HOTĂRÎRE Nr. 525 din 27 iunie 1996
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16 iulie 1996  În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul general de urbanism cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Consiliile locale vor elabora şi vor aproba, conform legii în termen de 18 luni, planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism ale localităţilor.
  (2) În situaţia în care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, localitatea deţine planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism, elaborate şi aprobate conform legii, consiliul local va urmări actualizarea acestora în conformitate cu Regulamentul general de urbanism, în termen de 12 luni.
  (3) Consiliile locale vor prevedea în bugetele locale fondurile necesare elaborării sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, după caz.


  Articolul 3

  Controlul de stat în aplicarea Regulamentului general de urbanism se efectuează de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, conform prevederilor legale.


  Articolul 4

  Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va aproba, prin ordin al ministrului, în termen de doua luni, un ghid cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale.


  Articolul 5

  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca


  Anexa 1
  REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM

  Capitolul 1 Principii generale


  Articolul 1

  Rolul Regulamentului general de urbanism
  (1) Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi a regulamentelor locale de urbanism.
  (2) Regulamentul general de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora.
  (3) Planurile de amenajare a teritoriului sau, după caz, planurile urbanistice şi regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor.


  Articolul 2

  Domeniul de aplicare
  (1) Regulamentul general de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cît şi în extravilan.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările cu caracter militar şi special, care se autorizeaza şi se executa în condiţiile stabilite de lege.


  Capitolul 2 Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor


  Secţiunea I Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit


  Articolul 3

  Terenuri agricole din extravilan
  (1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole.


  Articolul 4

  Terenuri agricole în intravilan
  (1) Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de lege şi de prezentul regulament.
  (2) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective:
  a) completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de interes general;
  b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare;
  c) amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.
  (3) Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.


  Articolul 5

  Suprafeţe împădurite
  (1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate, se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatarilor silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cît mai mici din cultura forestieră.
  (2) Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Turismului.
  (3) Delimitarea pe judeţe a terenurilor cu destinaţie forestieră, stabilită, în condiţiile legii, de către organele de specialitate ale administraţiei publice, se comunică consiliilor judeţene prin ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.


  Articolul 6

  Resursele solului
  (1) Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decît cele industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă.
  (2) Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.
  (3) În cazul identificarii de zone cu resurse în intravilanul localităţii, modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.
  (4) Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la consiliile judeţene prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare judeţ.


  Articolul 7

  Resurse de apa şi platforme meteorologice
  (1) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apa şi ale cuvetelor lacurilor este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.
  (2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu avizul primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţa şi subterane, de respectare a zonelor de protecţie faţă de malurile cursurilor de apa şi faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor.
  (3) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
  (4) Zonele de protecţie sanitară se delimiteaza de către autorităţile administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice.


  Articolul 8

  Zone cu valoare peisagistica şi zone naturale protejate
  (1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - , depreciaza valoarea peisajului este interzisă.
  (2) Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
  (3) Consiliile judeţene vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesita protecţie pentru valoarea lor peisagistica şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi echilibrului ecologic.


  Articolul 9

  Zone construite protejate
  (1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
  (2) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului judeţean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la alin. (1).
  (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului culturii.


  Secţiunea a II-a Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public


  Articolul 10

  Expunerea la riscuri naturale
  (1) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.
  (2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri mişcătoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stânci, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice.


  Articolul 11

  Expunerea la riscuri tehnologice
  (1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructura este interzisă.
  (2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.


  Articolul 12

  Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice
  (1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.
  (2) Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice se stabileşte prin ordin comun al ministrului industriilor, ministrului agriculturii şi alimentaţiei, ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, ministrului sănătăţii, ministrului transporturilor, ministrului apărării naţionale şi ministrului de interne.


  Articolul 13

  Asigurarea echiparii edilitare
  (1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.
  (2) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitara aferente, de către investitorii interesaţi.


  Articolul 14

  Asigurarea compatibilitatii funcţiunilor
  (1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilitatii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţionala caracterizată de tesut urban şi conformare spatiala proprie.
  (2) Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul localităţii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.


  Articolul 15

  Procentul de ocupare a terenului
  Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.


  Articolul 16

  Lucrări de utilitate publică
  (1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.
  (2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.


  Capitolul 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor


  Secţiunea I Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii


  Articolul 17

  Orientarea faţă de punctele cardinale
  Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.


  Articolul 18

  Amplasarea faţă de drumuri publice
  (1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:
  a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de servire, de întreţinere şi de exploatare;
  b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);
  c) conducte de alimentare cu apa şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.
  (2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie.
  (3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii.
  (4) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de vacanta şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanenta sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru batrini, cămine de nefamilisti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoana.


