HOTĂRÂRE nr. 626 din 6 iulie 2001 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
(actualizată până la data de 11 martie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 17 iulie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 11 martie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 315 din 4 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 362 din 15 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 28 din 16 ianuarie 2003; HOTĂRÂREA nr. 270 din 26 februarie 2004.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 30 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Ministerele şi celelalte autorităţi publice sunt obligate sa pună la dispoziţie Agenţiei Domeniilor Statului, gratuit, datele, informaţiile şi documentele necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 268/2001, precum şi a normelor metodologice aprobate prin prezenta hotărâre, în termen de cel mult 10 zile de la solicitare.
  (2) În termen de cel mult 5 zile de la solicitare ministerele şi autorităţile publice desemnează şi mandatează în mod corespunzător persoanele care, potrivit Legii nr. 268/2001, participa la procedurile privind aplicarea acesteia.


  Articolul 3

  (1) În exercitarea prerogativelor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 268/2001 şi pentru realizarea privatizării respectivelor societăţi comerciale în condiţii de eficienta Agenţia Domeniilor Statului este imputernicita sa procedeze, în numele statului, la un schimb de acţiuni, pe bază de protocol încheiat cu fiecare dintre cele 5 societăţi de investiţii financiare.
  (2) Schimbul de acţiuni se face la valoarea nominală a acestora, Agenţia Domeniilor Statului urmărind cedarea pachetelor reziduale sau minoritare de acţiuni deţinute la unele societăţi comerciale, în scopul realizării sau îmbunătăţirii poziţiei majoritare la alte societăţi comerciale pentru care privatizarea în condiţiile Legii nr. 268/2001 devine astfel realizabila în condiţii de eficienta economică, inclusiv cu privire la concesionarea terenurilor agricole aferente, după caz.
  (3) Protocolul de schimb de acţiuni convenit de Agenţia Domeniilor Statului cu fiecare societate de investiţii financiare, cu privire la societăţi comerciale la care părţile sunt iniţial coactionari, se aproba de conducerea societăţii de investiţii financiare, potrivit statutului propriu, şi de Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
  (4) Data avizării de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este data la care îşi produce efectul cesiunea acţiunilor care fac obiectul schimbului astfel aprobat, iar cesiunea se înregistrează în condiţiile legii, conform protocolului avizat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.


  Articolul 4

  (1) Agenţia Domeniilor Statului va prelua, prin protocol încheiat cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, după caz, toate societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 268/2001, care nu au fost prevăzute în anexele nr. 1-4.
  (2) În cazul societăţilor comerciale care au fost privatizate de către instituţiile menţionate la alin. (1) se vor prelua prin protocol contractele de privatizare, în vederea urmăririi şi executării clauzelor asumate prin contractele încheiate.


  Articolul 5

  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Punctul 5 din capitolul II "Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare" se abroga.
  2. La capitolul III "Alte instituţii finanţate din venituri extrabugetare" se introduce punctul 3 "Agenţia Domeniilor Statului".
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 a fost abrogată de art. 22 din Hotărârea nr. 362 din 15 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 23 aprilie 2002. În consecinţă, modificările dispuse prin art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, asupra Hotărârii Guvernului nr. 12/2001, devin caduce.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul Autorităţii pentru Privatizare
  şi Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 06/07/2001