LEGE nr. 27 din 3 noiembrie 1978
legea metrologiei
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 11 noiembrie 1978  Înfăptuirea obiectivelor Programului Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism impune promovarea pe scara larga a progresului tehnic, în toate sectoarele vieţii economico-sociale, corespunzător cerinţelor revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, organizarea şi desfăşurarea unitară a activităţii de metrologie în întreaga economie în scopul asigurării permanente a preciziei necesare şi a legalităţii masurarilor, a funcţionarii şi utilizării corecte a mijloacelor de măsurare.
  Activitatea de metrologie trebuie să contribuie activ la desfăşurarea proceselor de producţie în conformitate cu tehnologiile prescrise, la realizarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor, la asigurarea securităţii instalaţiilor şi mediului, a siguranţei circulaţiei în transporturi, la respectarea normelor de protecţie a muncii şi ocrotire a sănătăţii populaţiei, la efectuarea operaţiilor comerciale şi gestionarea bunurilor materiale în conformitate cu prevederile legii, la buna desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică şi proiectare, a schimburilor economice şi acţiunilor de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică cu alte tari, precum şi a altor activităţi care presupun efectuarea de masurari.
  Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, centralele industriale şi unităţile economico-sociale au sarcina de a perfectiona continuu activitatea de metrologie, mijloacele de măsurare, în conformitate cu necesităţile impuse de ridicarea permanenta a nivelului tehnic şi calitativ al producţiei, creşterea gradului de mecanizare şi automatizare a acesteia, valorificarea superioară a resurselor materiale şi umane, precum şi participarea la schimburile internaţionale de valori materiale cu produse competitive, la nivelul normelor de calitate.
  Asigurarea corectitudinii şi legalităţii masurarilor constituie o obligaţie permanenta a tuturor oamenilor muncii, care trebuie să folosească numai unităţile de măsura legale şi mijloacele de măsurare corespunzătoare în procesul de producţie a bunurilor materiale, precum şi în celelalte sectoare de activitate în care se efectuează masurari şi sa participe activ la perfecţionarea şi crearea de noi mijloace de măsurare, în concordanta cu necesităţile economiei naţionale.
  În scopul creşterii contribuţiei şi intaririi raspunderilor ce revin, în domeniul metrologiei, ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, unităţilor economico-sociale, tuturor oamenilor muncii,
  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  În Republica Socialistă România în toate domeniile de activitate, inclusiv în relaţiile de comerţ exterior şi cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică cu alte tari, se folosesc obligatoriu numai unităţi de măsura şi mijloace de măsurare legale.
  Cadrul tehnico-organizatoric pentru asigurarea efectuării masurarilor cu unităţi de măsura şi mijloace de măsurare legale şi la preciziile necesare, se realizează în mod unitar pe întreg teritoriul tarii prin activitatea de metrologie.


  Articolul 2

  Prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială se asigura condiţii tehnico-materiale necesare activităţii de metrologie, în concordanta cu cerinţele introducerii progresului tehnic şi ale dezvoltării generale a economiei naţionale.


  Articolul 3

  Nivelurile de precizie, condiţiile constructive şi reglementările privind utilizarea şi păstrarea mijloacelor de măsurare se stabilesc prin standarde de stat şi norme tehnice de metrologie, obligatorii în toate sectoarele de activitate, elaborate şi aprobate în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 4

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor răspunde împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale, de înfăptuirea în mod unitar a politicii partidului şi statului în domeniul metrologiei.


  Articolul 5

  Unităţile de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică au obligaţia sa perfecţioneze continuu mijloacele de măsurare şi sa creeze noi tipuri cu parametri funcţionali ridicati.
  La elaborarea proiectelor privind dezvoltarea sau construcţia de noi obiective se va prevedea, în condiţiile stabilite de lege, baza materială a activităţii de metrologie corespunzătoare necesităţilor întregului proces de producţie.


  Articolul 6

  Personalul muncitor cu sarcini în domeniul metrologiei poarta întreaga răspundere pentru efectuarea la timp şi în condiţiile normelor legale a etalonarilor şi verificărilor metrologice, funcţionarea corecta a mijloacelor de măsurare, întreţinerea şi repararea lor în scopul asigurării preciziei necesare şi legalităţii masurarilor în procesele de producţie şi celelalte domenii ale activităţii economico-sociale.


  Capitolul 2 Unităţile de măsura legale şi mijloacele de măsurare


  Secţiunea 1 Unităţile de măsura legale


  Articolul 7

  Sistemul de unităţi de măsura legal şi obligatoriu în Republica Socialistă România are la baza nevoile şi cerinţele specifice economiei naţionale, precum şi Sistemul Internaţional de unităţi de măsura, cu simbolul ŞI.
  Unităţile de măsura legale sînt:
  A. unităţi fundamentale:
  - metru - cu simbolul m pentru lungime
  - kilogram - cu simbolul kg pentru masa
  - secunda - cu simbolul s pentru timp
  - amper - cu simbolul A pentru intensitatea curentului electric
  - kelvin - cu simbolul K pentru temperatura termodinamica
  - candela - cu simbolul cd pentru intensitatea luminoasa
  - mol - cu simbolul mol pentru cantitate de substanţa
  B. unităţi suplimentare:
  - radian - cu simbolul rad pentru unghi plan
  - steradian - cu simbolul sr pentru unghi solid
  C. unităţi derivate, obţinute pe baza unităţilor fundamentale şi a unităţilor suplimentare.
  Principalele unităţi de măsura derivate sînt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; alte unităţi de măsura derivate se stabilesc prin standarde de stat.


