ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
(actualizată până la data de 4 august 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 4 august 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 1 noiembrie 2006; LEGEA nr. 53 din 13 martie 2007; LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007; LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007; LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009; RECTIFICAREA nr. 243 din 23 iunie 2009.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, în tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetatenilor români, precum şi în toate actele normative în vigoare la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a acestei ordonante de urgenta, sintagmele "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.), "dovada domiciliului" şi "dovada resedintei" se inlocuiesc cu sintagmele "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.), "dovada adresei de domiciliu" şi "dovada adresei de reşedinţa".
  Având în vedere faptul ca realizarea reformei instituţionale privind administratia publică a impus reorganizarea activităţii structurilor de stare civila şi a structurilor de evidenta informatizata a persoanelor, prin a caror fuziune s-au constituit noi structuri - serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor - organizate la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucureşti,
  ţinând cont de aceste modificari structurale, de cele de ordin legislativ, precum şi de importanţa deosebită pe care o au actele de identitate pentru cetatenii români, aspecte care impun cu necesitate adoptarea unui instrument juridic ale cărui coordonate principale să fie: introducerea unor noi principii în evidenta populatiei; dinamica miscarii populatiei, atât în tara, cat şi peste hotare; schimbarea criteriilor privind domiciliul, reşedinţa şi punerea în legalitate a cetatenilor români, în interesul rezolvarii operative şi corecte a tuturor situaţiilor existente; stabilirea unor noi termene de valabilitate a actelor de identitate, care să permită identificarea corecta a cetatenilor, prevenind astfel tentativele de substituire a identităţii, diminuarea birocratiei existente până în prezent în relatiile autorităţilor cu cetatenii,
  luand în considerare situaţia extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, determinata de implicatiile inexistentei unui cadru juridic eficient, adaptat la realitatile societatii româneşti, şi pentru respectarea dreptului fiecarui cetatean de a-şi stabili în mod neingradit locul de domiciliu sau reşedinţa, care presupune adoptarea unor măsuri urgente,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul care reglementeaza evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetatenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice şi instituţiile statului de drept.


  Articolul 2

  (1) Evidenta cetatenilor români reprezinta un sistem naţional de înregistrare şi actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii populatiei, miscarii acesteia şi comunicarii de date, în interesul cetatenilor, al statului şi al instituţiilor publice.
  (2) Evidenta cetatenilor români se tine după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, în Registrul naţional de evidenta a persoanelor (R.N.E.P.) din cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (3) Pentru cetatenii români care au domiciliul în strainatate, evidenta acestora se tine după principiul ultimului domiciliu avut în tara şi după reşedinţa declarata în România.


  Articolul 3

  Sistemul naţional informatic de evidenta a populatiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare C.N.A.B.D.E.P., şi reprezinta ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenta documentelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator şi a altor documente necesare persoanei în relatiile cu statul.
  ---------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 4

  Registrul naţional de evidenta a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., este componenta principala a S.N.I.E.P. şi reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor români, rezultate în urma procesarii automate, intr-o conceptie unitara, în scopul cunoasterii numarului, structurii şi miscarii populatiei pe teritoriul tarii.
  ---------------
  Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).


  Articolul 5

  (1) Intocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din R.N.E.P. se fac de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, şi de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (2) Administrarea bazelor de date integrate, precum şi producerea cartilor de identitate şi a cartilor de alegator, în sistem informatizat, se realizează de către C.N.A.B.D.E.P.
  (3) Conţinutul R.N.E.P. se aproba şi se modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (4) R.N.E.P. funcţionează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condiţiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (5) Cetatenii români sunt inregistrati în R.N.E.P. la nastere, pe baza datelor de stare civila din actele de nastere.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).


  Articolul 6

  (1) Codul numeric personal, denumit în continuare C.N.P., reprezinta un numar semnificativ ce individualizează o persoană fizica şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date cu caracter personal privind persoana fizica.
  (2) Codurile numerice personale sunt generate şi administrate prin mijloace informatice de către C.N.A.B.D.E.P., care emite şi distribuie anual către serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti şi Directia generală afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe listele conţinând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs.
  (3) Fiecarei persoane fizice i se atribuie, începând de la nastere, un C.N.P. care se inscrie în actele şi certificatele de stare civila şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în R.N.E.P.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (4) Atribuirea C.N.P. se face, în tara, de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, iar în strainatate, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (2).
  (5) Pentru situaţii de excepţie, la solicitarea instituţiilor publice menţionate la alin. (2), C.N.A.B.D.E.P. genereaza coduri numerice personale suplimentare, în vederea atribuirii persoanelor fizice, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta.
  (6) Gestionarea şi verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sub coordonarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor.


