LEGE nr. 243 din 29 noiembrie 2016
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I punctul 4, alineatul (8^1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(8^1) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se stabileşte, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  2. La articolul I punctul 7, litera d) a alineatului (28) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) întreg personalul Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate, inclusiv personalul nou angajat în condiţiile lit. b), beneficiază de toate drepturile, inclusiv drepturile de natură salarială dobândite anterior de personalul angajat pe perioadă nedeterminată."
  3. La articolul I punctul 8 articolul 9, alineatele (34^3) şi (34^11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(34^3) Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la alin. (34^1) şi (34^2) se efectuează prin alocarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a acordului Consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare multianual, care va conţine inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale.
  ...................................................................
  (34^11) Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect contractarea serviciilor de înregistrare sistematică, de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către Agenţia Naţională, în aplicarea alin. (23)."
  4. La articolul II, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - (1) Pentru punerea de acord cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, contractele de finanţare, precum şi contractele privind efectuarea de lucrări de înregistrare sistematică, încheiate în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare, pot fi modificate prin act adiţional."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.
  Nr. 243.
  -------