REGULAMENT nr. 10 din 22 iulie 2015privind administrarea fondurilor de investiții alternative
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015 Notă
  Art. III, pct. 18 și art. V din REGULAMENTUL nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 337 din 27 aprilie 2020, prevede:
  ”18. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „F.I.A. ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv către investitori de retail“ se înlocuiește cu sintagma „F.I.A. destinate investitorilor de retail“.
  Articolul V
  (1) A.F.I.A., A.O.P.C./F.I.A. și depozitarii activelor F.I.A. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligați ca, în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament.
  (2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să transmită A.S.F. o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul lor legal privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.”

  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (2) lit. a) și b), art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 46 alin. (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 57 alin. (3) și art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
  potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 21 iulie 2015,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

  Titlul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentul regulament stabilește norme privind autorizarea, înregistrarea și funcționarea administratorilor fondurilor de investiții alternative (A.F.I.A.), precum și cu privire la desemnarea și atribuțiile depozitarului unui fond de investiții alternative (F.I.A.).(2) Prezentul regulament se completează cu prevederile următoarelor regulamente emise de Comisia Europeană:
  a) Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 231/2013;
  b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de stabilire a procedurii pentru A.F.I.A. care optează să intre sub incidența Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 447/2013;
  c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referință al unui AFIA din afara UE în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 448/2013;
  d) Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 694/2014.
  (3) Prezentul regulament se aplică împreună cu ghidurile Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, denumită în continuare ESMA, emise în aplicarea Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011, denumită în continuare DAFIA.


  Articolul 2
  (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, denumită în continuare Legea nr. 74/2015, și în regulamentele (UE) emise în aplicarea DAFIA, menționate la art. 1 alin. (2).(2) În înțelesul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) A.F.I.A. autorizați de A.S.F. - A.F.I.A. care, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, au obligația să solicite Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) autorizarea în această calitate. În această categorie sunt incluși și acei A.F.I.A. care nu au obligația autorizării, dar optează pentru intrarea sub incidența Legii nr. 74/2015 cu scopul de a beneficia de pașaportul acordat de DAFIA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, precum și societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.)/societățile de investiții autoadministrate care solicită A.S.F. autorizarea în calitate de A.F.I.A. conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 74/2015;
  b) A.F.I.A. înregistrați la A.S.F. - A.F.I.A. care au obligația să solicite A.S.F. înregistrarea în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, inclusiv administratorii fondurilor cu capital de risc (EUVECA) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, ai fondurilor de antreprenoriat social (EUSEF) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, precum și ai fondurilor europene de investiții pe termen lung (ELTIF) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 760/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung. Această obligație de înregistrare în Registrul A.S.F. în calitate de "A.F.I.A. înregistrați" se aplică și pentru acele S.A.I./societăți de investiții autoadministrate/constituite prin contract de societate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015;
  c) participație importantă - participația, directă sau indirectă, menționată la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 74/2015, reprezentând cel puțin 33% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unui A.F.I.A.;
  d) O.U.G. nr. 32/2012 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015;
  e) F.I.A. de tip deschis - F.I.A. prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 694/2014;
  f) F.I.A. de tip închis - F.I.A. prevăzute la art. 1 alin. (3) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 694/2014 care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate F.I.A. de tip deschis;
  g) F.I.A. - organisme de plasament colectiv, inclusiv compartimentele de investiții ale acestora, definite în conformitate cu prevederile Ghidului ESMA/2013/611 privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA care:1. atrag capital de la o serie de investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiții definită în interesul respectivilor investitori; și2. nu necesită autorizare în conformitate cu art. 5 din Directiva (UE) nr. 65/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM);
  h) conducere superioară - persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea unui A.F.I.A., în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, și, după caz, membrul executiv sau membrii executivi ai organului de conducere.


  Titlul II Autorizarea, înregistrarea și funcționarea A.F.I.A.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 3

  În vederea stabilirii obligației de autorizare de către A.S.F. sau de înregistrare la A.S.F., A.F.I.A. procedează la calculul valorii activelor administrate și al efectului de levier utilizat, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 6-11 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.


  Articolul 4
  (1) Data de calcul al valorii activelor F.I.A. administrate de A.F.I.A. care solicită autorizarea sau înregistrarea la A.S.F. este cu cel mult 30 de zile anterioară depunerii cererii de autorizare/înregistrare.(2) În cazul în care, pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii menționate la alin. (1) și data emiterii autorizației/atestatului de înregistrare de către A.S.F., valoarea activelor administrate crește peste sau scade sub pragurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) sau b) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. procedează la notificarea A.S.F. cu privire la acest fapt și solicită aplicarea prevederilor legale aferente noilor condiții. A.F.I.A. completează, după caz, documentația depusă cu documentele necesare obținerii noii calități. Ulterior analizării documentelor depuse, A.S.F. dispune printr-un act individual noua calitate obținută de A.F.I.A.(3) În scopul urmăririi și respectării dispozițiilor art. 3 și ale art. 2 alin. (1) și (3) și art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și luând în considerare prevederile art. 2 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. au obligația calculării, ulterior autorizării de către/înregistrării la A.S.F., a valorii activelor totale ale F.I.A. administrate, cel puțin la data de 31 decembrie a anului aferent autorizării/înregistrării de către/la A.S.F., precum și semestrial pentru anii următori, la data stabilită de A.F.I.A.(4) Modificarea de către A.F.I.A. a datei de calcul al valorii activelor F.I.A. administrate, stabilite conform prevederilor alin. (3), este supusă aprobării A.S.F. În acest scop, A.F.I.A. transmite A.S.F. cu 15 zile lucrătoare anterior aplicării noii date de calcul motivele care determină adoptarea de către A.F.I.A. a unei astfel de decizii.(5) Monitorizarea valorii activelor F.I.A. administrate se realizează permanent, în baza procedurilor de lucru ale A.F.I.A., depășirea pragurilor/scăderea temporară sub pragurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) sau b) din Legea nr. 74/2015 fiind notificată A.S.F. în ziua lucrătoare imediat următoare constatării. Ulterior, în vederea stabilirii caracterului temporar sau permanent al depășirii pragurilor/scăderii sub pragurile menționate, A.F.I.A. transmite A.S.F., în termen de 90 de zile de la data constatării, noua valoare a activelor F.I.A. administrate.(6) În cazul în care depășirea pragurilor/scăderea sub pragul prevăzut la alin. (5) se menține mai mult de 90 de zile consecutive, A.F.I.A. procedează, după caz, la:
  a) depunerea unei cereri de înregistrare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. autorizați scade sub plafoanele/pragurile relevante;
  b) depunerea unei cereri de autorizare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. înregistrați crește peste plafoanele/pragurile relevante;
  c) solicitarea menținerii valabilității deciziei de autorizare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. autorizați scade sub plafoanele/pragurile relevante, iar A.F.I.A. în cauză doresc în mod voluntar să intre sub incidența Legii nr. 74/2015, conform prevederilor art. 2 alin. (5) din aceeași lege.


  Articolul 5
  (1) În vederea determinării obligației de autorizare/înregistrare și în aplicarea prevederilor art. 3 data calculului efectului de levier se consideră a fi data calendaristică prevăzută la art. 4 aferentă datei calculului valorii activelor totale ale F.I.A. administrate.(2) În cazul în care documentele de constituire și materialele promoționale/de marketing ale F.I.A. administrate de A.F.I.A. a căror valoare a activelor se situează între pragul de 100.000.000 euro prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 și pragul de 500.000.000 euro prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din aceeași lege prevăd în mod expres faptul că acestea nu utilizează mecanisme care generează efect de levier, așa cum este acesta definit și determinat prin Regulamentul (UE) nr. 231/2013, respectivii A.F.I.A. fac obiectul înregistrării la A.S.F.(3) Utilizarea de către A.F.I.A. înregistrați la A.S.F., menționați la alin. (2), a efectului de levier se realizează numai cu condiția aprobării, în prealabil, de către A.S.F. a solicitării acestora de încadrare în categoria A.F.I.A. autorizați.(4) În scopul calculării efectului de levier în procesul de obținere a autorizării/înregistrării A.F.I.A. menționați la art. 3, sintagma "F.I.A. compuse din F.I.A." de la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 înseamnă "A.F.I.A. care administrează portofolii de F.I.A."


  Articolul 5^1
  (1) Transmiterea formularelor, a declarațiilor și a documentelor care certifică valabilitatea informațiilor transmise, precum și respectarea condițiilor menționate la art. 6-8 și prevăzute în anexele nr. 1-8 se efectuează în format letric sau electronic, în limba română. Transmiterea și recepționarea în format electronic a documentelor prevăzute anterior se realizează conform instrucțiunilor de completare în format electronic disponibile pe site-ul A.S.F.(2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine/nerezidente implicate în înființarea și/sau funcționarea A.F.I.A., precum acționari, membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului, persoanele terțe către care au fost delegate activități ale A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 74/2015, pot fi prezentate în limba engleză, în copie legalizată sau în traducere legalizată pentru documentele prezentate în alte limbi străine, diferite de limba engleză, cu excepția certificatului de cazier judiciar și fiscal, pentru care trebuie prezentat și originalul.
  (la 12-08-2021, Capitolul I din Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )


  Capitolul II Dispoziții aplicabile A.F.I.A. autorizați de A.S.F.

  Secţiunea 1

  Autorizarea A.F.I.A.

  Articolul 6
  (1) Dobândirea calității de A.F.I.A. autorizat de A.S.F. se realizează prin emiterea de către A.S.F. a unei autorizații, cu respectarea prevederilor art. 7-9 din Legea nr. 74/2015, în termen de 3 luni sau, după caz, 6 luni de la data depunerii solicitării, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din aceeași lege.(2) Orice solicitare motivată a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul de 3 luni prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii inițiale.(3) În situația în care, în urma solicitării A.S.F. indicate la alin. (2), documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă prevederile prezentului regulament, acestea sunt returnate solicitantului, în baza unei decizii a Consiliului A.S.F. care specifică motivele restituirii.(4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.(5) În situația prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. transmite A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al A.F.I.A., în termen de maximum o zi lucrătoare de la data constatării, o informare cu privire la aspectele care nu permit respectarea acestei legi.(6) Ulterior analizării situației menționate la alin. (5), A.S.F. dispune, în termen de maximum 15 zile lucrătoare, adoptarea de către A.F.I.A. a măsurilor necesare pentru remedierea situației. Aceste măsuri se vor referi cel puțin la:
  a) elaborarea de urgență de către conducerea superioară/executivă a A.F.I.A. a unui plan de acțiuni aprobat de A.S.F. pentru remedierea de urgență a situației, care să detalieze măsurile concrete adoptate pentru protejarea intereselor deținătorilor de titluri de participare;
  b) luarea de eventuale măsuri de administrare a lichidității și riscului F.I.A. adoptate cu caracter temporar de către A.F.I.A.;
  c) modificarea strategiei și politicii investiționale ale F.I.A. în scopul protejării investitorilor și în conformitate cu prevederile documentelor constitutive ale F.I.A.;
  d) asigurarea unui echilibru între strategia de investiții, profilul de lichiditate și politica de răscumpărare ale F.I.A.;
  e) ajustarea adecvată a nivelului efectului de levier utilizat de F.I.A., cu luarea în considerare cel puțin a aspectelor stipulate la art. 112 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
  (7) În cazul în care, deși au fost adoptate de către A.F.I.A. măsurile menționate la alin. (6), neconformitatea persistă sau dacă A.F.I.A. nu a adoptat măsurile dispuse de A.S.F., A.S.F. poate decide încetarea administrării de către A.F.I.A., informând, după caz, autoritatea competentă din statul membru de origine al F.I.A.(8) Odată cu emiterea deciziei de încetare a administrării de către A.F.I.A. a F.I.A. potrivit alin. (7), A.S.F. solicită A.F.I.A. ca în termen de maximum 90 de zile să transfere activele F.I.A. administrate către un alt A.F.I.A., care, în cazul F.I.A. constituit prin act constitutiv, fie a fost desemnat de organele statutare ale F.I.A. ca administrator extern, fie s-a decis administrarea F.I.A. intern sau, în cazul F.I.A. constituit prin contract de societate, a fost selectat ca A.F.I.A. în urma unui proces documentat de selecție.(9) Pe perioada celor 90 de zile menționate la alin. (8), A.F.I.A. desfășoară numai activități de conservare a activelor F.I.A., de protejare a intereselor deținătorilor de titluri de participare ale F.I.A. și de transfer al activelor F.I.A. către noul A.F.I.A.(10) Ulterior finalizării transferului activelor, A.F.I.A. notifică în acest sens A.S.F., prezentând totodată și certificarea din partea depozitarului F.I.A. cu privire la faptul că activele au fost transferate către noul A.F.I.A., iar A.S.F. emite decizia de retragere a autorizației A.F.I.A. și de radiere din Registrul A.S.F.


