ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 16 iunie 1997
privind regimul investiţiilor străine în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 19 iunie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin investitor străin se înţelege o persoană fizica sau o persoană juridică străină, cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, după caz, care investeste în România, în oricare dintre formele prevăzute la alin. (2).
  (2) Investiţia străină în România se poate realiza printr-una dintre următoarele forme:
  a) participarea unui investitor străin, cu aport în numerar constând în valută liber convertibilă, precum şi cu aport în natura, la constituirea capitalului social al unei societăţi comerciale, persoana juridică română, precum şi participarea la majorarea capitalului social al unei asemenea societăţi comerciale sau, indirect, al uneia dintre filialele acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  b) utilizarea în România, de către un investitor străin, a sumelor în lei reprezentând dividende rezultate din investirea anterioară a unei sume în valută liber convertibilă, în scopul majorării capitalului social al investiţiei făcute şi/sau în scopul dezvoltării unei noi investiţii;
  c) cumpărarea, de către un investitor străin, de acţiuni emise de societăţile comerciale, de pe pieţele de capital sau de la Fondul Proprietăţii de Stat, în condiţiile legii, de părţi sociale deţinute de stat la societăţi comerciale privatizabile ori deţinute de persoane fizice juridice române la alte societăţi comerciale, precum şi dobândirea, în condiţiile legii, de active aflate în patrimoniul societăţilor comerciale;
  d) utilizarea în România, de către un investitor străin, a sumelor în lei rezultate din comercializarea unor produse importante în condiţiile legii, în scopul efectuării unei investiţii, cel puţin într-una dintre formele prevăzute la lit. a) şi c);
  e) conversia creanţelor, rezultate din exporturi în România sau din credite acordate, în părţi sociale ale societăţilor comerciale debitoare sau în acţiuni emise de acestea.
  (3) Investiţiile străine se pot realiza, în condiţiile legislaţiei în vigoare, în toate domeniile de activitate.


  Articolul 2

  (1) Investitorii străini, indiferent de cetăţenia sau, după caz, de naţionalitatea lor, pot beneficia de regimul juridic prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pe întreaga durata a investiţiei efectuate în România, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Investiţiilor străine prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se aplică dreptul comun în materie de înfiinţare, organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale.
  (3) Investiţiile străine, indiferent de forma în care sunt efectuate, beneficiază de tratamentul naţional, în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu reglementările internaţionale la care România este parte.
  (4) Investiţiile străine realizate în formele prevăzute la art. 1 alin. (2) pot beneficia, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de facilităţi fiscale.


  Articolul 3

  Facilităţile fiscale instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în următoarele condiţii:
  a) aportul de capital social al investitorului străin la efectuarea oricărei forme de investiţie străină, prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cuantumurile stabilite la art. 7 alin. (1), la art. 8 alin. (1) şi la art. 9, după caz, este efectiv vărsat într-un cont deschis la o societate bancară cu sediul în România.
  b) sumele care se transfera în contul capitalului social provin din venituri sau din surse atrase de investitorul străin din afară României, în valută liber convertită, ori provenite, ulterior, din profitul sau din dividendele obţinute pe seama unei investiţii efectuate anterior de acesta, în condiţiile art. 1 alin. (2) lit b) şi d), pe teritoriul României.


  Articolul 4

  (1) Investiţiile străine în România, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de protecţia şi de garanţia oferite de Constituţia României, precum şi de acordurile bilaterale şi multilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, la care România este parte.
  (2) Investiţiile străine în România beneficiază de tratament egal, nu pot fi expropriate, rechiziţionate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decât în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi numai după plata efectivă a unei despăgubiri corespunzătoare valorii de piaţa a investiţiei.
  (3) Dacă valoarea despăgubirii nu poate fi determinata în condiţiile alin. (2), aceasta se stabileşte de către instanţa judecătorească competenţa, potrivit legii române, în funcţie de valoarea capitalului investit, de creşterea sau de deprecierea valorii acestuia, precum şi de veniturile curente ale investiţiei efectuate.


