HOTĂRÂRE nr. 229 din 4 martie 2009 (*actualizată*)
privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
(actualizată la data de 8 mai 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  (2) Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Petricani nr. 9 A, sectorul 2, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.
  (3) Romsilva este regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
  (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Romsilva, precum şi atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Romsilva are în structura sa unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, şi unităţi cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3, ale căror adrese pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Romsilva.
  (2) Structurile organizatorice şi funcţionale ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul de administraţie al Romsilva, conform prevederilor legale în vigoare.
  (3) Unităţile cu personalitate juridică prevăzute la anexa nr. 3 provin din subunităţi ale direcţiilor silvice.
  ----------
  Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
  (4) Încadrarea în noile structuri organizatorice a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza verificării cunoştinţelor profesionale, în condiţiile prevăzute de lege, în limita posturilor disponibile.
  (5) Reîncadrarea în noile structuri organizatorice şi în numărul de posturi aprobat se face în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Patrimoniul propriu al Romsilva, înregistrat în evidenţele contabile la data de 30 iunie 2008, totalizează 92.609.515 lei şi este preluat în condiţiile legii.


  Articolul 4

  (1) Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.
  (2) Activitatea principală desfăşurată de Romsilva este "Silvicultură şi alte activităţi forestiere", clasa CAEN 0210.
  (3) Prin activităţile pe care le desfăşoară, Romsilva urmăreşte:
  a) aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum şi pentru gestionarea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic;
  b) efectuarea de lucrări de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare de investiţii în domeniul silviculturii şi în alte domenii ale ştiinţelor naturale, precum şi întocmirea de documentaţii topo-cadastrale;
  c) administrarea prin intermediul subunităţilor cu personalitate juridică sau preluarea în custodie, în condiţiile legii, a ariilor naturale protejate în care fondul forestier proprietate publică a statului deţine o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversităţii acestora;
  d) aplicarea strategiei şi implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă, creşterea, ameliorarea, calificarea şi exploatarea efectivelor de cabaline din secţiile proprii, organizarea şi desfăşurarea de competiţii hipice;
  e) creşterea animalelor de blană şi efectuarea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în acest domeniu.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 4 martie 2009.
  Nr. 229.

