LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*actualizata*)
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
(actualizata până la data de 20 noiembrie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 martie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001; LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004; LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.
  Titlul I
  Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare
  -------------
  Titlul I a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenta tehnica, economica şi juridica prin care se realizează identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar.
  Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.
  Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege parcela de teren, cu sau fără constructii.


  Articolul 2

  Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet şi la nivelul intregii tari.
  Prin sistemul de cadastru general se realizează:
  a) identificarea, inregistrarea şi descrierea, în documentele cadastrale, a terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea şi reprezentarea acestora pe harti şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
  b) asamblarea şi integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;
  c) identificarea şi inregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de terenuri şi de alte bunuri imobile, în vederea asigurarii publicităţii şi opozabilitatii drepturilor acestora faţă de terti;
  d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corecta a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor.


  Articolul 3

  Se infiinteaza Agentia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara, denumita în continuare Agentia Naţionala, ca institutie publică cu personalitate juridica, unica autoritate în domeniu, aflata în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justiţiei.
  La nivelul fiecarui judet şi în municipiul Bucureşti se infiinteaza oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara ca unităţi cu personalitate juridica în subordinea Agentiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciara de pe lângă judecatorii. În circumscripţia fiecarei judecatorii se infiinteaza cate un birou de carte funciara, ca unitate subordonata Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciara ale judecatoriilor.
  Se infiinteaza Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetectie ca unitate cu personalitate juridica în subordinea Agentiei Naţionale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie.
  Agentia Naţionala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzând reprezentanti din sectorul public şi privat, numiti exclusiv pe criterii de competenţa profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Naţionale şi presedinte al consiliului de administratie.
  Membrii consiliului de administratie şi directorul general sunt numiti şi revocati din functie de ministrul administraţiei şi internelor.
  Organizarea, functionarea, atribuţiile şi competentele consiliului de administratie şi ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare şi functionare a Agentiei Naţionale, care se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  Directorul general indeplineste atribuţiile şi responsabilitatile ordonatorului de credite şi reprezinta Agentia Naţionala pe plan intern şi international.
  ----------------
  Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.
  Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.
  Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.


  Articolul 4

  Abrogat.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001, modificat de LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.
  Art. 4 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.


  Capitolul 2 Organizarea activităţii de cadastru


  Articolul 5

  Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie are urmatoarele atribuţii principale:
  a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigura înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
  a^1) coordonează, controlează şi executa, după caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetectie la nivelul intregii tari;
  b) elaboreaza norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate conform progreselor stiintifice şi tehnice în domeniul cadastrului;
  c) autorizeaza persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrari tehnice de cadastru;
  d) organizeaza fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi banca de date a sistemului unitar de cadastru;
  e) asigura, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apararii Naţionale, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a retelei geodezice naţionale;
  f) avizeaza conţinutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice necesare uzului public;
  g) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor institutii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice de sinteza privind terenurile şi constructiile;
  h) indeplineste sarcinile ce rezultă din angajamentele internationale în domeniul sau de activitate.
  i) abrogata;
  j) organizeaza, coordonează şi executa masuratorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
  k) avizeaza expertizele efectuate de către expertii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, înainte de depunerea acestora la instantele de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de către specialisti în domeniu ai oficiului de cadastru şi publicitate imobiliara;
  l) asigura înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
  m) asigura înscrierea cailor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciara;
  n) asigura înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;
  o) indeplineste şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică.
  -----------------
  Literele i) şi j) ale art. 5 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.
  Litera a) a art. 5 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Litera i) a art. 5 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Literele a^1), k), l), m), n) şi o) ale art. 5 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Litera k) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.


  Articolul 6

  (1) Atribuţiile şi raspunderile oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara, precum şi ale Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de organizare şi functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Naţionale.
  (2) Receptia lucrărilor de cadastru, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. 5 lit. c), se realizează de către oficiile judetene de cadastru, geodezie şi cartografie.
  (3) În cadrul oficiilor judetene de cadastru, geodezie şi cartografie se organizeaza şi funcţionează baza de date a cadastrului.
  ----------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.


  Articolul 7

  Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Roman de Informaţii executa, cu mijloace proprii, lucrari de cadastru, geodezice, gravimetrice, topografice, fotogrammetrice şi cartografice necesare apararii tarii şi pastrarii ordinii publice, precum şi altor nevoi proprii, conform normelor tehnice ale Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.


  Articolul 8

  Datele geodezice şi cartografice interesînd apararea tarii şi ordinea publică se păstrează, după caz, de către Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Roman de Informaţii.