  Articolul 5

  (1) Investitorii străini au dreptul:
  a) sa participe la conducerea şi la gestionarea investiţiei, potrivit actelor constitutive ale societăţilor comerciale în cauza;
  b) sa înstrăineze drepturile şi obligaţiile lor contractuale către alţi investitori, români sau străini, prin acte juridice. Actele juridice privind înstrăinarea drepturilor şi a obligaţiilor contractuale către alţi investitori, români sau străini, se vor încheia numai pe teritoriul României;
  c) sa transfere integral, exclusiv în valută liber convertibilă în care s-a efectuat investiţia iniţială, în ţara în care au domiciliul sau, după caz, sediul, sau în orice alta ţara, dividendele sau profiturile nete cuvenite, precum şi sumele rezultate din vânzarea valorilor mobiliare deţinute legal;
  d) sa transfere în străinătate sumele încasate din dreptul de proprietate intelectuală, cotele ce li se cuvin pentru asistenţa de specialitate, expertize şi alte servicii, potrivit contractelor încheiate;
  e) sa transfere liber, exclusiv în valută liber convertibilă în care s-a efectuat investiţia iniţială, în ţara în care au domiciliul sau, după caz, sediul, sau în orice alta ţara, sumele obţinute din vânzarea acţiunilor şi părţilor sociale deţinute în urma efectuării de investiţii în condiţiile art. 1 alin. (2), precum şi pe cele rezultate din lichidarea acestor investiţii, cu respectarea prevederilor art. 21;
  f) sa transfere în străinătate, exclusiv în valută liber convertibilă în care s-a efectuat investiţia iniţială, sumele obţinute cu titlu de despăgubire, în situaţia luării uneia dintre măsurile prevăzute la art.4 alin. (2);
  g) sa transfere în străinătate salariile sau alte câştiguri cuvenite cetăţenilor străini care au, potrivit legislaţiei române, calitatea de salariaţi în cadrul societăţii comerciale constituite de investitorul străin în România, în baza cererii exprese a acestora.
  (2) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) se va realiza cu respectarea regimului valutar şi fiscal în vigoare în România la data înregistrării cererii de repatriere şi numai după plata taxelor şi a impozitelor prevăzute de lege.


  Capitolul 2 Regimul investiţiei directe de capital străin


  Articolul 6

  (1) Maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele industriale, mijloacele de transport, know-how, alte bunuri amortizabile, care se importa în vederea efectuării şi derulării investiţiei, constituite ca aport în natura la capitalul social sau achiziţionate ca urmare a unei linii de finanţare deschise şi garantate de investitorul străin în favoarea societăţii comerciale, persoana juridică română, în vederea funcţionarii şi derulării investiţiei din România, şi/sau filialelor/sucursalelor acesteia, beneficiază de scutire de plată taxelor vamale.
  (2) Beneficiază de scutire de plată taxelor vamale şi bunurile de natura celor prevăzute la alineatul precedent, achiziţionate de investitorul străin din dividendele sale, în scopul majorării capitalului social al respectivei societăţi comerciale.
  (3) Pentru materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb şi/sau componentele importate, necesare realizării producţiei proprii, a căror contravaloare este achitată din surse proprii, atrase sau împrumutate din străinătate, societatea comercială, persoana juridică română cu capital parţial sau integral străin, beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor vamale pe o perioadă de 2 ani de la data punerii în funcţiune a investiţiei străine, dar nu mai mult de 4 ani de la data înregistrării acesteia în Registrul comerţului.