  Articolul 7
  (1) A.F.I.A. persoană juridică română, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015, care solicită A.S.F. dobândirea calității de A.F.I.A. autorizat, este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990.(2) Autorizația menționată la alin. (1) este emisă de către A.S.F. în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform formularului și declarației prezentate în anexa nr. 1, în cazul A.F.I.A. externi definiți conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv formularului și declarației prezentate în anexa nr. 2, în cazul F.I.A. administrate intern menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, însoțită de documentele și informațiile relevante prevăzute de art. 7 din Legea nr. 74/2015, precum și cele din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, precum și de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul nr. 16/2014.(3) A.F.I.A. depune la A.S.F. împreună cu cererea de autorizare și procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13-19 din Legea nr. 74/2015, întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013. Întocmirea și aplicarea politicilor și practicilor de remunerare prevăzute la art. 13 din Legea nr. 74/2015 se realizează cu respectarea prevederilor Ghidului ESMA nr. 232/2013 privind politicile de remunerare în conformitate cu DAFIA.(3^1) În aplicarea dispozițiilor pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2015, art. 42 alin. (1) lit. d) și art. 43 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 se consideră că A.F.I.A. de dimensiuni semnificative sunt acele A.F.I.A. autorizate de A.S.F. care administrează portofolii de F.I.A. cu o valoare a activelor de cel puțin 200 milioane euro, echivalent lei, sau care au avut un număr mediu de cel puțin 30 de angajați permanenți pe parcursul anului calendaristic anterior.
  (la 27-04-2020, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (3^2) Comitetul de remunerare al A.F.I.A. de dimensiuni semnificative este format din cel puțin 2 membri neexecutivi, din care cel puțin unul este membru independent, în sensul că respectă principiul independenței prevăzut la art. 18 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
  (la 27-04-2020, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (3^3) În aplicarea prevederilor pct. 1 lit. c) și pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2015, coroborate cu cele ale art. 60 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, Comitetul de remunerare menționat la alin. (3^2) avizează, anterior aprobării de către consiliul de administrație/de supraveghere, și monitorizează respectarea politicii de remunerare întocmite și aplicate de conducerea superioară a A.F.I.A.
  (la 27-04-2020, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (3^4) În cazul în care sesizează nereguli în elaborarea sau aplicarea politicii de remunerare a A.F.I.A., membrii comitetului de remunerare comunică imediat în scris conducerii superioare a A.F.I.A. situațiile constatate și urmăresc îndreptarea acestora, informând în consecință membrii consiliului de administrație/de supraveghere. Conducerea superioară a A.F.I.A. are obligația furnizării unui răspuns în scris către comitetul de remunerare în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii sesizării, care la rândul său va informa membrii consiliului de administrație/de supraveghere.
  (la 27-04-2020, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (3^5) În cazul în care conducerea superioară a A.F.I.A. refuză sau amână nejustificat aplicarea modificărilor solicitate de comitetul de remunerare în baza dispozițiilor alin. (3^3), consiliul de administrație/de supraveghere are obligația transmiterii către A.S.F. a unui raport constatator privind abaterile identificate în cadrul politicii de remunerare a A.F.I.A.
  (la 27-04-2020, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (3^6) Raportul menționat la alin. (3^5) se transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării scrise realizate de către comitetul de remunerare conform alin. (3^4).
  (la 27-04-2020, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (4) În cazul procedurilor de lucru pe care A.F.I.A. este obligat să le întocmească conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013, altele decât cele menționate la alin. (3), reprezentantul/reprezentanții legal(i) al/ai A.F.I.A. certifică printr-o declarație pe propria răspundere faptul că respectivele proceduri au fost elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr. 74/2015 și ale reglementărilor UE emise în aplicarea DAFIA și că vor fi aplicate în mod consecvent de către A.F.I.A. Declarația este depusă împreună cu cererea menționată la alin. (2).(5) În cazul A.F.I.A. care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 deținea calitatea de societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) reglementată de O.U.G. nr. 32/2012, cererea de autorizare este întocmită conform formularului și declarației prezentate în anexa nr. 3.(6) Dispozițiile alin. (5) sunt aplicabile și A.F.I.A. care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 dețineau calitatea de societate de investiții financiare (S.I.F.) autoadministrată.
  (la 16-05-2016, Alineatul (6) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 12 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016 )
  (7) În cazul în care, concomitent depunerii cererii de autorizare, A.F.I.A. depune și documentația de autorizare a unuia sau mai multor F.I.A. pe care intenționează să le administreze începând cu data obținerii autorizației sau în cazul în care la data depunerii cererii de autorizare A.F.I.A. administrează unul sau mai multe F.I.A., A.F.I.A. completează documentația depusă în vederea autorizării cu informațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 referitoare la fiecare F.I.A. administrat.
  (la 12-08-2021, Alineatul (7) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (8) Emiterea autorizației A.F.I.A. este însoțită de înscrierea respectivei entități în Registrul A.S.F.(9) În toate actele sale oficiale A.F.I.A. este obligat să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. și ale autorizației emise de A.S.F.


  Articolul 8
  (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, directorii/membrii directoratului unui A.F.I.A. autorizat de A.S.F. [conducerea superioară definită la art. 2 alin. (2) lit. h)], precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
  a) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  b) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  c) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al depozitarilor F.I.A. administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care A.F.I.A. a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;
  d) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. d) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  e) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. e) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  f) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. f) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  g) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. g) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  h) să își exercite atribuțiile în cadrul programului normal de lucru al societății;
  i) persoanele care îi înlocuiesc/care se succed în funcție, pe o perioadă limitată, directorilor/membrilor directoratului pot avea un program de lucru parțial, iar în cazul înlocuirii definitive ca urmare a încetării relațiilor contractuale dintre A.F.I.A. și directorii/membrii directoratului pe care persoanele respective îi înlocuiesc/le succed în funcție, A.F.I.A. are obligația de a solicita autorizarea modificării componenței conducerii efective.
  (2) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al A.F.I.A. autorizat de A.S.F. [organele de conducere definite la art. 1 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013] trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
  a) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. a) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  b) să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unui depozitar al activelor pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;
  (la 27-04-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )

  c) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. c) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  d) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. d) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  e) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  f) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. f) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  g) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. g) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )
  (3) Abrogat;
  (la 01-01-2016, Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )
  (4) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, evaluarea acționarilor A.F.I.A. autorizați care dețin participații calificate în cadrul acestuia se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, iar documentația ce însoțește cererea de autorizare a A.F.I.A. cu privire la aceste persoane este cea prevăzută de același regulament.
  (la 12-08-2021, Alineatul (4) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (5) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. se asigură că persoanele care sunt încadrate pe posturi de execuție legate direct de activitatea de administrare a portofoliilor sau de administrare a riscurilor respectă cumulativ următoarele condiții:
  a) au absolvit un curs de specializare organizat de instituții de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naționale sau internaționale, care atestă dobândirea unor cunoștințe în domeniul administrării investițiilor sau administrării riscului și care să le permită îndeplinirea responsabilităților aferente funcției ocupate;
  (la 14-12-2017, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 14 decembrie 2017 )

  b) nicio persoană nu poate fi încadrată permanent pe două sau mai multe funcții care ar conduce la nerespectarea de către A.F.I.A. a condițiilor privind regimul informațiilor privilegiate, regimul conflictelor de interese, administrarea riscului, executarea cererilor de subscriere/răscumpărare a investitorilor F.I.A. sau a ordinelor de tranzacționare ale F.I.A., prevăzute de Legea nr. 74/2015 și/sau de Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
  (6) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depune la A.S.F. la data solicitării autorizării documente care atestă dovada existenței sediului social al acestuia (copia legalizată a contractului de închiriere/ contractului de vânzare-cumpărare; în cazul unui contract de subînchiriere, se depune copia acestuia, însoțită de copia contractului de închiriere și declarația proprietarului care consimte cu privire la subînchiriere). Sediul social al A.F.I.A. trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:
  a) să se afle în folosința exclusivă a A.F.I.A.;
  b) să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri și activităților ce urmează a fi autorizate;
  c) să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce sunt desfășurate. În cazul entităților care dețin atât calitatea de S.A.I., cât și pe cea de A.F.I.A. autorizat sau A.F.I.A., înregistrat, desfășurarea unor activități similare/identice legate de administrarea F.I.A. și O.P.C.V.M. poate fi realizată în cadrul aceluiași compartiment;
  d) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;
  e) în cazul în care A.F.I.A. deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la lit. a-e) sunt îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiția prevăzută la lit. a). Sediul central este sediul de la care A.F.I.A. desfășoară activitățile ce urmează să fie autorizate de A.S.F.;
  f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității.
  (7) În aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 74/2015, documentele pe care un A.F.I.A., după caz, trebuie să le prezinte A.S.F. în vederea autorizării sunt următoarele:
  a) documente doveditoare care atestă că A.F.I.A. dispune de capitalul inițial impus, precum și de fondurile proprii suplimentare în situația prevăzută la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 (ordine de plată emise de instituții de credit, extrase de cont care atestă vărsarea/deținerea capitalului inițial în contul deschis în acest scop la o instituție de credit, iar în cazul persoanelor juridice înființate de minimum un an, copia bilanțului contabil, însoțită de raportul auditorului financiar al societății, după caz);
  b) copia asigurării de răspundere civilă profesională peste plafonul stabilit la art. 15 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
  (8) Pe lângă documentația prevăzută la alin. (6) și (7), A.F.I.A. depune la A.S.F. în vederea autorizării și următoarele documente, după caz:
  a) copia certificatului de înregistrare/certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.);
  b) actul constitutiv actualizat, purtând încheiere de dată certă, în original;
  c) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înființare și de înregistrare a societății;
  d) copia contractului de depozitare încheiat pentru fiecare F.I.A. administrat sau copia contractului-cadru încheiat cu un depozitar pentru mai multe F.I.A. administrate;
  e) în cazul în care în obiectul de activitate al A.F.I.A. extern se găsesc și serviciile, și activitățile prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 74/2015 și cuprinse în anexa nr. 9 la Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 32/2006), atunci A.F.I.A. are obligația transmiterii documentației către A.S.F. și a respectării procedurilor de lucru și raportare stabilite prin regulamentul în cauză;
  f) pentru acționarii care dețin o participație calificată, documentele prevăzute la anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009;
  g) planul de afaceri/programul de activitate, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:1. datele de identificare ale A.F.I.A.: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central, după caz, telefon, fax, e-mail, adresa paginii web, capitalul social subscris și vărsat, CUI sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca și codul IBAN;2. informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate;3. informații cu privire la modul în care A.F.I.A. intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod sigur și prudent, inclusiv informații privind funcția de administrare a riscului;4. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităților și a limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie;5. studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;6. politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției;
  h) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și pentru directorii/membrii directoratului A.F.I.A., precum și pentru persoana/persoanele pe care A.F.I.A. dorește să o/le autorizeze ca ofițer/ofițeri de conformitate sau persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu administrarea riscului;
  i) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat de A.S.F. conform reglementărilor emise în acest sens;
  j) precizarea auditorilor interni ai societății, membrilor comitetului de audit și a persoanei/persoanelor responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, precum și prevederilor legale referitoare la sancțiunile internaționale în materie;
  k) documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) pentru autorizarea persoanei desemnate să ocupe funcția de ofițer de conformitate, funcție care în cazul acelor A.F.I.A. care dețin și calitatea de S.A.I. este asimilabilă celei de reprezentant al compartimentului de control intern;
  l) documentele prevăzute la art. 13 alin. (10) pentru autorizarea persoanei responsabile cu administrarea riscului;
  m) orice alte documente solicitate de A.S.F. în vederea respectării cerințelor prevăzute în Legea nr. 74/2015 și în Regulamentul (UE) nr. 231/2013;
  n) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare pentru autorizarea A.F.I.A., precum și a persoanelor membre ale organelor de conducere, conducerii superioare și a celor care asigură funcția de conformitate și administrare a riscului.
  (9) În cazul în care A.F.I.A. este un F.I.A. administrat intern, prevăzut la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, odată cu cererea de autorizare prevăzută la art. 7 din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depun la A.S.F. următoarele:
  a) documentele/informațiile adaptate categoriei de F.I.A. vizate prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a), e), f), h), i), j) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind înființarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020;
  b) regulile adaptate categoriei de F.I.A. vizate întocmite conform art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020;
  c) dovada achitării tarifelor datorate A.S.F.
  (la 12-08-2021, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (10) Documentele prevăzute la alin. (9) sunt cele care se depun și în vederea obținerii calității de F.I.A.
  (la 12-08-2021, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )


  Articolul 9

  Abrogat.

  (la 12-08-2021, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )

  Articolul 10

  În cazul A.F.I.A. din state terțe pentru care România este desemnată stat membru de referință, autorizația este eliberată de A.S.F. cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 și ale prezentului regulament.


  Articolul 11

  În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, modificarea condițiilor semnificative prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) și j) din aceeași lege este certificată prin transmiterea la A.S.F., în termen de maximum 10 zile de la data adoptării, a hotărârii/deciziei organului statutar responsabil de adoptarea respectivei modificări, însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 7 și 8, după caz.