  Articolul 9

  Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agentiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigura integral din venituri proprii.
  Veniturile proprii se constituie din:
  a) încasări din servicii prestate;
  b) tarife stabilite conform actelor normative;
  c) închirieri de spatii şi aparatura;
  d) donatii şi sponsorizari primite potrivit legii;
  e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi şi din depozite;
  f) alte venituri.
  Tarifele şi încasările prevăzute la alin. 2 lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de T.V.A., fiind incluse în cazul operaţiunilor de publicitate imobiliara în taxa notariala de timbru. Aceste tarife nu pot depăşi 30% din valoarea taxei notariale de timbru.
  Taxele de publicitate imobiliara pot fi încasate de notarii publici în numele Agentiei Naţionale şi pe chitantierele puse la dispoziţie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agentia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara şi Uniunea Naţionala a Notarilor Publici şi care va face obiectul protocolului de colaborare.
  Tarifele se stabilesc, se modifica şi se actualizeaza prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Naţionale.
  Veniturile încasate se virează în contul Agentiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului.
  Agentia Naţionala poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau straine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului sau de activitate.
  Agentia Naţionala poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege.
  Agentia Naţionala întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Excedentele anuale se reporteaza în anul bugetar următor.
  Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agentia Naţionala, îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internationale ce implica împrumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justiţiei.
  Agentia Naţionala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de împrumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agentia Naţionala.
  -------------------
  Art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.
  Art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Art. 9 a fost modificat de pct. 3 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.


  Capitolul 3 Realizarea, întreţinerea şi avizarea lucrărilor de cadastru


  Articolul 10

  Functia tehnica a cadastrului general se realizează prin determinarea, pe bază de masuratori, a pozitiei configuratiei şi marimii suprafeţelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosinţă şi pe proprietari, precum şi ale construcţiilor.
  În cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinaţia, categoriile de folosinţă a parcelelor, precum şi elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.
  Functia juridica a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin publicitatea imobiliara.


  Articolul 11

  La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - comuna, oras şi municipiu - lucrarile tehnice de cadastru constau în:
  a) stabilirea, potrivit legii, şi marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale respective;
  b) marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului localitatilor, potrivit legii;
  c) identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar; masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, specificându-se destinaţia, categoria de folosinţă şi proprietarul sau, după caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de constructii, curti, precum şi pentru terenurile cu alte destinatii, situate în intravilan sau în extravilan, se vor specifică, pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinţă a terenurilor, incadrarea acestora pe zone în cadrul localităţii, respectiv pe clase de calitate;
  d) inregistrarea litigiilor de hotare, în cazul neintelegerilor între proprietarii şi/sau posesorii invecinati;
  e) masuratori pentru realizarea şi actualizarea planurilor cadastrale.
  Delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi limitele intravilanelor localitatilor se vor face, potrivit legii, de către comisia stabilita în acest scop prin ordinul prefectului. Din comisie vor face parte primarul, secretarul consiliului local, delegatul oficiului judetean de cadastru, geodezie şi cartografie şi, după caz, delegatul directiei generale amenajarea teritoriului şi urbanism.


  Articolul 12

  Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sunt:
  a) registrul cadastral al parcelelor;
  b) indexul alfabetic al proprietarilor şi domiciliul acestora;
  c) registrul cadastral al proprietarilor;
  d) registrul corpurilor de proprietate;
  e) fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari şi pe categorii de folosinţă;
  f) planul cadastral.
  Detinatorii de bunuri imobile sunt obligati să permită accesul specialistilor pentru executarea lucrărilor de cadastru, sa admita, în condiţiile legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor şi semnalelor geodezice şi să asigure zonele de protecţie a acestora.
  Baza de date poate fi redactata şi arhivata şi sub forma de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor, cu efect juridic echivalent.
  Primarii localitatilor au obligaţia să asigure delegatilor cadastrali birouri, spatii de cazare contra cost, sprijin în angajarea sezoniera a personalului auxiliar pentru efectuarea masuratorilor pe teren şi sa instiinteze, prin afisare sau prin alte mijloace de publicitate, pe proprietarii de bunuri imobile să permită accesul specialistilor pentru executarea lucrărilor de cadastru sau, după caz, să se prezinte personal sau prin mandatari pentru a da lamuriri privitoare la identificarea şi marcarea limitelor proprietăţilor. Dacă proprietarii sau mandatarii acestora nu se prezinta, marcarea şi identificarea limitelor se pot face şi în lipsa acestora.
  După finalizarea lucrărilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele obtinute se prelucreaza, se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului şi se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecarei parcele se aduc la cunoştinţa proprietarilor.
  Contestaţiile cu privire la exactitatea datelor comunicate pot fi prezentate de proprietari în scris, în termen de 60 de zile de la comunicare, oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de către oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie pot face plingere la instanţa de judecătorească competenţa, conform legii.