  Articolul 7

  (1) Exceptând bunurile ce constituie aport în natura, de facilităţile prevăzute la art. 6 beneficiază numai societăţile comerciale, persoane juridice române, la care participarea investitorului străin cu capital efectiv vărsat în numerar reprezintă minimum 20% din capitalul social, dar nu mai puţin de 350.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume, exprimat în orice valuta liber convertibilă şi/sau în lei.
  (2) Impozitul pe profit, care va fi perceput societăţilor comerciale, persoane juridice române, cu participare de capital străin, care se încadrează în prevederile alineatului precedent, este de 15% pentru primii 2 ani de activitate, calculati de la data punerii în funcţiune a investiţiei sau, după caz, de la data începerii efective a activităţii, dar nu mai mult de 4 ani de la data înregistrării investiţiei străine în Registrul comerţului.


  Articolul 8

  (1) Pentru societăţile comerciale, persoane juridice române, având o participare a investitorului străin cu capital efectiv vărsat, în numerar, de cel puţin 5.000.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume, exprimat în orice alta valuta liber convertibilă şi/sau în lei, se acordă suplimentar facilităţi care constau în:
  a) plata unui impozit de 15% aplicat profitului obţinut din activitatea desfăşurată, pe o perioadă de 5 ani, suplimentar faţă de perioada prevăzută la art. 7 alin (2);
  b) majorarea cu 3 ani a perioadei prevăzute la art. 6 alin. (3) pentru reducerea cu 50% a taxelor vamale în cazul materiilor prime, materialelor consumabile, pieselor de schimb şi/sau componentelor importate, necesare realizării producţiei proprii, a căror contravaloare este achitată din surse proprii, atrase sau împrumutate din străinătate.
  (2) Investiţiile străine beneficiază de facilităţile suplimentare prevăzute la alin. (1), în funcţie de:
  a) valoarea şi domeniul investiţiei;
  b) promovarea exportului de produse proprii în proporţie de cel puţin 40%;
  c) efectuarea investiţiei în parcuri tehnologice şi/sau în zone economice declarate, conform legii, zone speciale;
  d) dezvoltarea infrastructurii;
  e) dezvoltarea turismului
  f) dezvoltarea unor obiective de interes social sau destinate protecţiei mediului, după caz;
  g) reinvestirea, anual, a cel puţin 50% din profitul net realizat.


  Capitolul 3 Regimul investiţiilor străine constituie prin cumpărarea acţiunilor gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat la societăţile comerciale care se privatizează


  Articolul 9

  (1) Pot beneficia de facilităţi investiţiile străine care au la baza un contract de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat, cu o valoare de cel puţin 1.000.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume, exprimat în orice alta valuta liber convertibilă şi/sau în lei, dacă investitorul străin se obliga sa îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să asigure, ca efect postprivatizare, restructurarea, modernizarea şi rentabilizarea societăţii comerciale ale carei acţiuni au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat, inclusiv reducerea consumurilor materiale şi energetice specifice;
  b) să asigure protecţia muncii prin tehnologii noi, precum şi formarea resurselor umane;
  c) să contribuie la dezvoltarea economică şi la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în zona geografică în care îşi desfăşoară activitatea societatea comercială ale carei acţiuni au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat de Fondul Proprietăţii de Stat;
  d) să asigure un grad de integrare a producţiei în România de cel puţin 30%, care se determina pe baza ponderii valorice a materiilor prime şi a materialelor, a pieselor şi subansamblelor produse în România în totalul cheltuielilor materiale efectuate pentru realizarea produselor finite;
  e) sa realizeze exportul a cel puţin 40% din valoarea producţiei anuale proprii;
  f) să efectueze investiţii pentru asigurarea producţiei mediului.
  (2) Suma de 1.000.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acesteia în orice alta valuta liber convertibilă şi/sau în lei, prevăzută la alin. (1), se referă exclusiv la preţul plătit de investitorul străin pentru pachetul de acţiuni cumpărat de la Fondul Proprietăţii de Stat prin oricare dintre metodele permise de lege.