  Capitolul II
  Organizarea, actualizarea, valorificarea şi administrarea datelor din R.N.E.P.
  ---------------
  Titlul Cap. II a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).

  Articolul 7

  Activitatea de evidenta a persoanelor este organizata pe trei niveluri:
  a) la nivel central, de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor;
  b) la nivel judetean şi al municipiului Bucureşti, de către serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti;
  c) la nivel local şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, de către serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor.


  Articolul 7^1

  Începând cu data de 1 iulie 2010, componentele informatice ale R.N.E.P. se organizează pe un singur nivel, nivelul central. Începând cu această dată, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor vor efectua activităţile de actualizare şi verificare direct pe componenta informatică constituită la nivel central.
  --------------
  Art. 7^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 4 august 2009.


  Articolul 8

  (1) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, pe baza documentelor prezentate de persoana interesata sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) sunt:
  a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civila intervenite în strainatate;
  b) Ministerul Justiţiei, pentru cei care dobândesc sau pierd cetatenia română;
  c) instantele judecătorești, pentru persoanele care au pierdut drepturile electorale, pentru modificari intervenite ca urmare a divorţului şi pentru cei supuşi interdicţiei de a părăsi o localitate sau de a se afla intr-o localitate, în temeiul hotărârilor judecătorești care au ramas definitive şi irevocabile;
  d) Directia generală de pasapoarte, pentru cei care dobândesc sau deţin statutul de cetatean român cu domiciliul în strainatate.


  Articolul 9

  (1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea speciala şi nu pot fi prelucrate decat în condiţiile prevăzute de aceasta.
  (2) Beneficiarii datelor cu caracter personal, comunicate din R.N.E.P., sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilita şi să asigure protectia acestora, în condiţiile legii.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).


  Articolul 10

  (1) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice şi juridice, se face cu plata, în condiţiile stabilite de lege.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (2) Comunicarea unor date din R.N.E.P. în cadrul unor acţiuni de interes public şi achitarea taxelor corespunzătoare se fac pe bază de protocol incheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, şi beneficiar.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (3) Pentru acţiuni de interes public care necesita comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, în vederea indeplinirii unor obligaţii legale ce revin Ministerului Administraţiei şi Internelor, furnizarea datelor din R.N.E.P. se face de către C.N.A.B.D.E.P. şi structurile sale teritoriale.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (4) Furnizarea datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (3) se face în condiţiile stabilite de lege, pe bază de protocol incheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin C.N.A.B.D.E.P., şi beneficiar.
  (5) Protocoalele prevăzute la alin. (2) şi (4) conţin în mod obligatoriu destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livreaza şi masurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege.
  (6) Se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările în R.N.E.P. sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, în scopul exercitarii atribuţiilor legale, de către:
  ---------------
  Partea introductiva a alin. (6) al art. 10 a fost modificata de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice, securitatii naţionale şi justiţiei;
  b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevăzute de lege;
  c) casele de asigurări de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurari de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti şi Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  c^1) Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti.
  ---------------
  Lit. c^1) a alin. (6) al art. 10 a fost introdusa de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 3 noiembrie 2006.
  d) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
  e) instituţiile cu atribuţii în domeniul protectiei drepturilor copilului şi al asistentei şi ocrotirii sociale a batranilor;
  f) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.


  Capitolul III Actele de identitate


  Articolul 11

  (1) Actul de identitate este documentul care se elibereaza, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, cetateanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţa titularului acestuia. Acest document se elibereaza începând cu vârsta de 14 ani.
  (2) În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
  (2^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.
  --------------
  Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.
  (3) Buletinele de identitate, eliberate în condiţiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.
  --------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  ---------------
  Art. 11 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmelor "dovada domiciliului" şi "dovada resedintei" cu sintagmele "dovada adresei de domiciliu" şi "dovada adresei de reşedinţa".


  Articolul 12

  Dovada identităţii şi a cetateniei române în cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada adresei de domiciliu se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului sau legal, precum şi cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27.
  --------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  ---------------
  Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "dovada domiciliului" cu sintagma "dovada adresei de domiciliu".