  Articolul 8

  În cazuri justificate, pot fi utilizate ca unităţi de măsura legale şi alte unităţi în afară celor prevăzute la art. 7, stabilite prin standarde aprobate prin decret al Consiliului de Stat.


  Articolul 9

  Denumirile, simbolurile, definiţiile şi regulile de utilizare a unităţilor de măsura legale, a multiplilor şi submultiplilor acestora se stabilesc prin standarde de stat.


  Articolul 10

  În cazul contractelor pentru export încheiate cu partenerii externi, la cererea acestora, se pot folosi şi alte unităţi de măsura convenite între părţi.


  Secţiunea 2 Mijloace de măsurare


  Articolul 11

  Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalaţiile, precum şi mostrele de materiale şi substanţe, care materializeaza şi conserva unităţile de măsura şi furnizează informaţii de măsurare.


  Articolul 12

  Mijloacele de măsurare, în funcţie de destinaţia lor, se clasifica în mijloace de măsurare etalon şi mijloace de măsurare de lucru.
  A. Mijloace de măsurare etalon


  Articolul 13

  Mijloacele de măsurare, care materializeaza şi conserva legal unităţile de măsura şi servesc la transmiterea lor, sînt etaloane.
  Etaloanele de cea mai înaltă precizie, folosite ca baza unica legală pentru transmiterea unităţilor de măsura celorlalte etaloane din Republica Socialistă România, sînt etaloane naţionale.
  Etaloanele naţionale, împreună cu celelalte etaloane din economie, formează - prin unicitate şi structura unitară pe trepte de precizie - sistemul naţional de etaloane şi constituie baza ştiinţifică, tehnica şi legală, de referinţa, a tuturor masurarilor efectuate pe întreg teritoriul tarii, precum şi în relaţiile de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică cu alte tari.


  Articolul 14

  Etaloanele naţionale sînt asigurate, păstrate şi folosite de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 15

  Menţinerea etaloanelor naţionale la nivelul de precizie necesar activităţii economico-sociale şi perfecţionarea continua a acestora se asigura prin cercetare ştiinţifică în domeniul metrologiei, precum şi prin comparare periodică cu etaloanele internaţionale ale Biroului Internaţional de Măsuri şi Greutăţi şi cu etaloanele naţionale ale altor state.


  Articolul 16

  Etaloanele - în afară celor naţionale - sînt asigurate, păstrate şi folosite atît de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, cît şi de unităţile autorizate, potrivit legii, sa producă, sa repare mijloace de măsurare sau sa transmită unităţi de măsura.
  B. Mijloace de măsurare de lucru


  Articolul 17

  Mijloacele de măsurare utilizate în procesul muncii pentru obţinerea informaţiilor de măsurare în toate domeniile de activitate, precum şi elementele de automatizare cu funcţii de măsurare, sînt mijloace de măsurare de lucru.
  Se asimilează mijloacelor de măsurare de lucru elementele care influenţează funcţionarea mijlocului de măsurare, cum sînt circuitele de măsurare, buclele de automatizare, dispozitivele auxiliare sau cele folosite pentru determinarea sumelor de plată, la desfacerea produselor, care sînt asociate mijloacelor de măsurare.


  Capitolul 3 Fabricarea şi importul mijloacelor de măsurare


  Articolul 18

  Fabricarea şi folosirea în economia naţionala a mijloacelor de măsurare se fac cu respectarea normelor de unificare şi tipizare, potrivit nomenclatorului unic al mijloacelor de măsurare, aprobat, la propunerea Consiliului de Miniştri, prin decret al Consiliului de Stat.
  Caracteristicile tehnico-functionale şi regulile de folosire şi întreţinere a mijloacelor de măsurare, cuprinse în nomenclatorul unic al mijloacelor de măsurare, se stabilesc prin standarde de stat şi norme tehnice de metrologie, aprobate potrivit legii.
  Nomenclatorul unic al mijloacelor de măsurare se completează, în funcţie de necesităţile economiei şi a cerinţelor progresului tehnic. Propunerile de completare a nomenclatorului se fac de ministere şi celelalte organe centrale cu avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi se supun spre aprobare de către Consiliul de Miniştri.


  Articolul 19

  Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, producătoare, sînt obligate sa ia măsuri pentru realizarea mijloacelor de măsurare necesare economiei, de înaltă precizie şi cu respectarea parametrilor tehnico-funcţionali.
  Importul mijloacelor de măsurare se poate efectua, în condiţiile prevăzute de lege, în cazurile cînd nu se justifica tehnic şi economic producerea lor în ţara.
  Punerea în fabricaţie sau importul mijloacelor de măsurare se poate face numai după ce acestea au primit aprobarea de model şi au fost incluse în nomenclatorul unic al mijloacelor de măsurare.
  Utilajele şi echipamentele tehnologice fabricate în ţara, precum şi importurile complexe, vor fi prevăzute cu mijloace de măsurare care se încadrează în normele de unificare şi tipizare cuprinse în nomenclatorul unic al mijloacelor de măsurare aprobat în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 20

  Aprobarea de model este documentul prin care se atesta, din punct de vedere metrologic, ca un anumit tip de mijloc de măsurare întruneşte condiţiile de calitate şi fiabilitate şi se încadrează în nomenclatorul unic al mijloacelor de măsurare.