  Articolul 10

  (1) Societăţile comerciale care se încadrează în prevederile art. 9 beneficiază de următoarele facilităţi:
  a) plata unui impozit de 15% aplicat profitului brut obţinut, pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor;
  b) scutirea de taxe vamale şi de taxa pe valoarea adăugată pentru echipamente, maşini, utilaje şi instalaţii necesare modernizării producţiei proprii sau asigurării protecţiei mediului pentru o perioadă de 8 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor şi reducerea lor cu 50% pentru o perioadă suplimentară de 2 ani pentru aceeaşi categorie de produse;
  c) scutirea de plată taxelor vamale şi a oricăror alte taxe corelate transferului de know-how efectuat de investitorul străin în vederea creşterii performantei tehnice, tehnologice, comerciale sau financiare a societăţii comerciale emitente a acţiunilor care au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat;
  d) reducerea cu 50% a taxelor vamale pe o perioadă de 4 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni cu Fondul Proprietăţii de Stat, pentru materiile prime, materialele pentru producţie, materialele consumabile, piesele de schimb şi/sau componentele importate, necesare realizării producţiei proprii, a căror contravaloare este achitată din surse proprii, atrase sau împrumutate din străinătate.
  e) lăsarea, la dispoziţia societăţii comerciale privatizate, în moneda în care s-a efectuat plata acţiunilor, a cotei prevăzute la art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare.
  (2) Facilităţile prevăzute la alin. (1) se acordă în funcţie de îndeplinirea criteriilor de clasificare prevăzute la alineatul respectiv şi care sunt preluate ca obligaţii în contul cumpărătorului prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat şi se aplică începând cu momentul efectuării plăţii integrale a acţiunilor achiziţionate.


  Capitolul 4 Regimul investiţiilor de portofoliu realizate de investitorii străini


  Articolul 11

  (1) Constituie investiţie de portofoliu cumpărarea de valori mobiliare, inclusiv de titluri de stat, denumita în continuare tranzacţie, de pe pieţele organizate ale valorilor mobiliare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, de către o persoană fizica sau o persoană juridică cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate, prin intermediul unei instituţii abilitate, în condiţiile legii, de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.
  (2) Dobândirea de valori mobiliare, inclusiv titluri de stat, în condiţiile alin. (1) este supusă aceluiaşi regim juridic, indiferent dacă s-a realizat în urma unei oferte publice, a unui plasament privat, a altor tranzacţii pe pieţe organizate ale valorilor mobiliare sau a unei emisiuni de certificate de depozit de valori mobiliare, promovata de un emitent sau de un deţinător de valori mobiliare înregistrat la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare din cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.


  Articolul 12

  Operaţiunile de repatriere a capitalului investit şi a veniturilor realizate în urma investiţiei de portofoliu efectuate de investitorul străin se vor efectua pe baza confirmării schimbului valutar iniţial şi a extraselor de cont eliberate de către societăţile de valori mobiliare sau de către agenţii autorizaţi în acest scop de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, prin care se atesta ca disponibilul în cont rezultă din una sau mai multe tranzacţii cu valori mobiliare dobândite în condiţiile art. 11 sau din dividendele, plăţile sau dobânzile cuvenite pentru valorile mobiliare deţinute, după caz.


  Articolul 13

  (1) Tranzacţiilor cu valori mobiliare, realizate în condiţiile art. 11, li se aplică o taxa de până la 1,5% din valoarea totală a fiecăreia dintre acestea.
  (2) Sumele aferente taxei prevăzute la alineatul precedent se reţin, de la cumpărător, de către societăţile de valori mobiliare prin intermediul cărora se realizează tranzacţiile şi se vărsa la bugetul de stat, în termen de cel mult 10 zile de la încasare.
  (3) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (2), pentru efectuarea vărsămintelor la bugetul de stat, atrage obligaţia societăţii de valori mobiliare în cauza de a plati o penalitate de 0,25% pentru fiecare zi de întârziere, calculată asupra sumei încasate cu titlu de taxa pe tranzacţie.


