NORME METODOLOGICE din 3 iulie 2003
pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 24 iulie 2003
  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  (1) Potrivit legii, Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. desfăşoară activităţi de interes public sau social pe baza programelor de interes public ori social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (2) Pentru desfăşurarea obiectului sau de activitate, Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. poate elabora propuneri Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor.
  (3) Potrivit obiectului sau de activitate, Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. urmăreşte asigurarea resurselor financiare pentru programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor şi executa aceste programe, inclusiv Programul "Sali de sport", în perioada 2001-2004, aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform legii.
  (4) Derularea investiţiilor în construcţia de sali de sport se realizează prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., societate pe acţiuni care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Articolul 2

  (1) Construcţiile de sali de sport care se realizează prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. se amplaseaza pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (2) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construcţiilor prevăzute la alin. (1), se preiau în folosinţă, potrivit legii, de Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificaţia expresă ca terenurile sunt libere de orice sarcini.
  (3) Terenurile pe care se amplaseaza sălile de sport ce se realizează prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. se viabilizeaza de către beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
  (4) În sensul prezentelor norme metodologice, prin beneficiari se înţelege statul, prin autorităţile publice, precum şi autorităţile publice locale.


  Articolul 3

  (1) În vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 2 în programul de realizare a salilor de sport, beneficiarii întocmesc, actualizează şi transmit, pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, inventarul prevăzut în anexa nr. 1. Listele de investiţii anexa la bugetul de stat anual se întocmesc pe baza fişelor fiecărui obiectiv de investiţii şi cuprind numai obiectivele ale căror documentaţii tehnico-economice au fost elaborate şi aprobate, inclusiv utilitatile aferente, potrivit prevederilor legale.
  (2) Necesitatea şi oportunitatea realizării salilor de sport sunt stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi finanţate de beneficiari şi aprobate de consiliile locale, în condiţiile legii.
  (3) Studiile de fezabilitate sunt promovate de Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (4) Elaborarea studiilor prevăzute la alin. (3) se efectuează pe baza proiectului-tip elaborat de Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi aprobat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Capitolul II Promovarea investiţiilor


  Articolul 4

  (1) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate anual, Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. preia de la beneficiari, potrivit legii, terenurile aferente construcţiilor, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2.
  Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de sali de sport de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.
  (2) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute, propuse a se finanta prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., acestea sunt preluate, pe durata de realizare a investiţiei, o dată cu preluarea terenurilor aferente, în condiţiile legii (anexa nr. 3).
  (3) Beneficiarii investiţiilor răspund de punerea la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. a devizului general actualizat, cu menţionarea tuturor decontărilor efectuate până la data predării-preluării de către aceasta.
  (4) Valoarea decontărilor efectuate este reactualizata la nivelul lunii precedente predării-primirii prin protocol pentru execuţie, prin grija şi sub responsabilitatea beneficiarului de investiţie.
  (5) Valorile lucrărilor rămase de executat, stabilite pe baza proiectelor tehnice, a detaliilor de execuţie şi a caietelor de sarcini, sunt incluse în devizul general pentru deschiderea finanţării şi decontarea lucrărilor de construcţii-montaj, care cuprinde atât valoarea lucrărilor decontate iniţial, reactualizata în preţurile de la data la care s-a stabilit valoarea lucrărilor rămase de executat, cat şi valoarea necesară pentru punerea în funcţiune, inclusiv racorduri la utilităţi.


  Articolul 5

  În baza datelor transmise de beneficiari, Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista-sinteza a salilor de sport propuse a fi finanţate, conform anexei nr. 4, şi o transmite spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Lista-sinteza astfel aprobată este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de sali de sport şi a fundamentarii alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 6

  (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 5 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (2) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se aproba indicatorii tehnico-economici, în condiţiile legii.


  Capitolul III Derularea finanţării şi realizării investiţiilor


  Articolul 7

  (1) Pentru asigurarea optima a finanţării, în lista-sinteza se cuprind, în ordinea priorităţii, obiectivele de investiţii, pe surse de finanţare, lista pe care Direcţia generală investiţii şi concesiuni din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului o supune spre aprobare ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (2) Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. comunică beneficiarilor lista obiectivelor de investiţii care urmează a fi finanţate în anul în curs şi solicita transmiterea terenurilor de construcţie aferente şi a structurilor începute, acolo unde este cazul, conform protocoalelor încheiate în condiţiile art. 4.


  Articolul 8

  Prin grija Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. se declanseaza procedurile de atribuire a contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 9

  Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. deschide la Trezoreria municipiului Bucureşti un cont special, pe care îl comunică Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia generală economică şi buget, în vederea virarii alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de sali de sport.


  Articolul 10

  (1) După încheierea contractului pentru executarea lucrărilor de construcţii, în funcţie de sursele de finanţare, Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. transmite direcţiilor de specialitate ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului eşalonarea valorică a execuţiei, în vederea finanţării. Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în devizul general se asigura pe surse de finanţare.
  (2) Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A. asigura urmărirea şi supravegherea tehnica a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj conform graficului anexa la contract şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii, participa împreună cu reprezentanţii beneficiarilor la recepţia finala la expirarea perioadei de garanţie.
  (3) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii se realizează de Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A. prin personal atestat.
  (4) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice de execuţie.


  Articolul 11

  Finanţarea construcţiei de sali de sport se efectuează conform prevederilor legale.


