ORDIN nr. 42 din 20 ianuarie 2012pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012

  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul I

   Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (3) litera c), punctul i) se modifică și va avea următorul cuprins:
  i) mopede, motociclete, mototricicluri și cvadricicluri;
  2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) SITP este o (sub)unitate care aparține unui operator economic sau unei instituții publice, având prevăzută în obiectul de activitate cuprins în actul constitutiv sau actul de înființare desfășurarea de activități de testări și analize tehnice. SITP poate funcționa numai dacă deține autorizație tehnică în termen de valabilitate eliberată de RAR, conform prezentelor reglementări. Spațiul destinat activității de ITP trebuie să fie separat de spațiul destinat altor activități ale operatorului economic sau instituției publice și toată aparatura destinată acestei activități trebuie să fie amplasată într-o singură incintă, astfel încât activitatea de ITP să nu fie influențată de alte activități desfășurate de operatorul economic sau instituția publică respectivă.
  3. La articolul 10 alineatul (1) punctul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) cric mobil pentru suspendarea vehiculului roată cu roată, cu capacitatea de încărcare de minimum 2.000 kg pentru clasa a II-a;
  4. La articolul 10 alineatul (2) punctul 1, litera a.a1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală și dispozitiv pentru măsurarea efortului la manetă. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă și anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă.
  5. La articolul 10 alineatul (2) punctul 1 litera a.a8), după punctul vi) se introduce un nou punct, punctul vii), cu următorul cuprins:vii) valoarea măsurată a forțelor de acționare (la pedală și/sau la manetă).6. La articolul 10 alineatul (2) punctul 8, după paragraful existent se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
  Programul decelerometrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:
  a) marca, tipul și numărul de înmatriculare ale vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă;
  b) data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;
  c) sistemul de frânare verificat (serviciu sau staționare);
  d) valoarea decelerației;
  e) valoarea măsurată a forței de acționare la pedală;
  f) viteza la care s-a efectuat proba (viteza de la care s-a efectuat frânarea).
  7. La articolul 10 alineatul (2), titlul punctului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. Calculator pentru evidența ITP (desktop)8. La articolul 10 alineatul (2), punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. Șubler cu tijă cu o lungime de minimum 15 cm și cu o precizie de ± 0,1 mm pentru clasa a II-a, respectiv cu o lungime de minimum 20 cm și cu o precizie de ± 0,1 mm pentru clasa a III-a sau calibre de măsurare pentru clasele a II-a și a III-a, în vederea verificării sistemelor de cuplare.9. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Aparatele de măsură trebuie să aibă dovada conformității realizată periodic, potrivit prevederilor tabelului următor:

  ┌──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────┐
  │ [poziție conform art. 10] │ Dovada │ Tipul aparatului sau │
  │Denumirea aparatului de măsură │ conformității │ mărimii certificate │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 1 lit. a)]│Certificat de │Forță de frânare │
  │Stand de frânare cu role corespun-│etalonare │Cântărire (masă) │
  │zător clasei I de ITP - pentru │ │Forță de apăsare la │
  │mopede cu 2 roți și motociclete │ │pedală │
  │fără ataș │ │Forță de apăsare la │
  │ │ │manetă │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 1 lit. b)]│Buletin de │Forță de frânare │
  │Stand de frânare cu role corespun-│verificare │ │
  │zător clasei a II-a și a III-a de │metrologică │ │
  │ITP ├────────────────┼────────────────────────┤
  │ │Certificat de │Forță de apăsare la │
  │ │etalonare │pedală │
  │ │ │Cântărire (masă) │
  │ │ │Presiune (traductor de │
  │ │ │presiune) │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 2] │Buletin de │Analizor de gaze de │
  │Analizor de gaze pentru stațiile │verificare │evacuare │
  │ce efectuează ITP la autovehicu- │metrologică │ │
  │lele echipate cu motor cu aprin- │ │ │
  │dere prin scânteie (mas) │ │ │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 3] │Buletin de │Opacimetru pentru gazele│
  │Opacimetru pentru stațiile ce │verificare │de evacuare ale mac │
  │efectuează ITP la autovehiculele │metrologică │ │
  │cu motoare cu aprindere prin │ │ │
  │comprimare (mac) │ │ │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 4] │Certificat de │Unghiuri (aparat pentru │
  │Aparat de control al farurilor │etalonare │reglarea și verificarea │
  │prevăzut cu nivelă │ │farurilor la │
  │ │ │autovehicule) │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 5] │Buletin de │Manometru pentru verifi-│
  │Manometru pentru măsurarea │verificare │carea presiunii în │
  │presiunii în anvelopele │metrologică │anvelopele vehiculelor │
  │vehiculelor │ │ │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 6] │Certificat de │Lungimi (șubler) │
  │Dispozitiv de măsurare a adâncimii│etalonare │ │
  │profilului anvelopelor │ │ │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 8] │Certificat de │Decelerație │
  │Decelerometru cu compensare │etalonare sau │Forța de apăsare la │
  │ │buletin de │pedală │
  │ │măsurare │ │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 13] │Buletin de │Ruletă │
  │Ruletă cu lungimea de minimum 10 m│verificare │ │
  │ │metrologică │ │
  │ ├────────────────┼────────────────────────┤
  │ │Certificat de │Lungimi (ruletă) │
  │ │etalonare │ │
  ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
  │[art. 10 alin. (2) pct. 17] │Certificat de │Lungimi (șubler) │
  │Șubler cu tijă cu o lungime de │etalonare │ │
  │minimum 15 cm și cu o precizie de │ │ │
  │± 0,1 mm pentru clasa a II-a, │ │ │
  │respectiv cu o lungime de minimum ├────────────────┼────────────────────────┤
  │20 cm și cu o precizie de │Buletin de │Lungimi (calibre) │
  │± 0,1 mm pentru clasa a III-a sau │măsurare │ │
  │calibre de măsurare pentru clasele│ │ │
  │a II-a și a III-a │ │ │
  └──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────┘