  Articolul 14

  (1) Repatrierea sumelor investite şi a veniturilor realizate de investitorul străin în urma investiţiei de portofoliu se face exclusiv în valută liber convertibilă în care s-a efectuat investiţia iniţială.
  (2) Banca Naţionala a României va urmări şi va evidenţia distinct toate operaţiunile valutare în legătură cu investiţiile de portofoliu realizate de investitorii străini.
  (3) Cuantumul taxei prevăzute la art. 13 alin. (1) se stabileşte semestrial, până la data de 25 a lunii curente pentru semestrul următor, de către Consiliul pentru Reforma, împreună cu Banca Naţionala a României.


  Articolul 15

  Fluxurile de capital în lei, provenite din achizitionarile de acţiuni pe piaţa secundară, sunt evidentiate distinct de către societăţile de valori mobiliare şi se comunică lunar Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.


  Capitolul 5 Atragerea investitorilor străini, promovarea şi înregistrarea investiţiilor străine


  Articolul 16

  Activitatea de atragere a investitorilor străini şi de promovare a investiţiilor străine în România se realizează de către Agenţia Română de Dezvoltare şi, după caz, de către Fondul Proprietăţii de Stat.


  Articolul 17

  (1) Înregistrarea investiţiilor străine în România, efectuate în oricare dintre formele prevăzute la art. 1 alin. (2), se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului.
  (2) Înregistrarea investiţiilor străine, realizate sub forma societăţilor de valori mobiliare, societăţilor de investiţii financiare, fondurilor mutuale şi societăţilor bancare sau societăţilor de asigurare-reasigurare, se face numai cu avizul Comisie Naţionale a Valorilor Mobiliare, al Băncii Naţionale a României şi/sau al Ministerului Finanţelor, după caz.


  Articolul 18

  (1) Investitorii străini pot beneficia de asistenţa de specialitate şi de alte servicii, care se acordă de către Agenţia Română de Dezvoltare, în scopul asigurării unei informări calificate cu privire la posibilităţile de afaceri în România şi pentru îndeplinirea operativă a formalităţilor legale pentru înregistrarea investiţiei, la cererea acestora şi contra unei sume forfetare stabilite de Ministerul Finanţelor.
  (2) Veniturile obţinute din activitatea de asistenţa de specialitate prestată de Agenţia Română de Dezvoltare în favoarea investitorilor străini, inclusiv 50% din sumele încasate ca urmare a eliberării certificatelor de investitor, pot fi utilizate de aceasta instituţie pentru finanţarea activităţii sale curente, inclusiv pentru salarizarea personalului.
  (3) Ministerele şi celelalte instituţii publice sau autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale vor colabora cu Agenţia Română de Dezvoltare şi vor răspunde, în termen de 15 zile de la primire, solicitărilor acesteia, care au drept scop asigurarea asistenţei de specialitate pentru investitorii străini.


  Articolul 19

  (1) Guvernul, prin hotărâre, constituie un colectiv permanent de lucru cu sarcina de rezolvare operativă a problemelor specifice ivite pe parcursul constituirii societăţilor comerciale cu participare de capital străin sau în momentul dezvoltării activităţii unei astfel de societăţi comerciale.
  (2) Secretariatul tehnic al grupului de lucru prevăzut la alineatul precedent va fi asigurat de personalul Agenţiei Române de Dezvoltare.