  Articolul 13

  Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la terenurile şi constructiile din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi municipii - şi se păstrează la oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie.
  Registrele şi planurile cadastrale vor sta la baza completarii sau, după caz, a întocmirii evidentei privind publicitatea imobiliara. O copie a acestora se păstrează la biroul de carte funciara.
  Planurile şi registrele cadastrale se ţin la zi, în concordanta cu situaţia de pe teren, în baza cererilor şi comunicarilor facute potrivit legii, precum şi prin întreţinerea lucrărilor de cadastru, cu o periodicitate de cel mult 6 ani, când se va parcurge în mod obligatoriu intregul teritoriu administrativ şi se va confrunta conţinutul planurilor şi al registrelor cadastrale cu situaţia reala din teren şi se vor inregistra toate elementele modificatoare.
  Studiile pedologice necesare elaborarii părţii economice a cadastrului de specialitate se actualizeaza cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice cu o periodicitate de 4 ani. Pe parcelele de teren unde s-au executat lucrari de imbunatatiri funciare sau au avut loc procese de degradare ori de poluare a solului, actualizarea se poate face ori de cite ori este cazul.
  Actualizarea cadastrelor de specialitate prevăzute în prezenta lege se face conform specificului fiecarui domeniu în parte.


  Articolul 14

  În cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza valoarea economica a bunurilor imobile, potrivit legii.
  Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judetene din subordinea sa, precum şi titularii cadastrelor de specialitate au obligaţia de a furniza organelor Ministerului Finanţelor Publice evidentele necesare impunerii contribuabililor.


  Articolul 15

  Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a retelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi tinerii la zi a planurilor cadastrale şi hartilor topografice se realizează de către unităţi specializate, sub coordonarea Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.


  Articolul 16

  În lucrarile de cadastru general terenurile se impart din punct de vedere al destinatiei şi al categoriei de folosinţă, conform prevederilor legale.


  Articolul 17

  Oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie este imputernicit să execute lucrarile de geodezie şi topografie, de cadastru şi cartografie, direct sau prin persoane fizice ori juridice autorizate.
  -----------------
  Art. 17 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001, modificat de LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.


  Articolul 18

  Unitatile de specialitate sau, după caz, agentii economici care deţin sau executa, pentru nevoi proprii, planuri topografice utilizabile şi la lucrarile de cadastru general sunt obligate sa puna la dispoziţie gratuit oficiilor judetene de cadastru, geodezie şi cartografie copiile de pe acestea sau, după caz, planurile originale pe termen determinat.


  Articolul 19

  Modul de avizare şi de receptie a lucrărilor de cadastru general se stabileste de către Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.
  Titlul II
  Publicitate imobiliara


  Capitolul 1 Evidenta cadastral-juridica


  Articolul 20

  (1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciara a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ şi se realizează de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara, pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.
  (1^1) Activitatea de publicitate imobiliara în cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara este în responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.
  (1^2) Ocuparea postului de registrator se va face în urma sustinerii unui concurs organizat de către Agentia Naţionala. Candidatii trebuie să fie licentiati ai unei facultati de drept acreditate şi să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în activitatea juridica.
  (1^3) Prin excepţie de la prevederile alin. 1^2, până la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor birourilor de carte funciara care nu indeplinesc condiţiile de studii, dar au cel puţin 5 ani de experienta în domeniul publicităţii imobiliare.
  (1^4) Registratorul raspunde pentru activitatea sa în condiţiile legii.
  (1^5) În cadrul Agentiei Naţionale se va înfiinţa Directia de publicitate imobiliara care va coordona activitatea birourilor de carte funciara din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara, în vederea respectarii legilor şi reglementarilor în materie.
  (2) Unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localităţi, apartinind aceluiasi proprietar, formeaza corpul de proprietate ce se inscrie în cartea funciara.
  (3) Mai multe corpuri de proprietăţi, de pe teritoriul aceleasi localităţi, apartinind unui proprietar, formeaza partida sa cadastrala ce se inscrie în aceeasi carte funciara.
  (4) Cartile funciare intocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de către biroul de carte funciara al judecatoriei în a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv.
  (5) Acest registru se intregeste cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicind numărul cadastral al parcelelor şi numărul de ordine al cartilor funciare în care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapa în care se vor pastra cererile de inscriere, împreună cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.
  -------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Alin. (1^1), (1^2), (1^3), (1^4) şi (1^5) ale art. 20 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Alin. (1^2) şi (1^3) ale art. 20 au fost modificate de pct. 4 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.


