REGULAMENT din 10 ianuarie 2007 de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007 Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 9 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007.


  Articolul 1

  Comisia constituită conform prezentei hotărâri își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, inclusiv prin videoconferință sau teleconferință, după caz.
  (la 30-03-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 )


  Articolul 2

  Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul "pentru" a cel puțin două treimi din numărul membrilor acesteia.


  Articolul 3

  La ședințele Comisiei pot participa, ca invitați, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale care solicită autorizarea, precum și ai altor instituții interesate.


  Articolul 4
  (1) Cererile pentru autorizare, însoțite de adresele de înaintare către Comisie și de documentația prevăzută la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1, se depun la secretariatul acesteia de o persoană împuternicită în acest sens sau se pot transmite prin poștă. Secretariatul Comisiei verifică primirea corespunzătoare a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente i se va cere solicitantului să completeze sau să refacă documentația depusă în susținerea cererii pentru autorizare.(2) Dosarele depuse cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intra în ședința de autorizare numai dacă sunt complete; în caz contrar, acestea vor intra în ședința de autorizare următoare.(3) Pentru operativitate, documentele ce fac obiectul completării dosarului se pot transmite prin poștă electronică la adresele precizate de secretariatul Comisiei sau prin fax, urmând ca acestea să fie depuse, în original, până la data ședinței în care urmează să fie analizată cererea respectivă.(4) Pentru analizarea cererilor și a documentațiilor aferente primite de la unitățile administrativ-teritoriale, prin care se solicită autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile interne sau externe, pe termen scurt, mediu ori lung, Comisia se întrunește în ședințe ordinare, lunar, în principiu, în cea de-a doua zi de joi, la ora 10,00. Comisia se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea președintelui, iar convocarea se face prin intermediul poștei electronice sau telefonic, de regulă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința respectivă.
  (la 18-02-2008, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )


  Articolul 5
  (1) Secretariatul va asigura convocarea Comisiei în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentației complete aferente cererii unității administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractării sau garantării unei finanțări rambursabile. Convocarea Comisiei se face, de regulă, cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință, prin intermediul poștei electronice sau telefonic. Odată cu convocarea se transmit membrilor Comisiei proiectul ordinii de zi și materialele ce urmează să fie supuse discuțiilor.
  (la 18-02-2008, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )
  (2) Consultarea dosarelor depuse de solicitanți de către membrii Comisiei se face la sediul Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 6

  Pentru autorizarea contractării sau garantării unei finanțări rambursabile, Comisia va analiza, pe baza documentației primite de la solicitant:
  (la 18-02-2008, Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )

  b) dacă totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la finanțările rambursabile contractate și/sau garantate, dobanzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale finanțării rambursabile care urmează să fie contractate și/sau garantate în anul respectiv, se încadrează strict în limita prevăzută de lege;
  (la 18-02-2008, Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )

  c) dacă documentația supusă analizei este întocmită cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Deliberările Comisiei se consemnează în proces-verbal. Procesul-verbal se întocmește prin grija secretariatului Comisiei și se semnează de membrii acesteia, prezenți la ședința respectivă.


  Articolul 8
  (1) Hotărârea Comisiei, în original, se comunică solicitantului în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data adoptării sale. În cazul unui aviz nefavorabil, hotărârea va conține motivarea respingerii autorizării de contractare sau de garantare a finanțării rambursabile. Secretariatul Comisiei păstrează copia hotărârii Comisiei, semnată de președinte și contrasemnată de membrii prezenți la ședintă.
  (la 18-02-2008, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )
  (1^1) În conținutul hotărârii Comisiei se menționează și eșalonarea pe ani a tragerilor din finanțarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea, potrivit situației prezentate de către ordonatorul principal de credite.
  (la 18-02-2008, Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. )
  (2) La nivelul secretariatului Comisiei se instituie și se conduc:
  a) Registrul pentru evidența cererilor adresate Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
  b) Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.