REGULAMENT din 4 martie 2009 (*actualizat*)
de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
(actualizat la data de 8 mai 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------

  Capitolul I Scopul şi obiectul de activitate


  Articolul 1

  (1) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publică a statului.
  (2) Activitatea principală desfăşurată de către Romsilva este "Silvicultură şi alte activităţi forestiere", clasa CAEN 0210.
  (3) Romsilva desfăşoară şi alte activităţi, astfel:
  1. vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii - 0170;
  2. prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite - 16;
  3. pescuitul şi acvacultura - 03;
  4. prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor - 1039;
  5. activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea - 711;
  6. activităţi de management şi de consultanţă în management - 702;
  7. cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie - 721;
  8. elaborarea de studii de impact asupra mediului, bilanţuri de mediu, studii pedo-staţionale, condiţionarea, conservarea şi testarea calităţii seminţelor forestiere, testarea în vederea omologării de substanţe utile pentru silvicultură (pesticide, erbicide, îngrăşăminte, stimulatori etc.) şi altele - 7010;
  9. alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 74;
  10. activităţi de testări şi analize tehnice - 712;
  11. cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase - 0111;
  12. cultivarea plantelor pentru înmulţire - 0130;
  13. cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră - 0113;
  14. cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii - 0125 şi 0127;
  15. creşterea cailor - 0143;
  16. creşterea altor animale - 0149;
  17. activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră) - 8130;
  18. activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) - 0150;
  19. activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare - 016;
  20. activităţi veterinare - 75;
  21. tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor - 1511;
  22. fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - 1091;
  23. tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei - 237;
  24. exploatarea, repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor - 3315;
  25. construcţii de clădiri - 41;
  26. lucrări de geniu civil - 42;
  27. lucrări speciale de construcţii - 43;
  28. extracţia pietrei, nisipului şi argilei - 081;
  29. comerţ cu ridicata şi cu amănuntul - 45;
  30. transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare - 494;
  31. alte transporturi terestre de călători - 493;
  32. depozitări - 521;
  33. activităţi anexe pentru transporturi - 522;
  34. hoteluri şi alte facilităţi de cazare - 55;
  35. activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică - 79;
  36. activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare - 581;
  37. activităţi de servicii informatice - 63;
  38. tranzacţii imobiliare - 68;
  39. administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract - 6832;
  40. publicitate şi activităţi de studiere a pieţei - 73;
  41. activităţi de închiriere şi leasing - 77;
  42. activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri - 81;
  43. alte forme de învăţământ - 855;
  44. activităţi de servicii-suport pentru învăţământ - 856;
  45. activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale - 91;
  46. activităţi sportive, recreative şi distractive - 93;
  47. activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor - 9104.
  (4) Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează şi se valorifică de Romsilva sunt:
  a) lemnul pe picior şi sub formă de sortimente, precum şi produsele rezultate prin prelucrarea lemnului;
  b) arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, puieţi forestieri, răchită şi împletituri din răchită, mangal de bocşă şi altele de această natură;
  c) animale de interes cinegetic din crescătorii şi din cuprinsul fondurilor de vânătoare, carnea de vânat, trofeele de vânat şi coarnele căzute în mod natural, peştele din apele de munte, din păstrăvării, bălţi şi iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, cultivate şi din flora spontană, răşina şi altele similare.
  (5) Romsilva poate recolta, exploata, prelucra şi valorifica şi alte produse nespecifice fondului forestier.
  (6) Romsilva poate exploata în regie proprie lemn din fondul forestier proprietate publică a statului.
  (7) Romsilva poate administra sau poate presta servicii silvice, pe bază de contract sau comandă, după caz, şi pentru suprafeţe de fond forestier proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere şi vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional.
  (8) Romsilva poate desfăşura activităţi de creştere a cabalinelor şi a animalelor de blană, acţiuni de silvoturism şi agrement, de echitaţie şi turism ecvestru, precum şi acţiuni pe hipodromuri.
  (9) Romsilva poate obţine venituri şi din vânzările de cabaline şi de animale de blană, la intern şi extern, din vânzările de produse agricole excedentare, precum şi din alte activităţi şi servicii.


