DECIZIE nr. 1.107 din 23 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010  Augustin Zegrean - preşedinte
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Mircea Ştefan Minea - judecător
  Iulia Antoanella Motoc - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Doina Suliman - magistrat-asistent-şef
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicată din oficiu de Judecătoria Oradea - Secţia civilă în dosarele nr. 10.188/271/2009 şi nr. 10.388/271/2009.
  La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Magistratul-asistent-şef, referând asupra cauzelor, arată că partea Ministerul Justiţiei a depus la Dosarul nr. 20D/2010 concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.
  Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 19D/2010 şi nr. 20D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.
  Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.
  Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 20D/2010 la Dosarul nr. 19D/2009, care este primul înregistrat.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:
  Prin încheierile din 3 noiembrie 2009, pronunţate în dosarele nr. 10.188/271/2009 şi nr. 10.388/271/2009, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
  Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de Judecătoria Oradea Secţia civilă în cauze civile având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 16 alin. (1), art. 21, art. 44 alin. (2), art. 53 şi art. 115 alin. (4).
  Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere privind excepţia de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise ale Ministerului Justiţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi a celor ale art. 1 alin. (1) şi (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010, dispoziţii care au următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
  a) în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
  b) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
  c) în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
  (2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de drept."
  Autorul excepţiei susţine că aceste dispoziţii legale încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate, ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi ale art. 115 alin. (4) privind delegarea legislativă.
  Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că asupra dispoziţiilor de lege criticate, raportate la aceleaşi prevederi constituţionale şi cu motivare similară, s-a pronunţat prin Decizia nr. 206 din 4 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2010, respingând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, pentru motivele acolo arătate.
  Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
  Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Oradea - Secţia civilă în dosarele nr. 10.188/271/2009 şi nr. 10.388/271/2009.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 septembrie 2010.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  AUGUSTIN ZEGREAN
  Magistrat-asistent-şef,
  Doina Suliman
  -------