  Articolul 13

  (1) Actul de identitate se elibereaza de către serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţa a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdictie, a reprezentantului sau legal.
  (2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţa sociala sau de persoana careia i-a fost încredinţat în plasament.
  --------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezinta formularul-tip pe care cetatenii români îl completeaza pentru obtinerea unui act de identitate şi care contine informaţiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).
  (4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza în prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de nastere, a stării civile, a cetateniei române, a domiciliului şi, după caz, a resedintei.
  (5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanţii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identităţii. Pentru persoana care nu detine astfel de documente ori în situaţia în care se constata diferente între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicita verificarea identităţii de către structura teritoriala a politiei.
  --------------
  Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (6) În situaţia cetatenilor români care au domiciliul în România şi se afla temporar în strainatate, eliberarea cartii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din tara respectiva.
  (6^1) Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
  -------------
  Alin. (6^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.
  (7) Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
  (8) Pentru testarea şi urmarirea funcţionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se elibereaza şi de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, de către serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.
  --------------
  Alin. (8) al art. 13 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 14

  (1) În termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentand, după caz, documentele menţionate la art. 13 alin. (3) şi (4).
  --------------
  Alin. (1) al art. 14 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procura speciala.


  Articolul 15

  (1) Minorilor care la implinirea varstei de 14 ani se gasesc internati, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţa sociala li se elibereaza acte de identitate prin grija acestor servicii de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenţa.
  (2) În situaţia în care parintii celor prevăzuţi la alin. (1) nu sunt cunoscuti sau nu pot fi identificati, la rubrica "Domiciliu" se inscrie adresa centrului respectiv.


  Articolul 16

  (1) Cartea de identitate se elibereaza după cum urmeaza:
  a) prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani;
  b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 14-18 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 4 ani;
  c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 18-25 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 7 ani;
  d) cartile de identitate eliberate după implinirea varstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.
  (2) După implinirea varstei de 55 de ani, cartea de identitate se elibereaza cu termen de valabilitate permanent.


  Articolul 17

  (1) Orice modificari, adaugari sau menţiuni, altele decat cele prevăzute de lege, inscrise în actul de identitate sunt interzise şi atrag nulitatea acestuia.
  (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constata de către lucratorii de politie sau de către lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, după caz.
  (3) Politistul care constata una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) este obligat sa retina actul de identitate şi sa îl depuna la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte imprejurarile şi motivul retinerii.
  --------------
  Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 18

  (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor elibereaza o noua carte de identitate în urmatoarele cazuri:
  a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
  b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii;
  c) în cazul schimbarii domiciliului;
  d) în cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor şi strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
  e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  f) în cazul deteriorării actului de identitate;
  g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  --------------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.
  i) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  j) în cazul schimbarii sexului;
  k) în cazul anularii;
  l) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
  (2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-k), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentand documentele prevăzute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).
  (3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).
  --------------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.


  Articolul 19

  (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza în urmatoarele cazuri:
  a) când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate;
  b) în cazul cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, care locuiesc temporar în România.
  (2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.
  --------------
  Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.


  Articolul 20

  Pe actul de identitate se fac menţiuni numai de lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi în situaţiile prevăzute de art. 13 alin. (8), de lucrătorii Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, referitoare la stabilirea reşedinţei.
  --------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.


  Articolul 21

  (1) Actul de identitate al persoanei fizice reţinute, arestate preventiv sau care executa pedeapsa inchisorii se păstrează de către administratia aresturilor ori a penitenciarelor şi se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.
  (2) Actul de identitate al persoanei fizice internate în institutii de reeducare şi de protecţie sociala se păstrează pe durata internarii de către administratia acestor institutii.
  (3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflata în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se primeste şi se solutioneaza de către serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor în a cărui raza administrativ-teritoriala funcţionează instituţiile respective.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.


  Articolul 22

  (1) Titularii actelor de identitate, precum şi autorităţile publice prevăzute la art. 21 sunt obligati sa ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.
  (2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice şi autorităţile publice menţionate în alin. (1) la unitatea de politie pe raza careia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţa.
  (3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.


  Articolul 23

  (1) Persoana care a gasit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligata sa îl depuna ori sa îl trimita, în 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor.
  --------------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior gasit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.


  Articolul 24

  (1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi retinut în afara cazurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Este interzisa darea, primirea sau solicitare actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.


  Capitolul IV Domiciliul şi reşedinţa


  Articolul 25

  --------------
  Alin. (1) al art. 25 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (2) Cetatenii români au dreptul să-şi stabileasca sau să-şi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
  (3) Cetatenii români nu pot avea în acelasi timp decat un singur domiciliu şi/sau o singura reşedinţa. în cazul în care acestia deţin mai multe locuinte, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.