  Aparatele de măsură pentru care sunt necesare buletine de verificare metrologică fac parte din categoria mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal și obligatoriu au aprobare de model în România sau aprobare de model CE.
  10. La articolul 11 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) să fie:
  a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile ori calificări asimilate legal acestora;
  sau
  a2) calificate ca inginer mecanic, inginer electromecanic, subinginer mecanic, subinginer electromecanic, maistru mecanic, maistru electromecanic, tehnician mecanic, tehnician electromecanic sau tehnician transporturi ori calificări asimilate legal acestora;
  ..........................................................................
  c) pentru persoanele calificate potrivit prevederilor lit. a2), să aibă o vechime de minimum 3 ani, după cum urmează:– în activitatea de întreținere sau reparații auto (activități mecanice sau electromecanice), desfășurată în ateliere autorizate potrivit legii;– în activități de omologări și verificări tehnice pentru vehicule rutiere, desfășurate în cadrul unor autorități de omologare sau servicii tehnice notificate.
  11. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP, ambele urmând a fi salvate în calculatorul SITP. Suplimentar, pentru autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare.12. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 16^1

  Respingerea la ITP a unui vehicul pentru defecte majore sau defecte periculoase determină încetarea valabilității ITP (în cazul în care ITP este încă valabilă) pentru vehiculul respectiv și, coroborat cu legislația în vigoare privind circulația pe drumurile publice, i se interzice acestuia circulația pe drumurile publice până la obținerea unei noi ITP. În acest sens, inspectorul tehnic trebuie să procedeze la anularea ITP consemnată în anexa la certificatul de înmatriculare, iar RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrări.
  13. La articolul 18, alineatele (4), (6), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Reverificarea unui vehicul constă în:
  a) verificarea sistemului de frânare, în cazul constatării de către inspectorul RAR, în timpul conducerii vehiculului, a unei eficacități reduse a sistemului de frânare;
  b) verificarea sistemului de direcție, în cazul constatării de către inspectorul RAR, în timpul conducerii vehiculului, a unui joc excesiv în sistemul de direcție;
  c) verificarea emisiilor poluante, în cazul constatării vizuale de către inspectorul RAR, în timpul funcționării motorului, a fumului în exces de orice culoare;
  d) verificarea tubulaturii de evacuare, de reducere a emisiilor și a amortizoarelor de zgomot, în cazul constatării auditive de către inspectorul RAR, în timpul funcționării motorului, a unor zgomote anormale;
  e) verificarea punților, suspensiei, șasiului sau caroseriei, după caz, în cazul constatării auditive de către inspectorul RAR, în timpul deplasării vehiculului, a unor zgomote anormale;
  f) verificarea caroseriei, în cazul constatării vizuale de către inspectorul RAR a unor coroziuni străpunse.