  Capitolul II Atribuţii şi competenţe


  Articolul 2

  Romsilva are următoarele atribuţii şi competenţe principale:
  A. în domeniul silviculturii, exploatării şi prelucrării lemnului:
  1. asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare sau pentru care prestează servicii silvice, şi gestionează durabil pădurile din cuprinsul acestuia;
  2. asigură finanţarea lucrărilor necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului şi desfăşurării normale a activităţii;
  3. organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului;
  4. ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier şi de corectare a perimetrului pădurilor;
  5. propune şi/sau avizează, după caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier;
  6. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune în cazul tuturor vânzărilor, de bunăvoie sau silite, de terenuri forestiere;
  7. poate cumpăra, în numele statului, terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu fonduri băneşti alocate de la bugetul de stat şi din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; terenurile achiziţionate de către Romsilva din fonduri publice şi din fondul de conservare şi regenerare devin fond forestier proprietate publică a statului şi se intabulează ca atare;
  8. preia în administrare terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse;
  9. organizează şi efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri în fondul forestier pe care îl administrează, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară;
  10. organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevăzute de lege, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a regenerărilor;
  11. asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice şi studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează;
  12. gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administrează;
  13. asigură producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere;
  14. poate realiza împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie;
  15. asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;
  16. asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor;
  17. amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice;
  18. exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează;
  19. controlează provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier şi legalitatea circulaţiei acestora;
  20. valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le administrează;
  21. execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestaţi, lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează;
  22. prelucrează lemn în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi comerciale şi valorifică produsele rezultate;
  23. achiziţionează lemn pe picior şi în sortimente;
  24. asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier proprietate publică a statului;
  25. execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi căilor ferate forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin operatori de specialitate;
  26. poate deţine nave fluviale în scopul administrării pădurilor situate în zona Dunării şi a unor râuri interioare;
  27. administrează sau prestează servicii de specialitate, pe bază de comandă sau contract, pentru terenuri forestiere proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau terenuri din afara fondului forestier;
  28. sprijină, în condiţiile legii, deţinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantaţii şi de perdele forestiere;
  29. gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite;
  30. gestionează fondul piscicol din apele de munte încredinţate spre administrare, în condiţiile legii;
  31. organizează acţiuni de vânătoare şi de pescuit;
  32. organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului şi a peisajului natural;
  33. organizează creşterea intensivă a vânatului în spaţii special amenajate;
  34. utilizează terenuri forestiere proprietate publică a statului, pe care le administrează pentru înfiinţarea de crescătorii de vânat şi complexuri de vânătoare, în condiţiile legii;
  35. poate îndeplini orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte;
  36. valorifică în condiţiile legii materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevăzută de lege;
  37. participă cu produse la expoziţii şi târguri din ţară şi din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări;
  B. în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în silvicultură:
  a) organizează şi desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică în domeniul ştiinţelor naturale, precum şi cercetări şi dezvoltări multidisciplinare; prin dezvoltare tehnologică în silvicultură se înţelege activităţi de amenajarea pădurilor, elaborarea studiilor şi a proiectelor de îmbunătăţiri funciare în silvicultură şi cadastru forestier;