  Articolul 21

  Fabricarea şi importul mijloacelor de măsurare cu destinaţie specială şi cele de precizie redusă care servesc la obţinerea unor indicaţii orientative se fac fără a fi necesară aprobarea de model, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi cu avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 22

  Aprobarea de model se acordă, la cererea unităţii interesate, de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, pe baza rezultatelor încercărilor metrologice de stat asupra mijloacelor de măsurare, efectuate de acesta prin laboratoarele proprii sau prin laboratoarele de profil ale altor unităţi. Aprobarea de model se da în termen de maximum 60 zile de la data prezentării modelului mijlocului de măsurare şi a documentaţiei tehnice.
  Încercările metrologice de stat constau, după caz, în probe, determinări, analize şi studii, în scopul stabilirii conformitatii modelelor cu prevederile standardelor de stat, normelor tehnice, caietelor de sarcini, precum şi cu normele tehnice de metrologie privind mijlocul de măsurare supus încercărilor.
  Încercările metrologice de stat nu pot fi substituite de încercările metrologice efectuate de producător.


  Articolul 23

  Mijloacele de măsurare încercate pentru care s-a acordat aprobare de model, se investesc cu marca metrologica de model.
  Marca metrologica de model este semnul distinctiv care aplicat pe un mijloc de măsurare atesta acestuia calitatea de a fi utilizat ca model de referinţa la fabricatia de serie, import sau la eventuale litigii.
  Marca metrologica de model se stabileşte şi se aplică de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.
  Mijloacele de măsurare, la care rezultatele încercărilor de stat sînt necorespunzătoare, se resping motivat.


  Articolul 24

  Aprobarea de model se acordă unităţii care produce şi livreaza mijloace de măsurare sau instalaţii de măsurare ca produse finite, întreprinderii de comerţ exterior care efectuează importul mijloacelor de măsurare sau, după caz, întreprinderii beneficiare a importului, acestea suportînd şi cheltuielile ocazionate de obţinerea aprobării de model. Schimbarea producătorului atrage după sine obligaţia obţinerii unei alte aprobări de model, acordate în baza încercărilor metrologice de stat, efectuate asupra mijloacelor de măsurare realizate în noua unitate producătoare.
  În cazuri deosebite în care este necesară cunoaşterea comportării în timp a mijloacelor de măsurare se poate da aprobare provizorie de model, de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de metrologie. Aprobarea este valabilă numai pe o anumită durata de timp şi pentru un număr limitat de mijloace de măsurare.


  Articolul 25

  Documentaţiile tehnice care au însoţit la încercările metrologice de stat modelele care au fost aprobate, se păstrează de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi întreprinderile producătoare sau importatoare. Aceste documentaţii, avizate şi parafate de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, constituie documentele legale pentru verificarea caracteristicilor tehnico-functionale ale mijlocului de măsurare la care se referă, la fabricatia de serie a acestuia sau la eventualele litigii. În acelaşi scop, în unele cazuri stabilite de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, se păstrează în mod similar şi cîte un exemplar din modelele aprobate.


  Articolul 26

  Omologarea mijloacelor de măsurare produse în Republica Socialistă România se face numai după obţinerea aprobării de model.


  Articolul 27

  Unităţile producătoare sînt obligate sa producă numai mijloace de măsurare cu caracteristici tehnico-functionale conforme cu documentaţia tehnica şi modelele de referinţa şi răspund pentru aceasta. Aceeaşi obligaţie şi răspundere revine şi unităţilor importatoare care vor trebui sa importe numai mijloace de măsurare conforme cu documentaţiile tehnice şi modelele de referinţa care au fost prezentate la încercarea metrologica de stat, în condiţiile legii.


  Articolul 28

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor efectuează verificări privind conformitatea caracteristicilor tehnico-functionale ale mijloacelor de măsurare produse sau importate, cu cele ale modelului de referinţa, înscrise în documentaţiile tehnice.
  În cazul constatării unor neconformităţi cu documentaţiile tehnice şi modelul aprobat, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor va dispune remedierea deficienţelor constatate sau, după caz, cu încunoştiinţarea prealabilă a organelor centrale sau locale de resort, oprirea fabricaţiei sau sistarea importului.


  Articolul 29

  În cazul mijloacelor de măsurare ale căror caracteristici tehnico-functionale nu mai corespund cerinţelor progresului tehnic, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor poate retrage aprobarea de model; în mod similar poate retrage aprobarea de model pentru mijloacele de măsurare provenite din import.