  Articolul 19

  Amplasarea faţă de cai navigabile existente şi cursuri de apa potenţial navigabile
  (1) În zona căilor navigabile şi a cursurilor de apa potenţial navigabile se pot autoriza, cu avizul conform al Ministerului Transporturilor, următoarele lucrări:
  a) construcţii şi instalaţii aferente căilor navigabile, de servire, de întreţinere şi de exploatare;
  b) semnale vizuale, auditive şi faruri, precum şi alte amenajări referitoare la siguranţa navigaţiei;
  c) construcţii pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de depozitare, drumuri de circulaţie, clădiri, construcţii hidrotehnice pentru santierele navale, gări fluviale şi alte lucrări similare;
  d) traversari sau subtraversari ale căilor navigabile şi ale canalelor şi cursurilor de apa potenţial navigabile cu conducte de presiune (apa, gaze, ţiţei, abur) de linii electrice şi de telecomunicaţii, precum şi traversarile cu poduri şi lucrările de amenajări hidroenergetice şi de arta;
  e) adaposturi de iarna pentru nave, staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie;
  f) instalaţii de captare a apei din albia căilor navigabile şi instalaţii de evacuare a apelor reziduale sau de alta natura;
  g) apărări de maluri de orice natura, diguri longitudinale şi transversale şi alte lucrări similare.
  (2) În sensul prezentului regulament, prin zona fluviala se înţelege fâşia de teren situata în lungul ţărmului apelor interioare navigabile sau potenţial navigabile. Zona fluviala se stabileşte de către autoritatea de stat competenţa, potrivit legii. În porturi, zona căilor navigabile coincide cu incinta portuara.


  Articolul 20

  Amplasarea faţă de cai ferate din administrarea Regiei Autonome "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române"
  (1) În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Transporturilor:
  a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată;
  b) construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de restabilire a circulaţiei;
  c) instalaţii fixe pentru tracţiune electrica;
  d) instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaţii, transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora.
  (2) Construcţiile care se amplaseaza în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situata în intravilan se autorizeaza cu avizul Regiei Autonome "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" şi al Ministerului Transporturilor.
  (3) În sensul prezentului regulament, prin zona de protecţie a infrastructurii feroviare se înţelege fâşia de teren, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte şi de alta a caii ferate.
  (4) Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, care afectează zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" şi al Ministerului Transporturilor, şi anume:
  a) cai ferate industriale;
  b) lucrări hidrotehnice;
  c) traversarea caii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;
  d) subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii, energie electrica, conducte sub presiune de apa, gaze, produse petroliere, termotehnologice şi canale libere.
  (5) În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
  a) amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedica vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;
  b) efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpari sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de construcţii sau care modifica echilibrul pânzei freatice subterane;
  c) depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor inflamabile, explozibile, carburantilor, gazelor lichefiate sau oricăror materiale care, prin natura lor, ar putea provoca incendii sau explozii.
  (6) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul Regiei Autonome "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române", pentru lucrările de interes public, atât în intravilan cît şi în extravilan, se fac numai cu avizul Regiei Autonome "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" şi al Ministerului Transporturilor.


  Articolul 21

  Amplasarea faţă de aeroporturi
  Autorizarea executării construcţiilor în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilor şi a culoarelor de siguranţă stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Transporturilor.


  Articolul 22

  Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat
  (1) Autorizarea executării construcţiilor în extravilan se face numai la distanta de 500 m faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat, către interior.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) punctele de control pentru trecerea frontierei, cu construcţiile-anexă, terminalele vamale şi alte construcţii şi instalaţii care se pot amplasa cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice şi cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat a României.


  Articolul 23

  Amplasarea faţă de aliniament
  (1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:
  a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;
  b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respecta coerenta şi caracterul fronturilor stradale.
  (2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
  (4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.


  Articolul 24

  Amplasarea în interiorul parcelei
  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respecta:
  a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil;
  b) distanţele minime necesare interventiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.


  Secţiunea a II-a Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii


  Articolul 25

  Accese carosabile
  (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
  (2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.
  (3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determina conform anexei nr. 4 la prezentul regulament.
  (4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.


  Articolul 26

  Accese pietonale
  (1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigura accese pietonale, potrivit importantei şi destinaţiei construcţiei.
  (2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.
  (3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.


  Secţiunea a III-a Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara


  Articolul 27

  Racordarea la reţelele publice de echipare edilitara existente
  (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la reţelele existente de apa, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrica.
  (2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii:
  a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului;
  b) beneficiarul se obliga sa racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua centralizata publică, atunci când aceasta se va realiza.
  (3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obliga sa prelungească reţeaua existenta, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obliga fie sa mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie sa construiască noi reţele.
  (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor în localităţile unde nu exista reţele publice de apa şi de canalizare.