  b) desfăşoară activitate sistematică, bazată pe cunoştinţele existente dobândite din cercetare şi/sau experienţa practică, îndreptată spre realizarea de materiale, produse, tehnologii şi dispozitive noi, sisteme şi servicii noi şi modernizarea celor deja produse sau instalate, pentru silvicultură şi alte domenii;
  c) întreprinde investigaţii originale în scopul dobândirii de cunoştinţe noi, dirijate către scopuri practice sau obiective specifice;
  d) iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare tehnicoeconomică şi ştiinţifică cu operatori economici şi instituţii din ţară şi din străinătate;
  e) asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate şi a lucrărilor de amenajare a pădurilor prin unităţi specializate autorizate, în pădurile pe care le administrează;
  f) asigură realizarea proiectelor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic şi a proiectelor de drumuri forestiere, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil atestate;
  g) gestionează, valorifică şi implementează rezultatele cercetării ştiinţifice şi ale dezvoltării tehnologice în pădurile administrate;
  h) elaborează, aprobă, după caz, atribuie sau contractează şi evaluează programele de cercetare ştiinţifică, de asistenţă tehnică şi de proiectare şi dezvoltare tehnologică finanţate din bugetul propriu;
  i) urmăreşte creşterea capacităţii, calităţii şi competitivităţii activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în silvicultură, prin perfecţionarea permanentă a personalului de cercetare-dezvoltare, prin dotarea cu echipamente de testare şi de lucru moderne, promovarea participării specialiştilor români în cadrul programelor, proiectelor şi grupurilor de lucru internaţionale;
  j) urmăreşte promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologiei silvice în domenii prioritare, de importanţă naţională şi internaţională;
  k) elaborează studii de impact asupra mediului, bilanţuri de mediu, studii pedo-staţionale;
  l) constituie, testează şi certifică sursele de materiale forestiere de reproducere;
  m) condiţionează, conservă şi testează calitatea seminţelor forestiere;
  n) organizează activitatea de cercetare-dezvoltare, de testare şi validare a rezultatelor cercetării în reţeaua de suprafeţe experimentale de lungă durată, în vederea extinderii şi aplicării lor în practica silvică;
  C. în domeniul ariilor naturale protejate:
  a) administrează, prin subunităţile sale cu personalitate juridică constituite în acest scop, sau asigură custodie pentru arii naturale protejate din reţeaua naţională de arii naturale protejate;
  b) supraveghează realizarea de către unităţile sale a activităţii de administrare/custodie a ariilor naturale protejate;
  c) asigură dotarea cu mijloace tehnice şi administrative a structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridică, sau a custozilor ariilor naturale protejate;
  d) poate crea, folosi şi gestiona o bază de date necesară activităţii de administrare a ariilor naturale protejate;
  e) urmăreşte respectarea prevederilor contractelor de administrare/custodie;
  f) supraveghează modul de aplicare a acordurilor de colaborare sau a contractelor ce vizează ariile naturale protejate, încheiate de structurile de administrare special constituite ori de custozi;
  g) analizează şi propune avizarea documentaţiei necesare în vederea instituirii sau încetării regimului de arie naturală protejată din fondul forestier;
  h) coordonează şi asigură respectarea prevederilor bugetului necesar funcţionării structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordine, şi a lucrărilor necesare gospodăririi ariilor naturale protejate pe care le administrează;
  i) colaborează cu Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu autorităţile publice centrale şi locale, cu reprezentanţii unor instituţii, organizaţii şi organisme interne şi internaţionale cu responsabilităţi în domeniul conservării şi ocrotirii naturii;
  j) participă la manifestări ştiinţifice în domeniul ariilor naturale protejate, propune şi promovează documentaţii ştiinţifice în vederea desemnării ca MAB-UNESCO, sit al Patrimoniului mondial şi sit RAMSAR a unor habitate naturale din fondul forestier naţional, unice sau extrem de rare în lume;
  k) participă la grupurile de lucru pentru elaborarea actelor normative în domeniul atribuirii în administrare/custodie a ariilor naturale protejate;
  l) asigură implementarea proiectelor şi programelor privind ariile naturale protejate luate în custodie;
  m) supraveghează modul de implementare a programelor şi proiectelor realizate de către administraţiile ariilor naturale protejate din subordine;
  n) supraveghează respectarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, elaborate de administratorii din subordine, şi coordonează elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, aflate în custodie;