  Articolul 21

  Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicind numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din trei părţi:
  A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
  a) numărul de ordine şi cel cadastral al fiecarui imobil;
  b) suprafaţa terenului, categoria de folosinţă şi, după caz, constructiile;
  c) amplasamentul şi vecinatatile;
  d) valoarea impozabila.
  B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:
  a) numele proprietarului;
  b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea inscrisului pe care se intemeieaza acest drept;
  c) stramutarile proprietăţii;
  d) servitutile constituite în folosul imobilului;
  e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi actiunile privitoare la proprietate;
  f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute.
  C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate şi sarcini, care va cuprinde:
  a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, abitatie, servitutile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locatiunea şi cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
  b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi actiunile privitoare la drepturile reale inscrise în aceasta parte;
  c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
  d) orice modificari, indreptate sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute în aceasta parte. Datele din cartea funciara pot fi redate şi arhivate şi sub forma de înregistrări pe microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice şi forta probatoare echivalenta cu inscrisurile în baza cărora au fost redate.


  Articolul 22

  (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie în cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis, numai dacă acel act s-a incheiat în forma autentica.
  (2) Radierea inscrierii dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale se va face în temeiul actului care exprima consimtamintul titularului la stingerea lor, cu excepţia drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat în inscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor.
  (3) Hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabila, sau, în cazuri anume prevăzute de lege, decizia autorităţii administrative va inlocui actul prevăzut la alin. 1 şi 2.
  -------------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.


  Articolul 23

  Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se inscrie, dacă legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobindirea şi stingerea drepturilor reale.


  Articolul 24

  Înscrierea unui drept se poate efectua numai:
  a) împotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra caruia înscrierea urmeaza să fie facuta;
  b) împotriva aceluia care, înainte de a fi inscris, şi-a grevat dreptul, dacă amindoua inscrierile se cer deodata.


  Articolul 25

  Dacă mai multe persoane şi-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit va putea cere înscrierea dobândirilor succesive o dată cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeieaza inscrierile.


  Articolul 26

  Inscrierile intemeiate pe oblibaţiile defunctului se vor putea face şi după ce dreptul mostenitorului a fost inscris, în măsura în care se dovedeste ca mostenitorul este tinut de aceste obligaţii.


  Articolul 27

  Inscrierile în cartea funciara devin opozabile faţă de terti de la data înregistrării cererii.
  Ordinea înregistrării cererii va determina rangul inscrierii.


  Articolul 28

  Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terti, fără înscrierea în cartea funciara, când provin din succesiune, ascensiune, vinzare silita şi uzucapiune. Aceste drepturi se vor inscrie, în prealabil, dacă titularul înţelege sa dispună de ele.
  În aceleasi condiţii sunt opozabile faţă de terti şi drepturile reale dobindite de stat şi de orice persoană, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotărâri judecătorești.


  Articolul 29

  Cel care a transmis sau a constituit, în folosul altuia, un drept real asupra unui imobil, este obligat sa predea inscrisul translativ sau constitutiv al dreptului, pentru înscrierea în cartea funciara, dacă acest inscris este în posesia sa şi este singurul exemplar doveditor, afară de cazul în care s-a procedat, din oficiu, în inscriere.
  În cazul în care cel obligat refuza predarea inscrisului, se va cere instanţei judecătorești sa dispună înscrierea.


  Articolul 30

  Dobinditorul anterior poate cere instanţei judecătorești sa acorde inscrierii sale rang preferential faţă de înscrierea efectuata la cererea unui tert, care a dobândit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinta la data incheierii actului.


  Articolul 31

  Înscrierea provizorie în cartea funciara se face în cazul dobindirii unor drepturi afectate de o condiţie suspensiva sau dacă hotărârea judecatoresca pe care se intemeiaza nu este definitivă şi irevocabila.


  Articolul 32

  Înscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de cererea de inscriere, sub condiţie şi în măsura justificarii ei.
  Justificarea unei inscrieri provizorii îşi intinde efectul asupra tuturor inscrierilor care s-au facut condiţionat de justificarea ei; nejustificarea unei inscrieri provizorii atrage, la cererea celui interesat, radierea ei şi a tuturor inscrierilor care s-au facut condiţionat de justificarea acesteia.


  Articolul 33

  Dacă în cartea funciara s-a inscris un drept real, în condiţiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista în folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu buna-credinta, cit timp nu se dovedeste contrariul.
  Dacă un drept s-a radiat din cartea funciara, se prezuma ca acel drept nu exista.