  ..........................................................................(6) În cazul în care la un vehicul reverificat conform prevederilor alin. (4) și (5) se constată de către inspectorul RAR defecte majore sau defecte periculoase conform Planurilor de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări, inspectorul RAR procedează la anularea ITP. De asemenea, inspectorul RAR procedează la anularea ITP, fără efectuarea unei reverificări a vehiculului, în cazul în care vehiculul prezintă defecte evidente vizual și care se încadrează în categoria defectelor majore sau defectelor periculoase conform Planurilor de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări.(7) Pentru fiecare reverificare inspectorul RAR completează un raport de verificare RAR. De asemenea, inspectorul RAR completează un raport de verificare RAR și pentru fiecare vehicul a cărui ITP a fost anulată fără a fi fost efectuată o reverificare a acestuia.
  ..........................................................................(9) Raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP.
  14. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Funcționarea SITP trebuie să se încadreze în perioada de activitate de luni până vineri între orele 8,00 și 20,00 și sâmbătă între orele 8,00 și 14,00, cu respectarea prevederilor legislației muncii.15. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) SITP care efectuează probe funcționale de verificare a performanței și eficacității sistemului de frânare prin probe în parcurs trebuie să dispună de o suprafață betonată sau asfaltată, marcată corespunzător și cu dimensiuni corespunzătoare categoriei de vehicule pentru care se solicită autorizarea.16. La articolul 21 alineatul (7), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) spații sociale pentru personal - vestiar și grup sanitar;
  c) spații sociale accesibile clienților - spațiu de așteptare (cu o suprafață de minimum 4 m²) și grup sanitar;
  17. La articolul 22 alineatul (2), punctele 3 și 5 se abrogă.18. La articolul 22 alineatul (2), punctele 4 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:4. certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat de cel mult 3 luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii și/sau activități autorizate, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitatea «Activități de testări și analize tehnice»;
  ..........................................................................6. copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorilor tehnici de către operatorul economic sau instituția publică solicitantă a autorizării, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă;
  19. La articolul 24, sintagma "curs de specialitate" se înlocuiește cu sintagma "program de atestare".20. La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) La cererea inspectorului tehnic, RAR eliberează un duplicat al certificatului de atestare, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, în baza documentelor doveditoare.(8) În cazul solicitării de către un inspector tehnic a modificării anumitor date înscrise în certificatul de atestare, care nu influențează valabilitatea certificatului de atestare sau activitățile pentru care a fost atestat inspectorul tehnic, RAR eliberează un certificat de atestare modificat, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, în baza documentelor doveditoare. (9) În cazul solicitării de către un inspector tehnic a extinderii valabilității certificatului de atestare pentru activități suplimentare față de cele pentru care a fost inițial atestat, RAR eliberează un certificat de atestare modificat, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, în baza documentelor doveditoare și a promovării unei examinări suplimentare aferente extinderii solicitate.21. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) în cazul persoanelor care, conform art. 11 alin. (1) lit. c), trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani, documentele care atestă îndeplinirea acestei condiții, după cum urmează: copie de pe contractul individual de muncă, extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă, copie de pe carnetul de muncă, copie de pe fișa postului și/sau un document eliberat de inspectoratul teritorial de muncă, după caz. Copiile menționate anterior vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.
  22. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cursul se finalizează printr-un examen a cărui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementări. În acest caz, documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) se vor completa cu dovada de absolvire a cursului pregătitor (în copie).23. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 26
  (1) Fără a depăși termenul de valabilitate a certificatului de atestare, inspectorul tehnic va solicita reatestarea, prin intermediul unei cereri de reatestare.(2) Reatestarea se acordă contra cost, cu aplicarea mutatis mutandis a prevederilor art. 24.
  24. La articolul 28 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
  l) neanularea ITP valabile pentru vehiculul la care au fost constatate defecte majore sau periculoase în cadrul ITP.
  25. La articolul 28, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Inspectorului tehnic căruia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară i se suspendă dreptul de a efectua ITP pe o perioadă de 2 ani. La orice anulare ulterioară a certificatului de atestare se procedează la suspendarea dreptului de efectuare a ITP pe o perioadă de 2 ani.26. La articolul 29 alineatul (1), litera b) se abrogă.27. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul utilizării anexei la certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1), inspectorul tehnic trebuie să completeze, suplimentar față de elementele menționate la art. 16, numărul de înmatriculare și seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, după caz, numărul de identificare al vehiculului.28. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31

