LEGE nr. 33 din 31 martie 2020pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea concediului paternal nr. 210/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 31 decembrie 1999, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază și polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în activitate.(1^2) Persoanele care beneficiază de concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare în condițiile alin. (1) sau (1^1) pot cumula acest drept cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte.2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru personalul prevăzut la alin. (1^1), drepturile salariale cuvenite pe perioada concediului paternal se stabilesc potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal.3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Personalul prevăzut la art. 2 alin. (1^1) beneficiază, pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1), de drepturile salariale reglementate pentru aceste situații de dispozițiile legale privind salarizarea acestor categorii de personal.


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (7) al articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul III

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va actualiza în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN

  București, 31 martie 2020.
  Nr. 33.
  -----