  Articolul 34

  Cuprinsul cartilor funciare se considera exact, în folosul acelei persoane care a dobândit, prin act juridic cu titlu oneros, un drept real, dacă în momentul dobindirii dreptului n-a fost înscrisă în cartea funciara vreo actiune prin care se contesta cuprinsul ei sau dacă nu a fost cunoscut, pe alta cale, aceasta inexactitate.


  Articolul 35

  În cazul în care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, în privinta inscrierii, cu situaţia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia.
  Prin rectificare se înţelege radierea, indreptarea sau menţionarea inscrierii oricarei operaţiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri în cartea funciara.


  Articolul 36

  Orice persoană interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara, dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila s-a constatat ca:
  1. înscrierea sau actul în temeiul caruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;
  2. dreptul inscris a fost greşit calificat;
  3. nu mai sunt intrunite condiţiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic în temeiul caruia s-a facut înscrierea;
  4. înscrierea din cartea funciara nu mai este în concordanta cu situaţia reala actuala a imobilului.


  Articolul 37

  Actiunea în rectificare, sub rezerva prescripţiei dreptului material la actiunea în fond, va fi imprescriptibila.
  Faţa de tertele persoane care au dobândit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau legat, actiunea în rectificare nu se va putea porni decit în termen de 10 ani, socotiti din ziua când s-a înregistrat cererea lor de inscriere, cu excepţia cazului în care dreptul material la actiunea în fond nu s-a prescris mai înainte.


  Articolul 38

  Actiunea în rectificare, intemeiata pe prevederile art. 36 pct. 1-4, îşi va produce efectele faţă de tertele persoane care şi-au inscris vreun drept real, dobândit cu buna-credinta şi prin act juridic cu titlu oneros, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare.
  Termenul va fi de 3 ani socotiti de la inregistrarea cererii pentru înscrierea dreptului a cărui rectificare se cere.


  Articolul 39

  Hotărârea prin care s-a admis rectificarea unei inscrieri nu va fi opozabila persoanelor împotriva cărora actiunea nu a fost admisa.
  Dacă actiunea în rectificare a fost înscrisă în cartea funciara, hotărârea judecatoresca va fi opozabila şi tertelor persoane care au dobândit dreptul după inscriere.


  Articolul 40

  Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciara, vor putea fi inscrise la cerere, cu efect de informare pentru terte persoane.


  Articolul 41

  Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a instraina sau de a ipoteca să fie înscrisă, aratind, în acest din urmă caz, suma ce urmeaza să se garanteze prin ipoteca.
  Dacă se savirseste înstrăinarea sau ipotecarea, dreptul inscris va avea rangul inscrierii intentiei.


  Articolul 42

  Înscrierea intentiei de a instraina sau de a ipoteca îşi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data înregistrării cererii.
  Anul, luna şi ziua în care înscrierea îşi pierde efectul vor fi aratate atit în inscriere, cit şi în incheierea care a ordonat-o.


  Articolul 43

  Orice persoană interesata va putea cerceta cartea funciara şi celelalte evidente care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliara, cu excepţia evidentelor care privesc siguranţa naţionala.
  La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii legalizate de pe cartile funciare, cu plata taxelor legale.
  Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cartii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor.
  Mapa inscrisurilor privind înscrierea atacata va putea fi ceruta de către instanţa judecătorească.


  Articolul 44

  Corpul de proprietăţi constituit prin inscrierile în cartea funciara se va putea modifica prin alipiri, dacă mai multe parcele se unesc într-un singur corp sau dacă se adauga o noua parcela la un corp de proprietate ori se mareste intinderea unei parcele.
  De asemenea, corpul de proprietate se modifica şi prin dezlipiri, dacă se desparte o parcela de un corp sau se micsoreaza intinderea unei parcele. Dezlipirea unei parcele sau a unei părţi dintr-o parcela, care face parte dintr-un corp de proprietate, se face împreună cu sarcinile care o greveaza. Parcela care este grevata cu sarcini nu poate fi alipita la un alt corp de proprietate, ci va forma, în caz de dezlipire, un corp de proprietate separat.


  Articolul 45

  În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă o parcela trece dintr-o carte funciara în alta, sau reinscrierii, dacă, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece în aceeasi carte funciara ca un corp de proprietate de sine statator sau ca o parcela a unui alt corp de proprietate.
  Dacă se transcrie o parte din parcela intr-o alta carte funciara, restul se inscrie în vechea carte funciara, cu menţionarea noului numar şi a intinderii, iar dacă toate parcelele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide şi nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.