  Articolul 11^1
  (1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C., după caz, și în termen de maximum 10 zile de la data producerii, următoarele modificări ale condițiilor semnificative avute în vedere la data autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b),e),f), h) și i) din Legea nr. 74/2015:
  a) numirea membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere;
  b) numirea membrilor conducerii A.F.I.A.;
  c) achiziția și/sau majorarea participațiilor calificate în cadrul A.F.I.A.
  (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. emite un act individual de completare și/sau de modificare a autorizației de funcționare a A.F.I.A. (3) A.S.F. emite un act individual de aprobare sau de respingere a modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete. (4) În cazuri bine justificate, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile de la alin. (4) cu încă 60 de zile.
  (la 27-04-2020, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul II a fost completată de Punctul 3, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )


  Articolul 11^2
  (1) După obținerea actului individual prevăzut la art. 11^1 alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a A.F.I.A., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F., A.F.I.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat. (2) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 11^1, în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute în prezentul regulament. (3) Membrii organelor de conducere a A.F.I.A. își exercită mandatul în legătură cu activitatea specifică A.F.I.A. de la data autorizării acestora de către A.S.F.
  (la 27-04-2020, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul II a fost completată de Punctul 3, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )


  Articolul 11^3
  (1) În vederea autorizării de către A.S.F. a modificărilor prevăzute la art. 11^1 alin. (1), A.F.I.A. transmite la A.S.F. o cerere însoțită, după caz, de următoarele documente:
  a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A.;
  b) actul adițional la actul constitutiv al A.F.I.A., după caz, în original sau în copie legalizată;
  c) documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai A.F.I.A. care participă la achiziția și/sau majorarea participațiilor acestora, pentru modificările prevăzute la art. 11^1 alin. (1) lit. c);
  d) documentele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019, în situația modificării prevăzute la art. 11^1 alin. (1) lit. a) și b) din prezentul regulament;
  e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.
  (2) În termen de maximum 60 de zile de la data modificării obiectului de activitate al unei A.F.I.A. în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiții, acesta are obligația să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor. (3) A.F.I.A. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (2).
  (la 27-04-2020, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul II a fost completată de Punctul 3, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )


  Articolul 12
  (1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din Legea nr. 74/2015, retragerea autorizației la cererea expresă a A.F.I.A. se realizează de către A.S.F. în următoarele cazuri:
  a) A.F.I.A. a solicitat, în prealabil, A.S.F. retragerea autorizației și radierea din Registrul A.S.F. a tuturor F.I.A. administrate, iar la momentul depunerii cererii de retragere a autorizației, procesul de răscumpărare de către investitorii respectivelor F.I.A. a sumelor investite a fost încheiat;
  b) A.F.I.A. a solicitat în prealabil A.S.F. transferul activelor tuturor F.I.A. administrate către un alt A.F.I.A. conform procedurii descrise la art. 25, astfel că la momentul depunerii cererii de retragere A.F.I.A. nu mai administrează niciun F.I.A.
  (2) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a A.F.I.A. se efectuează în baza cererii, însoțită de următoarele documente:
  a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A. cu privire la încetarea activităților menționate la art. 5 alin. (2) și (3) din Legea nr. 74/2015, precum și la schimbarea obiectului de activitate și a denumirii societății (în sensul eliminării sintagmei "A.F.I.A.") sau la inițierea procedurii de dizolvare;
  b) dovada publicării într-un cotidian de circulație națională a unui anunț cu privire la hotărârea menționată la lit. a);
  c) dovada achitării datoriilor față de A.S.F.;
  d) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei A.F.I.A.;
  e) raportul auditorului financiar cu privire la situația A.F.I.A. la data încetării activității;
  f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;
  g) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.


  Secţiunea a 2-a

  Funcțiile de conformitate și de administrare a riscului A.F.I.A.

  Articolul 13
  (1) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ofițerul de conformitate al A.F.I.A. transmite conducerii superioare, în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an, raportul privind activitatea desfășurată și îndeplinește următoarele cerințe:
  a) să fie angajat cu contract de muncă al A.F.I.A. și să desfășoare activități specifice funcției de conformitate numai în cadrul respectivului A.F.I.A.;
  b) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  c) să fi participat/să participe la stagiile de pregătire și să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoașterea legislației în vigoare, organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;
  d) să nu fie acționar semnificativ al A.F.I.A., să nu fie membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului și să nu exercite nicio atribuție de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu dețină calitatea de auditor financiar al A.F.I.A., al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A. are încheiat contract de intermediere, să nu fie persoană implicată cu un alt A.F.I.A./o S.A.I. ori cu un depozitar al F.I.A. administrate de A.F.I.A. și să nu fie angajat al unui alt A.F.I.A./unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare;
  e) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. e) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  g) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. f) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )
  (1^1) Până la depunerea dovezii promovării testului privind cunoașterea legislației în vigoare prevăzut la alin. (1) lit. c), directorii/membrii directoratului A.F.I.A. răspund solidar cu ofițerul de conformitate cu privire la funcția de conformitate din cadrul societății.
  (la 27-04-2020, Articolul 13 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 4, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (1^2) Raportul ofițerului de conformitate menționat la alin. (1) cuprinde activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor și este transmis A.S.F. până la data de 15 martie a anului calendaristic următor celui pentru care se întocmește acest raport.
  (la 12-08-2021, Articolul 13 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (2) În vederea autorizării ofițerului de conformitate menționat la alin. (1), A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoțită de următoarele documente:
  a) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. a) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  b) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. b) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  c) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. c) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  d) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. d) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  e) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. e) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  f) contractul de confidențialitate încheiat de către ofițerul de conformitate cu A.F.I.A.;
  g) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. g) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )
  (3) În cazul în care A.F.I.A. utilizează pentru calculul expunerii globale metoda valorii la risc (VaR), persoana cu funcție permanentă de administrare a riscului unui F.I.A. este responsabilă de:
  a) furnizarea datelor, testarea, menținerea și utilizarea zilnică a modelului VaR;
  b) supravegherea procesului de determinare a portofoliului de referință în cazul în care performanța/randamentul portofoliului investițional a/al F.I.A. este determinată/determinat în raport cu un astfel de benchmark;
  c) asigurarea continuă că modelele de tip VaR de estimare a riscurilor aferente F.I.A. sunt adaptate la portofoliul F.I.A.;
  d) validarea continuă a modelului/modelelor VaR utilizat(e);
  e) validarea și punerea în aplicare, pentru fiecare F.I.A. administrat, a unui sistem de limite VaR în concordanță cu profilul său de risc, aprobat de către conducătorii și consiliul de administrație al A.F.I.A.;
  f) monitorizarea și controlul limitelor VaR;
  g) monitorizarea în mod regulat a nivelului de levier al F.I.A.;
  h) întocmirea în mod regulat de rapoarte referitoare la nivelul actual al măsurii VaR (inclusiv testarea ex-post și testul de stres) și prezentarea acestora conducătorilor A.F.I.A.;
  i) întocmirea anuală a unui raport privind activitatea de administrare a riscului și transmiterea acestuia către A.S.F. în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an.
  (4) Raportul prevăzut la alin. (3) lit. i) cuprinde detalierea politicii de administrare a riscurilor tuturor F.I.A. (și subfondurilor aferente/compartimentelor de investiții, dacă este cazul) aflate sub administrarea A.F.I.A.(5) Persoana cu funcție permanentă de administrare a riscului are obligația să informeze A.S.F. în maximum 7 zile lucrătoare de la data apariției oricăror modificări importante ale politicii de administrare a riscului raportate anterior către A.S.F.(6) În aplicarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 74/2015 și ale art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, funcția permanentă de administrare a riscului trebuie să fie exercitată independent, din punct de vedere ierarhic și funcțional, față de cea de administrare a portofoliului, prin adoptarea tuturor măsurilor organizatorice de prevenire a conflictelor de interese, stipulate expres în regulile interne ale A.F.I.A.(7) Independența funcției permanente de administrare a riscurilor nu trebuie să fie afectată de faptul că activitățile de administrare a riscului sunt strâns asociate cu procesul de investiții.(8) Politica de administrare a riscurilor stabilită de A.F.I.A. permite evaluarea riscului de piață (inclusiv determinarea expunerii globale), riscului de lichiditate, riscului de contraparte, precum și a tuturor celorlalte riscuri (inclusiv riscul operațional), care sunt importante pentru F.I.A., având în vedere obiectivele și strategiile de investiții, stilurile sau metodele de management pentru gestionarea activelor ale fiecărui F.I.A., și care astfel pot afecta direct interesele deținătorilor de titluri de participare.(9) Un A.F.I.A. poate utiliza pentru calculul expunerii globale metoda bazată pe angajament, metoda brută sau metoda VaR, cu mențiunea că metoda bazată pe angajament nu poate fi utilizată de A.F.I.A. pentru acele F.I.A. administrate care investesc într-o măsură substanțială, în sensul prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în instrumente financiare derivate.(10) În vederea autorizării persoanei responsabile cu administrarea riscului, A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoțită de următoarele documente:
  a) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. a) a alin. (10) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  b) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. b) a alin. (10) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  c) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. c) a alin. (10) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  d) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. d) a alin. (10) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )

  e) contractul de confidențialitate încheiat de către persoana responsabilă cu administrarea riscului cu A.F.I.A.;
  f) dovada obținerii certificării prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a); până la obținerea certificării respective, directorii/membrii directoratului A.F.I.A., cu excepția directorului din cadrul A.F.I.A. care are în atribuție coordonarea și supravegherea funcției de administrare a portofoliului, răspund solidar cu administratorul de risc cu privire la activitatea de administrare a riscurilor din cadrul societății;
  (la 27-04-2020, Litera f) din Alineatul (10) , Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )

  g) abrogată;
  (la 01-01-2016, Lit. g) a alin. (10) al art. 13 a fost abrogată de lit. h) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )
  (11) În vederea autorizării și desfășurării activității în cadrul A.F.I.A., persoana responsabilă cu administrarea riscului trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), e) și f), precum și cele prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a).(12) Abrogat.
  (la 12-02-2019, Alineatul (12) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 38, Capitolul IV din REGULAMENT nr. 1 din 18 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2019 )
  (13) În situația în care A.F.I.A. este autorizată și în calitate de S.A.I., iar departamentul de administrare a riscului este format din mai multe persoane, cerințele de eligibilitate și de înregistrare în Registrul A.S.F. prevăzute în prezentul regulament pentru persoana responsabilă cu administrarea riscurilor sunt aplicabile doar persoanelor care vor deține exclusiv această calitate în cadrul A.F.I.A.
  (la 14-12-2017, Articolul 13 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 14 decembrie 2017 )
  (14) Retragerea autorizației ofițerului de conformitate al A.F.I.A. se realizează în mod similar procedurii prevăzute pentru retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern al S.A.I. prevăzută de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.
  (la 27-04-2020, Alineatul (14) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (15) Retragerea autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.
  (la 27-04-2020, Alineatul (15) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (16) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (16) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (17) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (17) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (18) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (18) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (19) În situația în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcția de ofițer de conformitate sau în cazul indisponibilității temporare a acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre membrii departamentului de conformitate al A.F.I.A., dacă există, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. sau un alt angajat care are cunoștințele și experiența profesională adecvată, în cazul în care departamentul este format dintr-un singur membru, va prelua provizoriu atribuțiile persoanei indisponibile, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic.
  (la 27-04-2020, Alineatul (19) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (20) În situația în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcția de administrator de risc sau în cazul indisponibilității temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. sau un alt angajat care are cunoștințele și experiența profesională adecvată va îndeplini provizoriu această funcție până la momentul reocupării sale. Directorul din cadrul A.F.I.A. care are în atribuție coordonarea și supravegherea funcției de administrare a portofoliului în cadrul A.F.I.A. nu poate prelua temporar atribuțiile funcției de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplinește provizoriu această funcție este notificată A.S.F.
  (la 27-04-2020, Alineatul (20) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )


  Secţiunea a 3-a Administrarea de portofolii individuale de investiții

  Articolul 14

  În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. extern care intenționează să presteze activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară și în mod individual, are obligația prestării acestei activități numai în baza unui contract în formă scrisă, ce conține cel puțin clauzele, aplicate corespunzător, stipulate la art. 16-22 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările ulterioare (Regulamentul nr. 9/2014), cu respectarea în mod corespunzător a tuturor cerințelor și obligațiilor prevăzute de prezentul regulament.


  Secţiunea a 4-a Oferirea de către A.F.I.A. extern de servicii conexe

  Articolul 15

  În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. extern care intenționează să presteze serviciile conexe prevăzute la respectivul articol din actul normativ are obligația transmiterii documentației și a respectării procedurilor de lucru și raportare stabilite prin Regulamentul nr. 32/2006.


  Secţiunea a 5-a

  Simulările de criză și evaluarea activelor F.I.A.