  Capitolul 4 Transmiterea unităţilor de măsura


  Articolul 30

  În scopul asigurării preciziei necesare şi legalităţii masurarilor, mijloacele de măsurare sînt cuprinse obligatoriu în acţiunea de transmitere a unităţilor de măsura, care se realizează prin etalonare sau verificare metrologica, pornind de la etaloanele naţionale prin trepte succesive de precizie, folosind celelalte etaloane, pînă la mijloacele de măsurare de lucru, potrivit standardelor de stat şi normelor tehnice de metrologie.


  Articolul 31

  Prin etalonare metrologica se determina nivelul de precizie al etalonului, eliberîndu-se certificat de etalonare numai în cazul încadrării acestuia în prevederile stabilite prin standarde de stat şi norme tehnice de metrologie.
  Prin verificare metrologica se determina dacă mijlocul de măsurare de lucru se încadrează în limitele de precizie admise prin standarde de stat, norme tehnice de metrologie sau alte reglementări şi se eliberează buletin de verificare prin care mijlocul de măsurare de lucru este admis sau respins.


  Articolul 32

  Etalonarea sau verificarea metrologica se face obligatoriu:
  - iniţial, asupra fiecărui mijloc de măsurare, fabricat sau importat, înainte de livrarea lui către unitatea beneficiara şi asupra fiecărui mijloc de măsurare reparat, înainte de darea în folosinţă;
  - periodic, asupra mijloacelor de măsurare în folosinţă, la intervalul de timp limita stabilit prin norme tehnice de metrologie.
  Unităţile economico-sociale au obligaţia sa prevadă intervale de timp mai scurte, în cazurile în care condiţiile concrete de utilizare conduc la micşorarea duratei de timp în care mijlocul de măsurare funcţionează corespunzător;
  - ori de cîte ori este necesar pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare.


  Articolul 33

  Mijloacele de măsurare folosite exclusiv pentru uz casnic sau didactic-demonstrativ, sînt supuse obligatoriu numai la verificarea metrologica iniţială, bucata cu bucata sau - după caz - prin sondaj, în condiţii stabilite de standardele de stat şi normele tehnice de metrologie.


  Articolul 34

  Mijloacele de măsurare care au fost găsite corespunzătoare la etalonare sau verificare metrologica, au fost investite cu marca metrologica de verificare şi li s-a eliberat certificat de etalonare sau buletin de verificare, constituie mijloace de măsurare legale.
  Marca metrologica de verificare este semnul distinctiv care se aplică pe mijlocul de măsurare pentru a-i atesta, din punct de vedere metrologic, dreptul de a fi utilizat.
  Marca metrologica de verificare se stabileşte şi se eliberează numai de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 35

  Mijloacele de măsurare respinse la etalonare sau verificare se supun repararii sau, după caz, scoaterii din funcţiune, în condiţiile legii. Mijloacele de măsurare din import, respinse la verificarea iniţială, vor fi comunicate în timp util întreprinderilor de comerţ exterior care au efectuat importul.


  Articolul 36

  Mijloacele de măsurare gradate în alte unităţi de măsura decît cele prevăzute la art. 7 şi 8, utilizate în cazuri speciale, se supun etalonarilor sau verificărilor iniţiale şi periodice prin grija unităţii deţinătoare care răspunde de aceasta.


  Articolul 37

  Transmiterea unităţilor de măsura se efectuează în mod unitar numai de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi de laboratoarele de metrologie autorizate în acest scop.


  Capitolul 5 Supravegherea tehnica şi controlul activităţii de metrologie


  Articolul 38

  Supravegherea tehnica a mijloacelor de măsurare din dotare, cuprinde în principal: efectuarea etalonarilor şi verificărilor metrologice şi a reparaţiilor conform programelor întocmite; folosirea corecta a mijloacelor de măsurare de către personalul muncitor în procesul muncii; întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare şi scoaterea din funcţiune a celor uzate sau defecte; identificarea defectiunilor din procesele de măsurare generatoare de rebuturi; constituirea rezervei de mijloace de măsurare pentru asigurarea continuităţii proceselor de producţie, securităţii instalaţiilor şi a muncii, precum şi de piese de schimb necesare întreţinerii mijloacelor de măsurare din dotare.
  Supravegherea tehnica a mijloacelor de măsurare se executa de către personalul metrologic autorizat din unităţile economico-sociale.


  Articolul 39

  Controlul activităţii de metrologie se efectuează în principal asupra: aplicării şi respectării reglementărilor legale în domeniul metrologiei; asigurării nivelurilor de precizie realizate în transmiterea unităţilor de măsura şi preciziei mijloacelor şi metodelor de măsurare; dotării proceselor de producţie cu mijloace de măsurare potrivit documentaţiilor tehnice şi folosirea corespunzătoare a acestora; evidentei şi stării tehnice a mijloacelor de măsurare; respectării termenelor de efectuare a etalonarilor şi verificărilor metrologice periodice, precum şi întreţinerii şi repararii mijloacelor de măsurare potrivit programelor anuale de verificări şi reparaţii; asigurării condiţiilor corespunzătoare de funcţionare a laboratoarelor de metrologie şi atelierelor de reparat mijloace de măsurare.
  Controlul activităţii metrologice se executa de către Inspectoratul General se Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, precum şi de către personalul metrologic autorizat, din ministere, celelalte organe centrale şi locale şi centrale industriale.