  Articolul 12

  (1) După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A. va preda beneficiarului, prin protocol, terenul şi obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (2) Protocolul, prevăzut în anexa nr. 5, cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investiţii către beneficiar.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1

      -------
  la normele metodologice
  -----------------------

      Beneficiar .................

                                     INVENTARUL
                 salilor de sport propuse a fi finanţate în cadrul
                            Programului "Sali de sport"
                prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A.
                     
    Denumirea localităţii, instituţiei de învăţământ, amplasamentulAmplasamentContribuţie de la beneficiari
    Suprafaţa (ha)Planul urbanisticStadiul viabilizăriiViabilizare (milioane lei)Sistematizare verticală (milioane lei)Refacerea condiţiilor de mediu (milioane lei)
    PUGPUZPUD
    123456789
    Localitate                
    Obiectiv                
    Obiectiv                
                     
    Total localitate:                
                     
    TOTAL GENERAL:                

                                Conducătorul unităţii,
                            .............................


  Anexa 2

  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
      Beneficiar
      .................... Compania Naţionala de Investiţii
      .................... "C.N.I."-S.A.
      Nr. ......./ ....... Nr. ......./ .......

  PROTOCOL
  încheiat astăzi .............
  1. Beneficiarul .........................................., cu sediul în .........................., reprezentat prin ......................, în calitate de predator, şi Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor,
  în baza Hotărârii ..................... nr. ...../.............., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ........ amplasamente, în suprafaţa totală de ......... mp, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ..............., nr. topo ........., după cum urmează:
  Nr. crt. Amplasamentul Suprafaţa (mp) Categoria de folosinţă
  T O T A L:

  2. Terenul ce se preda Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."-S.A. este destinat construirii de sali de sport şi se da în folosinţă gratuita pe durata realizării construcţiilor.
  3. (Beneficiarul) ...................................... se obliga să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apa, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie anexa la contractul de execuţie a lucrărilor.
  4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul public sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ............................, şi este liber de orice sarcini.
  Prezentul protocol a fost încheiat în doua exemplare de valoare juridică egala, câte un exemplar pentru fiecare parte.
                Am predat Am primit
                --------- ---------
               Beneficiar, Compania Naţionala
           .................... de Investiţii "C.N.I."-S.A.
           Conducătorul unităţii,
         .........................

                                                     Director general,
                                               ..........................
                                                     Director tehnic,
                                               ..........................


  Anexa 3
  la normele metodologice
  -----------------------
                          FIŞA DE EVALUARE A OBIECTIVULUI
                         din ........... str. ..... nr. ...
      Beneficiar .............
      CF nr. .................
      Nr. topo ...............
          A. Schita bunului imobil
          B. Descrierea studiului fizic/valoric al lucrărilor de executat
  Nr. Valoarea Valoarea Lucrări Data Autori-Suprafa-Obser-
  crt. lucrărilor restului de intreru-zatia ta vatii
  executate de expertiza,perii de construc
  executat,consoli- lucrări-cons- tiei
  neactu- actualiactualiza-dări lor tructie (mp)
  alizata zata ta (valoric)
      Întocmit (proiectant) ................... Data .................


  Anexa 4
  la normele metodologice
  -----------------------
  Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. Se aprobă
                                                      Ministrul transporturilor,
                                                     construcţiilor şi turismului
                                                        Propunem spre aprobare
                                                        ----------------------
                                                           Secretar de stat
                                  LISTA - SINTEZA
               a salilor de sport propuse a fi finanţate în anul ....
  Nr. crt. Judeţul Localitatea Amplasamentul Structurile existente
                                       Vizat
                                       -----
        Direcţia generală economică Direcţia generală investiţii
                                                            şi concesiuni
             Director general Director tehnic
      al Companiei Naţionale de Investiţii al Companiei Naţionale de
              "C.N.I." - S.A. Investiţii "C.N.I." - S.A.
       ................................ ........................
                                 Director economic
                al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
              .......................................................


  Anexa 5

  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Compania Naţionala de Investiţii Beneficiarul ..........
  "C.N.I." - S.A.
  Nr. ......../................. Nr. ......../...........
  PROTOCOL
  încheiat astăzi ...............
  1. Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în ............................................................, reprezentată prin .................................., în calitate de predator,
  şi
  2. Beneficiar ......................................., reprezentat prin .............................., în calitate de primitor,
  în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată şi modificată prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003, am procedat la predarea-primirea imobilului situat în ............., compus din sala de sport în cadrul (se menţionează unitatea de învăţământ) .............., şi a terenului în suprafaţa de ................. mp, aferent construcţiei.
  Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. transmite în mod gratuit imobilul şi terenul aferent construcţiei sălii de sport (se menţionează beneficiarul) ........................................
  Noul beneficiar nu poate schimba destinaţia investiţiei şi anume "sala de sport".
  Beneficiarul ............................................ se angajează sa întreţină clădirea "sala de sport" pe perioada de funcţionare.
  Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. .... din ............. şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi.
  O dată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-menţionat, s-a predat beneficiarului ................................ şi cartea tehnica a construcţiei.
  Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egala, câte doua exemplare pentru fiecare parte.
                    Am predat Am primit
                    --------- ---------
    Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. Beneficiar,
                                                       .............
              Director general,
        .............................
             Director economic,
        .............................

  ---------------