  Articolul 16
  (1) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (3) lit. b) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 40 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. c), art. 48, art. 52 lit. e) și ale art. 53 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, simulările de criză periodice în situații normale și excepționale se efectuează cel puțin anual, la data stabilită conform procedurilor de lucru ale A.F.I.A. și notificată A.S.F. în termen de maximum două zile de la data stabilirii acesteia.(2) Simulările de criză în situații excepționale se efectuează ori de câte ori situația o impune.


  Articolul 17
  (1) Evaluarea activelor F.I.A. administrate de către A.F.I.A. sau de către evaluatorul extern desemnat conform prevederilor art. 18 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 74/2015, precum și calculul valorii unitare a activului net (VUAN) al F.I.A. și publicarea prețului de emisiune și răscumpărare se realizează astfel:
  a) semestrial și cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum și în situația majorărilor sau diminuărilor de capital social, pentru F.I.A. de tip închis prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f);
  b) trimestrial și cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum și în situația majorărilor sau diminuărilor de capital social, pentru F.I.A. de tip deschis prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e).
  (2) Cerințele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile în cazul F.I.A. de tip închis/deschis ale căror titluri de participare sunt distribuite exclusiv către investitorii profesionali, definiți la art. 3 pct. 29 din Legea nr. 74/2015.(3) În cazul F.I.A. de tip închis/deschis ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv investitorilor de retail, definiți la art. 3 pct. 30 din Legea nr. 74/2015, evaluarea activelor, precum și calcului VUAN al F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cel puțin lunar și cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social.(4) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 17 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 9, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (5) În categoria F.I.A. prevăzute la alin. (4) lit. b) sunt incluse și S.I.F. constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, cu modificările ulterioare, și Societatea "Fondul Proprietatea" - S.A., constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.(6) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (6) din Articolul 17 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 9, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (7) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, regulile de evaluare a activelor F.I.A. pe care A.F.I.A. sau evaluatorul extern le utilizează corespunzător sunt cele prevăzute la art. 113-122 din Regulamentul nr. 9/2014.
  (la 27-04-2020, Alineatul (7) din Articolul 17 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (8) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) și (8) și cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. notifică A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare și, ulterior, ori de câte ori intervin modificări, cu privire la modalitatea în care este asigurată funcția de evaluare. Notificarea conține și informații și date care atestă îndeplinirea de către evaluatorul intern sau, după caz, de evaluatorul extern a condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. a) și a celor prevăzute la art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015, în cazul evaluatorilor externi, respectiv a celor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. b) din aceeași lege, în cazul evaluatorilor interni, precum și a dispozițiilor art. 67-74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013. Funcția de evaluare a activelor F.I.A. este cea care calculează valoarea activului net pe acțiune, conform metodelor de evaluare stabilite prin legislația națională.
  (la 12-08-2021, Alineatul (8) din Articolul 17 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (9) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (8) lit. b) teza a II-a din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 67-74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, delegarea de către A.F.I.A. a activității de evaluare a activelor F.I.A. administrate către depozitarul activelor F.I.A. este notificată A.S.F., cu prezentarea documentelor care atestă asigurarea separării din punct de vedere funcțional și ierarhic a exercitării funcțiilor de depozitar de sarcinile de evaluator extern.
  (la 12-08-2021, Alineatul (9) din Articolul 17 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (10) Eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate și comunicate în mod corespunzător investitorilor F.I.A. de către A.F.I.A. prin publicarea pe site-ul oficial al A.F.I.A. și într-un cotidian de circulație națională a unei note de informare către investitori în termen de maximum două zile de la data notificării A.S.F.
  (la 12-08-2021, Alineatul (10) din Articolul 17 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (11) În administrarea activelor F.I.A., A.F.I.A. respectă regulile de conduită privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese prevăzute la art. 30-37, 40, 43, 63, 80 și 107 din Regulamentul (UE) 231/2013.
  (la 27-04-2020, Articolul 17 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 11, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (12) Pot constitui conflicte de interese menționate la alin. (10) următoarele situații, fără a se limita la acestea:
  a) tranzacții efectuate de A.F.I.A. în numele și/sau în legătură cu F.I.A. administrate cu entități care fac parte din același grup cu A.F.I.A., așa cum «grupul» a fost definit în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
  b) tranzacții dintre A.F.I.A. și societăți cu care A.F.I.A., conducătorii, administratorii sau angajații acesteia au deja relații de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare; în acest sens, A.F.I.A. are obligația gestionării potențialului conflict de interese în favoarea intereselor deținătorilor de titluri de participare ale F.I.A. Gestionarea și măsurile întreprinse de A.F.I.A. sunt detaliate în politicile de remunerare ale A.F.I.A. și este raportată trimestrial la A.S.F. situația deținerilor directe și indirecte în acțiuni, obligațiuni necotate sau orice alte instrumente financiare emise de societăți deținute/controlate/cu care A.F.I.A. se află în relații de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare;
  c) obținerea de către A.F.I.A. a unui comision din partea S.S.I.F./instituției de credit cu care are încheiat un contract de intermediere financiară, în funcție de valoarea totală a ordinelor de tranzacționare transmise de către A.F.I.A. în numele F.I.A., iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile F.I.A.
  (la 27-04-2020, Articolul 17 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 11, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )


  Articolul 18
  (1) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (9)-(11) din Legea nr. 74/2015, evaluatorii externi ai A.F.I.A. autorizați de A.S.F. sunt înscriși în Registrul A.S.F.
  (la 12-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 18 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (2) În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., evaluatorii externi ai A.F.I.A. autorizați de A.S.F. depun la A.S.F. următoarele documente:
  (la 12-08-2021, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 18 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )

  a) copia certificatului de înregistrare/certificatului constatator eliberat de O.N.R.C.;
  b) act constitutiv actualizat, autentificat, în original;
  c) dovada că dețin calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ (persoană juridică), având specializarea evaluări de întreprinderi sau calitatea de evaluator autorizat, membru acreditat (persoană fizică) al unor organizații profesionale de evaluare afiliate Grupului European al Asociațiilor de Evaluatori (TEGoVA) ori al altor organizații internaționale recunoscute de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România și că respectă prevederile art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015;
  d) dovada că dețin o asigurare civilă de răspundere profesională încheiată pentru situațiile de neglijență sau neîndeplinire a sarcinilor lor, în conformitate cu art. 18 alin. (15) din Legea nr. 74/2015;
  e) declarația pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese de natură a afecta obiectivitatea procesului de evaluare;
  f) alte documente suplimentare solicitate de A.S.F. în vederea respectării cerințelor prevăzute în Legea nr. 74/2015 și în Regulamentul (UE) nr. 231/2013.


  Articolul 19
  (1) Abrogat.
  (la 14-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 19 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 14 decembrie 2017 )
  (2) Abrogat.
  (la 16-05-2016, Alineatul (2) din Articolul 19 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 12 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016 )
  (3) În aplicarea prevederilor art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare se realizează anual de către A.F.I.A. la data stabilită conform regulilor și procedurilor interne și este comunicată investitorilor și A.S.F. în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an.


  Secţiunea a 6-a

  Delegarea unor activități de către A.F.I.A.

  Articolul 20
  (1) În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 75-82 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în susținerea solicitării de avizare a/notificării delegării unora dintre activitățile prevăzute la art. 5 alin. (2) și/sau (3) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depune la A.S.F. următoarele documente:
  a) contractul de delegare în limba română;
  b) documentația în baza căreia au fost delegate anumite activități ale A.F.I.A. către o terță parte care nu se află sub jurisdicția A.S.F., ce conține cel puțin acte doveditoare prin care se atestă înregistrarea la o altă autoritate competentă, obiectul de activitate al entității delegate, reprezentanții legali și organigrama entității delegate, lista completă de activități delegate, asigurarea civilă de răspundere profesională, o scurtă descriere a legislației naționale din statul membru/terț de origine al entității delegate în materie de insolvență, documente privind asigurarea segregării activelor F.I.A. de cele ale entității delegate, dacă este cazul, etc.;
  c) dovada autorizației/atestatului emise/emis de autoritățile competente în cazul în care entitatea delegată este o entitate dintr-un alt stat membru/stat terț;
  d) declarația pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al A.F.I.A. și contrasemnată de către reprezentantul legal al delegatului prin care se confirmă faptul că delegarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 și ale art. 76 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
  (2) În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și cu condiția respectării prevederilor alin. (1), activitatea de administrare a portofoliului sau cea de administrare a riscului poate fi delegată doar entităților prevăzute la art. 78 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în cazul în care delegatul este dintr-un stat terț fiind aplicabile suplimentar condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) din același regulament.(3) În vederea respectării prevederilor art. 19 alin. (5)-(7) din Legea nr. 74/2015, respectiv ale art. 81 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în cazul subdelegării unor activități sunt aplicabile prevederile alin. (1) și (2).


  Secţiunea a 7-a Obligații de transparență și raportare

  Articolul 21
  (1) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, raportul anual pentru fiecare exercițiu financiar întocmit de A.F.I.A. pentru fiecare dintre F.I.A. administrate, cu luarea în considerare a prevederilor art. 103-107 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, este transmis A.S.F. cel târziu în ultima zi lucrătoare aferentă termenelor de 6 luni, respectiv 4 luni, după caz, prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.(2) Informațiile contabile (bilanțul și contul de venituri și cheltuieli) prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 74/2015 conțin cel puțin elementele și posturile prezentate la art. 104 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și sunt întocmite cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și ale art. 104 alin. (3)-(7) din același regulament.(3) Raportul anual prevăzut la alin. (1) conține o secțiune distinctă, aferentă tipurilor de remunerații stabilite conform art. 21 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 74/2015 și art. 107 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ce are forma prezentată în anexa nr. 9.
  (la 27-04-2020, Articolul 21 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 12, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (4) Anual, A.F.I.A. autorizat de către A.S.F., precum și sucursalele din România ale A.F.I.A. autorizate în alte state membre care administrează F.I.A. stabilite în România transmit A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a entității, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 53 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, după caz. În situația în care A.F.I.A. administrează și active ale O.P.C.V.M., atunci acesta poate transmite A.S.F. un raport unic privind structura organizațională, atât pentru O.P.C.V.M., cât și pentru F.I.A.
  (la 12-08-2021, Alineatul (4) din Articolul 21 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )


  Articolul 22
  (1) În aplicarea art. 22 alin. (4) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 108 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, comunicările periodice către investitorii F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cu o frecvență similară frecvenței de calcul al activului net unitar și al prețului de emisiune și răscumpărare, stabilite conform prevederilor art. 17.(2) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 109 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, comunicările regulate către investitorii F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cu o frecvență similară frecvenței de calcul al valorii totale a activelor administrate, respectiv al nivelului efectului de levier utilizat, stabilite conform prevederilor art. 4.


  Articolul 23
  (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d), respectiv art. 23 alin. (1)-(4) din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 110 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. transmite la A.S.F. respectivele informații în termenele menționate la pct. 8 și 9, respectiv la pct. 11-14 din Ghidul ESMA privind obligațiile de raportare în conformitate cu art. 3 alin. (3) lit. (d) și art. 24 alin. (1), (2) și (4) din DAFIA (Ghidul ESMA nr. 869/2014). În cazul A.F.I.A. care dețin deja o autorizație în calitate de S.A.I., prima raportare a informațiilor este realizată cu luarea în considerare a prevederilor pct. 10 din același ghid.(2) În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în calitate de stat membru de origine al A.F.I.A., A.S.F. poate solicita fundamentat A.F.I.A. transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1) cu o frecvență mai mare decât cea prevăzută la același alineat.(3) Formularele de raportare prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 231/2013 sunt întocmite cu luarea în considerare a explicațiilor/precizărilor Ghidului ESMA nr. 869/2014, formatul de raportare electronică disponibil pe site-ul web al A.S.F. fiind cel prevăzut în documentul ESMA AIFMD - Reporting - XML documents - V1.2.


  Articolul 24
  (1) În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, notificarea de către A.F.I.A. a entităților și persoanelor vizate de respectiva notificare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare evenimentului generator al situației menționate la aceste articole.(2) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (4) din Legea nr. 74/2015 se consideră modificare substanțială a condițiilor de angajare acea schimbare în natura muncii prestate și/sau în modul de salarizare a angajaților care îi afectează în mod negativ pe aceștia din urmă sau care conduce la nerespectarea prevederilor contractelor colective/individuale de muncă conform legislației muncii.


  Secţiunea a 8-a

  Transferul activelor F.I.A.

