ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022
  Având în vedere Recomandarea nr. 28 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională, potrivit căreia „statele trebuie să se asigure că anumite categorii de afaceri și profesiuni nonfinanciare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare și asigurare a conformității lor cu cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului“,
  luând în considerare faptul că România se află în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, care se desfășoară până în luna octombrie 2022 și în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională și dreptul Uniunii Europene, cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde,
  considerând de maximă importanță adoptarea măsurilor propuse, întrucât România trebuie să dovedească, în cadrul celei de-a V-a Runde de evaluare Moneyval, faptul că are un cadru legislativ care să permită identificarea, supravegherea și controlul unor categorii de entități raportoare,
  întrucât, pentru a asigura o supraveghere și monitorizare eficientă a acestor categorii de entități raportoare, este necesară identificarea celor care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei,
  ținând cont de faptul că neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate și, pe cale de consecință, la includerea de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională a României pe lista țărilor cu deficiențe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, așa-numita listă „gri“, fapt ce determină consecințe negative economice, politice și sociale importante,
  întrucât această situație poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgență, iar intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va demonstra voința României de a implementa standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională și de a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea și supravegherea categoriilor de entități raportoare vizate,
  întrucât reglementarea propusă nu poate fi adoptată printr-un alt instrument legislativ care să permită evitarea rapidă a consecințelor negative economice, politice și sociale importante,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 30^1 se introduce un nou articol, articolul 30^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 30^2
  (1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) au obligația de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități.(2) Forma și conținutul notificării prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al președintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  2. La articolul 43 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  i) nerespectarea prevederilor art. 30^2 alin. (1).
  3. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), g) și h) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.


  Articolul II
  (1) Ordinul președintelui Oficiului prevăzut la art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, care, la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Oficiului prevăzut la art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, desfășoară activități ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, transmit notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin.


  Articolul III
  (1) Nerespectarea obligației prevăzute la art. II alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13, 28 și 29.


  Articolul IV

  Prevederile art. I pct. 2 și 3, precum și ale art. III intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Adrian Cucu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat

  București, 21 aprilie 2022.
  Nr. 53.
  -----