  Capitolul 6 Autorizaţii şi avizari metrologice


  Articolul 40

  Laboratoarele de metrologie şi atelierele de reparat mijloace de măsurare din sectoarele de activitate economico-socială pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei date de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 41

  Autorizaţia se eliberează la cerere, pe baza unei expertize metrologice, pe domenii de măsurare şi niveluri de precizie. Expertiza constata îndeplinirea condiţiilor de amplasare, instalare şi de mediu ale laboratoarelor şi atelierelor, dotarea cu etaloane şi utilaje, pregătirea şi calificarea personalului şi determina prin testare metrologica dacă nivelurile de precizie asigurate efectiv corespund acelora pentru care s-a cerut autorizarea.
  Valabilitatea autorizaţiei este de un an.
  Dotarea laboratoarelor de metrologie şi atelierelor de reparat mijloace de măsurare se face în funcţie de specificul activităţii, pe bază de norme unitare. Acestea se elaborează de ministere şi celelalte organe centrale, se avizează de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi se aproba prin decret al Consiliului de Stat.


  Articolul 42

  Laboratoarele de metrologie autorizate au dreptul să efectueze verificări şi - după caz - etalonari ale mijloacelor de măsurare din dotarea unităţilor în cadrul cărora funcţionează, numai în domeniile şi la nivelurile de precizie pentru care au fost autorizate.
  Laboratoarele de metrologie autorizate pot efectua, cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, verificări sau, după caz, şi etalonari de mijloace de măsurare aparţinînd altor unităţi economico-sociale.
  Mijloacele de măsurare pentru a căror verificare nu se justifica economic înfiinţarea de laboratoare în cadrul întreprinderii sau nu se poate face în laboratoarele altor unităţi, se vor verifica în cadrul laboratoarelor de metrologie judeţene ale Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 43

  Etalonarea şi verificarea metrologica, precum şi repararea şi întreţinerea mijloacelor de măsurare se fac numai de metrologi autorizaţi de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.
  Autorizaţia se acordă la cererea unităţii, pe bază de examen şi este valabilă pe o perioadă de trei ani, cu excepţia primei autorizari care expira după o perioadă de un an.


  Articolul 44

  Categoriile de personal muncitor care utilizează în activitatea profesională de baza mijloace de măsurare pentru efectuarea operaţiilor de gestionare, distribuire şi comercializare, precum şi operatorii de la panourile cu mijloace de măsurare din camerele de comanda, trebuie să posede o autorizaţie, eliberata de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, pe bază de examen, a carei valabilitate este de cinci ani.


  Articolul 45

  Coordonarea activităţii de metrologie din unităţi, centrale industriale, ministere, alte organe centrale şi locale, se face de către personal muncitor de specialitate numit prin ordin scris emis de către conducerea unităţii respective, pe baza autorizaţiei eliberate de către Inspectoratul General se Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, după susţinerea unui examen. Autorizaţia este valabilă pe o durată de un an.
  Schimbarea din funcţie, sancţionarea disciplinară sau desfacerea contractului de muncă a acestui personal muncitor, se poate face numai cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 46

  Autorizaţia nu este transmisibila. Încălcarea dispoziţiilor legale privind exercitarea atribuţiilor conferite prin autorizaţie, atrage - în funcţie de gravitatea abaterii - suspendarea temporară sau anularea acesteia.
  Cererea de prelungire a autorizaţiei, precum şi înlocuirea personalului căruia i s-a anulat autorizaţia constituie obligaţii ale unităţilor, în scopul asigurării continuităţii activităţii cu respectarea normelor legale de metrologie.


  Articolul 47

  Condiţiile de autorizare ale laboratoarelor de metrologie, ale atelierelor de reparat mijloace de măsurare şi ale personalului prevăzut la articolele 43, 44 şi 45 se stabilesc prin norme tehnice de metrologie emise de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 48

  Se supun avizării Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, notele de comanda sau, după caz, proiectele de execuţie privind laboratoarele de metrologie şi atelierele de reparat mijloace de măsurare din obiectivele economico-sociale care urmează a fi construite, regulamentele de organizare şi desfăşurare a activităţii de metrologie, programele analitice ale formelor de învăţămînt de stat care transmit cunoştinţe în domeniul metrologiei, programele şi tematicile formelor de perfecţionare a personalului muncitor care activează în domeniul metrologiei, inventiile şi inovatiile privind metodele şi mijloacele de măsurare.


  Articolul 49

  Cheltuielile ocazionate de efectuarea etalonarilor şi verificărilor, încercărilor metrologice de stat ale modelelor, expertizarea metrologica, testarile metrologice şi eliberarea autorizaţiilor pentru laboratoarele de metrologie, precum şi de autorizarea atelierelor de reparat mijloace de măsurare, autorizarea metrologilor verificatori, respectiv metrologilor reparatori, inginerilor sau tehnicienilor care coordonează activitatea de metrologie şi a personalului prevăzut la art. 44 se suporta de către unităţile beneficiare.
  Taxele şi tarifele pentru prestarea serviciilor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.