  Articolul 25
  (1) Procedura de transfer al activelor F.I.A. autorizat de A.S.F. ca urmare a înlocuirii A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., A.F.I.A. cedent, cu un alt A.F.I.A., A.F.I.A. cesionar, se realizează prin aplicarea în mod corespunzător a procedurii prin care o S.A.I., administrator al unui O.P.C.V.M., poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., prevăzută la art. 54-59 din Regulamentul nr. 9/2014, cu excepția prevederilor referitoare la suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare, referințele la S.A.I. și O.P.C.V.M. considerându-se a fi făcute în mod corespunzător la A.F.I.A., respectiv F.I.A.
  (la 12-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 25 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  (2) În cazul unui F.I.A. autorizat de A.S.F. al cărui A.F.I.A. este înlocuit cu un A.F.I.A. dintr-un alt stat membru sau un A.F.I.A. dintr-un stat terț se aplică următoarea procedură:
  (la 12-08-2021, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 25 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )

  a) în cazul unui F.I.A. constituit prin act constitutiv este necesară aprobarea, în prealabil, de către adunarea generală a acționarilor respectivului F.I.A. a noului A.F.I.A.;
  b) A.F.I.A. din statul membru sau A.F.I.A. din statul terț urmează procedura de notificare prevăzută la art. 35 alin. (2);
  c) ulterior finalizării procedurii de notificare prevăzute la lit. b), A.F.I.A. cesionar transmite la A.S.F. o copie a contractului de administrare a F.I.A. autorizat de A.S.F., contractul încheiat cu depozitarul respectivului F.I.A., precum și certificarea din partea acestuia cu privire la finalizarea procesului de transfer al activelor F.I.A.


  Capitolul III Dispoziții aplicabile A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.

  Articolul 25^1
  (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile doar acelor entități care solicită înregistrarea la A.S.F. în calitate de A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și care administrează sau intenționează să administreze F.I.A. destinate investitorilor profesionali, dacă în cuprinsul regulamentului nu se prevede altfel. (2) A.F.I.A. care solicită înregistrarea la A.S.F. în calitate de A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, persoană juridică română, se constituie sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni, în conformitate cu Legea nr. 31/1990.
  (la 12-08-2021, Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )


  Articolul 26
  (1) A.F.I.A. care în urma aplicării art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 solicită înregistrarea la A.S.F., fiind înscriși în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați. (2) A.F.I.A. înregistrați respectă prevederile art. 5 alin. (1)-(4) și pe cele ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind activitățile pe care le pot desfășura A.F.I.A., în funcție de calitatea de A.F.I.A. extern sau F.I.A. autoadministrat/administrat intern.(3) Emiterea de către A.S.F. a atestatului care certifică înregistrarea și înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați se realizează în baza unei cereri, întocmite conform anexei nr. 4, în cazul A.F.I.A. externi definiți conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv anexei nr. 5, în cazul F.I.A. administrate intern menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015.(4) Cererea prevăzută la alin. (3) este însoțită de documentele și informațiile relevante prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-c) din Legea nr. 74/2015 și la art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în conformitate cu conținutul anexei nr. 4 sau nr. 5 la prezentul regulament, precum și de:
  a) informații prezentate sub formă de curriculum vitae privind conducerea superioară (directori/membrii directoratului) a A.F.I.A.;
  b) copia certificatului de înregistrare/certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.);
  c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului nr. 16/2014 pentru înregistrarea/înscrierea la A.S.F./în Registrul A.S.F.
  (5) Un A.F.I.A. înregistrat poate administra inclusiv F.I.A. destinate investitorilor de retail, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. i) din Legea nr. 243/2019, doar dacă întrunește una dintre următoarele condiții:
  a) respectivul A.F.I.A. este autorizat în calitate de S.A.I. anterior depunerii la A.S.F. a cererii de înregistrare;
  b) respectivul A.F.I.A. depune la A.S.F., la momentul solicitării autorizării F.I.A. destinate investitorilor de retail, și cererea de transformare în A.F.I.A. autorizat, însoțită de documentele aferente prevăzute de Legea nr. 74/2015 și de prezentul regulament.
  (6) În cazul A.F.I.A. menționați la alin. (1) care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 dețineau calitatea de S.A.I. reglementată de O.U.G. nr. 32/2012 sau de societate de investiții de tip închis reglementată de Legea nr. 297/2004, cererea de înregistrare este întocmită conform formularului prezentat în anexa nr. 3.(7) A.F.I.A. înregistrat care administrează F.I.A. destinate investitorilor de retail și care deține și calitatea de S.A.I. întocmește politicile/practicile/sistemele prevăzute la art. 13-19 din Legea nr. 74/2015 și de Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și respectă prevederile art. 13, 17 și art. 19-23 aplicabile A.F.I.A. autorizat de A.S.F.(8) S.A.I. care solicită dobândirea calității de A.F.I.A. înregistrat și administrează exclusiv F.I.A. destinate investitorilor profesionali respectă doar cerințele aplicabile regimului A.F.I.A. înregistrat prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul UE nr. 231/2013 și de prezentul capitol.(9) În cazul în care A.F.I.A. este un F.I.A. administrat intern care atrage capital exclusiv de la investitorii profesionali, prevăzut la art. 19 din Legea nr. 243/2019, odată cu cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1), A.F.I.A. depun la A.S.F. următoarele:
  a) documentele/informațiile adaptate categoriei de F.I.A. vizate prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a), e), h) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020;
  b) regulile adaptate categoriei de F.I.A. vizate întocmite conform art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020;
  c) dovada achitării tarifelor datorate A.S.F.
  (10) Documentele prevăzute la alin. (9) sunt cele care se depun inclusiv în vederea obținerii calității de F.I.A.
  (la 12-08-2021, Articolul 26 din Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )


  Articolul 27
  (1) A.F.I.A. înregistrat prevede în toate actele sale oficiale datele sale de identificare, numărul și data atestatului emis de A.S.F., precum și numărul înscrierii în Registrul A.S.F.(2) Suplimentar obligației prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. înregistrați, cu excepția celor care dețin și calitatea de S.A.I., precizează în toate actele sale oficiale faptul că aceștia nu beneficiază de regimul de supraveghere de către A.S.F. al A.F.I.A. autorizați în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015.
  (la 12-08-2021, Articolul 27 din Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )


  Articolul 28
  (1) Orice modificare a informațiilor furnizate la momentul depunerii cererii de înregistrare este notificată A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare.(2) A.S.F. poate solicita modificarea/completarea informațiilor notificate dacă acestea nu corespund prevederilor prezentului regulament.


  Articolul 29
  (1) A.F.I.A. înregistrați pot utiliza pentru evaluarea activelor F.I.A. ghiduri de bune practici emise de asociații naționale, europene sau internaționale din domeniul investițiilor în piața de private equity și venture capital.(2) A.F.I.A. înregistrat asigură o structură organizațională care să permită identificarea, gestionarea, monitorizarea potențialelor conflicte de interese care pot apărea în activitatea de administrare a investițiilor și de evaluare a activelor aflate în administrare. Conflictele de interese identificate de către A.F.I.A înregistrat la A.S.F. sunt comunicate investitorilor F.I.A. printr-o modalitate de comunicare stabilită prin documentele fondului, astfel încât să poată fi reconstituit un istoric al acestora, la solicitarea A.S.F.(3) În cazul în care A.F.I.A. înregistrat identifică un potențial conflict de interese în procesul intern de evaluare a activelor F.I.A. și decide utilizarea unui evaluator extern, A.F.I.A. respectă prevederile art. 18.
  (la 12-08-2021, Articolul 29 din Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )


  Articolul 30

  În cazul A.F.I.A. care administrează F.I.A. cu capital de risc sau F.I.A. de antreprenoriat social ori F.I.A. de investiții pe termen lung, care respectă condițiile privind calitatea de A.F.I.A. înregistrat, prevederile prezentului capitol se completează cu cele stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 345/2013, prin Regulamentul (UE) nr. 346/2013, respectiv prin Regulamentul (UE) nr. 760/2015.


  Titlul III Dispoziții aplicabile depozitarilor activelor F.I.A.

  Articolul 31
  (1) În aplicarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, desemnarea de către A.F.I.A. autorizați/înregistrați a depozitarului F.I.A. administrate este avizată (în cazul instituțiilor de credit)/autorizată (în cazul S.S.I.F.) de către A.S.F. în baza cererii depuse la momentul solicitării de autorizare/înregistrare a A.F.I.A., în cazul în care la momentul depunerii respectivei cereri A.F.I.A. depune concomitent și cererea de autorizare a unuia sau mai multor F.I.A. administrate. În cazul în care cererea de autorizare a F.I.A. administrate este depusă ulterior, desemnarea de către A.F.I.A. a depozitarului F.I.A. administrate trebuie avizată/autorizată de A.S.F. înainte de începerea activității F.I.A.(2) În vederea desfășurării de activități de depozitare pentru activele F.I.A. autorizate de/înregistrate la A.S.F., instituția de credit autorizată de B.N.R. sau sucursala din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, respectiv S.S.I.F. ori sucursala din România a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru care respectă condițiile prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 74/2015 solicită A.S.F. avizarea (pentru instituții de credit)/autorizarea (pentru S.S.I.F.) numirii în calitate de depozitar al activelor F.I.A. și înscrierea în Registrul A.S.F.(3) Instituțiile de credit menționate la art. 60 alin. (1) din Regulamentul nr. 9/2014 ce sunt deja înscrise în Registrul A.S.F. în calitate de depozitari ai activelor O.P.C.V.M. nu au obligația solicitării A.S.F. de înscriere în Registrul public în calitate de depozitari F.I.A.(4) În vederea eliberării atestatului prevăzut la alin. (2), prin care se aprobă și desemnarea de către A.F.I.A. a depozitarului activelor F.I.A. administrate, menționată la alin. (1), A.F.I.A. documentează cererea cu următoarele informații:
  a) certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie legalizată;
  b) în cazul instituțiilor de credit autorizate de B.N.R. sau al sucursalelor din România ale unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, autorizația emisă de autoritățile competente din care să reiasă că au fost autorizate să desfășoare activitățile de depozitare a activelor F.I.A.;
  c) certificatul de înregistrare mențiuni cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. b), dacă este cazul;
  d) dovada eliberată de B.N.R./autoritatea competentă din statul membru UE din care să rezulte că asupra băncii solicitante/sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, respectiv a autorității competente a unei firmei de investiții autorizate într-un alt stat membru nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale;
  e) actul constitutiv, precum și toate actele adiționale la acesta, în cazul în care există - în copie legalizată;
  f) organigrama instituției de credit autorizate de B.N.R./sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru/societății de servicii de investiții financiare/sucursalei din România a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru, însoțită de detalierea structurii și funcțiilor departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acestuia, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor F.I.A. pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune;
  g) procedurile de lucru prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 231/2013, aprobate de către structurile abilitate ale instituției de credit, respectiv ale sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru/societății de servicii de investiții financiare/sucursalei din România a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru privind exercitarea atribuțiilor și desfășurarea activităților incidente activității de depozitare a activelor F.I.A. - în original;
  h) curriculum vitae datat și semnat, certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru personalul de decizie din cadrul departamentului/compartimentului/direcției/serviciului, în funcție de structura de organizare a fiecărei entități, care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare a activelor F.I.A., și pentru persoanele care îl înlocuiesc pe acesta;
  i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu A.S.F.;
  j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.
  (5) Personalul de decizie care asigură conducerea efectivă a activității de depozitare trebuie să aibă studii superioare, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz, și o experiență de minimum 3 ani în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private ori în domeniul bancar.(6) În cazul respingerii cererii prevăzute la alin. (2), A.S.F. emite o decizie motivată, pe care o transmite A.F.I.A. și entității desemnate în calitate de depozitar, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia.


  Articolul 32
  (1) Ulterior avizării de către A.S.F. a numirii depozitarului, A.F.I.A. notifică A.S.F., în ziua lucrătoare imediat următoare, orice modificare a contractului de depozitare referitoare la creșterea comisioanelor de depozitare (inclusiv impactul acestei creșteri asupra valorii VUAN), răspunderea depozitarului sau valabilitatea contractului.(1^1) Orice modificare intervenită de la momentul avizării depozitarului F.I.A. de către A.S.F. asupra informațiilor prevăzute la art. 31 alin. (4) lit. f) este supusă notificării A.S.F., înaintea intrării sale în vigoare, și este însoțită de documentele referitoare la și pe baza cărora se efectuează respectiva modificare, precum și de o declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorilor departamentului/serviciului care desfășoară activitatea de depozitare prin care se certifică faptul că procedurile interne respectă prevederile legislației pieței de capital și se vor aplica în mod corespunzător de către depozitar.
  (la 27-04-2020, Articolul 32 din Titlul III a fost completat de Punctul 13, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (2) În aplicarea prevederilor art. 94 alin. (3) și ale art. 97 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, precum și în orice situație identificată de depozitar ca putând afecta interesul F.I.A. și al investitorilor F.I.A., în virtutea obligațiilor stipulate la art. 20 alin. (9)-(11) din Legea nr. 74/2015, depozitarul are obligația informării A.S.F. cu privire la aceste aspecte, în ziua lucrătoare imediat următoare.(3) În aplicarea prevederilor art. 98 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, procedura de diligență pentru selectarea și monitorizarea continuă a delegatului este transmisă A.S.F. la momentul delegării de către depozitarul F.I.A. a unor activități, precum și la momentul reexaminării ei însoțită de concluziile rezultate în urma reexaminării.(4) În aplicarea prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 20 alin. (17) din Legea nr. 74/2015, depozitarul F.I.A. informează A.S.F. cu privire la constatarea pierderii unui instrument financiar ținut în custodie, în ziua lucrătoare imediat următoare materializării evenimentului care a generat constatarea pierderii.