  Ecusoanele de ITP, elementele de securizare și imprimatele prevăzute în prezentele reglementări vor fi puse la dispoziția SITP de către RAR. Ecusonul de ITP va avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2012 - albastru, 2013 - galben, 2014 - roșu, 2015 - verde, 2016 - portocaliu. Începând din anul 2017, succesiunea culorilor va fi reluată. Ecusonul de ITP care se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă culoarea corespunzătoare anului în care vehiculul va fi supus următoarei ITP și va fi amplasat între indicativul județului sau al municipiului București și numărul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus următoarei ITP îndreptat pe verticală, în sus.
  29. Titlul anexei nr. 1 la reglementări se modifică și va avea următorul cuprins:
  Prevederi privind efectuarea ITP - clasa I mopede, motociclete, mototricicluri și cvadricicluri
  30. La anexa nr. 1 la reglementări, tabelul de la litera A "Plan de operațiuni" se modifică și se înlocuiește cu tabelul prevăzut în anexa nr. 1*) la prezentul ordin.31. La anexa nr. 2 la reglementări, tabelul de la litera A "Plan de operațiuni" se modifică și se înlocuiește cu tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.32. La anexa nr. 2 la reglementări, litera D, secțiunea 3 "Condiții privind transparența geamurilor", al cincilea alineat se modifică și va avea următorul cuprins:
  În cazul în care geamurile vehiculului au o transparență modificată față de cea stabilită prin marcajul de omologare, se urmărește ca stratul aplicat ulterior să fie uniform și să nu creeze distorsiuni. De asemenea, tratamentul electrochimic sau foliile de protecție aplicate pe geamuri trebuie să fie certificate și marcate corespunzător, iar aplicarea acestora este permisă numai în ateliere autorizate potrivit legii.
  33. La anexa nr. 2 la reglementări, litera F, alineatul de după tabelul "Indici de sarcină anvelope (IS)" se modifică și va avea următorul cuprins:
  Indicele de sarcină reprezintă sarcina maximă în kilograme pe care o anvelopă o poate transporta la viteza maximă indicată de indicele de viteză. În cazul anvelopelor la care indicele de sarcină este precizat sub forma a două numere (de exemplu, 148/145L), al doilea număr reprezintă indicele de sarcină pentru utilizarea anvelopelor jumelate. Indicii de sarcină și viteză sunt prevăzuți în Directiva 92/23/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și montarea lor, Regulamentul CEE-ONU nr. 30 și Regulamentul CEE-ONU nr. 54.
  34. Anexa nr. 4 la reglementări se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3*) la prezentul ordin.35. Anexa nr. 5 la reglementări se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4*) la prezentul ordin.36. Anexa nr. 7 la reglementări se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5*) la prezentul ordin.37. La anexa nr. 8 la reglementări (față), textul "cu certificatul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului nr. ....... din ................" se înlocuiește cu textul "cu certificatul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerțului nr. ............".38. La anexa nr. 9 la reglementări, punctele 2 și 4 se abrogă.39. La anexa nr. 9 la reglementări, punctele 3 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat de cel mult 3 luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii și/sau activități autorizate, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitatea «Activități de testări și analize tehnice»;
  ...........................................................................5. copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorilor tehnici de către operatorul economic sau instituția publică solicitantă a autorizării, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă;
  40. Anexa nr. 11 la reglementări se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6*) la prezentul ordin.41. Anexa nr. 12 la reglementări se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7*) la prezentul ordin.42. Anexa nr. 13 la reglementări se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8*) la prezentul ordin.43. Anexa nr. 16 la reglementări se abrogă.44. În cuprinsul reglementărilor, sintagma "persoană juridică" se înlocuiește cu sintagma "operator economic sau instituție publică", iar termenul "pneu" se înlocuiește cu termenul "anvelopă".45. În cuprinsul reglementărilor, termenul "măsurătorii" se înlocuiește cu termenul "măsurării".
  *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul II

  Prevederile art. I pct. 10 și 21 se aplică numai solicitărilor de atestare ca inspector tehnic, transmise începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul III

  Prevederile art. I pct. 16 se aplică numai pentru solicitările privind prima autorizare sau prima reautorizare, transmise începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul IV

  Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul V

  Prezentul ordin transpune Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora.


  Articolul VI

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu


  București, 20 ianuarie 2012.
  Nr. 42.

  ANEXE nr. 1-8

  ANEXE
  privind modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării
  vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere,
  protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1,
  aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005