  Capitolul 7 Atribuţii şi raspunderi


  Articolul 50

  În scopul asigurării preciziei necesare şi a legalităţii masurarilor Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarele atribuţii şi raspunderi principale:
  a) răspunde de realizarea, păstrarea şi perfecţionarea continua a etaloanelor naţionale la nivelul de precizie impus de necesităţile economiei;
  b) transmite unităţile de măsura de la etaloanele naţionale la etaloanele şi mijloacele de măsurare din economie; efectuează testarea nivelurilor de precizie asigurate în laboratoarele autorizate şi în practicarea masurarilor;
  c) răspunde de efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul metrologiei care privesc baza de etaloane naţionale, transmiterea unităţilor de măsura, elaborarea metodelor şi realizarea instalaţiilor de etalonare, verificare şi măsurare, perfecţionarea bazelor teoretice ale masurarilor;
  d) emite, editează şi difuzează norme tehnice de metrologie şi instrucţiuni metodologice de metrologie, obligatorii pentru întreaga economie şi dezvolta o activitate centralizata de informare, documentare şi publicare în domeniul metrologiei;
  e) coordonează şi controlează activitatea de metrologie din ministere, celelalte organe centrale şi locale, centrale industriale şi unităţi economice; îndrumă şi controlează în toate sectoarele activităţii economico-sociale aplicarea unitară a legii şi a celorlalte acte normative din domeniul metrologiei, avînd dreptul de acces în toate locurile unde se folosesc, se construiesc sau repara, se etaloneaza sau se verifica metrologic mijloace de măsurare;
  f) avizează preciziile minime care trebuie asigurate la masurarile privind bilanţurile energetice sau alte bilanţuri bazate pe masurari, livrările de produse între unităţi economice, precum şi la preambalarea mărfurilor;
  g) asigura împreună cu Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului formarea de cadre de metrologi.


  Articolul 51

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor asigura participarea la activitatea organismelor şi organizaţiilor internaţionale în domeniul metrologiei, din care Republica Socialistă România face parte, iar împreună cu ministerele şi la alte acţiuni în domeniul metrologiei care prezintă interes.


  Articolul 52

  Ministerele, celelalte organe centrale şi locale şi centralele industriale răspund de asigurarea preciziei necesare şi a legalităţii masurarilor la unităţile în subordine, în care scop sînt obligate sa ia măsuri pentru:
  a) organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de metrologie în unităţile subordonate; acolo unde se justifica înfiinţează cu respectarea normelor de structura compartimente de metrologie distincte, în funcţie de numărul mijloacelor de măsurare din folosinţă, importanţa şi nivelul de precizie al masurarilor efectuate. Compartimentele de metrologie - laboratoarele de metrologie şi atelierele de reparat mijloace de măsurare - se pot organiza, după caz, şi pe grupe de unităţi sau platforme industriale;
  b) pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de metrologi, precum şi - după caz - a celor care efectuează masurari de precizie;
  c) asigurarea dotării unităţilor din subordine cu etaloane şi mijloace de măsurare de lucru necesare şi reducerea numărului de tipodimensiuni în vederea întreţinerii şi repararii acestora în condiţii optime; începerea şi desfăşurarea oricărei activităţi numai după asigurarea posibilităţilor de a efectua masurarile impuse de documentaţia tehnica şi specificul muncii;
  d) crearea şi introducerea în fabricaţie de noi mijloace de măsurare care să asigure cantitativ şi calitativ necesarul de mijloace de măsurare actual şi de perspectiva al economiei naţionale;
  e) organizarea urmăririi comportării în exploatare a mijloacelor de măsurare şi a valorificării datelor obţinute, în vederea îmbunătăţirii permanente a caracteristicilor tehnico-functionale ale acestora;
  f) elaborarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de metrologie şi avizarea acestuia de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 53

  Întreprinderile şi celelalte unităţi economico-sociale care deţin şi folosesc mijloace de măsurare, răspund de precizia şi legalitatea masurarilor, în care scop sînt obligate sa ia măsuri pentru:
  a) organizarea de laboratoare de metrologie şi ateliere de reparat mijloace de măsurare şi dotarea acestora pe baza normelor prevăzute, asigurind desfăşurarea activităţii de metrologie conform legii şi - după caz - înfiinţarea de compartimente de metrologie distincte. În cazurile în care nu se justifica înfiinţarea de laboratoare şi ateliere de reparat mijloace de măsurare proprii, activitatea de metrologie va fi coordonata de personal muncitor de specialitate cu respectarea prevederilor art. 45;
  b) transmiterea unităţilor de măsura, în condiţiile legii, la toate mijloacele de măsurare în folosinţă; în cazul în care unitatea nu are laboratoare de metrologie proprii, verificările şi etalonarile necesare se asigura de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor prin unităţile sale sau laboratoarele de metrologie autorizate ale altor unităţi;
  c) dotarea corespunzătoare pe bază de program cu mijloace de măsurare adecvate ca interval de măsurare, precizie, condiţii de lucru şi număr, a proceselor de producţie, precum şi a celorlalte activităţi; constituirea rezervei de mijloace de măsurare necesare pentru asigurarea continuităţii proceselor de producţie, securitatea instalaţiilor şi a muncii;
  d) efectuarea supravegherii tehnice a mijloacelor de măsurare şi a masurarilor şi stabilirea perioadelor de etalonare şi verificare metrologica a mijloacelor de măsurare în funcţie de condiţiile specifice de utilizare şi de importanţa masurarilor efectuate, în cadrul termenelor limita prevăzute în normele tehnice de metrologie. Aceste perioade de etalonare şi verificare a mijloacelor de măsurare se aproba de conducerea unităţii; asigurarea efectuării la termen a etalonarilor şi verificărilor metrologice periodice, precum şi repararea mijloacelor de măsurare în folosinţă, pe bază de programe anuale aprobate de conducerea unităţii;
  e) dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de metrologie şi atelierelor de reparat mijloace de măsurare în conformitate cu normele unitare de dotare, a normelor tehnice de metrologie şi autorizarea lor potrivit legii;
  f) instruirea şi perfecţionarea cadrelor de metrologi şi a personalului muncitor care efectuează masurari în procesul muncii;
  g) receptionarea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare şi scoaterea din folosinţă a celor care nu mai pot fi reparate, numai cu avizul personalului muncitor însărcinat cu coordonarea activităţii de metrologie.


