HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*)
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
(actualizată până la data de 27 mai 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 104 din 17 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Electronic Naţional, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum şi stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în acest sistem.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.


  Articolul 2

  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional.
  (2) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale are obligaţia de a realiza, până la data de 31 decembrie 2009, registrul electronic al instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice din România.
  (3) Orice modificare survenită asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului instituţiei sau autorităţii administraţiei publice va fi comunicată în termen de 3 zile Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale în scopul actualizării registrului electronic prevăzut la alin. (2).
  (4) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice nou-înfiinţate au obligaţia de a solicita înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional în termen de 30 de zile de la data înfiinţării.
  (5) Neînregistrarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr. 1 în Sistemul Electronic Naţional, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.


  Articolul 3

  (1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării, autorităţile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice şi juridice autorizate. În acest termen autorităţile publice vor pregăti proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor şi vor realiza interfaţa cu Sistemul Electronic Naţional.
  (2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Naţional, toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr. 1 au obligaţia:
  ------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.
  a) să publice pe site-urile proprii toate formularele utilizate în relaţia cu persoanele fizice şi persoanele juridice într-un format care să permită folosirea acestora în versiune printabilă;
  ------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.
  b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice şi juridice, în format hârtie, obţinute prin tipărirea şi completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic Naţional.
  (3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional care depun la autorităţile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării, să utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicaţie cu administraţia publică.
  (3^1) Serviciile publice prevăzute în anexa nr. 2 pot fi utilizate, în baza deţinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de servicii de certificare, potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, de către toţi contribuabilii la nivel naţional şi reprezintă singura modalitate legală de transmitere în format electronic a declaraţiilor prevăzute în anexa nr. 2*).
  ------------
  Alin. (3^1) al art. 3 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 104 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 martie 2010.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 104 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 martie 2010, certificatele electronice emise de către operatorul sistemului pot fi utilizate de contribuabilii la nivel naţional pentru transmiterea în format electronic a declaraţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare, până la expirarea validităţii lor.
  (3^2) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 au obligaţia de a accepta declaraţiile depuse de către orice contribuabil prin Sistemul Electronic Naţional, ca singură modalitate legală de transmitere în format electronic a acestora.
  ------------
  Alin. (3^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.
  (4) Neelaborarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice de proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri în termenul prevăzut la alin. (1), precum şi nerealizarea interfeţei cu Sistemul Electronic Naţional constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  ------------
  Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.
  (5) Nerespectarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  ------------
  Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.
  (6) Nerespectarea de către un funcţionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.
  ------------
  Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.

  ------------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.

  Articolul 5

  (1) Persoanele fizice se pot înregistra în Sistemul Electronic Naţional pe baza documentelor care atesta identitatea şi domiciliul persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003.
  (2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzată, iar dacă a fost deja acordata, este suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana fizică, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.


  Articolul 6

  (1) Persoanele juridice care solicita înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, altele decât autorităţile administraţiei publice, prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligaţia să prezinte următoarele documente:
  a) certificat de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul comercianţilor;
  b) documentul care atesta autorizarea funcţionării şi certificatul de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;
  c) împuternicirea data reprezentantului desemnat să efectueze formalităţile de înregistrare, semnată şi ştampilată;
  d) abrogată;
  ------------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.
  (2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzată, iar dacă a fost deja acordata, este suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana juridică, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.
  (3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic Naţional are obligaţia să comunice operatorilor Sistemului Electronic Naţional, în termen de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin. (1).
  (4) Necomunicarea de către utilizatorii înregistraţi a modificărilor datelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  ------------
  Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.


  Articolul 6^1

  (1) Toate paginile de Internet ale instituţiilor publice, prin care informaţiile şi serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de câte ori este necesar, data ultimei actualizări fiind afişată pentru fiecare pagina.
  (2) Nerespectarea de către o instituţie sau o autoritate a administraţiei publice a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.
  ------------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 7

  Abrogat.
  ------------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.