  Articolul 26

  (1) Domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declara ca are locuinta principala.
  (2) Domiciliul minorului este la parintii săi sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, după caz, la reprezentantul sau legal sau la persoana fizica ori juridica la care este încredinţat în plasament.
  (3) Dispozitiile alin. (2) se aplică şi în cazul persoanei fizice puse sub interdictie.
  --------------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 27

  (1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
  ---------------
  Partea introductiva a art. 27 a fost modificata de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "dovada domiciliului" cu sintagma "dovada adresei de domiciliu".
  a) acte incheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislatia română în vigoare, privind titlul locativ;
  b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
  -------------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.
  c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a politistului de ordine publică, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da şi se semneaza de către parinti sau de către reprezentantii lor legali;
  d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.
  --------------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.
  (2) Serviciul public comunitar de evidenta a persoanei pe raza caruia se afla ultimul domiciliu inscris în actul de identitate al solicitantului este obligat sa comunice la cererea cetatenilor români, în termen de doua zile lucratoare, datele referitoare la domiciliile avute în România de către persoana respectiva şi orice menţiune privind starea civila, aflate în evidenta acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000.
  ----------------
  Alin. (2) al art. 27 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 53 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 20 martie 2007.
  (3) Pentru datele menţionate la alin. (2), referitoare la perioada anterioara anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile.
  ----------------
  Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 53 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 20 martie 2007.


  Articolul 28

  Declaratia de primire în spatiu a gazduitorului poate fi data în faţa lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranţă publică, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
  --------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 29

  Reşedinţa este adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta secundara, alta decat cea de domiciliu.
  --------------
  Art. 29 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 30

  (1) Reşedinţa se inscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieste mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinta secundara.
  --------------
  Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (2) Menţiunea de stabilire a resedintei se acordă pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste în mod efectiv la adresa declarata ca reşedinţa. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a resedintei.


  Articolul 31

  (1) Pentru înscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o va depune împreună cu actul sau de identitate şi cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27.
  --------------
  Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (2) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1):
  a) persoana care locuieste la o alta adresa decat cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;
  b) persoana internata intr-o unitate sanitara/medicală.


  Articolul 32

  Menţiunea privind reşedinţa se completeaza pe un autocolant-tip care se aplică pe versoul actului de identitate.


  Articolul 33

  (1) Persoanelor fizice care nu poseda act de identitate şi sunt internate sau primite spre ingrijire ori gazduire în unităţi de ocrotire şi de protecţie sociala, în scoli de reeducare sau în alte institutii li se pot elibera acte de identitate în care se inscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa institutiei respective.
  (2) În situaţia în care, din motive obiective, nu poate fi stabilita identitatea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), instituţiile respective sunt obligate sa anunte imediat unitatea de politie pe raza careia îşi desfăşoară activitatea, care colaboreaza cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor în vederea stabilirii identităţii lor.


  Articolul 34

  (1) În cazul în care menţiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a resedintei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat ca era nul, fals ori falsificat, aceasta menţiune este nula de drept.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea menţiunii comunică serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor situaţia intervenita.
  --------------
  Alin. (2) al art. 34 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (3) Nulitatea menţiunii poate fi constatata de instanţa de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizarii Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ori a persoanelor interesate.
  -------------
  Alin. (3) al art. 34 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.


  Articolul 35

  Persoana care gazduieste o altă persoană, în mod neintrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a), are obligaţia de a anunta politia sau serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.
  --------------
  Art. 35 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 36

  (1) Evidenta locatarilor prin cartea de imobil se tine în urmatoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unităţi locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) destinate cazarii în comun;
  b) care servesc total sau parţial ca locuinta.
  (2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităţilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare sau locuintelor destinate exclusiv personalului acestora, precum şi, după caz, membrilor familiilor şi persoanelor aflate în ingrijirea acestora.


  Articolul 37

  (1) Organizarea activităţii de tinere a evidentei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin unitatile de politie.
  (2) Cartea de imobil se întocmeşte şi se actualizeaza de către persoana anume desemnata, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociaţia de proprietari; în cazul asociaţiei de proprietari, responsabilul cartii de imobil este, de regula, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociaţiei.
  --------------
  Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.
  (3) Pastrarea, actualizarea şi utilizarea datelor din cartea de imobil de către persoana desemnata în acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Responsabilul cartii de imobil are obligaţia sa inscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliaza sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi sa o prezinte, la cerere, politistilor sau lucratorilor serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.
  (5) Cartea de imobil se întocmeşte într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul cartii de imobil.


  Articolul 38

  (1) Persoanele care îşi schimba domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sunt obligate sa ceara înscrierea în cartea de imobil la noua locuinta în termen de 15 zile de la mutare.
  (2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cartii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cartii de imobil.