  o) coordonează constituirea bazei de date pentru ariile naturale protejate, aflate în custodie sau a căror administrare o asigură numai prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, din subordine, şi asigură corelarea acesteia cu bazele de date ale autorităţii responsabile;
  p) propune promovarea de proiecte de conservare a naturii cu finanţare internă sau internaţională şi iniţiază acţiuni de cooperare cu arii naturale protejate din alte ţări;
  q) participă la implementarea politicilor guvernamentale în domeniul ariilor naturale protejate;
  r) cooperează cu unităţile interesate din ţară şi din străinătate la schimbul de informaţii în domeniul conservării şi ocrotirii naturii, în general, şi a pădurii, în special;
  s) participă la simpozioane, întâlniri tematice de lucru, conferinţe, manifestări tradiţionale din silvicultură şi activităţi similare din ţară şi din străinătate privind ocrotirea naturii, conştientizare publică şi relaţii cu comunităţile locale;
  t) analizează şi propune avizarea programelor anuale şi de perspectivă privind cercetarea ştiinţifică în domeniul ariilor naturale protejate şi conservării naturii şi a referatelor ştiinţifice din acest domeniu;
  u) verifică şi propune avizarea sau respingerea, după caz, a solicitărilor de ocupare definitivă sau temporară, respectiv de schimbare a categoriei de folosinţă forestieră a unor terenuri din ariile naturale protejate;
  v) analizează şi propune, spre avizare, Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române derogări de la prevederile amenajamentelor silvice din zona ariilor naturale protejate;
  D. în domeniul creşterii, exploatării şi ameliorării cabalinelor:
  a) organizează şi coordonează activităţi de reproducţie, creştere şi sanitare veterinare în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în secţiile proprii;
  b) stabileşte profilul secţiilor sale, pe termen scurt, mediu şi lung, menţinând rasele de importanţă ca depozite de gene;
  c) organizează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică direct sau în colaborare cu celelalte unităţi din domeniul cercetării zootehnice;
  d) coordonează mişcările de reproducători şi ale altor categorii de cabaline între secţii;
  e) ţine registrele genealogice pentru efectivele de cai de rasă din secţiile proprii şi sistematizează informaţiile privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducţie, activitatea de reproducţie şi mişcările reproducătorilor între herghelii;
  f) organizează baza materială pentru realizarea programelor economice, de cercetare şi sport pentru secţiile sale privind materialul de reproducţie, medicamentele, vaccinurile, precum şi a propunerilor de investiţii;
  g) participă la activitatea organismelor internaţionale din domeniu şi realizează operaţiunile de cooperare economică internaţională în domeniul său de activitate;
  h) organizează dresajul, antrenamentul şi testează cabalinele prin curse cu public, pe hipodromurile proprii şi pe alte hipodromuri din ţară şi din străinătate, organizează activităţi sportive şi efectuează investiţii pentru sportul hipic;
  i) cultivă, în cele mai bune condiţii, terenurile arabile, îmbunătăţeşte pajiştile, exploatează păşunile împădurite şi terenurile cu vegetaţie forestieră, în vederea obţinerii cantităţilor de furaje necesare secţiilor sale şi a altor produse destinate vânzării;
  j) stabileşte, în urma lucrărilor de clasare, destinaţia cabalinelor pe categorii, inclusiv transferul la alte unităţi şi subunităţi ale sale şi comercializarea pentru intern şi extern;
  k) organizează promovarea exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Romsilva, pe plan naţional şi internaţional, prin organizarea de competiţii sportive, târguri şi expoziţii şi prin participarea la acestea;
  l) are dreptul să închirieze cabaline, manejuri, hipodromuri, grajduri şi alte bunuri;
  E. în domeniul creşterii animalelor de blană:
  a) întocmeşte, supune aprobării şi aplică programele de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale de blană pe care le deţine, în conformitate cu principiile ştiinţifice;
  b) solicită finanţarea de la bugetul de stat a programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale de blană în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile şi urmăreşte respectarea destinaţiei sumelor alocate;
  c) propune necesarul de efective matcă care să fie prevăzut în programul de ameliorare;
  d) creşte şi întreţine tineretul de animale de blană şi efectuează bonitarea în vederea sacrificării sau trecerii la matcă;
  e) poate deveni membră a asociaţiilor profesionale care au ca obiectiv conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale;
  f) efectuează cercetări în genetica, nutriţia şi tehnologia de creştere pentru animale de blană;
  g) efectuează cercetări în domeniul prelucrării şi valorificării blănurilor;
  h) valorifică animale vii şi blănuri rezultate din producţia proprie;
  i) participă la expoziţii şi târguri de profil.


