ORDONANŢĂ nr. 70 din 29 august 2002 (*actualizată*)
privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
(actualizată până la data de 30 iunie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003; LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004; LEGEA nr. 279 din 23 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 78 din 19 august 2004; LEGEA nr. 471 din 4 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006; LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 16 iunie 2011; LEGEA nr. 39 din 19 martie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local, denumite în continuare unităţi sanitare publice, sunt parte integrantă a domeniului public al judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor şi se dau în administrarea unităţilor sanitare publice prin hotărâre a consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, în condiţiile legii. Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern sunt proprietate privată a statului şi sunt administrate de unităţile sanitare publice. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privată a statului şi sunt administrate de unităţile sanitare publice.
  (2) Schimbarea destinaţiei sau înstrăinarea bazei materiale a unităţilor sanitare publice se poate face în condiţiile legii şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bazei materiale a unităţilor sanitare publice, fără aprobarea Ministerului Sănătăţii, sunt nule. Nulitatea se constată de instanţa de judecată, la solicitarea Ministerului Sănătăţii. În cazul în care unităţile sanitare publice prevăzute la alin. (1), inclusiv cabinetele medicale, sunt concesionate sau scoase la licitaţie în vederea vânzării, medicii au dreptul de preemţiune.
  (3) Îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate în unităţile sanitare publice se exercită de către Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică, şi de direcţiile de sănătate publică, unităţi descentralizate care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local.
  (4) Ministerul Sănătăţii exercită controlul asupra activităţii unităţilor sanitare publice, precum şi asupra modului de aplicare de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.
  (5) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare sunt parte integrantă a domeniului public al judeţelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi se dau în administrarea unităţilor sanitare respective prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz. Consiliile judeţene, municipale sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti nu pot percepe taxe şi chirii asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare.
  -------------
  Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 471 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 78 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.


  Articolul 2

  (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul sănătăţii, are următoarele atribuţii:
  a) elaborează normativele de personal, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii;
  b) aprobă structura organizatorică a unităţilor sanitare publice cu personalitate juridică;
  c) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale unităţilor sanitare publice, potrivit reglementărilor legale în domeniu;
  d) asigură repartizarea şi redistribuirea echilibrată a medicilor în unităţile sanitare publice, pe baza comunicării de către autorităţile administraţiei publice locale a posturilor neocupate şi a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora în acest scop în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (2) Responsabilitatea şi atribuţia prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu avizul consiliilor judeţene sau al consiliilor locale, după caz.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.


  Articolul 3

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe direcţiile de sănătate publică au următoarele atribuţii:
  a) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice;
  b) aprobă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, statele de funcţii pentru unităţile sanitare publice cu personalitate juridică şi le încadrează în normativele de personal aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate;
  c) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale transmise de unităţile sanitare publice şi înaintează situaţiile centralizatoare Ministerului Sănătăţii;
  d) înaintează Ministerului Sănătăţii propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare publice, după caz, precum şi pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unităţi.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.


  Articolul 4

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
  a) asigură sumele necesare pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţilor sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale;
  b) avizează, în cel mult 10 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli, trimise de unităţile sanitare publice;
  c) avizează, în termen de 5 zile de la data primirii, statele de funcţii pentru unităţile sanitare publice.
  -------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.


  Articolul 5

  (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale pot înfiinţa, cu avizul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, unităţi de asistenţă medico-socială, prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice.
  (2) Unităţile de asistenţă medico-socială se organizează ca instituţii publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetele locale, în funcţie de subordonare.
  (3) Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-socială se constituie din:
  -------------
  Litera a) a alin. (3) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.
  b) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, aprobate în condiţiile legii prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
  c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri.
  (4) Finanţarea unor cheltuieli pentru repararea şi amenajarea clădirilor în care vor funcţiona unităţile de asistenţă medico-socială poate fi susţinută de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, iar alocarea sumelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (5) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora norme privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (6) Unităţile de asistenţă medico-socială înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum şi cele înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din oraşele care au mai puţin de 5.000 de locuitori trec în responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel.
  -------------
  Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de subpct. 1 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.
  (7) Pentru susţinerea cheltuielilor pe care le implică preluarea de către consiliile judeţene a centrelor medico-sociale care fac obiectul prezentei ordonanţe, la propunerea consiliilor judeţene şi a prefectului din judeţele respective, Ministerul Finanţelor Publice va promova până la data de 15 aprilie 2007 o hotărâre a Guvernului prin care se vor aloca fondurile necesare pentru anul 2007.
  -------------
  Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de subpct. 2 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.
  (8) Începând cu anul 2008, consiliile judeţene îşi vor realiza prevederi bugetare care să permită finanţarea necesară pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în centrele medico-sociale preluate.
  -------------
  Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de subpct. 2 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.


