NORME METODOLOGICE din 6 aprilie 2020de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2020 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 282 din 6 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 8 aprilie 2020.
  Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 9 iunie 2020, dispozițiile prezentelor norme metodologice se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.

  (la 16-09-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare Programul, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:
  a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei și trebuie să respecte una dintre următoarele condiții:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
  sau(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
  sau(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;

  sau
  b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MFP, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanțărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
  sau(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
  sau(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

  (la 16-09-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilității prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) și pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) cu creditele pentru realizarea de investiții prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.
  (la 16-09-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (3) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  (4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc, în procent de 100% din bugetul MFP - Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.
  (la 16-09-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (4^1) Pentru modificarea perioadei și a valorii dobânzii subvenționate, până la 8 luni de la acordarea finanțării, se va întocmi un act adițional la acordul de finanțare, la solicitarea instituției de credit, după comunicarea de către aceasta a noii valori a dobânzii.
  (la 16-09-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (5) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (4) este implementată de către MFP, prin FNGCIMM, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat. MFP are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme este delegată FNGCIMM prin efectul legii.(6) Creditele prevăzute la alin. (1) se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM, condițiile de acordare a garanțiilor de stat și cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.(7) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare programul, se compune din:
  a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții acordate în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);
  b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MFP de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.
  Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.
  După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM și se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.
  Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
  Comision de risc = (valoarea^1/soldul^2 garanției la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12
  Prin ordin al ministrului finanțelor publice procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat.
  ^1 În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției.
  ^2 Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.
  ^3 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.

  (la 27-04-2020, Litera b) din Alineatul (7) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )

  c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.
  Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz.
  După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
  Comision de administrare = (valoarea^1/soldul^2 garanției la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12
  (la 27-04-2020, Litera c) din Alineatul (7) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  (8) Abrogat.
  (la 27-04-2020, Alineatul (8) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  (9) Finanțatorul va asuma și va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului - componenta de dobândă. Formatul documentelor justificative, modalitatea de asumare a acestora, precum și canalul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate și detaliate în Convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii, respectiv în Convenția privind implementarea Programului.(10) Plata ajutorului de stat sub formă de grant se efectuează până la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziei de plată este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
  (la 16-09-2020, Alineatul (10) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (11) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către MFP, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.(12) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro. (13) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilește procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (11) și (12).(14) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.(15) Pentru creditele de investiții, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare.(16) Instituțiile de credit sunt obligate să mențină condițiile prevăzute la alin. (7) lit. a) și alin. (14) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.(17) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, FNGCIMM mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MFP, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalități.(18) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către instituția de credit în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru formalitățile de modificare/ radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit. În cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate. În cazul primirii de către instituția de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, instituția de credit are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.
  (la 16-09-2020, Alineatul (18) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (19) Abrogat.
  (la 09-06-2020, Alineatul (19) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )
  (20) Între MFP și FNGCIMM se încheie o Convenție privind implementarea Programului, iar între FNGCIMM și instituțiile de credit participante în program se încheie convenții de garantare și plată a granturilor prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat.


  Articolul 2

  În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) convenție privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între MFP și FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii și condițiile mandatului acordat FNGCIMM și clauze privind drepturile și obligațiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor acordate în cadrul Programului. Modelul Convenției privind implementarea Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice;
  b) convenție de garantare și plată a granturilor - document semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al MFP, și finanțator, prin care se stabilesc termenii și condițiile aplicabile garanțiilor de stat;
  c) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
  d) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz;
  e) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii FNGCIMM în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat FNGCIMM;
  f) microîntreprinderile și întreprinderile mici - beneficiarii programului care se încadrează în prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, și respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
  g) întreprinderile mijlocii - beneficiarii programului care se încadrează în prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, și respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  h) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între FNGCIMM în calitate de administrator al schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


  Articolul 3

  Data la care încetează răspunderea statului în baza garanției acordate prin intermediul FNGCIMM în numele și în contul său este :
  a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
  b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
  c) data la care MFP plătește valoarea de executare a garanției;
  d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;
  e) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.