  Articolul 33
  (1) Depozitarii F.I.A. sunt obligați să asigure păstrarea pe un suport durabil, așa cum este acesta definit la art. 2 alin. (3) din Regulamentul nr. 9/2014, a tuturor informațiilor aferente activității de depozitare a activelor F.I.A. pentru o perioadă de minimum 5 ani de la momentul la care intră în posesia informațiilor respective.(2) A.S.F. poate solicita ca la retragerea autorizației A.F.I.A./F.I.A. sau a depozitarului, acesta din urmă să păstreze informațiile prevăzute la alin. (1) existente în posesia sa la momentul retragerii autorizației, pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii autorizației.(3) Anual, depozitarul transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a departamentului/serviciului care desfășoară activitatea de depozitare, precum și informații privind numărul F.I.A. și valoarea activelor depozitate. În cazul în care funcția de depozitare este îndeplinită și pentru O.P.C.V.M. și depozitarului îi sunt aplicabile prevederile art. 80 alin. (3) din Regulamentul nr. 9/2014, atunci respectivul depozitar poate transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie un singur raport de activitate, ce cuprinde informațiile solicitate atât pentru F.I.A., cât și pentru O.P.C.V.M. ale căror active se află în depozitare.
  (la 27-04-2020, Articolul 33 din Titlul III a fost completat de Punctul 14, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )


  Articolul 34

  Operațiunea de încetare a activității sau de înlocuire a unui depozitar al unui F.I.A. se realizează, după caz, conform procedurii stabilite prin titlul II "Depozitarul" cap. V "Încetarea funcției de depozitar" din Regulamentul nr. 9/2014.


  Titlul IV Administrarea transfrontalieră a F.I.A.

  Capitolul I Cerințe aplicabile administrării de către un A.F.I.A. dintr-un stat membru a F.I.A. autorizate de A.S.F.

  Articolul 35
  (1) A.F.I.A. din state membre pot administra F.I.A. din România fie direct, fie prin crearea unei sucursale, ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.(2) Notificările menționate la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 sunt transmise A.S.F. în format electronic la adresa aifmd.notifications@asfromania.ro(3) La momentul primirii notificărilor prevăzute la alin. (2), sistemul informatic al A.S.F. generează un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al A.F.I.A. cu privire la faptul că:
  a) pentru a începe administrarea unui F.I.A. autorizat de A.S.F. este necesară înregistrarea respectivului A.F.I.A./sucursalei A.F.I.A. în Registrul A.S.F.;
  b) anual, având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 74/2015, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităților de administrare a F.I.A. autorizate de A.S.F., realizate de către A.F.I.A. din alte state membre prin intermediul unei sucursale locale sau în baza liberei circulații, al cărui cuantum este prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 16/2014;
  (la 27-04-2020, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 35 , Capitolul I , Titlul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )

  c) lunar, A.F.I.A. care administrează un F.I.A. autorizat de A.S.F. este responsabil să efectueze plata către A.S.F. în numele F.I.A. din bugetul F.I.A. a cotei lunare din valoarea activului net al F.I.A., în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul nr. 16/2014.
  (la 27-04-2020, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 35 , Capitolul I , Titlul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )


  Capitolul II Cerințe aplicabile administrării de către un A.F.I.A. dintr-un stat terț a F.I.A. autorizate de A.S.F.

  Articolul 36

  Administrarea unui F.I.A. din România de către un A.F.I.A. dintr-un stat terț, inclus în lista disponibilă pe site-ul ESMA a statelor cu ale căror autorități competente A.S.F. a încheiat un acord de cooperare, se realizează cu respectarea prevederilor art. 39, 44 și 45 din Legea nr. 74/2015 și cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.


  Titlul V Distribuția transfrontalieră a titlurilor de participare ale F.I.A.

  Capitolul I Cerințe aplicabile distribuției către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre

  Articolul 37
  (1) Titlurile de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. autorizate în alte state membre în conformitate cu DAFIA pot fi distribuite către investitorii profesionali din România, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 74/2015 și ale prezentului capitol.(2) F.I.A. menționate la alin. (1) sunt înscrise în Registrul A.S.F.(3) Distribuirea către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre se realizează prin intermediul A.F.I.A. din statul membru care administrează F.I.A. notificat sau, în cazul în care A.F.I.A. respectiv a delegat această activitate, prin intermediul următoarelor entități:
  a) A.F.I.A., S.S.I.F. și S.A.I. din România autorizate de A.S.F.;
  b) firmelor de investiții, S.A.I. și A.F.I.A. autorizate în statele membre, ulterior încheierii procedurii de notificare conform legislației pieței de capital în vigoare aplicabile fiecăreia dintre entitățile respective;
  c) instituțiilor de credit din România autorizate de B.N.R. sau instituțiilor de credit autorizate de autoritățile competente din statele membre să desfășoare activități și servicii de investiții financiare, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislației bancare în vigoare.


  Articolul 38
  (1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A. care intenționează distribuirea în România a titlurilor de participare ale F.I.A. menționate la art. 37 transmite la A.S.F., pentru fiecare F.I.A. ale cărui titluri de participare A.F.I.A. intenționează să le distribuie în România, la adresa aifmd.notifications@asfromania.ro, o notificare în format electronic (în limba română sau limba engleză) având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 74/2015, prin care se confirmă faptul că A.F.I.A. în cauză este autorizat să administreze F.I.A. pe baza unei anumite strategii de investiții.(2) În aplicarea prevederilor lit. g) din anexa nr. 2 la Legea nr. 74/2015, publicitatea scrisă sau audiovizuală, precum și contactarea directă a investitorilor din România prin intermediul telefonului ori internetului, la inițiativa A.F.I.A./F.I.A. autoadministrate, sunt strict interzise.(3) Mesajul de notificare transmis conform prevederilor alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) dimensiunea mesajului - cel mult 10 MB;
  b) tipul documentelor atașate - doc, docx, pdf, zip, rar;
  c) convenția de nume - se specifică în titlul mesajului dacă acesta constituie o notificare inițială sau o actualizare a documentelor/informațiilor deja transmise A.S.F.
  (4) La momentul primirii notificării prevăzute la alin. (3), sistemul informatic al A.S.F. generează un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al A.F.I.A. cu privire la faptul că:
  a) F.I.A. care doresc distribuirea titlurilor de participare în România sunt înregistrate în Registrul A.S.F.;
  b) anual, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităților de distribuție de titluri de participare ale F.I.A. înregistrate în alte state membre către investitorii profesionali din România, al cărui cuantum este prevăzut în Regulamentul nr. 16/2014;
  c) plățile către deținătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum și transmiterea informațiilor sunt asigurate de către entitatea/entitățile care realizează distribuția titlurilor de participare în România.


  Articolul 39

  În cazul modificării documentelor și informațiilor transmise inițial la momentul notificării prevăzute la art. 38, A.F.I.A. din alte state membre vor notifica electronic A.S.F. (prin intermediul autorității competente din statul membru de origine al A.F.I.A.) și investitorii din România cu privire la acest fapt, cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.


  Capitolul II Cerințe aplicabile distribuției către investitorii de retail din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre

  Articolul 40
  (1) În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 74/2015, titlurile de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre pot fi distribuite investitorilor de retail din România numai dacă respectivele F.I.A. respectă condițiile privind limitele investiționale și cerințele de raportare, transparență și publicitate aplicabile în prezent A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare.(2) Cu condiția respectării prevederilor alin. (1), distribuirea către investitorii de retail din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre se realizează similar procedurii descrise la art. 37-39.(3) Suplimentar condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), entitățile menționate la art. 37 alin. (3) pot distribui către investitorii de retail din România titluri de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre doar dacă sunt autorizate să presteze servicii de consultanță de investiții prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 74/2015.


  Capitolul III Cerințe aplicabile distribuției către investitorii din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din state terțe

  Articolul 41
  (1) Cu luarea în considerare a prevederilor cap. VII din Legea nr. 74/2015 și ale prezentului titlu, distribuirea în România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din state terțe se realizează sub rezerva înregistrării respectivelor F.I.A. la A.S.F.(2) În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 74/2015 se consideră modificare substanțială a informațiilor comunicate în conformitate cu prevederile alin. (3) și (5) ale aceluiași articol următoarele:
  a) modificarea documentelor de constituire a F.I.A. și/sau A.F.I.A.;
  b) modificarea informațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. d), i), j), l) și p) din Legea nr. 74/2015.
  (3) În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. stabilit în România poate să distribuie în România titluri de participare ale unui F.I.A. dintr-un stat terț pe care îl administrează, cu condiția respectării prevederilor alin. (1) ale aceluiași articol, respectiv a îndeplinirii obligațiilor care rezultă din aplicarea Orientărilor ESMA referitoare la modelul de memorandum de înțelegere privind consultarea, cooperarea și schimbul de informații în legătură cu supravegherea entităților prevăzute de DAFIA (ESMA/2013/998).(4) În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (18) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat terț comunică A.S.F., în calitatea acesteia de autoritate competentă din noul stat membru de referință, în termen de 3 zile lucrătoare, numele statului membru de referință corect pe baza strategiei de marketing pe care o aplică efectiv.(5) În aplicarea prevederilor art. 46 alin. (3), respectiv a celor ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat terț poate să distribuie către investitorii din România titluri de participare ale F.I.A. pe care le administrează, cu condiția notificării prealabile a A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (1) din aceeași lege și cu luarea în considerare a prevederilor prezentului titlu.(5^1) În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (2) și art. 47 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat membru poate să distribuie titluri de participare ale F.I.A. dintr-un stat terț către investitorii de retail din România, cu condiția notificării prealabile a A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 38-40 și art. 41 alin. (3).
  (la 13-11-2019, Articolul 41 din Capitolul III , Titlul V a fost completat de Articolul 21 din REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 13 noiembrie 2019 )
  (6) Fără a aduce atingere prerogativelor prevăzute de Legea nr. 74/2015, A.S.F. poate impune A.F.I.A. prevăzuți la alin. (5), în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru asigurarea unei reglementări și supravegheri adecvate și ordonate a A.F.I.A., condiții suplimentare celor prevăzute la art. 46 alin. (1) din aceeași lege, în funcție de specificul respectivului A.F.I.A., respectiv F.I.A. și/sau al situației economice din statele terțe.(7) Condițiile impuse de A.S.F. în baza alin. (6) sunt aplicabile de la data indicată de către A.S.F. în comunicarea adresată autorității competente din statul terț în care A.F.I.A. este stabilit sau în actul individual emis în acest sens.


  Capitolul IV Cerințe aplicabile distribuției către investitorii profesionali din alte state membre a titlurilor de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. stabilit în România și autorizat de A.S.F.

  Articolul 42

  În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, titlurile de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. stabiliți în România și autorizați de A.S.F. pot fi distribuite transfrontalier investitorilor profesionali din alte state membre, în baza unei notificări și a unui atestat transmise de A.S.F. către autoritățile competente ale statelor membre gazdă, având conținutul prevăzut în anexele nr. 7 și 8.


  Titlul VI Sancțiuni

  Articolul 43
  (1) Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu prevederile art. 51-57 din Legea nr. 74/2015.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) constituie contravenție conform art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 și se sancționează conform dispozițiilor art. 52 din aceeași lege.


  Titlul VII Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 44
  (1) S.A.I., atât pentru sine, cât și pentru A.O.P.C. administrate, A.O.P.C. autoadministrate și depozitarii O.P.C. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligați ca în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din aceeași lege:
  a) să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament;
  b) să solicite fie autorizarea, fie înregistrarea în calitate de A.F.I.A. și să depună cererile și documentația în acest sens.
  (1^1) Abrogat.
  (la 14-12-2017, Alineatul (1^1) din Articolul 44 , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 14 decembrie 2017 )
  (2) În situația în care o S.A.I., atât pentru sine, cât și pentru A.O.P.C. administrate sau un A.O.P.C. autoadministrat obține autorizarea/înregistrarea în calitate de A.F.I.A. anterior datei-limită stabilite la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, atunci dispozițiile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 referitoare la administratorii A.O.P.C. nu se mai aplică de la data obținerii autorizației/înregistrării.(3) În cazul acelor instituții de credit din România/sucursale ale unor instituții de credit din state membre UE avizate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru desfășurarea activității de depozitare a activelor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., avizul în cauză își menține valabilitatea, acestea fiind obligate însă ca în cazul depozitării activelor F.I.A. să transmită la A.S.F., în termenul prevăzut la alin. (1), următoarele documente:
  a) contractul de depozitare, având cel puțin conținutul prevăzut la art. 83 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013;
  b) procedurile de lucru actualizate cu luarea în considerare a prevederilor art. 83 alin. (1) lit. f), g), i), o), q) și r), art. 86 lit. b), art. 90 alin. (4), art. 92 alin. (1), art. 94 alin. (2), art. 95, art. 96 alin. (1) și art. 98 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013. În cazul A.F.I.A. înregistrați, procedurile transmise sunt cele prevăzute la art. 26 alin. (5).
  (4) În aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. și depozitarul pot încheia un contract-cadru care să acopere serviciile de depozitare a mai multora sau tuturor F.I.A. administrate de A.F.I.A.