  Articolul 46

  În cazul proprietăţii imobiliare comune ori în indiviziune vor fi inscrisi în aceeasi carte funciara toţi proprietarii. În ceea ce priveste proprietatea indiviza, se va indica cota fiecarui coproprietar.


  Articolul 47

  Dacă o construcţie face obiectul proprietăţii pe etaje sau pe apartamente, se va întocmi o carte funciara colectiva pentru întreaga construcţie şi cite o carte funciara individuala pentru fiecare etaj sau apartament având proprietari diferiti.
  Imobilul va fi indicat în cartea funciara colectiva cu un numar de parcele nefractionat. În cartile funciare individuale, fiecare etaj sau apartament se va indica cu un numar fractionat, al cărui numarator va fi numărul de parcela aratat în cartea funciara colectiva, iar numitorul va fi, după caz, numărul etajului sau al apartamentului.
  Inscrierile care privesc întreaga cladire se vor face în ambele cărţi funciare.


  Articolul 48

  Imobilele ce apartin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, se vor inscrie în registrul de publicitate special al unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate.
  Registrele de publicitate se ţin de către biroul de carte funciara al judecatoriei.


  Capitolul 2 Procedura de inscriere în cartea funciara


  Articolul 49

  Cererea de inscriere în cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al judecatoriei şi va fi însoţită de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a cărui inscriere se cere. Copia legalizata se va pastra în mapa biroului cu carte funciara.
  În cazul hotărârii judecătorești, se va prezenta o copie legalizata, cu menţiunea ca este definitivă şi irevocabila.
  Cererile de inscriere se vor inregistra de îndată în registrul de intrare, cu menţionarea datei şi a numarului care rezultă din ordinea cronologica a depunerii lor.
  Dacă mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou de carte funciara, drepturile de ipoteca şi privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmind ca prin judecata să se hotarasca asupra rangului şi asupra radierii incheierii nevalabile.


  Articolul 50

  (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune înscrierea prin încheiere, dacă inscrisul indeplineste urmatoarele condiţii:
  a) este incheiat în forma autentica sau emana de la o autoritate publică;
  b) indica numele părţilor;
  c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;
  d) este insotit de o traducere legalizata, dacă actul nu este întocmit în limba română.
  (2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului parcelei şi a cartii funciare, precum şi a părţii cartii funciare în care urmeaza a se face înscrierea.
  (3) În cazul în care identificarea cadastrala a parcelei nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite schite de plan vizate de oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie.
  --------------
  Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Partea introductiva şi litera a) a alin. (1) al art. 50 au fost modificate de pct. 5 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.


  Articolul 51

  Dacă se constată că cererea de inscriere în cartea funciara nu intruneste condiţiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia.
  Dispozitiile alineatului precedent se aplică şi în cazul cererilor de radiere.


  Articolul 52

  (1) Incheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul în cauza, în termen de 20 de zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tirziu de 60 de zile de la data înregistrării cererii.
  (2)Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa competenţa din circumscripţia în care se afla imobilul. Plangerea împotriva incheierii de inscriere se depune la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliara şi se inscrie în cartea funciara. Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliara este obligat sa inainteze plangerea, însoţită de dosarul incheierii şi copia cartii funciare, la instanţa competenţa.
  (3) În cazul în care se va declara şi recurs, cererea de inscriere respectiva se va comunică biroului de carte funciara pentru inscriere.
  (4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabila se comunică, din oficiu, biroului de carte funciara, de către instanţa care s-a pronuntat ultima asupra fondului.
  --------------
  Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.


  Articolul 53

  Inscrierile şi radierile efectuate în cartile funciare nu pot fi rectificate decit pe baza hotărârii instanţei judecătorești rămase definitivă şi irevocabila.
  Prevederile art. 52 se vor aplica în mod corespunzător.


  Articolul 54

  În cazul în care o carte funciara urmeaza a fi întocmită ori completata prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o alta carte funciara, precum şi în cazul în care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, în total sau în parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se vor face de către judecatorul de la biroul de carte funciara, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. În acest scop se vor folosi toate inscrisurile privitoare la imobilele în cauza pentru identificarea parcelelor şi a suprafeţelor, precum şi situaţia dreptului de proprietate, schita de plan, constatari la faţa locului sau, după caz, inregistrarile după microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.
  Incheierea poate fi atacata, după caz, în condiţiile art. 52 alin. 2.


  Articolul 55

  Erorile materiale savirsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin încheiere motivata, de către judecatorul de la biroul de carte funciara, la cerere sau din oficiu, cu sau fără citarea părţilor. Aceasta încheiere se va comunică părţii care nu a fost prezenta.
  În acest caz se vor aplica, prin asemanare, dispozitiile art. 38-40.