  Capitolul II Durata Programului și alocarea plafoanelor de garantare

  Articolul 4

  Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MFP a plafonului de garanții de stat.
  (la 16-09-2020, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )


  Articolul 5
  (1) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2020, în vederea acordării de garanții, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare instituțiilor de credit, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MFP în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanțiilor care urmează să fie acordate de instituțiile de credit depășește valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MFP să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.(2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către FNGCIMM, la solicitarea instituțiilor de credit participante în Program, cu acordul prealabil al MFP, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare instituție de credit în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.(3) Plafoanele alocate instituțiilor de credit participante în program se utilizează pentru acordarea garanțiilor pentru toate categoriile de facilități de credit prevăzute la art. 1 alin. (1).(4) FNGCIMM este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituțiile de credit a plafonului alocat și să efectueze realocări între instituțiile de credit în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare al garanțiilor, cu acordul prealabil al MFP.


  Capitolul III Descrierea creditelor și criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit

  Articolul 6
  (1) Condițiile de acordare a creditelor garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabilesc de instituțiile de credit în conformitate cu normele și procedurile interne de creditare ale acestora, cu încadrarea în condițiile programului. (2) Valoarea maximă a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului se stabilește în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și (2). (3) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, instituția de credit poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2).(4) Solicitarea de majorare a garanției de stat pentru creditele în derulare se consideră o nouă acordare și se analizează cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanțiilor în cadrul programului. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanția acordată. (5) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. (6) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni. (7) Prelungirea valabilității creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate în cadrul programului poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenței finanțării prevăzute în contractul de credit inițial, urmând ca, cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Pe toata durata de valabilitate, inclusiv în perioada de prelungire a valabilității creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, instituțiile de credit pot renunța la garanția acordată în cadrul Programului și pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și ieșirea din Program, în condițiile încetării valabilității garanțiilor acordate în cadrul Programului și a răspunderii asumate de FNGCIMM în numele și în contul statului. (8) Instituțiile de credit au obligația de a verifica destinația creditelor pentru realizarea de investiții și de a urmări utilizarea finanțării pe faze de execuție, conform proiectului de investiții și detaliilor de execuție. (9) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare. Creditele garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului.(10) Creditele de investiții/Creditele/Liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene.


  Articolul 7

  Criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit care acordă finanțări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:
  a) se încadrează în categoria instituțiilor de credit, inclusiv unitățile teritoriale ale acestora;
  b) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;
  c) acordă finanțări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;
  d) acordă finanțările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condițiile Programului, precum și a capacității de rambursare a potențialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;
  e) prevăd în mod expres în contractele de finanțare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate, incluse în marjă;
  f) nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contractele de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
  g) acordă finanțările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiții, inclusiv perioada de grație, respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii creditelor/liniilor de credit pe o perioadă de maximum 36 de luni și eșalonării la rambursare cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire în conformitate cu art. 6 alin. (7).


  Capitolul IV Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

  Articolul 8
  (1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă la data acordării creditului îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, și art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.(2) Beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sunt eligibili pentru acordarea facilităților de credit garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) .(3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul prevăzut la art. 3 alin. (1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, după caz.
  (la 27-04-2020, Articolul 8 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )


  Articolul 9
  (1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) și ale art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit finanțatoare garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea și de alte garanții colaterale.
  (la 09-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )
  (2) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, se instituie ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare. În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, din motive rezonabile și necesare, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 09-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )
  (3) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cazul creditelor de investiții.(4) În solicitările de acordare a garanțiilor de stat transmise de instituțiile de credit către FNGCIMM în cadrul Programului sunt cuprinse și informații privind structura celorlalte garanții colaterale, valoarea admisă în garanție a acestora și gradul de acoperire a creditului cu garanții. (5) În cazul în care beneficiarul creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru înregistrează obligații fiscale restante și alte obligații bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, instituția de credit are obligația de a asigura achitarea acestora de către beneficiar din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat/ă în cadrul programului.


  Articolul 10

  Nu pot fi garantate în cadrul programului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activități din următoarele sectoare/domenii:
  a) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;
  b) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:
  110 - Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
  1200 - Fabricarea produselor din tutun;
  2540 - Fabricarea armamentului și muniției;
  2051 - Fabricarea explozivilor;
  4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
  4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

  c) activități de investigare și protecție:
  801 - Activități de protecție și gardă;
  802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;
  803 - Activități de investigații.


