HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 28 august 2003
privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 8 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 109 şi 117 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 357/2003, precum şi al art. 12 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Forma şi conţinutul permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, denumite în continuare documente, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Până la punerea în circulaţie a noilor documente, străinilor li se eliberează documentele aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Documentele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi retrase treptat din circulaţie.
  (3) Valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) nu se mai prelungeşte după punerea în circulaţie a noilor tipuri de documente.


  Articolul 3

  Documentele se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operaţiunilor de emitere, precum şi a taxelor consulare şi tarifelor stabilite potrivit reglementărilor legale.


  Articolul 4

  Se abiliteaza Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" sa realizeze noile documente, prin extinderea contractului privind punerea în circulaţie a documentelor de călătorie pentru cetăţenii români.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 august 2003.
  Nr. 1.016.


  Anexa 1
  PERMIS DE ŞEDERE TEMPORARĂ
  (Se eliberează străinilor cu reşedinţa temporară în România)
  Forma şi mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810 (Institutul Roman de Standardizare) pentru cartela tip ID-1
  Rubrici faţa I:
  Titlul documentului: PERMIS DE ŞEDERE
  Numărul documentului: în elemente speciale de siguranţă şi precedat de sigla ROU
  Nume: aceasta rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordine
  Cod numeric personal
  Data expirării: se va indica data până la care documentul este valabil
  Locul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitenta (judeţul) şi data eliberării permisului de şedere temporară
  Tipul documentului: PERMIS DE ŞEDERE TEMPORARĂ
  Semnatura titularului
  Scopul şederii: se va indica activitatea desfăşurată de străin
  Rubrici faţa a II-a:
  Data şi locul naşterii (ţara)
  Cetăţenia (ţara)
  Sexul: simbolizat prin literea F sau M
  Alte informaţii: se va indica reşedinţa strainului în România (adresa completa)
  Zona citibila optic
  NOTĂ:
  Fotografia va fi pozitionata pe faţa I, în partea din stanga jos.
  Aplicarea stemei tarii se va face pe faţa I, în partea din dreapta.
  Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.
  Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română şi în limba engleza.
  Caracteristicile, rubricatia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de permise de rezidenţă, stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidenţă pentru cetăţenii statelor terţe. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.


  Anexa 2
  PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTA
  (Se eliberează străinilor cărora li s-a aprobat stabilirea
  domiciliului în România)
  Forma şi mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810 (Institutul Roman de Standardizare) pentru cartela tip ID-1
  Rubrici faţa I:
  Titlul documentului: PERMIS DE ŞEDERE
  Numărul documentului: în elemente speciale de siguranţă şi precedat de sigla ROU
  Nume: aceasta rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordine
  Cod numeric personal
  Data expirării: se va indica data până la care documentul este valabil
  Locul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitenta (judeţul) şi data eliberării permisului de şedere permanenta
  Tipul documentului: PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTA
  Semnatura titularului
  Rubrici faţa a II-a:
  Data şi locul naşterii (ţara)
  Cetăţenia (ţara)
  Sexul: simbolizat prin litera F sau M
  Alte informaţii: se va indica domiciliul strainului în România (adresa completa)
  Zona citibila optic
  NOTĂ:
  Fotografia va fi pozitionata pe faţa I, în partea din stanga jos.
  Aplicarea stemei tarii se va face pe faţa I, în partea din dreapta.
  Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.
  Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română şi în limba engleza.
  Caracteristicile, rubricatia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de permise de rezidenţă, stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidenţă pentru cetăţenii statelor terţe. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.


  Anexa 3

  Titlul DE CĂLĂTORIE [Se eliberează categoriilor de persoane prevăzute la

  art. 110 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului
  nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]
  Culoare: verde deschis
  Mărime: format A4
  Număr de pagini: una
  Rubrici:
  România
  Număr de înregistrare
  Numărul documentului
  Valabil pentru o singura călătorie - de la
  - până la
  Numele şi prenumele
  Data naşterii
  Cetăţenia
  Înălţimea
  Semne particulare
  Adresa din ţara de origine (dacă se cunoaşte)
  Fotografia titularului
  Autoritatea emitenta
  Data eliberării
  Semnatura titularului
  Ştampila
  Observaţii
  NOTĂ:
  Rubricile vor fi tipărite în limbile română, engleza şi franceza.
  Hârtia A4 va conţine pe fundal stema tarii, iar de-a lungul întregii pagini, pe o linie ondulata, cu microtext, cuvântul ROMÂNIA.
  Pe fotografie se aplică timbru sec.
  Caracteristicile, rubricatia şi elementele de siguranţă ale documentului trebuie să fie în conformitate cu exigenţele Uniunii Europene stabilite prin Recomandarea din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetăţenilor din ţările terţe (JO nr. C 274 din 19 octombrie 1996, pag. 18). Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.


  Anexa 4
  PASAPORT PENTRU PERSOANE FĂRĂ CETĂŢENIE
  [Se eliberează categoriilor de persoane prevăzute la
  art. 110 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului
  nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]
  Culoarea copertei: maro închis
  Mărimea: 125 x 88 mm
  Număr de pagini: 32
  Serie de pasaport: perforata pe toate filele, exclusiv fila informatizata
  Numerotare pagini: tiparita în partea de jos a fiecărei pagini
  Fila informatizata: prinsă prin coasere în carnet în momentul
  confectionarii
  - datele de identitate ale titularului (numele,
  prenumele, data naşterii, locul naşterii), data
  emiterii şi organul emitent, data valabilităţii
  - cod numeric personal
  - ţara de origine a titularului
  - seria pasaportului
  - semnatura titularului
  - datele informatizate citibile optic
  - fotografia titularului digitalizata direct
  pe fila informatizata
  film special multistrat laminabil
  Protecţie fila prelungire valabilitate
  informatizata: insotitori
  Pagini rezervate
  pentru menţiuni
  ale autorităţilor
  române:
  Pagini vize
  Pagina instrucţiuni,
  obligaţii
  Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă
  --------------