  Articolul 54

  Unităţile de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică, precum şi unităţile de proiectare, sînt obligate:
  a) sa prevadă în documentaţiile tehnice numai mijloace de măsurare cuprinse în nomenclatorul unic al mijloacelor de măsurare;
  b) sa stabilească în documentaţiile tehnice ale mijloacelor de măsurare care se realizează în ţara, caracteristici metrologice şi de fiabilitate ridicate, potrivit cerinţelor economiei şi stadiului de progres tehnic pe plan mondial;
  c) să asigure tipizarea ansamblurilor şi subansamblurilor mijloacelor de măsurare, condiţii diferenţiate de utilizare, în funcţie de cerinţele activităţii;
  d) sa prevadă distinct în proiectele instalaţiilor şi utilajelor, metode şi mijloace de măsurare adecvate valorii parametrilor şi tolerantelor care trebuie garantate prin măsurare, condiţii de montaj şi utilizare corespunzătoare ale acestora; sa prevadă în documentaţiile tehnice măsurile necesare pentru a asigura în bune condiţii continuitatea proceselor de producţie şi menţinerea nivelului de calitate al produselor, precum şi posibilităţile de verificare periodică a mijloacelor de măsurare, fără a prejudicia funcţionarea continua a instalaţiilor;
  e) sa stabilească în documentaţiile tehnice punctele de măsurare necesare conducerii proceselor tehnologice, securităţii utilajelor şi instalaţiilor, controlului pe flux şi în final al calităţii produselor, securităţii oamenilor şi protecţiei mediului, masurarii consumurilor specifice, efectuării bilanţurilor energetice sau a altor bilanţuri cerute care se stabilesc pe bază de masurari; sa prevadă - după caz - mijloace de măsurare de control activ, automatizate, care să permită conducerea centralizata a proceselor tehnologice şi după necesitaţi cu adaptare la calculatoare; sa stabilească atunci cînd este necesar modul de prelucrare şi interpretare a rezultatelor masurarilor;
  f) sa prevadă, în funcţie de cerinţele activităţii, în proiectele obiectivelor noi sau care se extind, laboratoare de metrologie şi ateliere de reparat mijloace de măsurare, dotate cu etaloane şi instalaţii corespunzătoare, la care să asigure condiţii de protecţie împotriva factorilor perturbatori, stabilite prin standarde de stat şi norme tehnice de metrologie, precum şi personalul metrologic necesar, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 55

  Unităţile care produc mijloace de măsurare sînt obligate:
  a) să obţină aprobarea de model pentru mijloacele de măsurare pe care urmează a le fabrica;
  b) să efectueze urmărirea comportării în exploatare, precum şi încercări de fiabilitate pentru mijloacele de măsurare pe care le fabrica;
  c) să asigure continua diversificare, innoire şi imbunatatire a caracteristicilor metrologice şi de fiabilitate a mijloacelor de măsurare, pentru a satisface cerinţele economiei;
  d) să asigure necesarul de piese de schimb pentru întreţinerea şi repararea mijloacelor de măsurare din dotarea economiei.


  Articolul 56

  Consiliile oamenilor muncii din unităţi, precum şi personalul de conducere al compartimentelor care deţin şi folosesc mijloace de măsurare, au obligaţia de a realiza condiţiile materiale, tehnice şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii de metrologie în conformitate cu prevederile legii, pentru a asigura precizia necesară şi legalitatea masurarilor efectuate în unitatea respectiva.


  Articolul 57

  Şefii secţiilor şi atelierelor care au în folosinţă mijloace de măsurare, vor participa la întocmirea programelor anuale de etalonare şi verificare metrologica şi reparare a mijloacelor de măsurare, raspunzind împreună cu personalul muncitor din activitatea de metrologie de îndeplinirea lor şi sînt obligaţi sa controleze la toate locurile de muncă din secţii şi ateliere, utilizarea corecta a mijloacelor de măsurare.