  Articolul 11
  (1) Pentru asigurarea accesului la informațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
  a) solicitantul de finanțare garantată, beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;
  b) data la care este activă aplicația privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
  c) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului și bugetului alocat programului;
  d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format pdf., completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;
  (la 27-04-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )

  e) aplicația software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
  f) Abrogată.
  (la 16-09-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (2) FNGCIMM pune în format electronic (online) la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.(3) instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul V Implementarea Programului

  Articolul 12
  (1) Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unor convenții de garantare și plată a granturilor încheiate între FNGCIMM și instituțiile de credit participante în program. Modelul convenției de garantare și plată a granturilor se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) Instituția de credit transmite FNGCIMM, direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicației web https://plafon.garantare.ro. (3) Solicitarea de garantare se transmite de către instituția de credit împreună cu următoarele documente:
  a) abrogată;
  (la 27-04-2020, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )

  b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată de beneficiarul finanțării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare de către instituția de credit;
  c) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare;
  (la 27-04-2020, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )

  d) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările și completările ulterioare;
  e) certificatul de atestare fiscală și acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a MFP, prevăzut în anexa nr. 2;
  (la 09-06-2020, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )

  f) declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente;
  g) abrogată;
  (la 27-04-2020, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  (4) FNGCIMM analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor alin. (3) și a următoarelor informații și documente obținute de FNGCIMM:
  a) rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiați, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  d) raportul obținut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  e) rezultatul consultării bazei de date a MFP de către finanțator. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de finanțator a expirat până la data aprobării garanției, FNGCIMM realizează consultarea bazei de date a MFP utilizând documentul transmis de finanțator conform prevederilor alin. (3) lit. e) teza finală. În situația în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului.
  (la 09-06-2020, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 12 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )
  (5) Informațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b) pot fi înlocuite de rapoarte obținute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la situația existentă la data de 31.12.2019.(6) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la alin. (2)-(4) și, după caz, alin. (5) potrivit reglementărilor proprii, a convențiilor de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit, precum și a gradului de acoperire cu garanții cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe baza datelor completate de către instituția de credit în solicitarea de garantare, FNGCIMM comunică instituției de credit decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.(7) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și care doresc să acceseze noi credite/garanții până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare.
  (la 16-09-2020, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )


  Articolul 13
  (1) FNGCIMM transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.
  (la 16-09-2020, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare. După semnare, instituția de credit remite FNGCIMM, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FNGCIMM sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.
  (la 16-09-2020, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (3) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18). (4) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, obiectul și durata contractului, individualizarea și descrierea ipotecilor legale, termenii și condițiile de acordare și plată a garanției, valoarea maximă a garanției acordate în monedă națională, modalitatea de calcul și termenul de plată al comisionului de administrare și modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile și modalitatea de recuperare a creanțelor rezultate din plata garanțiilor, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.(5) Acordul de finanțare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul și durata contractului, termenii și condițiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de grant, raportarea ajutorului de stat sub formă de grant, modalitatea de revocare a acordului de finanțare, cazurile și modalitatea de recuperare a creanțelor rezultate din nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului de stat, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.


