ORDIN nr. 705 din 29 mai 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 29 mai 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.177/29.05.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 31, alineatele (12) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(12) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienților transplantați, cu excepția tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic, pentru tratamentul pacienților cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi, neuropatie optică ereditară Leber și limfangioleiomiomatoză), se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.(13) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluși în Programul național de oncologie, precum și bolnavilor cu unele boli rare incluși în Programul național de tratament pentru boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare; achiziționarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care în cazul medicamentelor nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.2. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-mai an 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2020

  -mii lei-

  Denumire program de sănătate

  Credite de angajament pentru anul 2020

  Credite bugetare pentru anul 2020

  Programul național de oncologie, din care:

  2.512.810,00

  2.512.810,00

  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*

  1.998.724,00

  1.998.724,00

  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

  41.766,00

  41.766,00

  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

  550,00

  550,00

  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți

  3.455,00

  3.455,00

  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)

  468.219,00

  468.219,00

  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

  96,00

  96,00

  Programul național de diabet zaharat

  1.648.762,00

  1.648.762,00

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  51.821,00

  51.821,00

  Programul național de tratament pentru boli rare*)

  294.357,00

  294.357,00

  Programul național de tratament al bolilor neurologice*)

  159.928,00

  159.928,00

  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  169.741,00

  169.741,00

  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

  28.973,00

  28.973,00

  Programul național de boli endocrine

  2.219,00

  2.219,00

  Programul național de ortopedie

  107.304,00

  107.304,00

  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

  822,00

  822,00

  Programul național de boli cardiovasculare

  191.463,00

  191.463,00

  Programul național de sănătate mintală

  1.945,00

  1.945,00

  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

  22.351,00

  22.351,00

  Subprogramul de radiologie intervențională

  15.880,00

  15.880,00

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

  5.074,00

  5.074,00

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

  322,00

  322,00

  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

  1.075,00

  1.075,00

  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  1.131.898,00

  1.131.898,00

  Total

  6.324.394,00

  6.324.394,00

  Cost volum

  977.230,00

  977.230,00

  Total general

  7.301.624,00

  7.301.624,00

  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Activități“, la punctul 1), după litera q) se introduc două noi litere, literele r) și) s), cu următorul cuprins:
  r) mucopolizaharidoză tip IV A (sindromul Morquio);
  s) boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc.
  4. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Activități“, la punctul 2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) limfangioleiomiomatoză;
  5. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Activități“, după punctul 25) se introduc trei noi puncte, punctele 26)-28), cu următorul cuprins:26) mucopolizaharidoză tip IVA - bolnavi de orice vârstă cu diagnostic confirmat de mucopolizaharidoză tip IVA (sindromul Morquio);27) boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc:
  a) bolnavi adulți cu boala Crohn luminală nonactivă/ușor activă, cu fistule perianale complexe atunci când fistulele prezintă un răspuns inadecvat la cel puțin un tratament convențional sau biologic;
  b) bolnavi cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată cu manifestări nonneurologice;
  c) bolnavi cu deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1);
  28) limfangioleiomiomatoză - bolnavi cu limfangioleiomio-matoză sporadică, cu boală pulmonară moderată sau funcție pulmonară în declin;
  6. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „Indicatori fizici“, după litera z) se introduc cinci noi litere, literele aa)-ae), cu următorul cuprins:
  aa) număr de bolnavi mucopolizaharidoză tip IV A (sindromul Morquio)/an: 2;
  ab) număr bolnavi cu boala Crohn luminală nonactivă/ușor activă, cu fistule perianale complexe/an: 40;
  ac) număr bolnavi cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată cu manifestări nonneurologice/an: 250;
  ad) număr bolnavi cu deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1)/an: 40;
  ae) număr bolnavi cu limfangioleiomiomatoză/an: 20;
  7. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, după litera z) se introduc cinci noi litere, literele aa)-ae), cu următorul cuprins:
  aa) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip IV A (sindromul Morquio)/an: 5.588.040,64 lei;
  ab) cost mediu/bolnav cu boala Crohn luminală nonactivă/ușor activă, cu fistule perianale complexe/an: 788.773,44 lei;
  ac) cost mediu/bolnav cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată cu manifestări nonneurologice/an: 304.788,93 lei;
  ad) cost mediu/bolnav cu deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1)/an: 2.690.214,28 lei;
  ae) cost mediu/bolnav cu limfangioleiomiomatoză/an: 6.540,80 lei;
  8. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 8), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
  s) Spitalul Municipal Turnu Măgurele;
  9. Anexa nr. 13 G.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.10. La anexa nr. 13, după anexa nr. 13 G.5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13 G.6, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan

  București, 29 mai 2020.
  Nr. 705.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 13 G.1 la normele tehnice)
  CHESTIONAR DE EVALUARE
  pentru includerea în Programul național de tratament pentru boli rare -
  tratament medicamentos pentru boala Fabry, boala Pompe, tirozinemia,
  mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler), mucopolizaharidoză tip II
  (sindromul Hunter), afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficiență
  primară, mucopolizaharidoză tip IVA (sindromul Morquio), boala Castelman

  Județul .........................
  Localitatea .........................
  Unitatea sanitară .........................
  Adresă ....................................................................................
  Telefon ..............................
  Fax ...............................
  E-mail .......................................
  Manager*:Nume .............................................. prenume ..............................................
  Adresă .................................................................................................................
  Telefon ............................................, fax ..........................................................
  E-mail ...............................................................................................................
  Medic coordonator:Nume ................................................... prenume ...........................................
  Adresă .............................................................................................................
  Telefon ................................................, fax ......................................................
  E-mail ................................................................................................................
  Director medical:Nume ................................................... prenume ............................................
  Adresă ................................................................................................................
  Telefon ................................................, fax ......................................................
  E-mail .............................................................................................................

  * Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

  Capitolul 1 Relație contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate


  DANU
  1.Unitate sanitară cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești  Capitolul 2 Criterii privind structura organizatorică


  DANU
  IUnitate sanitară cu paturi din zona de reședință a bolnavilor care are în structura organizatorică:


  - secție/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești în patologia care face obiectul de activitate al programului


  - farmacie cu circuit închis  Capitolul 3 Criterii privind structura de personal


  DANU
  1.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești în patologia care face obiectul de activitate al programului conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)

  2.Încadrarea cu farmaciști și asistenți medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. farmaciștilor și al asistenților medicali de farmacie ...)  Capitolul 4 Corespondența dintre secțiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești și medicii de specialitate prescriptori pentru patologia care face obiectul de activitate al programului
  Denumirea programuluiPatologia care face obiectul de activitateSecția/Compartimentul în cadrul căreia/căruia se acordă servicii medicale spitaliceștiMedici de specialitate prescriptori
  Programul național de tratament pentru boli rareBoala Fabry
  Pediatrie
  Cardiologie
  Genetică medicală
  Neurologie
  Nefrologie

  Pediatrie
  Cardiologie
  Genetică medicală
  Neurologie
  Nefrologie
  Boala Pompe
  Pediatrie
  Genetică medicală
  Medicină internă
  Neurologie

  Pediatrie
  Genetică medicală
  Medicină internă Neurologie
  Tirozinemie
  Pediatrie
  Medicină internă

  Pediatrie
  Medicină internă
  Mucopolizaharidoză tip II
  Pediatrie
  Medicină internă

  Pediatrie
  Medicină internă
  Mucopolizaharidoză tip I
  Pediatrie
  Medicină internă

  Pediatrie
  Medicină internă
  Afibrinogenemie congenitală
  Pediatrie
  Medicină internă
  Hematologie

  Pediatrie
  Medicină internă
  Hematologie
  Sindrom de imunodeficiență primară
  Imunologie clinică și alergologie
  Imunologie clinică și alergologie copii
  Pediatrie
  Medicină internă

  Alergologie și imunologie clinică
  Pediatrie
  Medicină internă
  Mucopolizaharidoză tip IVA
  Pediatrie
  Medicină internă
  Reumatologie
  Neurologie
  Genetică medicală

  Pediatrie
  Medicină internă
  Reumatologie
  Neurologie
  Genetică medicală
  Boala CastelmanHematologie (sau, după caz, oncologie medicală)Hematologie (sau, după caz oncologie medicală)

  Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
  Semnătura
  Manager
  Semnătura
  Medic coordonator
  Semnătura
  Director medical


  Capitolul 5

  CAS .....................
  Unitatea sanitarăAvizatNeavizat
  ……………………………………


  Semnătura
  Președinte director general
  Semnătura
  Director relații contractuale
  Semnătura
  Medic-șef


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 13 G.6 la normele tehnice)
  CHESTIONAR DE EVALUARE
  pentru includerea în Programul național de tratament pentru boli rare -
  medicamente incluse condiționat utilizate in tratamentul spitalicesc

  Județul .........................
  Localitatea .........................
  Unitatea sanitară .........................
  Adresă ....................................................................................
  Telefon .........................
  Fax .........................
  E-mail .........................
  Manager*:Nume .............................................. prenume ..............................................
  Adresă .................................................................................................................
  Telefon ............................................., fax ..........................................................
  E-mail ...............................................................................................................
  Medic coordonator:Nume ................................................... prenume ...........................................
  Adresă .............................................................................................................
  Telefon ................................................., fax ......................................................
  E-mail ................................................................................................................
  Director medical:Nume ................................................... prenume ............................................
  Adresă ................................................................................................................
  Telefon ................................................., fax ......................................................
  E-mail .............................................................................................................

  * Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

  Capitolul 1 Relație contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate


  DANU
  1.Unitate sanitară cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești  Capitolul 2 Criterii privind structura organizatorică2.1. Pentru DCI Velmanaza alfa


  DANU
  IUnitate sanitară cu paturi din zona de reședință a bolnavilor care are în structura organizatorică:


  - secție/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești în patologia care face obiectul de activitate al programului


  - farmacie cu circuit închis

  2.2. Pentru DCI Darvastrocel


  DANU
  IUnitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică:


  - secție/compartiment de chirurgie


  - secție/compartiment de gastroenterologie


  - secție sau compartiment de terapie intensivă organizat conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.500/2009, cu modificările și completările ulterioare


  - bloc operator


  - farmacie cu circuit închis

  2.3. Pentru DCI Cerliponasum alfa


  DANU
  IUnitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică:


  - secție clinică de neurologie pediatrică care a fost recunoscută centru de expertiză de boli rare neurologice pediatrice de către Ministerul Sănătății


  - secție/compartiment de neurochirurgie sau contract cu o unitate sanitară ce include secție sau compartiment de neurochirurgie


  - laborator de analize medicale propriu sau contract cu o unitate sanitară pentru asigurarea acestui serviciu


  - farmacie cu circuit închis  Capitolul 3 Criterii privind structura de personal3.1. Pentru DCI Velmanaza alfa


  DANU
  1.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești în patologia care face obiectul de activitate al programului conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)

  2.Încadrarea cu farmaciști și asistenți medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. farmaciștilor și al asistenților medicali de farmacie ...)

  3.2. Pentru DCI Darvastrocel


  DANU
  1.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției/compartimentului de chirurgie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)

  2.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției/compartimentului de gastroenterologie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească. aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)

  3.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției/compartimentului de ATI conform Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.500/2009, cu modificările și completările ulterioare (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)

  4.Încadrarea cu farmaciști și asistenți medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. farmaciștilor și al asistenților medicali de farmacie ...)

  5.Echipa multidisciplinară (chirurg, gastroenterolog, anestezist și farmacist) face dovada participării la programul implementat și susținut de deținătorul autorizației de punere pe piață, de informare și instruire a personalului medical specializat cu privire la tratamentul cu darvastrocel, în vederea pregătirii adecvate a pacientului și a administrării corecte intraoperator

  3.3. Pentru DCI Cerliponasum alfa


  DANU
  1.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției clinice de neurologie pediatrică conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)

  2.Încadrarea cu farmaciști și asistenți medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (precizați nr. farmaciștilor și al asistenților medicali de farmacie ...)

  3.Medicul neurolog pediatru face dovada (certificat de participare) participării la un modul de instruire teoretică și practică implementat și susținut de deținătorul autorizației de punere pe piață, pentru administrarea corectă intracerebroventriculară a tratamentului cu cerliponasum alfa.  Capitolul 4 Corespondența dintre secțiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești și medicii de specialitate prescriptori pentru patologia care face obiectul de activitate al programului
  Denumirea programuluiDCI/Patologia care face obiectul de activitateSecția/Compartimentul în cadrul căreia/căruia se acordă servicii medicale spitaliceștiMedici de specialitate prescriptori
  Programul național de tratament pentru boli rareVelmanaze alfa/ alfa-manozidoza
  Pediatrie
  Genetică medicală
  ORL
  Neurologie
  Neurologie pediatrică
  Gastroenterologie
  Medicină internă

  Pediatrie
  Genetică medicală
  ORL
  Neurologie
  Neurologie pediatrică
  Gastroenterologie
  Medicină internă
  Darvastrocel/fistule perianale complexe la pacienții adulți cu boala Crohn luminală nonactivă/ușor activă
  Gastroenterologie
  Chirurgie
  Gastroenterologie (în calitate de coordonator al echipei multidisciplinare)
  Cerliponasum alfa/deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1)Neurologie pediatricăNeurologie pediatrică

  Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
  Semnătura
  Manager
  Semnătura
  Medic coordonator
  Semnătura
  Director medical


  Capitolul 5

  CAS ..........................
  Unitatea sanitarăAVIZATNEAVIZAT
  ....................................................


  Semnătura
  Președinte director general
  Semnătura
  Director relații contractuale
  Semnătura
  Medic-șef

  -----