  Articolul 3

  Alte atribuţii şi competenţe ale Romsilva sunt:
  a) poate presta servicii, inclusiv de transport, şi poate executa lucrări pentru terţi, potrivit obiectului său de activitate;
  b) realizează operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse;
  c) desfăşoară activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea, precum şi activităţi de testări şi analize tehnice, în ţară şi în străinătate;
  d) stabileşte relaţii specifice domeniului său de activitate cu alte persoane juridice şi fizice, române sau străine;
  e) organizează şi desfăşoară acţiuni de silvoturism şi turism ecvestru;
  f) asigură servicii hoteliere, de cazare şi masă, pentru cetăţenii români şi străini, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune, în acţiunile de silvoturism şi turism ecvestru;
  g) închiriază, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul propriu;
  h) stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servicii din domeniul său de activitate;
  i) realizează, pentru Romsilva, politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, urmăreşte execuţia acestuia şi asigură repartizarea profitului conform destinaţiei aprobate;
  j) desfăşoară activităţi de promovare a imaginii Romsilva, de ziaristică şi publicitate, editează, tipăreşte şi difuzează lucrări ştiinţifice, tehnice şi de informare specifice domeniului său de activitate;
  k) are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere şi de a formula acţiuni în constatarea nulităţii absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Lit. k) a art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.


  Capitolul III Patrimoniul


  Articolul 4

  Romsilva are în administrare fondul forestier proprietate publică a statului, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice şi în cercetarea statistică "SILV 1", actualizat pe baza intrărilor şi cedărilor de terenuri legal efectuate, terenurile aferente activităţii de creştere şi ameliorare a cabalinelor şi animalelor de blană, evidenţiate în cercetarea statistică "AGR1", precum şi fondul funciar atribuit conform legii şi cabalinele proprietate publică a statului.


  Articolul 5

  (1) Romsilva posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Bunurile proprietate publică a statului, administrate de Romsilva, se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul acesteia şi au regimul prevăzut de lege.


  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională


  Articolul 6

  (1) Romsilva are o structură centrală de conducere, coordonare, îndrumare şi control, organizată pe departamente, direcţii, servicii, oficii, birouri şi alte compartimente organizatorice şi funcţionale; denumirea, numărul, organizarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului de administraţie.
  ----------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.
  (2) Unităţile şi subunităţile din structura Romsilva se organizează pe grade de mărime şi complexitate, în conformitate cu metodologia aprobată de consiliul de administraţie al acesteia.
  (3) Unităţile din structura Romsilva prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre sunt conduse de către un comitet director şi un director.
  (4) Unităţile din structura Romsilva prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre au şi un director economic, precum şi, după caz, un director tehnic şi un director comercial.
  (5) Unităţile Romsilva prevăzute la anexa nr. 3 la hotărâre funcţionează ca filiale cu personalitate juridică şi sunt conduse de un director numit de directorul general al Romsilva.
  ----------
  Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
  (6) Unităţile cu profil de cercetare-dezvoltare şi proiectare din structura Romsilva pot avea şi un director ştiinţific, respectiv un director tehnic responsabil cu activitatea de dezvoltare tehnologică şi proiectare de investiţii.
  (7) Componenţa, atribuţiile şi competenţele comitetului director al unităţilor din structura Romsilva se aprobă de Consiliul de administraţie al Romsilva.
  (8) Coordonarea tehnico-ştiinţifică a unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi a ariilor naturale protejate este exercitată de un consiliu ştiinţific numit potrivit prevederilor legale specifice.
  (9) Directorii unităţilor din structura Romsilva reprezintă interesele şi îndeplinesc atribuţiile acesteia pe raza teritorială în care sunt organizate aceste unităţi.
  (10) În structura organizatorică a unităţilor din cadrul Romsilva pot funcţiona următoarele subunităţi:
  a) ocoale silvice, secţii şi alte subunităţi pentru exploatarea pădurilor şi prelucrarea primară a lemnului, precum şi pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi căilor ferate forestiere;
  b) secţii, staţiuni, laboratoare de cercetare ştiinţifică, ateliere de dezvoltare tehnologică, ocoale silvice experimentale, baze experimentale;
  c) pepiniere silvice;
  d) crescătorii de vânat;
  e) păstrăvării;
  f) secţii de producţie pentru împletituri din nuiele de răchită şi centre pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea lemnului, a fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile din flora spontană, a plantelor medicinale şi a cărnii de vânat;
  g) magazine proprii de prezentare şi desfacere a produselor specifice obiectului său de activitate;
  h) herghelii şi depozite de armăsari, ferme de animale de blană, cluburi sportive, fabrici, ateliere, sucursale, cluburi hipice, baze hipice, centre de prezentare a cabalinelor, hipodromuri şi alte subunităţi fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate, care funcţionează ca puncte de lucru.
  (11) Înfiinţarea şi încetarea activităţii subunităţilor se fac la propunerea comitetelor directoare ale unităţilor din structura Romsilva, prin hotărâre a consiliului de administraţie al acesteia.
  (12) Gradarea unităţilor şi subunităţilor din structura Romsilva, precum şi dimensionarea numărului de personal se aprobă de consiliul de administraţie al acesteia.


