HOTĂRÂRE nr. 1.896 din 21 decembrie 2006
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul executiv şi de colegiul director.
  (2) Directorul executiv al Direcţiei generale este ajutat de cel puţin 2 directori executivi adjuncţi, dintre care unul coordonează activităţile din domeniul protecţiei persoanelor adulte, iar unul coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului.
  (3) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct au calitatea de funcţionar public."
  2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Funcţiile publice de director executiv şi director executiv adjunct se ocupă prin concurs, în condiţiile legii.
  (2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani şi să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în unul dintre următoarele domenii:
  a) psihologie;
  b) sociologie;
  c) asistenţă socială;
  d) ştiinţe umaniste;
  e) ştiinţe administrative;
  f) ştiinţe juridice;
  g) ştiinţe economice;
  h) medicină.
  (3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (2), candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata de minimum un an.
  (4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2), precum şi programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică.
  (5) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în funcţii pentru care s-au solicitat studii universitare.
  (6) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare.
  (7) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, cu modificările ulterioare, comisia de concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, fiind constituită din:
  a) secretarul unităţii administrativ-teritoriale;
  b) un reprezentant al consiliului judeţean sau, după caz, un reprezentant al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
  c) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului sau, după caz, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
  d) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dintre care cel puţin unul ocupă o funcţie publică echivalentă cu funcţia pentru care s-a organizat concurs.
  (8) În cadrul interviului, candidaţii au obligaţia de a prezenta şi de a susţine un referat cuprinzând analiza sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea sau, după caz, subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă, precum şi propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem."
  3. În tot cuprinsul anexei, sintagma "director general" se înlocuieşte cu sintagma "director executiv", sintagma "director adjunct" se înlocuieşte cu sintagma "director executiv adjunct", iar sintagma "directorul general sau, după caz, directorul executiv" se înlocuieşte cu sintagma "director executiv".


  Articolul II

  Directorii generali şi directorii generali adjuncţi care nu au statut de funcţionar public asigură conducerea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului până la ocuparea posturilor de director executiv, respectiv director executiv adjunct, prin concurs, în condiţiile legii.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, solidarităţii
  sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Autoritatea Naţională pentru
  Protecţia Drepturilor Copilului,
  Bogdan Adrian Panait,
  secretar de stat
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  a Funcţionarilor Publici,
  Jozsef Birtalan
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 1.896.
  --------