  Articolul 14
  (1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.
  (la 16-09-2020, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (2) Dreptul la despăgubiri rezultate din polițele de asigurare încheiate sunt cesionate/ipotecate în favoarea instituției de credit și statului român, prin MFP, proporțional cu procentul de garantare.(3) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz. (4) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% și până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, cu acordul instituției de credit și al statului, reprezentat de către MFP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanția creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparația bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparației.(6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, după ce MFP a plătit instituției de credit suma rezultată din executarea garanției, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituția de credit și stat, reprezentat prin MFP, cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregii finanțări garantate și plata garanției.(7) Suma încasată de MFP, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, înainte de depunerea de către instituția de credit la FNGCIMM a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea instituțiilor de credit, MFP își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția ca instituția de credit să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM și se află în curs de soluționare, acordul MFP privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute în cadrul acestui alineat, acordul MFP se consideră desființat cu efect retroactiv.(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituția de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituției de credit, MFP își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM și se află în curs de soluționare, acordul MFP privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Programului. Instituția de credit poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare, în conformitate cu prevederile art. 22. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MFP se consideră desființat cu efect retroactiv.(10) În situația valorificării bunului mobil admis în garanția creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terțul garant/ asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituția de credit și stat, reprezentat prin MFP, proporțional cu procentul de garantare, în condițiile alin. (6), sau după caz, către instituțiile de credit în condițiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurența soldului finanțării garantate, respectiv a creanței/creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregului sold al finanțării garantate și plata garanției.(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanția creditului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (10), instituția de credit are obligația înștiințării FNGCIMM și MFP cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MFP deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Dacă MFP a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la FNGCIMM, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de FNGCIMM și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MFP informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora.


  Articolul 15
  (1) Garanția emisă de FNGCIMM în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:
  a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;
  b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;
  c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;
  d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit;
  e) acoperă maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiții și al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mijlocii sau microîntreprinderilor și întreprinderilor mici în baza opțiunii exprimate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții;
  (la 16-09-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )

  f) acoperă maximum 90% din valoarea creditelor/liniilor de credit, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit în cazul creditelor acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;
  g) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.
  h) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros.
  (2) Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.


  Articolul 16
  (1) În situația în care instituția de credit solicită FNGCIMM prelungirea duratei garanției, cu menținerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare împreună cu următoarele documente, în copie:
  a) declarațiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu finanțatorii, dacă este cazul;
  b) declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată de beneficiarul finanțării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data solicitării garanției de către instituția de credit;
  c) un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanțării aferent cel puțin ultimelor 12 luni de valabilitate a finanțării prelungite, în cazul prelungirii creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.
  (2) În cazul prelungirii garanției pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu menținerea sau diminuarea valorii garanției, se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM și, după caz, respectarea intensității maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.(3) Solicitările de majorare a valorii garanției/prelungire cu majorare a valorii garanției/majorare a procentului de garantare, cu încadrarea în prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de noi garanții și se analizează pe baza documentelor și informațiilor prevăzute la art. 12 alin. (3), transmise FNGCIMM de către instituția de credit.(4) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanției se transmite FNGCIMM de către instituția de credit, după aprobarea prelungirii finanțării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenției de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituția de credit și este transmisă la FNGCIMM cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de scadența finală a finanțării pentru care se solicită prelungirea. (5) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite, altele decât garanția de stat, și solicită eliberarea/ înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții și după caz a gradului de acoperire cu garanții aprobat la acordare, pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al FNGCIMM și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum și de informații privind valoarea admisă în garanție pentru garanțiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.(6) FNGCIMM analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii, convențiilor de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit, prezentelor norme metodologice și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.(7) Instituția de credit are obligația de a notifica FNGCIMM modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
  a) modificarea procentului de garantare ca urmare a majorării/diminuării finanțării, fără modificarea valorii garanției Fondului, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  și/sau

  b) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea FNGCIMM.
  (la 09-06-2020, Litera b) din Alineatul (7) , Articolul 16 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )

  c) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului.
  (8) FNGCIMM confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite FNGCIMM de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor programului.
  (la 09-06-2020, Alineatul (8) din Articolul 16 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )
  (9) Solicitările de majorare a valorii finanțării și/sau a duratei finanțării trebuie să se încadreze în valoarea maximă prevăzută de art. 1 alin. (1), respectiv în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare.(10) Acordarea prelungirii cu menținerea valorii garanției nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă prelungirea, iar prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător.(11) În cazul majorării valorii și/sau a prelungirii garanției, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat și de acordare a granturilor, comisionul de administrare și comisionul de risc aferente acestor operațiuni sunt calculate și plătite în conformitate cu prevederile convențiilor de garantare și plată a granturilor încheiate de FNGCIMM, în calitate de mandatar, cu instituțiile de credit.