  Articolul 7^1

  Neacceptarea efectuării plăţilor prin intermediul mijloacelor electronice, de către un funcţionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în cadrul unei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice, care are pus în funcţiune un sistem de încasare prin plată electronică a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume colectate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.
  ------------
  Art. 7^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.


  Articolul 7^2

  (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, acesta din urmă putând delega atribuţiile prevăzute personalului Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale.
  ------------
  Alin. (1) al art. 7^2 a fost modificat de art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007.
  (2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările ulterioare.
  ------------
  Art. 7^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ S.A.:
  Reproducem mai jos art. II din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004:
  "ART. II
  (1) În scopul standardizării transmiterii informaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor întocmi şi vor transmite tuturor autorităţilor publice centrale şi locale un formular standard de raportare cu privire la:
  a) pagina de Internet prin care fiecare dintre aceste instituţii oferă informaţii şi servicii publice prin intermediul mijloacelor electronice;
  b) sistemele informatice existente în cadrul acestora şi serviciile publice astfel oferite, precum şi categoriile de utilizatori cărora li se adresează.
  (2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale, formularul prevăzut la alin. (1) va fi transmis prin intermediul prefecturilor.
  (3) În termen de 60 de zile de la comunicarea formularului standard de raportare prevăzut la alin. (1), instituţiile publice au obligaţia de a transmite informaţiile solicitate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
  (4) Nerespectarea de către instituţiile publice a prevederilor alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.
  (5) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (4) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anume împuternicit pentru aceasta.
  (6) Prevederile prezentului articol, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Armeanu Cezar Manole,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 septembrie 2003.
  Nr. 1.085.


  Anexa 1


  Anexa 1

  LISTA
  instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia
  de a utiliza procedura electronică pentru furnizarea serviciilor şi
  informaţiilor publice
  a) Parlamentul României;
  b) Administraţia Prezidenţială;
  c) Secretariatul General al Guvernului;
  d) ministerele şi instituţiile subordonate acestora;
  e) serviciile publice deconcentrate ale ministerelor;
  f) agenţiile naţionale şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
  g) alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, indiferent de modul de finanţare a acestora;
  h) instituţiile prefectului;
  i) consiliile judeţene;
  j) consiliile locale municipale;
  k) Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  l) consiliile locale orăşeneşti;
  m) consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  n) consiliile locale comunale;
  o) instituţii subordonate ale consiliilor locale cu sau fără personalitate juridică;
  p) alte instituţii ale administraţiei publice locale, indiferent de modul de finanţare a acestora.
  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2


  Anexa 2

  LISTA
  serviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediul
  Sistemului Electronic Naţional
  ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │
  │crt.│Serviciul public furnizat │ Autoritatea publică │
  │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │1. │Declaraţie privind obligaţiile de plată│Casa Naţională de Pensii şi Alte │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale │Drepturi de Asigurări Sociale │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │2. │Declaraţie privind evidenţa nominală a │Agenţia Naţională pentru Ocuparea│
  │ │asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată│Forţei de Muncă │
  │ │către bugetul asigurărilor pentru şomaj│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │3. │Declaraţie privind contribuţia de │Casa Naţională de Asigurări de │
  │ │asigurări sociale de sănătate │Sănătate │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │4. │Declaraţie privind obligaţiile de plată│(100) Ministerul Finanţelor │
  │ │la bugetul de stat │Publice │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │5. │Declaraţie privind impozitul pe profit │Ministerul Finanţelor Publice │
  │ │(101) │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │6. │Decont privind taxa pe valoarea │Ministerul Finanţelor Publice │
  │ │adăugată (300) │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │7. │Declaraţie privind obligaţiile de plată│Ministerul Finanţelor Publice │
  │ │la bugetele asigurărilor sociale şi │ │
  │ │fondurilor speciale (102) │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │8. │Declaraţie privind accizele (103) │Ministerul Finanţelor Publice │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │9. │Declaraţie recapitulativă privind │Ministerul Finanţelor Publice │
  │ │livrările/achiziţiile intracomunitare │ │
  │ │de bunuri (390) │ │
  └────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

  ------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.

  ------------
  Anexa 3 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.
  -----------