  Articolul 39

  La hoteluri şi în alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, după caz.


  Articolul 40

  (1) În cazul în care, în condiţiile legii, se schimba denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aproba reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimba denumirea strazilor sau se renumeroteaza imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suporta din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
  (2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute sau arestate care nu poseda asemenea documente şi care nu dispun de mijloace financiare, precum şi persoanelor cu handicap şi celor fără venituri, seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate.
  (3) Se exceptează de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamitatilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre şi care declara pe propria raspundere, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor în a cărui raza teritoriala domiciliaza ori îşi au reşedinţa, faptul ca actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situaţii.


  Capitolul V Sancţiuni


  Articolul 41

  Incalcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage, după caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate.


  Articolul 42

  Constituie contraventii şi se sancţionează după cum urmeaza:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 şi art. 37 alin. (4), cu amendă de la 25 lei (RON) la 50 lei (RON);
  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) şi (3), art. 38 şi 39, cu amendă de la 40 lei (RON) la 80 lei (RON);
  c) nerespectarea dispoziţiilor art. 24 şi 35, cu amendă de la 75 lei (RON) la 150 lei (RON).
  --------------
  Art. 42 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 43

  Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 42 şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane imputernicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor şi de către politisti.


  Articolul 44

  Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul VI Dispozitii finale


  Articolul 45

  Evidenta manuala a cetatenilor români constituita pentru perioada 15 iulie 1949 - 1 iulie 2000, pe bază de fise şi registre, aflata în conservare la Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, se exploateaza şi se utilizeaza în continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a instituţiilor interesate, în condiţiile legii.


  Articolul 46

  (1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se completeaza olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnaturii, care trebuie completata numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
  (2) În cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibila, se face menţiune despre aceasta în cerere de către lucratorul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor care primeste cererea.


  Articolul 47

  Forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei şi ale cartii de imobil se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la propunerea Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi a C.N.A.B.D.E.P., şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Art. 47 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.


  Articolul 47^1

  Procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate aflate în termen de valabilitate se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  ---------------
  Art. 47^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.


  Articolul 48

  (1) În scopul asigurarii resurselor financiare pentru materialele necesare producerii documentelor prevăzute la art. 3, Ministerul Administraţiei şi Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor.
  (2) În scopul asigurarii resurselor financiare necesare achizitionarii echipamentelor de calcul şi programelor software licentiate, utilizate pentru producerea cartilor de identitate şi a cartilor de alegator, precum şi pentru incheierea şi derularea contractelor de service la aceste echipamente, Ministerul Administraţiei şi Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.A.B.D.E.P.
  (3) Dotarea C.N.A.B.D.E.P. şi a Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor cu materialele necesare indeplinirii atribuţiilor legale se realizează, prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, din producţia interna şi din import.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 48 a fost abrogat de lit. p) a articolului unic din LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 24 iulie 2007.


  Articolul 49

  (1) C.N.A.B.D.E.P., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunică direcţiilor judetene de statistica sau, după caz, Directiei regionale de statistica a municipiului Bucureşti datele necesare pentru statistica demografica, referitoare la persoanele fizice care îşi schimba domiciliul ori reşedinţa dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritoriala în alta.
  (2) Schimbările intervenite în denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale, precum şi situaţiile de reorganizare sau de trecere în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale sunt comunicate C.N.A.B.D.E.P. de către structura de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistica.
  (3) Schimbările prevăzute la alin. (1) şi (2) se comunică în sistem informatic, periodicitatea şi circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor de comun acord cu Institutul Naţional de Statistica.
  (4) Înfiinţarea, desfiintarea sau schimbarea denumirii strazilor, facuta în condiţiile legii, este comunicata birourilor judetene de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor sau, după caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucureşti, de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
  (5) Datele prevăzute la alin. (4) se comunică în scris, anexandu-se copia hotărârii prin care s-a înfiinţat, s-a desfiintat sau s-a schimbat denumirea strazilor.


  Articolul 50

  Ministerul Administraţiei şi Internelor elaboreaza, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, norme metodologice de aplicare unitara a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 51

  În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul adoptă, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care să asigure actualizarea R.N.E.P.
  ---------------
  Art. 51 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005, prin inlocuirea sintagmei "Registrul permanent de evidenta a populatiei" (R.P.E.P.) cu sintagma "Registrul naţional de evidenta a persoanelor" (R.N.E.P.).


  Articolul 52

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 97.
  ____________