  Articolul 28

  Realizarea de reţele edilitare
  (1) Extinderile de reţele sau maririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
  (2) Lucrările de racordare şi de bransare la reţeaua edilitara publică se suporta în întregime de investitor sau de beneficiar.


  Articolul 29

  Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
  (1) Reţelele de apa, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel.
  (2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.
  (3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.


  Secţiunea a IV-a Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor


  Articolul 30

  Parcelarea
  (1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igiena şi de protecţie a mediului.
  (2) Autorizarea executării parcelarilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respecta cumulativ următoarele condiţii:
  a) front la strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite şi de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;
  b) suprafaţa minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite şi, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
  c) adîncime mai mare sau cel puţin egala ci lăţimea parcelei.
  (3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2).


  Articolul 31

  Înălţimea construcţiilor
  (1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea inaltimii medii a clădirilor invecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat invecinate.
  (2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat invecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a strazii.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.


  Articolul 32

  Aspectul exterior al construcţiilor
  (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciaza aspectul general al zonei.
  (2) Autorizarea executării construcţiilor, care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradictie cu aspectul general al zonei şi depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.


  Secţiunea a V-a Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri


  Articolul 33

  Parcaje
  (1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesita spaţii de parcare se emite numai dacă exista posibilitatea realizării acestora în afară domeniului public.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegatiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii.
  (3) Suprafeţele parcajelor se determina în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.


  Articolul 34

  Spaţii verzi şi plantate
  Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.


  Articolul 35

  Împrejmuiri
  (1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
  a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protecţiei vizuale;
  b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.
  (2) Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune aceloraşi exigente ca şi în cazul aspectului exterior al construcţiei.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 36

  Autorizarea directa
  (1) Regulamentele locale de urbanism vor urmări detalierea articolelor cuprinse în prezentul regulament, conform condiţiilor specifice fiecărei localităţi şi caracteristicilor unităţilor teritoriale de referinţa.
  (2) Până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, autorizarea executării construcţiilor se va face numai în condiţiile stabilite de prezentul regulament.


  Articolul 37

  Destinaţia unui teren sau a unei construcţii
  În sensul prezentului regulament, prin destinaţia unui teren sau a unei construcţii se înţelege modul de utilizare a acestora, conform funcţiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.


  Articolul 38

  Organele administraţiei publice competente
  Organele administraţiei publice competente la care se face trimitere în prezentul regulament, pentru a da avize în procedura de eliberare a autorizaţiilor, se determina periodic, în funcţie de organizarea concretă a administraţiei publice, prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al şefului Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.


  Articolul 39

  Litigiile
  Litigiile dintre solicitanţii de autorizaţii şi autorităţile administraţiei publice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile Legii contenciosului administrativ.


