NORME METODOLOGICE din 4 mai 2021privind implementarea Protocoalelor terapeutice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 bis din 6 mai 2021 Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 564/499/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 474 din 6 mai 2021.


  Articolul 1
  (1) La solicitarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și/sau a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru medicamentele (DCI) noi, cu decizii de includere necondiționată în Lista sau decizii de includere condiționată în Lista pentru care sau încheiat contracte cost volum/cost volum rezultat, notate cu (**), (**)^1, (**)^1β și (**)^1Ω în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate prevăzuta în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lista, precum și pentru medicamentele deja incluse în Lista pentru care au fost emise de ANMDMR decizii de notare a unei DCI compensate cu (**), (**)^1, (**)^2, Ministerul Sănătății prin direcția de specialitate, solicită Comisiilor de specialitate elaborarea protocolul terapeutic specific pe DCI sau după caz, pe afecțiune/grup de afecțiuni.(2) La elaborarea protocolului terapeutic se vor avea în vedere, dar fără a se limita la acestea, raportul de evaluare a tehnologiilor medicale care a stat la baza emiterii deciziilor de includere necondiționată/conditionată în Lista sau după caz, a deciziilor de notare a unei DCI compensate cu (**), (**)^1, (**)^2 , subgrupurile populaționale sau condițiile specifice în care s-a încheiat contractul cost - volum/cost volum rezultat, rezumatul caracterisiticilor produsului (RCP), studiile clinice, ghiduri și protocoale de practică medicală valabile la nivel național, protocoalele internaționale în domeniu.


  Articolul 2

  Comisiile de specialitate pot iniția, din oficiu, la solicitarea autorităților prevăzute la art. 1 alin. (1) sau la solicitarea deținătorului autorizației de punere pe piață/reprezentantului legal al acestuia în România , modificarea sau completarea unui protocol terapeutic pentru care:
  a) ANMDMR a emis decizie de includere necondiționată în Lista sau decizie de includere condiționată pentru care s-a renegociat contractul cost volum/cost volum rezultat în baza căruia medicamentul a fost inclus în Lista, pentru o nouă patologie/boală pentru care medicamentul cu o DCI compensată, inclusă în Listă în baza evaluării tehnologiilor medicale, a demonstrat eficacitate și siguranță și care este inclusă în rezumatul caracteristicilor produsului revizuit de Agenția Europeană a Medicamentului sau ANMDMR;
  b) ANMDMR a emis o decizie de adăugare pentru includerea în cadrul aceleași indicații a unei alte concentrații, a altei forme farmaceutice, a unui segment populațional nou, modificare a liniei de tratament, includerea unei noi linii de tratament pentru medicamentul cu o DCI compensată, inclusă în Listă în baza evaluării tehnologiilor medicale;
  c) Au intervenit modificări și completări în RCP produs;
  d) Au intervenit modificări și completări în ghiduri și protocoale de practică medicală valabile la nivel național sau protocoalele internationale în domeniu.
  e) Alte situații identificate de comisiile de specialitate.


  Articolul 3

  În situația în care două sau mai multe medicamente incluse în Lista au adresabilitate pe aceeași indicație/subgrup populațional precum și în situația în care, într-o grupă de boală prevazută în sublista C secțiunea C1 sau în cadrul unui program național de sănătate prevăzut în sublista C sectiunea C2 din anexa la Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările ulterioare, există două sau mai multe medicamente cu adresabilitate pe aceeasi indicație/subgrup populațional, comisiile de specialitate pot elabora protocoale terapeutice pe afecțiune/grup de afecțiuni.


  Articolul 4
  (1) Elaborarea, modificarea sau completarea protocoalelor terapeutice se realizeaza de Comisiile de specialitate în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării.(2) Protocoalele terapeutice prevăzute la alin. (1) asumate de majoritatea membrilor comisiei de specialitate și avizate de președintele comisiei se înaintează , prin direcția de specialitate a Ministerului Sănătății, ANMDMR în vederea analizării critice și avizării, conform prevederilor legale în vigoare.(3) În procesul de elaborare a protocoalelor terapeutice, membrii comisiilor de specialitate pot comunica instituțional prin mijloace de comunicare electronica și pot utiliza platforma informatică dedicată, realizată de Ministerul Sănătății.


  Articolul 5

  Protocolul terapeutic va avea în vedere descrierea următoarelor elemente obligatorii:I. Indicația terapeuticăII. Criterii pentru includerea unui pacient în tratament1. Criterii de includere în tratament2. Criterii de excludereIII. Tratament ( va descrie, dar fara a se limita la acestea: doze, mod de administrare, perioada de tratament, ajustare doze, etc)IV. ContraindicatiiV. Atenționări și precauții speciale pentru utilizareVI. Monitorizarea tratamentului/criterii de evaluare a eficacitatii terapeuticeVII. Criterii pentru întreruperea tratamentuluiVIII. Prescriptori:

  -----