  Capitolul 6 Sancţiuni


  Articolul 20

  (1) Atestarea dreptului de a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 6, la art. 7 alin. (2) şi la art. 8 alin. (1) se face prin certificatul de investitor străin, eliberat de Agenţia Română de Dezvoltare.
  (2) Atestarea dreptului de a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 10 se face prin certificatul de investitor străin, eliberat de către Agenţia Română de Dezvoltare, pe baza contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor, încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat, şi a extrasului de cont doveditor al efectuării plăţii.
  (3) Certificatul de investitor străin eliberat de Agenţia Română de Dezvoltare este opozabil autorităţilor române în domeniul vamal şi fiscal.
  (4) Eliberarea certificatului de investitor străin, care face dovada dreptului de a beneficia de facilităţile acordate, se efectuează contra unei taxe stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comuna a Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Române de Dezvoltare, care nu poate fi mai mare decât echivalentul exprimat în lei al sumei de 25 dolari S.U.A., calculată la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ziua în care se efectuează plata.
  (5) Agenţia Română de Dezvoltare va retrage certificatul de investitor străin acordat iniţial, în cazul în care constata ca, din vina investitorului străin, nu mai sunt îndeplinite criteriile şi condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia, în acest caz fiind permisă acordarea unor alte categorii de facilităţi, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi a condiţiilor necesare pentru aceasta.
  (6) Diferenţa dintre cuantumul valoric al facilităţilor acordate iniţial şi cuantumul valoric al celor acordate conform alineatului precedent se plăteşte de către investitorul străin în culpa şi se face venit la bugetul de stat, prin grija Ministerului Finanţelor.
  (7) Societăţile comerciale, persoane juridice române, constituite cu participare la capital străin, vor transmite anual Agenţiei Române de Dezvoltare, în cel mult 90 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, datele necesare care să ateste îndeplinirea, de către investitorul străin, a obligaţiilor asumate.


  Articolul 21

  (1) În cazul în care investiţiile străine se lichidează într-o perioadă mai mica decât dublul celei pentru care investitorii străini beneficiază de una dintre facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, aceştia plătesc impozitele şi taxele stabilite, potrivit legii, pentru întreaga perioadă de funcţionare a investiţiei străine.
  (2) Impozitele şi taxele datorate statului potrivit alineatului precedent se plătesc, cu prioritate, din rezultatele lichidării investiţiilor sau din celelalte drepturi cuvenite investitorilor străini.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care valoarea investiţiei străine realizate sub forma de societate comercială, persoana juridică română, coboară sub limitele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 8 alin. (1).


  Capitolul 7 Dispoziţii finale


  Articolul 22

  (1) De facilităţile fiscale prevăzute la art. 6, la art. 7 alin. (2), la art. 8 alin. (1) şi la art. 10, după caz, poate beneficia orice societate comercială, persoana juridică română, de la data majorării capitalului social, dar numai până la epuizarea perioadei pentru care s-au acordat facilităţile iniţiale prin Legea nr. 35/1991, cu modificările ulterioare, şi numai în măsura în care, în acest fel, participaţia de capital străin, în condiţiile art. 1 alin. (1), se constituie sau se completează până la atingerea baremurilor stabilite pentru acordarea facilităţilor respective.
  (2) Facilităţile prevăzute la art. 6 se acordă şi societăţilor comerciale, persoane juridice române, cu activitate de producţie şi/sau servicii industriale, în cazul cărora participarea investitorului/investitorilor străini cu capital efectiv vărsat în numerar reprezintă minimum 20% din capitalul social, dar nu mai puţin de 200.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume, exprimat în orice alta valuta liber convertibilă şi/sau în lei.


  Articolul 23

  (1) Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea facilităţilor suplimentare, precum şi procedura de încadrare în termenele şi în cuantumurile prevăzute la art. 8 se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Agenţia Română de Dezvoltare şi aprobate de Guvern.
  (2) Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea facilităţilor, precum şi procedura de încadrare în termenele şi în cuantumurile prevăzute la art. 10 vor fi stabilite prin norme metodologice emise în comun de către Ministerul Finanţelor, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Română de Dezvoltare şi aprobate de Guvern.


  Articolul 24

  (1) Societăţile comerciale cu capital social parţial sau integral străin, persoane juridice române, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (2), pot dobândi, pe întreaga durata de funcţionare, în orice moment, dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale asupra terenurilor, necesare pentru realizarea sau dezvoltarea obiectului propriu de activitate.
  (2) În cazul dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale prevăzute la alineatul precedent, lichidatorii au obligaţia înstrăinării terenurilor, în termen de un an de la data hotărârii de dizolvare, numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri.