  Capitolul V Structura de conducere


  Articolul 7

  Structura de conducere a Romsilva este constituită din:
  a) consiliul de administraţie;
  b) directorul general.


  Articolul 8

  (1) Consiliul de administraţie al Romsilva este numit, în condiţiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi are un număr de 7 membri.
  (2) Preşedintele consiliului de administraţie este unul dintre administratori şi este ales prin vot secret de către aceştia.
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi numit şi director general.
  ----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.


  Articolul 9

  Consiliul de administraţie al Romsilva îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea Romsilva, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.


  Articolul 10

  Consiliul de administraţie al Romsilva are următoarele atribuţii principale:
  a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
  b) aprobă structura organizatorică şi funcţională de la nivelul central al Romsilva, precum şi a unităţilor şi subunităţilor din cadrul acesteia;
  c) aprobă modalităţile juridice de organizare, funcţionare, coordonare şi îndrumare ale unităţilor şi subunităţilor din structura Romsilva;
  d) aprobă metodologia privind gradarea unităţilor şi subunităţilor din structura Romsilva, condiţiile minime pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor acestora şi dimensionarea numărului de personal;
  e) aprobă gradarea unităţilor şi subunităţilor din Romsilva, structura şi numărul de personal al acestora;
  f) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile din structura Romsilva;
  g) aprobă înfiinţarea sau, după caz, desfiinţarea subunităţilor şi a punctelor de lucru din structura Romsilva;
  h) analizează şi aprobă programele de activitate economică, de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este asigurată din sursele proprii ale Romsilva;
  i) stabileşte competenţele în domeniile tehnic, economicofinanciar, juridic şi de personal pentru unităţile din structura sa;
  j) hotărăşte asocierea Romsilva cu persoane fizice şi juridice, din ţară sau din străinătate, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate;
  k) hotărăşte înfiinţarea de asociaţii sau fundaţii;
  l) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobă situaţiile financiare;
  m) aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicită alocaţii şi subvenţii pentru investiţii şi alte activităţi specifice;
  n) hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează să fie realizate potrivit obiectului său de activitate şi care se finanţează din surse proprii şi din credite bancare, potrivit legii;
  o) stabileşte şi aprobă patrimoniul propriu şi/sau dat în folosinţa unităţilor din structura Romsilva;
  p) aprobă scoaterea la privatizare a activelor Romsilva, în condiţiile legii;
  q) stabileşte clauzele, încheie şi revocă contractul de mandat cu directorul general;
  r) mandatează reprezentanţii conducerii Romsilva la negocierea contractului colectiv de muncă.
  s) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Romsilva;
  ----------
  Lit. s) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.
  ş) verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;
  ----------
  Lit. ş) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.
  t) numeşte şi revocă directorul general, căruia îi deleagă atribuţiile conducerii executive, în condiţiile legii, şi stabileşte remuneraţia acestuia, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
  privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  ----------
  Lit. t) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.
  ţ) evaluează activitatea directorului general şi verifică execuţia contractului de mandat al acestuia;
  ----------
  Lit. ţ) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.
  u) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea Romsilva, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al directorului general potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
  , cu modificările şi completările ulterioare;
  ----------
  Lit. u) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.
  v) constituie comitetul de audit format din trei administratori neexecutivi.
  ----------
  Lit. v) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.


