LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 27 august 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:
  "11^1. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 13. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanţarea proiectelor şi programelor-pilot şi a următoarelor categorii de proiecte şi programe pentru protecţia mediului:»"
  2. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:
  "17^1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 14. - (1) Nu sunt consideraţi eligibili solicitanţii proiectelor depuse de administraţia Fondului pentru mediu care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către stat şi către Fondul pentru mediu, precum şi cei care sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.»"
  3. La articolul II, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - (1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. s) şi v), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (2), anexa nr. 3, precum şi prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonanţe, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014."
  4. La articolul II, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), precum şi anexa nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonanţe, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017."
  5. După articolul III se introduce menţiunea finală, cu următorul cuprins:
  "*
  Reglementările tehnice cuprinse în prezenta ordonanţă respectă procedura de notificare prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998, precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei nr. 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 316 din 14 noiembrie 2012."
  6. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)
  Taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate
  în vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 2017
  şi începând cu anul 2018
  Anul Taxa (lei/tonă)
  2017 80
  Începând cu anul 2018 120"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 24 decembrie 2013.
  Nr. 384.
  _________