  Articolul 25

  Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2) beneficiază de dreptul de a efectua trecerea integrală pe conturi a cheltuielilor efectuate cu activitatea de reclama-publicitate şi/sau de promovare a producţiei realizate şi/sau a serviciilor prestate.


  Articolul 26

  (1) Guvernul poate stabili, prin hotărâri regimul special aplicabil unor investiţii străine efectuate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, într-un număr limitat de cazuri şi justificat exclusiv prin ratiuni de protecţie socială sau de dezvoltare regionala.
  (2) Investiţiile străine prevăzute la alineatul precedent pot beneficia de acordarea de garanţii pentru creditări externe, în limita unui plafon anual din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, stabilit de Ministerul Finanţelor.


  Articolul 27

  (1) Personalul străin necesar desfăşurării activităţii investiţiei străine, indiferent de forma prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă în care s-a constituit aceasta, va fi angajat numai în posturi de conducere şi de specialitate.
  (2) Drepturile şi obligaţiile personalului român şi ale celui străin, angajat pentru desfăşurarea activităţii în cadrul investiţiei străine, sunt cele prevăzute de lege şi stabilite prin convenţia părţilor.


  Articolul 28

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile numai în măsura în care acordurile şi convenţiile internaţionale referitoare la investiţiile străine, la care România este parte, nu stabilesc un alt regim.


  Articolul 29

  Investitorii străini, care nu îndeplinesc criteriile şi condiţiile necesare pentru obţinerea de facilităţi sau care nu solicita facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt îndreptăţiţi sa realizeze investiţii în România potrivit dreptului comun, fără eliberarea certificatului de investitor străin, beneficiind în întregime de garanţiile prevăzute de lege.


  Articolul 30

  (1) În momentul înregistrării societăţii comerciale, persoana juridică română, cu participare de capital străin, în Registrul comerţului sau, după caz, la data plăţii preţului pachetului de acţiuni cumpărat de la Fondul Proprietăţii de Stat, investitorul va plati o taxa cuprinsă între 0,2 şi 0,5% pentru Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.
  (2) Taxa percepută este calculată invers proporţional cuantumului investiţiei străine realizate şi/sau în funcţie de importanţa economică a domeniului în care investiţia străină este efectuată.


  Articolul 31

  (1) Investiţiile străine care au intrat sub incidenţa prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, cu modificările şi completările ulterioare, care, până la data de 31 decembrie 1994, au fost înmatriculate în Registrul comerţului şi pentru care s-au solicitat facilităţile prevăzute de respectiva lege, continua sa beneficieze de facilităţile respective.
  (2) Pentru a putea beneficia de facilităţile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, investiţiile străine prevăzute la alineatul precedent trebuie să se încadreze în prevederile acesteia, în termen de 12 luni de la data intrării ei în vigoare.
  (3) De la data acordării, la solicitarea investitorului străin, a facilităţilor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, investiţiile străine prevăzute la alin. (1) nu vor mai beneficia de facilităţile acordate în temeiul Legii nr. 35/1991.
  (4) Prevederile alineatelor precedente se aplică, în mod corespunzător, şi investiţiilor străine care au dobândit facilităţi în temeiul Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie.
  (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu se mai eliberează certificate de investitor în favoarea investitorilor străini care nu se încadrează în prevederile acesteia.


  Articolul 32

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi încetează valabilitatea prevederile Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 10 aprilie 1991 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 2 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 iulie 1994, precum şi orice alta dispoziţie contrară, cuprinsă în Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 31 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997.


  Articolul 33

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Română de Dezvoltare, Fondul Proprietăţii de Stat şi Ministerul Finanţelor vor elabora normele metodologice necesare pentru punerea în aplicare a acesteia şi le vor supune Guvernului spre aprobare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministru de stat, ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul industriei şi comerţului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Preşedintele
  Agenţiei Române de Dezvoltare,
  Andrei Dimitriu
  Preşedintele
  Consiliului de administraţie
  al Fondului Proprietăţii de Stat,
  Sorin Dimitriu
  __________________