  Articolul 56

  (1) Notarul public care a întocmit actul prin care se constituie, se modifica, se transmite sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu înscrierea în cartea funciara, în ziua întocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara în a cărui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresa în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de mostenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciara, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere în cartea funciara, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.
  (2) Instanţa judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea rămasă definitivă şi irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real sau imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei în a carei raza de activitate se afla imobilul.
  (3) Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, dacă acesta nu a fost inscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciara.
  --------------
  Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 7 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.


  Articolul 57

  Abrogat.
  --------------
  Art. 57 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.


  Titlul III Dispozitii tranzitorii, sancţiuni şi dispozitii finale


  Capitolul 1 Dispozitii tranzitorii


  Articolul 58

  Inscrierile facute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcriptiuni şi inscriptiuni, în cartile funciare şi în cartile de publicitate funciara, înainte de data intrarii în vigoare a prezentei legi, îşi vor produce şi după această dată efectele prevăzute, cu excepţia cazurilor în care drepturile de proprietate şi celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii.
  Toate documentele de evidenta şi publicitate imobiliara se preiau şi se conserva de către birourile de carte funciara ale judecatoriilor în a caror raza de activitate se afla imobilele, în termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
  Executarea silita imobiliara va urma dispozitiile Codului de procedura civila şi pentru actele de executare incepute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificările aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912.


  Articolul 59

  Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept imobiliar, valabil, incheiat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcriptiuni şi inscriptiuni ori, după caz, neinscris în cartea funciara, îşi produce efectele la data inscrierii în cartea funciara, potrivit regimului juridic la data incheierii lui. Actul sub semnatura privată, valabil incheiat, va fi luat în considerare, dacă are data certa anterioara intrarii în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.


  Articolul 60

  În regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărţi de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cartile funciare sau, după caz, în cartile de publicitate funciara, vor continua să fie facute în aceste cărţi, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
  În regiunile de transcriptiuni şi inscriptiuni imobiliare, până la deschiderea cartii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în miscare a actiunii penale, precum şi actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise în cartea funciara vor continua să fie inscrise în vechile registre de publicitate imobiliara.
  În cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte funciara întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi.
  --------------
  Art. 60 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.


  Articolul 61

  Actele şi faptele privind terenurile şi constructiile situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general se vor inscrie cu caracter nedefinitiv, în cite o carte funciara, urmind ca înscrierea definitivă să fie efectuata la punerea în aplicare a cadastrului general şi pe acel teritoriu. În aceleasi condiţii se vor inscrie şi titlurile de proprietate emise în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991. La cererea de inscriere se va atasa schita de plan a terenului sau a construcţiei la care se referă înscrierea, întocmită de un cadrul tehnic de specialitate autorizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie. Schita de plan va cuprinde configuratia parcelelor de teren sau a construcţiilor, suprafetele, categoriile de folosinţă, caracteristicile calitative ale terenului, elementele pentru precizarea locului unde este situat imobilul, data întocmirii şi numele celui care a întocmit schita.
  Masuratorile cadastrale efectuate în cadrul acţiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi evidentiate ca atare în documentele cadastrale şi în titlurile de proprietate se preiau ca date definitive ale cadastrului pentru teritoriul administrativ respectiv, dacă acestea corespund normelor metodologice de cadastru elaborate de către Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.
  Lucrarile tehnice de cadastru vor sta la baza eliberarii titlurilor de proprietate, emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, acolo unde acestea n-au fost intocmite şi inminate.


  Articolul 62

  Modul de inscriere în evidentele cadastrale a bunurilor imobile apartinind Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Roman de Informaţii se va stabili de către Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, împreună cu aceste organe.


  Articolul 63

  Dacă se constata unele diferente între suprafetele inscrise în actele de proprietate şi situaţia reala din teren, rezultata din masuratorilor executate pentru intocmirea cadastrului general, consiliile locale vor instiinta pe proprietarii interesati.
  Plusurile şi minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza între proprietarii în cauza.
  Plusurile şi minusurile de teren se stabilesc de către persoanele autorizate care efectueaza masuratorile şi se comunică celor în cauza şi primarilor.


  Articolul 64

  Orice neintelegeri cu privire la identificarea şi masurarea parcelelor de teren, precum şi cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de către instantele judecătorești.


  Articolul 65

  Ministerul Justiţiei va întocmi, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.


