ORDIN nr. 1.174 din 25 iulie 2022privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022
  În temeiul prevederilor:– art. 3 lit. d^1) și ale art. 4 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. d) și ale art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Personalul structurii nominalizate la art. 2 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare, se desemnează prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) în calitate de agent constatator în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  În vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează formularul „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, denumit în continuare Proces-verbal.


  Articolul 3

  Modelul formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“ este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.


  Articolul 4

  Procesul-verbal se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru organul fiscal cu atribuții în executarea contravenției, în conformitate cu prevederile legale incidente, și unul pentru ANAP.


  Articolul 5

  Modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“ este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


  Articolul 6

  Procesul-verbal poate fi contestat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7

  În vederea punerii în executare a sancțiunii amenzii contravenționale, Direcția generală control ex ante, coordonare metodologică și supervizare sistem din cadrul ANAP, prin grija agenților constatatori desemnați să constate contravențiile și să aplice sancțiuni, transmite procesele-verbale autorității contractante sancționate și organului fiscal cu atribuții în executarea contravenției pentru a proceda în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravențiilor.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 941/2018 privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 24 septembrie 2018.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Iuliana Feclistov

  București, 25 iulie 2022.
  Nr. 1.174.

  Anexa nr. 1


  Seria .........
  Nr. ....
  PROCES-VERBAL
  de constatare și sancționare a contravențiilor
  Încheiat astăzi, ......... luna ...... anul ....., locul ......

  Subsemnații, ..........(numele și prenumele)......, în calitate de agenți constatatori desemnați pentru verificarea aspectelor procedurale aferente Contractului/Acordului-cadru .............................................................., având funcția de ..................................... în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, în baza legitimațiilor nr. ............... și a Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. ......../............., am constatat următoarele:
  Descrierea faptei și urmările acesteia .....................................
  Data săvârșirii faptei ....................................................
  Locul săvârșirii faptei ...........................................................
  Fapta de mai sus constituie contravenție prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, la art. .... alin. .... lit. .... și se sancționează conform art. .... alin. ........ lit. ......... din același act normativ cu amendă de la ......... lei la ......... lei.
  De săvârșirea acestei fapte se face vinovată entitatea/autoritatea contractantă ................................, C.U.I./CIF ........................, cu sediul în ...................., str. .................... nr. ....., reprezentată de ............................., în calitate de ............... .
  Față de contravenția săvârșită se aplică contravenientului ........................... avertisment/amendă în cuantum de .......... lei.
  Alte mențiuni ........................(obiecții ale contravenientului)..........
  Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.
  Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.
  Prezentul proces-verbal a fost încheiat la sediul Serviciului/Biroului/Compartimentului de verificare ................................. din localitatea .................................., str. ........................................ nr. ......., sectorul/județul ..........................., cod poștal ............, și transmis prin poștă, cu confirmare de primire, contravenientului.
  Prezentul proces-verbal conține un nr. ..... de pagini și s-a întocmit în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a comunicat contravenientului prin poștă, cu confirmare de primire.
  Agenți constatatori,
  .......................
  (semnătura)

  Prezentul proces-verbal constituie și înștiințare de plată.
  Amenda se va achita în contul „Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate“ deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondat contravenientul; beneficiar: bugetul de stat.
  În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.
  O copie a chitanței sau a extrasului de cont sau a dovezii de plată, emisă de sistemul de plăți electronice, împreună cu copia procesului-verbal, se depune sau se transmite de către contravenient prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail la sediul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
  În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzut de actul normativ, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  Neachitarea amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentei înștiințări atrage executarea silită conform prevederilor legale.
  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legislației naționale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea și sancționarea contravențiilor.
  Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a comunicat contravenientului prin poștă, cu confirmare de primire.
  Agenți constatatori,
  ................................
  (semnătura)


  Anexa nr. 2

  Modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“
  1. Se difuzează gratuit.2. Se utilizează la constatarea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei contravenții în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare.3. Se întocmește în 3 exemplare de agenții constatatori desemnați de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.4. Circulă:– exemplarul 1 la organul fiscal cu atribuții în executarea contravenției;– exemplarul 2 la autoritatea contractantă sancționată;– exemplarul 3 la Agenția Națională pentru Achiziții Publice.5. Se arhivează:– exemplarul 1 la dosarul fiscal al autorității contractante;– exemplarul 3 la dosarul de verificare al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.6. Evidența proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite se consemnează în Registrul de evidență al proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

  -----