  Articolul 11

  Consiliul de administraţie al Romsilva se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, la convocarea preşedintelui acestuia, şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.


  Articolul 12

  (1) Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialişti din diferite domenii de activitate.
  (2) Activitatea membrilor consiliului de administraţie, precum şi a specialiştilor atraşi pentru soluţionarea unor probleme complexe este compensată material, în condiţiile legii.


  Articolul 13

  Consiliul de administraţie prezintă, potrivit reglementărilor în vigoare, autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la începutul fiecărui semestru, un raport asupra activităţii Romsilva desfăşurate în semestrul precedent. Totodată, la începutul fiecărui an, prezintă autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură programul de activitate al Romsilva, pe anul în curs.
  ----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ----------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.


  Articolul 15

  Atribuţiile principale ale directorului general sunt:
  a) asigură organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente a Romsilva;
  b) răspunde de ducerea la îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă managerială stabilite pentru Romsilva;
  c) selectează şi angajează direct, în condiţiile legii, personalul din structura centrală, directorii, directorii economici, contabilii şefi şi ceilalţi directori de la nivelul unităţilor Romsilva.
  ----------
  Lit. c) a art. 15 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.
  d) stabileşte măsuri pentru angajarea răspunderii disciplinare, patrimoniale, civile, penale sau contravenţionale a personalului din structurile Romsilva, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu;
  e) reprezintă şi angajează Romsilva prin semnătură, în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate, în limita competenţelor aprobate de consiliul de administraţie şi în condiţiile legii.


  Articolul 16

  Directorul general este ordonator de credite, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 17

  În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.


  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli. Activităţi financiare


  Articolul 18

  Romsilva asigură acoperirea cu venituri, din activitatea proprie, a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor şi amortizării investiţiilor, precum şi obţinerea de profit.


  Articolul 19

  (1) Romsilva întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţii financiare, în condiţiile legii.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare se supun spre aprobare consiliului de administraţie, potrivit legii.


  Articolul 20

  Romsilva constituie fonduri necesare realizării obiectului său de activitate.


  Articolul 21

  (1) Romsilva beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat, de finanţări din fonduri speciale extrabugetare, de finanţări externe şi poate contracta credite bancare, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Naţională, patrimoniu genetic naţional, precum şi cheltuielile pentru promovarea în categoria Herghelia Naţională a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
  (3) În îndeplinirea atribuţiilor de interes public de conservare a naturii, pentru efectuarea activităţilor prioritare de conservare a naturii, stabilite în baza strategiilor şi planurilor naţionale de acţiune pentru arii naturale protejate, administraţiile/custozii ariilor naturale protejate din structura Romsilva pot beneficia de finanţare din bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de arii naturale protejate.


  Articolul 22

  (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Romsilva se efectuează în conturi deschise la bănci, în limitele stabilite de Banca Naţională a României.
  (2) Pentru necesităţi curente Romsilva poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, în condiţiile legii, prin casieriile proprii.
  (3) Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin unităţile bancare.


  Articolul 23

  Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.


  Articolul 24

  Controlul intern al activităţii economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Romsilva, iar auditul extern de către auditori autorizaţi.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 25

  (1) Romsilva se poate asocia cu persoane juridice şi cu persoane fizice, române sau străine, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate.
  (2) Romsilva poate constitui asociaţii sau fundaţii, persoane juridice fără scop patrimonial, în condiţiile legii.


  Articolul 26

  Relaţiile cu alte terţe persoane, juridice şi fizice, se vor desfăşura pe baze contractuale, în condiţiile legii.


  Articolul 27

  Angajarea şi salarizarea personalului Romsilva se vor face în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă, încheiat conform legii, şi ale Statutului personalului silvic.


  Articolul 28

  Activele fixe corporale şi necorporale, care s-au procurat/realizat până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din fonduri publice, finanţări şi/sau cofinanţări în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale destinate administrării ariilor naturale protejate aflate în administrarea/ custodia Romsilva, vor fi inventariate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, introduse în domeniul public al statului şi date în administrarea unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la pct. 1-22 din anexa nr. 3 la hotărâre.
  ----------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 29

  Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile şi cu reglementările legale în domeniu.
  ------