  Articolul 5^1

  Beneficiarii serviciilor acordate în unităţile de asistenţă medico-socială sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială.
  -------------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

  ------------
  Art. 5^1 a fost eliminat prin abrogarea art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003 de către art. II din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

  Articolul 5^2

  (1) Centrele de sănătate multifuncţionale se pot înfiinţa, în condiţiile legii, la propunerea autorităţilor care deţin managementul spitalicesc, ca unităţi fără personalitate juridică, în structura spitalelor judeţene, municipale sau orăşeneşti, pentru a asigura un pachet de servicii medicale adaptat nevoilor comunităţilor locale.
  (2) Centrele de sănătate multifuncţionale prevăzute la alin. (1) se pot înfiinţa şi prin reorganizarea unităţilor sanitare publice cu paturi existente, ulterior desfiinţării acestor unităţi prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa şi centre de sănătate multifuncţionale, ca unităţi sanitare cu personalitate juridică, prin act administrativ al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (4) Desfiinţarea centrelor de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (5) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (2) se preia de către spitalele judeţene, municipale sau spitalele orăşeneşti în structura cărora se înfiinţează centrele de sănătate multifuncţionale conform necesarului de resurse umane, în limita posturilor aprobate potrivit legii. Personalul care nu a fost preluat se redistribuie la alte unităţi sanitare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (6) Centrele de sănătate multifuncţionale cu sau fără personalitate juridică pot avea în structură:
  a) cabinete despecialitate;
  b) între 5 şi 20 de paturi de spitalizare de zi;
  c) laboratoare de analize medicale, de radiologie şi de imagistică medicală;
  d) alte structuri medicale fără paturi, de spitalizare continuă.
  (7) Structura organizatorică a spitalelor judeţene, municipale sau orăşeneşti, care includ şi centre de sănătate multifuncţionale reglementate de prezenta ordonanţă, se aprobă potrivit prevederilor art. 174 alin. (4) sau (5) din Legea nr. 95/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Structura organizatorică şi modificarea structurii centrelor de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii.
  (9) Centrul de sănătate multifuncţional este condus de un director, personal contractual, funcţie ocupată prin concurs sau examen şi salarizată în condiţiile legii.
  (10) Finanţarea centrelor de sănătate multifuncţională fără personalitate juridică se face în conformitate cu dispoziţiile cap. IV din titlul VII al Legii nr. 95/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (11) Finanţarea centrelor de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică se face în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi normele de aplicare a acestuia.
  (12) Autorităţile administraţiei publice locale asigură sumele necesare pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a centrelor de sănătate multifuncţionale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.
  (13) Pentru centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică autorităţile administraţiei publice locale asigură sumele necesare pentru cheltuielile prevăzute la alin. (12), la care se adaugă şi sume pentru dotări cu aparatură şi echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.
  (14) Centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică pot realiza venituri suplimentare din:
  a) donaţii şi sponsorizări;
  b) legate;
  c) coplata pentru unele servicii medicale;
  d) alte surse, conform legii.
  ---------
  Art. 5^2 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.


  Articolul 6

  (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe conducerea unităţilor sanitare publice are următoarele atribuţii:
  a) elaborează, în termen de 5 zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, statul de funcţii şi îl înaintează spre aprobare direcţiei de sănătate publică;
  b) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;
  c) elaborează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe care le înaintează spre avizare, după caz, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului şi direcţiei de sănătate publică, în vederea centralizării;
  d) urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri şi cheltuieli; elaborează şi aplică măsuri de utilizare eficientă a bazei materiale şi a fondurilor în vederea creşterii calităţii actului medical.
  (2) Conducerea unităţilor sanitare publice are obligaţia de a dimensiona, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, numărul de personal, în limita statului de funcţii şi a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate.
  -------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

  -------------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.
  -------------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

  Articolul 9

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2002.
  (2) Pe data prevăzută la alin. (1) orice dispoziţie contrară prezentei ordonanţe se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  p. Ministrul administraţiei publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 august 2002.
  Nr. 70.
  --------------