  Anexa 1

  REGULAMENT 04/03/2009


  Anexa 2

  Unităţile fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │
  │crt.│ Denumirea direcţiei │ Sediul unităţii │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Direcţia Silvică Alba │Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Direcţia Silvică Arad │Municipiul Arad, judeţul Arad │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Direcţia Silvică Argeş │Municipiul Piteşti, judeţul Argeş │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Direcţia Silvică Bacău │Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Direcţia Silvică Bihor │Municipiul Oradea, judeţul Bihor │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud │Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud│
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Direcţia Silvică Botoşani │Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Direcţia Silvică Braşov │Municipiul Braşov, judeţul Braşov │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Direcţia Silvică Brăila │Municipiul Brăila, judeţul Brăila │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Direcţia Silvică Buzău │Municipiul Buzău, judeţul Buzău │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │11. │Direcţia Silvică Caraş-Severin │Municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │12. │Direcţia Silvică Călăraşi │Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │13. │Direcţia Silvică Cluj │Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │14. │Direcţia Silvică Constanţa │Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │15. │Direcţia Silvică Covasna │Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │16. │Direcţia Silvică Dâmboviţa │Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │17. │Direcţia Silvică Dolj │Municipiul Craiova, judeţul Dolj │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │18. │Direcţia Silvică Galaţi │Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │19. │Direcţia Silvică Giurgiu │Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │20. │Direcţia Silvică Gorj │Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │21. │Direcţia Silvică Harghita │Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │22. │Direcţia Silvică Hunedoara │Municipiul Deva, judeţul Hunedoara │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │23. │Direcţia Silvică Ialomiţa │Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │24. │Direcţia Silvică Iaşi │Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │25. │Direcţia Silvică Ilfov │Municipiul Bucureşti │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │26. │Direcţia Silvică Maramureş │Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │27. │Direcţia Silvică Mehedinţi │Municipiul Drobeta-Turnu Severin, │
  │ │ │judeţul Mehedinţi │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │28. │Direcţia Silvică Mureş │Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │29. │Direcţia Silvică Neamţ │Municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │30. │Direcţia Silvică Olt │Municipiul Slatina, judeţul Olt │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │31. │Direcţia Silvică Prahova │Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │32. │Direcţia Silvică Satu Mare │Municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │33. │Direcţia Silvică Sălaj │Municipiul Zalău, judeţul Sălaj │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │34. │Direcţia Silvică Sibiu │Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │35. │Direcţia Silvică Suceava │Municipiul Suceava, judeţul Suceava │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │36. │Direcţia Silvică Teleorman │Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │37. │Direcţia Silvică Timiş │Municipiul Timişoara, judeţul Timiş │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │38. │Direcţia Silvică Tulcea │Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │39. │Direcţia Silvică Vâlcea │Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │40. │Direcţia Silvică Vaslui │Municipiul Vaslui, judeţul Vaslui │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │41. │Direcţia Silvică Vrancea │Municipiul Focşani, judeţul Vrancea │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │42. │Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru│ │
  │ │creşterea animalelor de blană │ │
  │ │Târgu Mureş │Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │43. │Direcţia de creştere, exploatare şi │Şos. Petricani nr. 9A, municipiul Bucureşti,│
  │ │ameliorare a cabalinelor │cod 023841 │
  └────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, conform pct. 9 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  Unităţi cu personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │
  │crt.│ Denumirea unităţii │ Sediul unităţii │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Administraţia Parcului Natural Apuseni │Satul Sudrigiu, comuna Rieni, judeţul Bihor,│
  │ │ │cod 417419 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Administraţia Parcului Natural │Str. Goleşti nr. 29, municipiul Brăila, │
  │ │Balta Mică a Brăilei │judeţul Brăila, cod 810024 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Administraţia Parcului Natural Bucegi │Str. Principală nr. 71, comuna Moroieni, │
  │ │ │judeţul Dâmboviţa, cod 137310 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Administraţia Parcului Naţional Buila - │Str. Pieţii nr. 7, oraşul Horezu, │
  │ │Vânturăriţa │judeţul Vâlcea, cod 245800 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Administraţia Parcului Naţional Călimani│Satul Şarul Dornei, comuna Şarul Dornei, │
  │ │ │nr. 54 C, judeţul Suceava, cod 727515 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Administraţia Parcului Naţional Cheile │Satul Izvorul Mureş, comuna Voşlăbeni, │
  │ │Bicazului - Hăşmaş │Strada Principală nr. 664, judeţul Harghita,│
  │ │ │cod 537355 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Administraţia Parcului Naţional Cheile │Satul Sasca Montană, comuna Sasca Montană, │
  │ │Nerei - Beuşniţa │nr. 236, judeţul Caraş-Severin, cod 327330 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Administraţia Parcului Natural Comana │Str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, │
  │ │ │judeţul Giurgiu, cod 087055 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Administraţia Parcului Naţional Cozia │Str. Lotrului nr. 8A, oraşul Brezoi, │
  │ │ │judeţul Vâlcea, cod 245500 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 10.│Administraţia Parcului Naţional │Str. Locotenent-Colonel Dumitru Petrescu │
  │ │Defileul Jiului │nr. 3, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, │
  │ │ │cod 210182 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 11.│Administraţia Parcului Naţional │Str. Castanilor nr. 18, oraşul Băile │
  │ │Domogled - Valea Cernei │Herculane, judeţul Caraş-Severin, cod 325200│
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 12.│Administraţia Parcului Natural Grădiştea│Aleea Parcului nr. 21, municipiul Deva, │
  │ │Muncelului - Cioclovina │judeţul Hunedoara, cod 330026 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 13.│Administraţia Parcului Natural Lunca │Pădurea Ceala FN, municipiul Arad, │
  │ │Mureşului │judeţul Arad, cod 2900 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 14.│Administraţia Parcului Natural Munţii │Str. 22 Decembrie nr. 20, oraşul Vişeu de │
  │ │Maramureşului │Sus, judeţul Maramureş, cod 435700 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 15.│Administraţia Parcului Naţional Munţii │Str. 9 Mai nr. 4 bis, municipiul Tulcea, │
  │ │Măcinului │judeţul Tulcea, cod 820026 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 16.│Administraţia Parcului Naţional Munţii │Str. Principală nr. 1.445, comuna Rodna, │
  │ │Rodnei │judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427245 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 17.│Administraţia Parcului Naţional Piatra │Str. Topliţa nr. 150, oraşul Zărneşti, │
  │ │Craiului │judeţul Braşov, cod 505800 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 18.│Administraţia Parcului Natural Porţile │Str. Banatului nr. 92, oraşul Orşova, │
  │ │de Fier │judeţul Mehedinţi, cod 225200 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 19.│Administraţia Parcului Natural │ │
  │ │Putna-Vrancea │Comuna Tulnici, judeţul Vrancea, cod 627365 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 20.│Administraţia Parcului Naţional Retezat │Satul Nucşoara, comuna Sălaşu de Sus, │
  │ │ │nr. 284, judeţul Hunedoara, cod 337423 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 21.│Administraţia Parcului Naţional Semenic │Str. Petru Maior nr. 69 A, municipiul │
  │ │- Cheile Caraşului │Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, cod 320112 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 22.│Administraţia Parcului Natural │Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamţ,│
  │ │Vânători-Neamţ │judeţul Neamţ, cod 617500 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
  │ 23.│Muzeul Cinegetic al Carpaţilor "Posada" │Str. Posada nr. 11, oraşul Comarnic, judeţul│
  │ │ │Prahova, cod 105700 │
  └────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

  ----------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, conform pct. 9 al art. I din acelaşi act normativ.
  ------