NORME PROCEDURALE din 29 martie 2022privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 39 din 29 martie probate prin 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 310 din 30 martie 2022.


  Articolul 1
  (1) Aprobarea inițierii procedurii de ocupare a posturilor vacante, fără concurs, se realizează de către ministrul afacerilor interne, la propunerea șefilor unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, a inspectorului general/similar, pentru posturile vacante din cadrul inspectoratului general/similar și unitățile subordonate acestuia.(2) Formularea propunerii de aprobare a ocupării posturilor vacante fără concurs se realizează în baza unei analize care va avea în vedere identificarea posturilor circumscrise prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.


  Articolul 2

  Ocuparea posturilor vacante se realizează cu persoane care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișele posturilor, condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi încadrate posturile vacante.


  Articolul 3
  (1) Pentru ocuparea posturilor vacante, procedura se desfășoară de către unitățile organizatoare, astfel:
  a) la nivelul unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne;
  b) la nivelul inspectoratelor generale/similare.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), inspectoratele generale/similare pot dispune desfășurarea procedurii de ocupare, centralizat, în locații stabilite, la care persoanele interesate sunt arondate în funcție de domiciliu/reședință, indiferent de postul vizat.


  Articolul 4
  (1) Anunțul se postează, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților organizatoare, pe paginile de internet ale acestora și, după caz, ale unităților în care sunt prevăzute posturile ori, dacă acestea nu există ori nu sunt operaționale, în presa scrisă. (2) Anunțul prevăzut la alin. (1) conține:
  a) denumirea posturilor pentru care se organizează procedura de ocupare;
  b) cerințele de ocupare stabilite în fișele posturilor, precum și condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi încadrate posturile vacante;
  c) actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare, data-limită până la care se pot depune acestea;
  d) graficul și locul desfășurării procedurii;
  e) alte informații apreciate ca fiind necesare.
  (3) În anunț se precizează faptul că dosarul se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind trimise la adresa de e-mail indicată în cuprinsul acestuia.


  Articolul 5

  În vederea ocupării posturilor vacante, persoanele interesate:
  a) depun un dosar al cărui conținut este stabilit de legislația specifică incidentă categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi ocupate posturile vacante și care se aplică în mod corespunzător;
  b) susțin procedurile specifice de recrutare aplicabile categoriei de personal respective și care se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 6
  (1) În vederea fundamentării deciziei privind încadrarea posturilor se constituie o comisie formată dintr-un număr impar de membri, desemnată de către:
  a) ministrul afacerilor interne, în situația prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a);
  b) inspectorul general/similar, în situația prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b).
  (2) În comisiile prevăzute la alin. (1) nu pot fi desemnați șefii unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne sau inspectorii generali/similari.


  Articolul 7
  (1) Comisiile prevăzute la art. 6 au următoarele atribuții:
  a) verifică îndeplinirea cerințelor de ocupare stabilite în fișele posturilor, precum și a condițiilor legale și criteriilor specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate;
  b) realizează un interviu sau/și aplică un test scris, iar dacă apreciază ca necesar, pot dispune și susținerea unor evaluări cu relevanță directă pentru performanța pe post, cum ar fi, spre exemplu, evaluarea practică și/sau a competențelor lingvistice, după caz, potrivit unei tematici și a unei bibliografii stabilite, sau/și a performanței fizice;
  c) semnează procesul-verbal care conține concluziile procedurii parcurse și îl prezintă șefului unității aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne/inspectorului general/similar în vederea luării deciziei cu privire la persoanele care vor ocupa posturile.
  (2) Documentele întocmite cu ocazia desfășurării procedurii se constituie într-un dosar al cărui conținut este stabilit de legislația specifică incidentă categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi ocupate posturile vacante și care se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 8
  (1) Deciziile șefilor unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, ale inspectorilor generali/similari cu privire la încadrare se fundamentează pe concluziile prezentate de către comisie, indiferent de numărul persoanelor înscrise pentru același post și de rezultatele obținute după parcurgerea verificărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b).(2) Persoanele care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișele posturilor, condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi încadrate posturile vacante, și care au fost identificate, prin decizie, se încadrează prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.


  Articolul 9

  Pentru activitățile similare celor prevăzute de actele normative specifice domeniului de activitate, desfășurate în procedura de ocupare organizată în condițiile prezentelor norme procedurale, aspectele procedurale reglementate de acestea se aplică în mod corespunzător.

  -----