  Articolul 44^1

  Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările C.N.V.M./A.S.F. de către A.F.I.A., la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorități publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiții:
  a) la sediul entității se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleași condiții ca documentul original;
  b) reprezentantul legal al entității și, după caz, ofițerul de conformitate al entității certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original.

  (la 20-04-2018, Titlul VII a fost completat de Articolul VI din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )


  Articolul 45

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Articolul 46
  (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acestuia.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
  a) prevederile din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, referitoare la administratorii A.O.P.C. care administrează la data intrării în vigoare a prezentului regulament astfel de organisme de plasament colectiv;
  b) Instrucțiunea nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) - administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 51/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006;
  c) Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 52/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare;
  d) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2012*1); Notă
  *1) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  e) orice alte dispoziții contrare.
  (3) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (3) din Articolul 46 , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 16, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (4) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 46 , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 16, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )
  (5) În cuprinsul Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările și completările ulterioare, referirile la termenul "S.A.I." se vor citi ca referire la "A.F.I.A.".

  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu

  București, 22 iulie 2015.
  Nr. 10.

  Anexa nr. 1

  CERERE
  privind dobândirea calității de A.F.I.A. autorizat*1)
  Notă
  *1) Se va completa exclusiv de A.F.I.A. extern definit conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 nu a făcut obiectul reglementării, autorizării și supravegherii A.S.F.
  1. Date de identificare a A.F.I.A.:– denumirea societății;– adresa sediului social;– adresa sediului central*2); Notă
  *2) Se va completa în cazul în care A.F.I.A. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.– structura și proveniența geografică a acționariatului;– organigrama societății;– nivelul capitalului inițial, data subscrierii și proveniența fondurilor;– numărul de angajați;– data periodică anuală a recalculării valorii activelor administrate conform art. 2 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [Regulamentul (UE) nr. 231/2013];– confirmarea existenței unei asigurări de răspundere profesională și valoarea acesteia, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
  2. Existența de sucursale ale entității: în cazul în care entitatea deține sucursale se vor menționa denumirea, adresa, data înființării și obiectul de activitate al acestora.3. Statutul de sucursală a unui A.F.I.A. extern/unei S.A.I. autorizate în alt stat membru. În acest caz se vor preciza următoarele:– denumirea A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă;– autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă;– confirmarea faptului că grupul din care face parte A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă este un conglomerat financiar sau că acesta face obiectul supravegherii consolidate (în acest caz se menționează numele autorității competente responsabile de supravegherea consolidată a grupului).4. Elemente de identificare a membrilor organelor de conducere (membrii CA/CS) ale A.F.I.A.:– numele și prenumele;– specimenul de semnătură;– curriculum vitae semnat și datat;– copie legalizată de pe cartea de identitate (sau pașaport) în perioada de valabilitate;– cazier judiciar;– declarație pe propria răspundere că nu a făcut obiectul sancțiunilor stipulate în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative. În caz contrar, se vor menționa faptele și circumstanțele în care persoana a fost sancționată de A.S.F. (sau autoritățile precursoare acesteia, respectiv C.N.V.M., C.S.A. sau C.S.S.P.P.);– dovada că persoanele care fac parte din organele de conducere ale A.F.I.A. dețin pregătirea profesională și cunoștințele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al A.F.I.A. extern;5. Elementele de identificare ale conducerii superioare a A.F.I.A. (directorii/membrii directoratului), ce se compune din cel puțin două persoane angajate cu normă întreagă în cadrul A.F.I.A.:– numele și prenumele;– adresă/reședință în România;– telefon, fax, e-mail de serviciu;
  (la 16-05-2016, Liniuța a patra din Punctul 5., Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 12 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016 ) – dovada că persoanele din conducerea superioară a entității dețin pregătirea profesională și cunoștințele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a strategiilor de investiții ale A.F.I.A. extern (se vor menționa și atașa în copie eventualele certificări deținute, spre exemplu, certificările CFA, FRM sau PRM);– indicarea, pentru fiecare membru al conducerii superioare, a persoanelor cu care acesta deține "legături strânse" definite la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);– specimenul de semnătură.
  6. Denumirea auditorului entității, data încheierii contractului de audit și valabilitatea acestuia7. Tipurile de activități desfășurate: conform prevederilor art. 5 alin. (2), respectiv ale alin. (3) și (5) din Legea nr. 74/2015:– administrarea portofoliului;– administrarea riscului (se menționează și persoana responsabilă cu administrarea riscului);– servicii juridice și de contabilitate;– cereri de informare din partea clienților;– evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;– controlul respectării legislației aplicabile;– ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;– distribuția veniturilor;– emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;– decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;– ținerea evidențelor;– distribuire;– activități legate de activele F.I.A., și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit;– administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară și în mod individual, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;– consultanță de investiții;– activități de păstrare și administrare legate de titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv;– preluarea și transmiterea de ordine privind instrumente financiare.8. Referitor la activitatea de administrare a portofoliului prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015:– identitatea și numărul de persoane fizice/juridice (în cazul delegării) pentru care este prestată această activitate pe categorii de investitori (de retail/profesionali);– denumirea depozitarilor activelor F.I.A.9. Informații referitoare la F.I.A. pe care A.F.I.A. extern intenționează să îl/le administreze (se completează doar în cazul în care A.F.I.A. solicită simultan cu autorizarea sa și autorizarea unor F.I.A. administrate de acesta):– denumirea F.I.A.;– statul membru sau statul terț unde F.I.A. este autorizat;– state unde titlurile de participare ale F.I.A. sunt în prezent distribuite;– politici/strategii de investiții utilizate în administrarea F.I.A.;– nivelul efectului de levier utilizat;– profilul de risc al F.I.A.;– în cazul în care A.F.I.A. administrează structuri de tip master-feeder se vor individualiza F.I.A. de tip feeder administrate cu reluarea marcatorilor anterior menționați la prezentul punct;– copie legalizată a documentelor constitutive ale fiecărui F.I.A. pe care A.F.I.A. extern îl administrează/intenționează să îl administreze;– elemente de identificare ale depozitarului fiecărui F.I.A. administrat (denumirea, statul unde este autorizat, tip de depozitar: instituție de credit/firmă de investiții etc., autoritatea competentă);– originalul/copia legalizată a contractului încheiat cu depozitarul fiecărui F.I.A. administrat.10. Programul de activitate/Planul de afaceri prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 74/2015 (care conține cel puțin estimarea valorii și numărului de F.I.A. administrate în următorii 5 ani, precum și a evoluției valorii activelor nete aflate sub administrare)11. Reguli și proceduri privind prevenirea conflictelor de interese, contabilitatea A.F.I.A. extern, procesarea electronică a informațiilor, tranzacțiile personale ale angajaților, tranzacțiile pe contul propriu al A.F.I.A. extern, de verificare a respectării strategiei de investiții stipulate în documentele constitutive ale F.I.A.12. Date de identificare ale ofițerului de conformitate:– nume și prenume;– experiență profesională (inclusiv CV);– delegarea acestei funcții către un terț (dacă este cazul);– poziționarea funcției de conformitate în organigrama A.F.I.A. extern.13. Persoana responsabilă cu funcția permanentă de audit intern:– nume și prenume;– telefon sau e-mail;– experiență profesională (inclusiv CV);– delegarea acestei funcții către un terț (dacă este cazul);– poziționarea funcției de audit intern în organigrama A.F.I.A. extern;– specimen de semnătură.14. Persoana responsabilă cu funcția permanentă de administrare a riscului:– nume și prenume (inclusiv ale persoanelor responsabile cu această activitate în cazul portofoliilor individuale administrate);– telefon sau e-mail;– experiență profesională (inclusiv CV);– documente aferente delegării acestei funcții către un terț (dacă este cazul);– poziționarea funcției în organigrama A.F.I.A. extern;– descrierea principalelor atribuții ale acestei funcții corelate cu regulile și procedurile de administrare a riscului, pe care A.F.I.A. trebuie să le întocmească (utilizarea de limite de risc cantitative sau calitative, în concordanță cu profilul de risc/randament al fiecărui F.I.A.; se vor enumera tipurile de risc administrate/acoperite, precum și tehnicile de administrare a acestora, nivelul levierului calculat prin metoda angajamentelor, metoda brută, precum și prin metoda Value at Risk, reutilizarea colateralului dacă investitorii F.I.A. permit această activitate);– specimen de semnătură.15. Expunerea A.F.I.A. extern față de instrumente financiare securitizate16. Detalierea politicii de administrare a lichidității F.I.A.17. Descrierea politicii de remunerare din cadrul A.F.I.A. extern (cu evidențierea respectării prevederilor Legii nr. 74/2015)18. Declarație pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului privind existența procedurilor de lucru indicate la art. 7 alin. (4) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.
  Declarație de solicitare de autorizare a unui
  A.F.I.A. extern de către A.S.F.
  Subsemnatul/Subsemnații, .............................................., reprezentând ...........(Se completează cu denumirea A.F.I.A. extern.)........... confirm/confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de autorizare ca A.F.I.A. extern și că voi/vom notifica A.S.F. în situația apariției oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informații relevante prezentate anterior autorității și în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare, conform dispozițiilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:


  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:  Anexa nr. 2

  CERERE
  privind dobândirea calității de F.I.A. autorizat administrat intern*1)
  Notă
  *1) Se va completa exclusiv de A.F.I.A. definit conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 nu a făcut obiectul reglementării, autorizării și supravegherii A.S.F.
  1. Date de identificare a F.I.A. administrat intern:– denumirea societății;– adresa sediului social;– adresa sediului central*2); Notă
  *2) Se va completa în cazul în care A.F.I.A. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.– structura și proveniența geografică a acționariatului;– organigrama societății;– nivelul capitalului inițial, data subscrierii și proveniența fondurilor;– numărul de angajați;– data periodică anuală a recalculării valorii activelor administrate conform art. 2 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [Regulamentul (UE) nr. 231/2013];– confirmarea existenței unei asigurări de răspundere profesională și valoarea acesteia, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
  2. Existența de sucursale ale entității: în cazul în care entitatea deține sucursale se vor menționa denumirea, adresa, data înființării și obiectul de activitate al acestora.3. Statutul de sucursală al unui A.F.I.A. extern/S.A.I. autorizat în alt stat membru. În acest caz se vor preciza următoarele:– denumirea A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă;– autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă;– confirmarea faptului că grupul din care face parte A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă este un conglomerat financiar sau că acesta face obiectul supravegherii consolidate (în acest caz se menționează numele autorității competente responsabile de supravegherea consolidată a grupului).4. Elemente de identificare a membrilor organelor de conducere (membrii CA/CS) ale F.I.A.:– numele și prenumele;– specimenul de semnătură;– curriculum vitae semnat și datat;– copie legalizată de pe cartea de identitate (sau pașaport) în perioada de valabilitate;– cazier judiciar;– declarație pe propria răspundere că nu a făcut obiectul sancțiunilor stipulate în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative. În caz contrar, se vor menționa faptele și circumstanțele în care persoana a fost sancționată de A.S.F. (sau autoritățile precursoare acesteia, respectiv C.N.V.M., C.S.A. sau C.S.S.P.P.);– dovada că persoanele care fac parte din organele de conducere ale F.I.A. dețin pregătirea profesională și cunoștințele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al F.I.A. administrat intern.5. Elementele de identificare ale conducerii superioare a F.I.A. (directorii/membrii directoratului), ce se compune din cel puțin două persoane angajate cu normă întreagă în cadrul F.I.A.:– numele și prenumele;– adresă/reședință în România;– telefon, fax, e-mail de serviciu;– copia contractului de muncă, exclusiv informațiile legate de remunerare;– dovada că persoanele din conducerea superioară a entității dețin pregătirea profesională și cunoștințele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a strategiilor de investiții ale F.I.A. administrat intern (se vor menționa și atașa în copie eventualele certificări deținute, spre exemplu, certificările CFA, FRM sau PRM);– indicarea, pentru fiecare membru al conducerii superioare, a persoanelor cu care acesta deține "legături strânse" definite la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004).6. Denumirea auditorului entității, data încheierii contractului de audit și valabilitatea acestuia7. Tipurile de activități desfășurate: conform prevederilor art. 5 alin. (2), respectiv ale alin. (3) și (5) din Legea nr. 74/2015:– administrarea portofoliului;– administrarea riscului (se menționează și persoana responsabilă cu administrarea riscului);– servicii juridice și de contabilitate;– cereri de informare din partea clienților;– evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;– controlul respectării legislației aplicabile;– ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;– distribuția veniturilor;– emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;– decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;– ținerea evidențelor;– distribuire;– activități legate de activele F.I.A., și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit;– administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară și în mod individual, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;– consultanță de investiții;– activități de păstrare și administrare legate de titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv;– preluarea și transmiterea de ordine privind instrumente financiare.8. Referitor la activitatea de administrare a portofoliului prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015:– identitatea și numărul de persoane fizice/juridice (în cazul delegării) pentru care este prestată această activitate pe categorii de investitori (de retail/profesionali);– denumirea depozitarilor activelor F.I.A.9. Alte informații referitoare la F.I.A. administrat intern:– state membre unde titlurile de participare ale F.I.A. sunt în prezent distribuite;– politici/strategii de investiții utilizate în administrarea F.I.A.;– nivelul efectului de levier utilizat;– profilul de risc al F.I.A.;– în cazul în care F.I.A. administrează structuri de tip master-feeder se vor individualiza F.I.A. de tip feeder administrate cu reluarea marcatorilor anterior menționați de la prezentul punct;– elemente de identificare ale depozitarului F.I.A. administrat intern (denumirea, statul unde este autorizat, tip de depozitar: instituție de credit/firmă de investiții etc., autoritatea competentă);– originalul/copia legalizată a contractului încheiat cu depozitarul F.I.A. administrat intern.10. Programul de activitate/Planul de afaceri prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 74/2015 (care conține cel puțin estimarea valorii activelor nete ale F.I.A. administrate intern în următorii 5 ani)11. Reguli și proceduri privind prevenirea conflictelor de interese, contabilitatea F.I.A. administrat intern, procesarea electronică a informațiilor, tranzacțiile personale ale angajaților, tranzacțiile pe contul propriu al A.F.I.A. administrat intern, de verificare a respectării strategiei de investiții stipulate în documentele constitutive ale F.I.A.12. Date de identificare ale ofițerului de conformitate:– nume și prenume;– experiență profesională;– delegarea acestei funcții către un terț;– poziționarea funcției de conformitate în organigrama F.I.A. administrat intern.13. Persoana responsabilă cu funcția permanentă de audit intern:– nume și prenume;– telefon sau e-mail;– experiență profesională (inclusiv CV);– delegarea acestei funcții către un terț (dacă este cazul);– poziționarea funcției de audit intern în organigrama F.I.A. administrat intern;– specimen de semnătură.14. Persoana responsabilă cu funcția permanentă de administrare a riscului:– nume și prenume (inclusiv ale persoanelor responsabile cu această activitate în cazul portofoliilor individuale administrate);– telefon sau e-mail;– experiență profesională;– documente aferente delegării acestui funcții către un terț (dacă este cazul);– poziționarea funcției în organigrama F.I.A. administrat intern;– descrierea principalelor atribuții ale acestei funcții corelate cu regulile și procedurile de administrare a riscului pe care F.I.A. trebuie să le întocmească (utilizarea de limite de risc cantitative sau calitative, în concordanță cu profilul de risc/randament al F.I.A.; se vor enumera tipurile de risc administrate/acoperite, precum și tehnicile de administrare a acestora, nivelul levierului calculat prin metoda angajamentelor, metoda brută, precum și prin metoda Value at Risk, reutilizarea colateralului dacă investitorii F.I.A. permit această activitate);– specimen de semnătură.15. Expunerea F.I.A. administrat intern față de instrumente financiare securitizate16. Detalierea politicii de administrare a lichidității F.I.A.17. Descrierea politicii de remunerare din cadrul F.I.A. administrat intern (cu evidențierea respectării prevederilor Legii nr. 74/2015)18. Declarație pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului privind existența procedurilor de lucru indicate la art. 7 alin. (4) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.
  Declarație de solicitare de autorizare a unui F.I.A.
  administrat intern de către A.S.F.
  Subsemnatul/Subsemnații, ................................................, reprezentând ..................(Se completează cu denumirea F.I.A. administrat intern.)............., confirm/confirmăm că am înțeles și completat integral secțiunile formularului de autorizare ca F.I.A. administrat intern și că voi/vom notifica A.S.F. în situația apariției oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informații relevante prezentate anterior autorității și în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare, conform dispozițiilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:


  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:  Anexa nr. 3

  CERERE
  privind dobândirea de către o S.A.I./societate de investiții de tip închis a calității de
  A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern autorizat/înregistrat de A.S.F.*1)
  Notă
  *1) Se va completa exclusiv de S.A.I. reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, ce se află în situația prevăzută la art. 7 alin. (5) sau (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 a făcut obiectul reglementării, autorizării și supravegherii A.S.F.
  1. Elemente de identificare:– denumirea S.A.I./societății de investiții de tip închis;– noua denumire a A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern autorizat/înregistrat;– adresa sediului social;– adresa sediului principal/central de activitate*2); Notă
  *2) Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.– forma legală de organizare.
  2. Persoana de contact în relația cu A.S.F.:– nume și prenume;– compania (Se va menționa dacă este angajatul S.A.I./societății de investiții de tip închis.);– funcția;– telefon;– e-mail;– fax;– adresă de corespondență.3. Hotărârea A.G.A. privind completarea obiectului de activitate și actul constitutiv rescris din care să rezulte prestarea de către S.A.I. a activităților prevăzute de art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative4. Structură organizatorică: S.A.I./societatea de investiții de tip închis va confirma că nu au intervenit modificări în structura organizatorică de la ultima autorizare de către A.S.F. a modificărilor în modul de organizare și funcționare/documentelor sale constitutive cu privire la:– conducerea S.A.I./societății de investiții de tip închis (membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului);– structura acționariatului;– denumirea auditorului intern/financiar al S.A.I./societății de investiții de tip închis, data încheierii contractului de audit și valabilitatea acestuia;– ofițerul de conformitate (reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I.);– alte cerințe organizatorice impuse de Legea nr. 74/2015 (doar în cazul autorizării A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern), precum și faptul că membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului îndeplinesc condițiile stabilite la art. 8 din prezentul regulament.
  În caz contrar, S.A.I./societatea de investiții de tip închis va menționa explicit modificările intervenite la aceste secțiuni.5. Documentele prevăzute de art. 13 alin. (10) pentru autorizarea persoanei responsabile cu administrarea riscului6. Regulile și procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13-19 din Legea nr. 74/2015, întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea.
  Declarație de solicitare a unei
  S.A.I./societăți de investiții de tip închis de autorizare/înregistrare
  de către A.S.F. în calitate de A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern
  Subsemnatul/Subsemnații, ..................., și ..........., reprezentând ............(Se va completa cu denumirea A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern.)............., solicit/solicităm prin prezenta declarație autorizarea/înregistrarea ca administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.)/fond de investiții alternative autoadministrat (F.I.A. intern administrat), în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.
  Confirm/Confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de autorizare/înregistrare ca A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern și că voi/vom notifica imediat A.S.F. în situația apariției oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informații relevante prezentate anterior autorității și în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare.

  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:


  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:  Anexa nr. 4

  CERERE
  privind dobândirea calității de A.F.I.A. extern înregistrat
  1. Elemente de identificare ale solicitantului– denumirea A.F.I.A.;– adresa sediului social;– adresa sediului principal/central de activitate*1); Notă
  *1) Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.– forma legală de organizare.
  2. Persoana de contact în relația cu A.S.F.:– nume și prenume;– funcția;– telefon;– e-mail;– fax;– adresă de corespondență.3. Lista F.I.A. administrate la data depunerii solicitării de înregistrare/Lista entităților pentru care A.F.I.A. intenționează, la momentul depunerii solicitării de înregistrare, să demareze procedura de autorizare drept F.I.A., după caz, cu detalierea următoarelor secțiuni: – denumirea F.I.A.; – statul membru/terț gazdă al F.I.A.; – statul membru/terț de origine al F.I.A.; – valoarea activelor nete ale F.I.A.; – strategia de investiții a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului).
  (la 12-08-2021, Punctul 3. din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )
  4. Confirmarea transmiterii anuale către A.S.F. a informațiilor prezentate în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [doar secțiunile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. d) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010]
  Declarație de solicitare de înregistrare de
  către A.S.F. a unui A.F.I.A. extern
  Subsemnatul/Subsemnații, ......................................, și ................., reprezentând ................(Se va completa cu denumirea A.F.I.A.)........... solicit/solicităm prin prezenta declarație înregistrarea ca administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) extern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.
  Confirm/Confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de înregistrare ca A.F.I.A. extern, pe care îl vom actualiza și comunica anual către A.S.F.

  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:


  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:  Anexa nr. 5

  CERERE
  privind dobândirea calității de F.I.A. administrat intern înregistrat
  1. Elemente de identificare ale solicitantului:– denumirea societății;– adresa sediului social;– adresa sediului principal/central de activitate*1); Notă
  *1) Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.– valoarea activelor nete ale F.I.A.;– strategia de investiții a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului);– forma legală de organizare.
  2. Persoana de contact în relația cu A.S.F.:– nume și prenume;– funcția;– telefon;– e-mail;– fax;– adresă de corespondență.3. Confirmarea transmiterii anuale către A.S.F. a informațiilor prezentate în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea [doar secțiunile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. d) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010]
  Declarație de solicitare de înregistrare de către
  A.S.F. a unui F.I.A. intern administrat
  Subsemnatul/Subsemnații, ..........................., și ................., reprezentând .........(Se va completa cu denumirea F.I.A. administrat intern.)........, solicit/solicităm prin prezenta declarație înregistrarea ca fond de investiții alternative autoadministrat (F.I.A. intern administrat), în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.
  Confirm/Confirmăm că am înțeles și am completat integral secțiunile formularului de înregistrare ca A.F.I.A. administrat intern, pe care îl vom actualiza și comunica anual către A.S.F.

  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:


  Nume:
  Funcție:
  Dată:

  Semnătură:  Anexa nr. 6

  DECLARAȚIE

  Subsemnatul, ........................................, cu domiciliul în ................................., posesor al actului de identitate tip ....*1), seria ..... nr. ......., eliberat de .................... la data de ..............., valabil până la data de ............., CNP ........................, în calitate de angajat cu contract individual de muncă al A.F.I.A. ......................................................., declar prin prezenta că îndeplinesc cerințele prevăzute de art. 13 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, pentru autorizarea ca ofițer de conformitate/persoană responsabilă cu verificarea asigurării funcției de conformitate (compliance officer) și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și ale reglementărilor A.S.F., precum și ale piețelor reglementate. Notă
  *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

  Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.
  Data ........................
  Semnătura ...................


  Anexa nr. 7

  ATESTAT

  Prin prezentul atestat, Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate națională competentă, confirmăm faptul că ........(denumirea A.F.I.A. ..........)..... este autorizat din data de ...... să administreze portofolii de F.I.A. pe baza unei strategii de investiții, respectiv .......................................................... .
  Adresa: București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod poștal 050092
  Telefon: +4021.6596.205
  E-mail: aifmd.notifications@asfromania.ro
  Fax: +4021.659.60.51
  Numele persoanei de contact din cadrul A.S.F. .....................................
  Data ............................


  Anexa nr. 8

  SCRISOARE DE NOTIFICARE

  Această scrisoare constituie o modificare la o notificare inițială transmisă anterior?
  Da [] Nu []
  Prin prezenta scrisoare, Autoritatea de Supraveghere Financiară vă notifică intenția ........(denumirea A.F.I.A. ..........)........ autorizat din data de ......., de a iniția distribuția pe teritoriul .........(numele statului membru gazdă).... de titluri de participare ale următorului/următoarelor F.I.A. administrat(e): .....(Se vor menționa denumirea, tipul - deschis/închis -, locul unde sunt stabilite/înregistrate F.I.A. administrate.)........
  De asemenea vă notificăm intenția aceluiași A.F.I.A. de a oferi către investitorii profesionali de pe teritoriul statului membru gazdă următoarele categorii de servicii: ........[Se vor alege între activitățile menționate la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.]........
  Date de contact ale A.F.I.A. (adresă, e-mail) .......................................
  Alte state membre în care F.I.A. notificat/notificate este/sunt distribuit(e) .....................................
  Data .................................
  Numele persoanei de contact din cadrul A.S.F. ......................................


  Anexa nr. 9

  Cuantum total remunerații pentru exercițiul financiar, din care:
  Suma
  (lei sau valută)
  Număr beneficiari
  a) Remunerații fixe plătite de A.F.I.A. către personalul său

  b) Remunerații variabile plătite de A.F.I.A. către personalul său, exceptând comisioanele de performanță

  c) Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță

  TOTAL


  Cuantum agregat al remunerațiilor pentru exercițiul financiar, din care:
  Suma
  (lei sau valută)
  a) Remunerații plătite membrilor consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere, după caz
  b) Remunerații plătite conducerii efective (superioare)
  c) Remunerații plătite personalului cu atribuții de control (conformitate, administrare a riscurilor, audit intern etc.)
  d) Remunerații plătite personalului identificat ale cărui acțiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al F.I.A.

  (la 27-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul III din REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020 )