acceptată, până la momentul în care echipamentele şi materialele respective vor fi încorporate în lucrările permanente."
  3. Faţă de prevederile subclauzei 14.5 CGC, modificările aduse privesc următoarele aspecte:
  - plata se va face exclusiv la livrarea şi depozitarea echipamentelor şi materialelor pe şantier (moment în care, potrivit prevederilor contractului, acestea devin proprietatea beneficiarului);
  - beneficiarul are obligaţia recepţionării formale a materialelor şi echipamentelor, aceasta fiind o precondiţie a efectuării plăţii;
  - se introduce, de asemenea, posibilitatea aplicării de către beneficiar a unor penalizări în situaţia nerespectării termenelor-limită asumate de antreprenor privind încorporarea echipamentelor şi materialelor în lucrările permanente.
  4. Includerea în anexa la ofertă a unei liste cu materiale şi echipamente relevante pentru contractul în cauză.
  --------