  Articolul 17
  (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire și radiere atât a garanțiilor colaterale, cât și a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, prevăzute la art. 1 alin. (17) și (18), constituite de beneficiari și/sau de terți garanți, după caz, în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.(2) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (17) și (18). Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 19 alin. (2).
  (la 09-06-2020, Articolul 17 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )


  Articolul 18

  Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către FNGCIMM a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și contul statului.


  Articolul 19
  (1) FNGCIMM, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către FNGCIMM după aprobarea garanției de stat.(2) Ipotecile legale prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se individualizează în contractul de garantare.
  (la 09-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )
  (3) După semnarea contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, instituția de credit pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne.


  Articolul 20
  (1) Beneficiarul creditului efectuează trageri din linia de credit pentru finanțarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfășurării activității fără să depășească valoarea liniei de credit aprobate. Instituția de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 16-09-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )
  (2) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. În cazul în care a fost aprobată prelungirea liniei de credit, cel puțin în ultimul an de valabilitate se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit și cu diminuarea corespunzătoare a facilitații de credit.


  Articolul 21

  FNGCIMM monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor contractului de garantare.


  Articolul 22
  (1) Cererea de plată se depune de către instituția de credit, ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, împreună cu următoarele documente:
  a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
  (la 27-04-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 22 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )

  c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;
  (la 16-09-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 22 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )

  d) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MFP și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic;
  e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;
  f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;
  g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;
  h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  (2) În cazul în care garanția a fost prelungită în condițiile prevăzute la art. 16, cererea de plată trebuie însoțită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanțării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(3) În situația în care finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite Fondului după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral)*procent de garantare.(4) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(5) FNGCIMM poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată și aceasta este obligată să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FNGCIMM. Documentele solicitate în completare se depun de către instituția de credit la sediul FNGCIMM cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 23 alin. (1), se vor atașa de FNGCIMM la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.


  Articolul 23
  (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată.(2) FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 22, a asumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanțării a obligației prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și a obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) și a respectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5).
  (la 09-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )
  (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 13 alin. (2), obligația FNGCIMM de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința termenului prevăzut la alin. (7).(4) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 22 și/sau neasumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanțării a obligației prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și a obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) și/sau nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5).
  (la 09-06-2020, Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 09 iunie 2020 )
  (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) FNGCIMM restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.(7) Plata garanției se face de către MFP într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată. (8) Sumele garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului se plătesc instituției de credit de către MFP de la bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.


  Articolul 24
  (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (1), FNGCIMM întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). FNGCIMM transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul FNGCIMM și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.
  (la 27-04-2020, Alineatul (3) din Articolul 24 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  (4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente:
  a) denumirea debitorului;
  b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;
  c) numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.
  (la 27-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 24 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  (5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea scrisorii de garanție este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:
  a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanțării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezultă efectuarea procedurii de afișare);
  b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FNGCIMM sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;
  (la 16-09-2020, Litera b) din Alineatul (8) , Articolul 24 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )

  c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.
  (9) Dobânzile și penalitățile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituțiile de credit a garanțiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(10) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(11) FNGCIMM revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituția de credit și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Programului.(12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată. (13) Addendumul se comunică instituției de credit și MFP în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către MFP și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la FNGCIMM.(14) După emiterea Deciziei de respingere a cererii de plată și transmiterii acesteia către MFP și instituția de credit sau după efectuarea plății valorii de executare a garanției de către MFP în contul instituției de credit, numai beneficiarii Programului care au accesat un credit de investiții, în cazurile în care nu fac obiectul unei proceduri de insolvență, pot solicita o singură dată instituției de credit repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, cu respectarea condițiilor Programului și cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția.(15) În cazul transmiterii Deciziei de respingere a cererii de plată către MFP și instituția de credit, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, instituția de credit emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit.(16) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la instituția de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM analizează solicitarea și emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP și instituției de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original.
  Exemplarul transmis instituției de credit va fi însoțit și de originalul/originalele declarației/declarațiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
  (17) În cazul în care MFP a efectuat plata valorii de executare a garanției către instituția de credit, iar FNGCIMM a transmis către ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit, și de garantare, instituția de credit solicită ANAF ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanției, precum și eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente, dacă este cazul și, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiționată de prezentarea de către beneficiar instituției de credit a dovezii plății cheltuielilor de executare silită.(18) În termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea repunerii, instituția de credit restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanției, după caz, și completează și transmite către FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare, însoțită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MFP, după caz.(19) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (18), MFP solicită organelor fiscale competente ale ANAF încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanției repuse, anularea obligațiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanției aferente Programului, după caz, scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM și transmiterea către FNGCIMM, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei MFP, a confirmării acestei operațiuni împreună cu exemplarul original al contractului de garantare către FNGCIMM. (20) Sumele restituite de instituția de credit sunt considerate o reîntregire a plăților efectuate reprezentând valoarea de executare a garanției și vor fi achitate într-un cont comunicat de MFP. Instituția de credit transmite către MFP - Direcția generală de trezorerie și datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat de MFP. Pentru confirmarea încasării sumelor, MFP va transmite către organele fiscale solicitarea formulată potrivit prevederilor alin. (19) și în atenția FNGCIMM.(21) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a adresei de confirmare privind scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM și a exemplarului original al contractului de garantare, respectiv de la instituția de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM analizează documentele justificative și emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP și instituției de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original. Exemplarul transmis instituției de credit va fi însoțit și de originalul/originalele declarației/declarațiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.(22) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după aprobarea repunerii de către instituția de credit și FNGCIMM, beneficiarul Programului datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către MFP pentru suma rămasă neachitată din valoarea de executare a garanției.(23) În cazul în care beneficiarul Programului solicită instituției de credit repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare înainte ca FNGCIMM să transmită ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, instituția de credit analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit.(24) În termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, instituția de credit restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanției și solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare.(25) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii confirmării din partea MFP privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (24), respectiv de la instituția de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM analizează documentele justificative și emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP și instituției de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original. Exemplarul transmis instituției de credit va fi însoțit și de originalul/originalele declarației/declarațiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.


  Articolul 25

  Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 12 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de credit transmit MFP trimestrial situația sumelor încasate conform prevederilor art. 12 alin. (9) din această ordonanță de urgență.


  Articolul 26
  (1) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de MFP a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, MFP poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de FNGCIMM.(2) În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, Ministerul Finanțelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  (la 27-04-2020, Articolul 26 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  (3) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice.
  (la 27-04-2020, Articolul 26 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 27
  (1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, instituțiile de credit participante în cadrul programului transmit FNGCIMM o declarație pe propria răspundere semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care să conțină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în marja maximă de 2,0%, respectiv de 2,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), în funcție de condițiile de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenției prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de punere în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (11) și (12), modelul convenției de garantare și plată a granturilor prevăzute la art. 2 lit. b), al contractului de garantare, precum și al înscrisului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul 28

  Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa nr. 1


  Nr. ......................
  Data....................
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
  pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

  Către Ministerul Finanțelor Publice
  În temeiul art. 5 din Ordonanța de urgență nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,
  vă solicităm plata ajutorului de stat, în sumă de ………………… lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna ............, reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri ...... și a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator:
  Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM
  Nr. crt.Instituție de creditValoare totală grant, din care:Componenta de dobândăComponenta comision de administrare
  1.  2.  …..  n
  Total  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați suma de ................ în contul nostru curent nr. ............., deschis la ............. .
  Director general,
  …......................


  Anexa nr. 2


  Model - Acord consultare bază de date MFP
  ACORD DE CONSULTARE
  a bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice

  Nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I ……......................

  (data emiterii)
  Prin prezenta, subsemnatul(a), ......................................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ............... la data de ............., cod numeric personal ......................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ................................ nr. ........, bl. ......., sc. ..., ap. ....., sectorul/județul ................, funcția deținută în cadrul întreprinderii ......................................., în calitate de reprezentant legal al S.C. .........................................., CUI ................. , declar pe propria răspundere că sunt de acord ca persoanele împuternicite de FNGCIMM - S.A.-IFN, CUI 14367083, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sector 1, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiția respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Numele și prenumele ..............................
  Funcția ............................... Data semnării ........................
  Semnătura autorizată...........................

  ----