  Capitolul 2 Sancţiuni


  Articolul 66

  Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savirsite în astfel de condiţii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
  a) folosirea, în documente oficiale, a altor date cu privire la proprietari, terenuri sau constructii decit cele inscrise în documentaţia cadastrului;
  b) refuzul proprietarilor imobilelor de a permite accesul personalului de specialitate pentru executarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice şi fotogrammetrice;
  c) refuzul de a pune la dispoziţia organelor cadastrale a bazei topografice şi a altor date, precum şi a documentelor necesare lucrărilor de cadastru de către cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Paza;
  d) publicarea sau difuzarea de materiale cartografice de orice fel, fără avizul Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi al ministerelor interesate, care executa lucrari de cadastru de specialitate.
  Faptele prevăzute la lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 400.000 la 750.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) şi d) cu amendă de la 750.000 la 1.500.000 lei.
  Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice.


  Articolul 67

  Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de persoane imputernicite de ministerele care executa astfel de lucrari, de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sau de primari, precum şi de ofiterii şi subofiterii de politie.
  Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor.
  Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment şi a semnalelor geodezie din reteaua naţionala, amplasate pe sol sau pe cladiri, sau impiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri, constituie infractiune de distrugere şi se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
  De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie şi se pedepseste potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, cailor navigabile, delimitarilor silvice, geologice şi miniere, fără aprobarea prevăzută de lege.
  ------------------
  Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.


  Capitolul 3 Dispozitii finale


  Articolul 68

  În termen de 90 de zile de la data definitivarii lucrărilor de cadastru pe o unitate administrativ-teritoriala - comuna, oras sau municipiu -, oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie va transmite birourilor de carte funciara ale judecatoriilor evidenta privind partidele cadastrale ale tuturor proprietarilor de pe teritoriul fiecarei localităţi din circumscripţia acestora, în vederea întocmirii cartilor funciare ale imobilelor.
  Oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie şi birourile de carte funciara de pe linga judecatorii realizează, păstrează şi asigura conservarea copiilor de siguranţă de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie şi publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau alte suporturi.


  Articolul 69

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 69 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.


  Articolul 70

  Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, împreună cu ministerele care raspund de cadastrele de specialitate, şi Ministerul Justiţiei vor stabili, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia privind evidenta cadastrala tehnica, economica şi juridica, înscrierea actelor şi faptelor juridice referitoare la imobile.
  Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura instituţiilor şi birourilor de carte funciara, prevăzute în prezenta lege, spatiile necesare desfăşurării activităţii acestora.


  Articolul 71

  Informaţiile cuprinse în cadastrul general şi publicitatea imobiliara şi în cadastrele de specialitate reprezinta bun proprietate publică a statului. Aceste informaţii sunt accesibile celor interesati, cu excepţia cazurilor privind siguranţa naţionala sau alte cazuri reglementate prin lege.
  Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au acces gratuit la informaţiile prevăzute la alin. 1 pentru indeplinirea atribuţiilor stabilite prin actele normative de organizare şi functionare sau prin alte reglementari, iar persoanele fizice şi juridice private le pot solicita şi obtine contra cost.
  -----------------
  Art. 71 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.


  Articolul 72

  Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
  La data finalizarii lucrărilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unui judet îşi inceteaza aplicabilitatea, pentru judeţul respectiv, urmatoarele dispozitii legale:
  - art. 1.801, 1.802 şi 1.816-1.823 din Codul civil;
  - art. 710-720 din Codul de procedură civila, cu excepţia prevederilor referitoare la amanet;
  - Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la cartile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;
  - Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărţi de publicitate funciara, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;
  - Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate şi canaluri;
  - Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificările ulterioare.
  După definitivarea cadastrului la nivelul intregii tari, se abroga:
  - art. 1.801, 1.802 şi 1.816-1.823 din Codul civil;
  - art. 710-720 din Codul de procedură civila, cu excepţia prevederilor referitoare la amanet;
  - Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la cartile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;
  - Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărţi de publicitate funciara, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;
  - Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1938 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate şi canaluri;
  - Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificările ulterioare.
  La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
  - art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificările ulterioare;
  - anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind înfiinţarea colectivelor de lucrari cadastrale;
  - Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica şi cartografica, precum şi procurarea, detinerea şi folosirea datelor şi documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;
  - orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
  ------------------
  A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000, care modifica în mod corespunzător prevederile Legii nr. 7/1996.
  ------------------
  NOTĂ:
  Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004 prevede:
  "(1) Până la preluarea lor, birourile de carte funciara şi personalul acestora îşi vor continua activitatea în cadrul judecatoriilor, în acord cu procedurile menţionate în cadrul titlului II cap. II din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, cu modificările ulterioare.
  (2) Birourile de carte funciara din cadrul judecatoriilor vor continua sa colecteze taxele şi tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliara până la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara".
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 12 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI
  ION SOLCANU
  ------------------