  Articolul 58

  Muncitorii, maistrii, tehnicienii şi inginerii vor utiliza numai mijloace de măsurare legale prevăzute în documentaţiile tehnologice şi vor sesiza imediat orice situaţie care creează nesiguranta asupra exactitatii masurarilor efectuate, avînd obligaţia în astfel de cazuri sa ceara verificarea sau înlocuirea mijloacelor de măsurare respective.


  Articolul 59

  Personalul muncitor însărcinat cu coordonarea activităţii de metrologie, precum şi muncitorii, maistrii, tehnicienii şi inginerii care lucrează în activitatea de metrologie răspund de aplicarea prevederilor legale privind asigurarea preciziei şi legalităţii masurarilor efectuate cu mijloace de măsurare în folosinţă. Aceştia au obligaţia de a controla pe fluxul de fabricaţie şi la toate locurile de muncă, corecta utilizare a mijloacelor de măsurare şi de a sesiza conducerii unităţii şi Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor situaţiile care implica asigurarea preciziei necesare şi legalităţii masurarilor.


  Capitolul 8 Sancţiuni


  Articolul 60

  Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.


  Articolul 61

  Constituie contravenţii la normele privind activitatea de metrologie următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
  a) funcţionarea fără autorizaţie a laboratoarelor de metrologie şi a atelierelor de reparat mijloace de măsurare, precum şi utilizarea în activitatea de metrologie de personal neautorizat;
  b) fabricarea sau importul de mijloace de măsurare fără obţinerea prealabilă a aprobării de model sau neconforme cu modelul aprobat; importul de mijloace de măsurare gradate în unităţi de măsura diferite de unităţile de măsura legale, cu excepţiile prevăzute de lege;
  c) transmiterea incorectă a unităţilor de măsura, prin efectuarea de etalonari şi verificări metrologice cu încălcarea prevederilor din normele tehnice de metrologie; folosirea de etaloane cu certificate de etalonare expirate;
  d) neefectuarea etalonarilor şi verificărilor metrologice iniţiale ale mijloacelor de măsurare nou fabricate, importate sau reparate, înainte de livrare sau punere în funcţiune;
  e) neprezentarea mijloacelor de măsurare la etalonarea şi verificarea metrologica periodică şi la reparare, conform programului de verificări şi reparaţii;
  f) efectuarea de masurari cu mijloace de măsurare ale căror intervale de măsurare şi precizii nu sînt conforme prevederilor documentaţiilor tehnice;
  g) montarea şi utilizarea de mijloace de măsurare în condiţii de lucru necorespunzătoare, neconforme cu prevederile documentaţiilor tehnice, cu cele ale constructorului sau ale normelor tehnice de metrologie;
  h) folosirea de personal neautorizat metrologic la efectuarea de masurari pentru gestionare, distribuire, comerţ şi transport de bunuri materiale sau la efectuarea de cintariri publice;
  i) efectuarea de masurari cu mijloace de măsurare nelegale, întreţinute necorespunzător sau defecte, respinse la etalonare sau verificare metrologica, fără certificatul de etalonare sau buletinul de verificare în termen de valabilitate;
  j) împiedicarea sub orice formă a organelor Inspecţiei Metrologice de Stat de a-şi exercită atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale.


  Articolul 62

  Contravenţiile prevăzute la art. 61 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 800 la 1500 lei cele prevăzute la lit. a) - b);
  b) cu amendă de la 300 la 700 lei cele prevăzute la lit. c) - j).
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.
  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
  Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.


  Articolul 63

  În măsura în care prezenta lege nu dispune, contravenţiilor prevăzute în cuprinsul acesteia le sînt aplicabile dispoziţiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Capitolul 9 Dispoziţii finale


  Articolul 64

  Pentru realizarea unitară a activităţii de metrologie Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor îşi îndeplineşte atribuţiile în acest domeniu prin Inspecţia Metrologiei de Stat, din cadrul acestuia.


  Articolul 65

  Dispoziţiile legii de faţa se aplică şi organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti.


  Articolul 66

  Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicare.
  Pe aceeaşi dată se abroga:
  - Decretul nr. 21/1954 pentru aplicarea generală a sistemului metric, publicat în Buletinul Oficial nr. 6 din 26 ianuarie 1954;
  - Decretul nr. 403/1954 privind interpretarea Decretului nr. 21/1954 pentru aplicarea generală a sistemului metric, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 8 octombrie 1954;
  - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 495/1953 pentru aprobarea regulamentului încercărilor de stat, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 12 din 25 februarie 1953;
  - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 498/1953 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea supravegherii măsurilor şi aparatelor de măsurat în întreprinderi, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 12 din 25 februarie 1953;
  - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 499/1953 pentru aprobarea regulamentului verificărilor de stat a măsurilor şi aparatelor de măsurat, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 12 din 25 februarie 1953;
  - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 626/1968 privind sistemul de unităţi de măsura legal şi obligatoriu în Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 9 aprilie 1968;
  - Articolul 1 lit. c), d), e), f), u) şi v) din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2489/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind standardele de stat, metrologia, instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţiile de ridicat şi ambalaje, publicată în Buletinul Oficial nr. 160 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  Anexa nr. 1 privind principalele unităţi de măsura derivate şi alte unităţi de măsura legale se afla publicată în Buletinul Oficial nr. 100 din 11 noiembrie 1978.
  ----------