  Articolul 40

  Anexele regulamentului
  Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1
  -------
  la regulament
  -------------
  AMPLASAREA
  construcţiilor, în funcţie de destinaţia acestora, în cadrul localităţii
  1.1. Construcţii administrative
  1.1.1. Sediul Parlamentului
  1.1.2. Sediul Presedentiei
  1.1.3. Sediul Guvernului
  1.1.4. Sediul Curţii Supreme de Justiţie
  1.1.5. Sediul Curţii Constituţionale
  1.1.6. Sediul Consiliului Legislativ
  1.1.7. Sedii de ministere
  Amplasament: capitala României, în zona centrala
  1.1.8. Sedii de prefecturi
  1.1.9. Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale
  Amplasament: municipii reşedinţa de judeţ, în zona centrala sau pe principalele artere de circulaţie
  1.1.10. Sedii de primării
  Amplasament: municipii, oraşe sau comune, în zona centrala
  1.1.11. Sedii de partid - sediul central
  Amplasament: capitala României, în zona centrala sau pe principalele artere de circulaţie
  - filiale
  Amplasament: municipii, oraşe, reşedinţa de comuna, în zona centrala sau pe principalele artere de circulaţie
  1.1.12. Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri etc.
  Amplasament: municipii, oraşe, resedinte de comuna, în zona centrala sau pe principalele artere de circulaţie
  1.1.13. Sedii de birouri
  Amplasament: municipii, oraşe, resedinte de comuna, în zona centrala, pe principalele artere de circulaţie sau în zone de interes
  1.2. Construcţii financiar-bancare
  1.2.1. Sediul Băncii Naţionale a României - sediul central
  Amplasament: capitala României, în zona centrala
  Amplasament: sectoarele municipiului Bucureşti, municipii reşedinţa de judeţ, municipii, oraşe, în zona centrala
  1.2.2. Sedii de bănci - sediul central
  Amplasament: capitala României, municipii reşedinţa de judeţ, în zona centrala
  - filiale
  Amplasament: sectoarele municipiului Bucureşti, municipii şi oraşe, în zona centrala sau pe principalele artere de circulaţie
  1.2.3. Sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri
  Amplasament: în zona centrala/de interes
  1.3. Construcţii comerciale
  1.3.1. Comerţ nealimentar
  Amplasament: în zonele de interes comercial
  1.3.2. Magazin general
  Amplasament: în zona centrala/zona rezidentiala/centrul de cartier
  - se va evita amplasarea în vecinătatea aeroporturilor sau a industriilor nocive
  1.3.3. Supermagazin (supermarket)
  Amplasament: în zona centrala/zona rezidentiala/ centrul de cartier
  - se va evita amplasarea în vecinătatea aeroporturilor sau a industriilor nocive
  1.3.4. Piaţa agroalimentara
  Amplasament: în zona de interes comercial sau minimum 40 m faţă de clădiri având alte funcţiuni decît cea comercială
  1.3.5. Comerţ alimentar
  Amplasament: în zona de interes comercial
  - se va evita amplasarea în zonele puternic poluate
  1.3.6. Alimentaţie publică
  Amplasament: în zonele rezidentiale sau de interes comercial, în zonele turistice şi de agrement
  - se admite amplasarea la parterul locuinţelor numai în condiţiile asigurării izolarii totale a aburului, mirosului şi zgomotului
  1.3.7. Servicii
  Amplasament: în zona centrala, comercială, rezidentiala sau de agrement
  - se interzice amplasarea atelierelor poluante în zona de locuit
  - se interzice amplasarea în zone industriale pentru serviciile industriale
  1.3.8. Autoservice
  Amplasament: la limita zonei industriale
  - se vor evita sursele de poluare chimica, posturile trafo şi zonele de afluenta a publicului.
  1.4. Construcţii de cult
  1.4.1. Lacase de cult
  Amplasament: alaturarea de lacase de cult noi în incinta sau în vecinătatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale
  1.4.2. Manastiri
  1.4.3. Schituri
  Amplasament: în afară localităţilor
  - extinderea mănăstirilor vechi - monumente istorice - se va face cu respectarea prevederilor legale
  1.4.4. Cimitire
  Amplasament: la marginea localităţii
  - extinderea cimitirelor se face cu respectarea prevederilor legale
  1.5. Construcţii de cultura
  1.5.1. Expoziţii
  1.5.2. Muzee
  1.5.3. Biblioteci
  1.5.4. Cluburi
  1.5.5. Sali de reuniune
  1.5.6. Cazinouri
  1.5.7. Case de cultura
  1.5.8. Centre şi complexe culturale
  1.5.9. Cinematografe
  1.5.10. Teatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de papusi
  1.5.11. Sali polivalente
  Amplasament: în zona destinată dotărilor pentru cultura, educaţie sau în zona verde
  - este posibila amplasarea în zona comercială, administrativă, religioasă sau de agrement
  - se va evita amplasarea în vecinătatea unităţilor poluante
  1.5.12. Circ
  Amplasament: în zona de agrement/zona verde
  1.6. Construcţii de învăţământ
  1.6.1. Învăţămînt preşcolar (grădiniţe)
  Amplasament: în zonele rezidentiale, distanţa maximă de parcurs 500 m
  1.6.2. Şcoli primare
  1.6.3. Şcoli gimnaziale
  1.6.4. Licee
  1.6.5. Şcoli postliceale
  1.6.6. Şcoli profesionale
  Amplasament: în zonele şi cartierele de locuit; distanţa maximă de parcurs 1000 m
  1.6.7. Învăţămînt superior
  Amplasament: în funcţie de condiţiile şi exigenţele profilului de învăţământ
  1.7. Construcţii de sănătate
  1.7.1. Spital clinic universitar
  Amplasament: în campusurile universitare sau adiacent facultăţilor de profil
  - se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)
  1.7.2. Spital general (judeţean, orasenesc, comunal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic)
  1.7.3. Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagiosi, oncologie, urgenta, reumatologie, clinici particulare)
  Amplasament: în zona destinată dotărilor pentru sănătate, în funcţie de profilul spitalului
  - se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)
  1.7.4. Asistenţa de specialitate (boli cronice, handicapati, recuperari functionale, centre psihiatrice)
  Amplasament: în zone extraorasenesti, în zone în care formele de relief şi vegetatia permit crearea de zone verzi (parcuri, grădini etc.)
  - se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)
  1.7.5. Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaţii/zi)]
  Amplasament: independent sau în cadrul unor construcţii pentru sănătate/locuinţe
  1.7.6. Dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu stationar, casa de naşteri, farmacie)
  1.7.7. Dispensar rural (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu stationar, casa de naşteri, farmacie)
  Amplasament: independent sau în cadrul unor construcţii pentru sănătate/locuinţe
  - se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)
  1.7.8. Alte unităţi (centre de recoltare singe, medicina preventivă, staţii de salvare, farmacii)
  Amplasament: în cadrul unor construcţii pentru sănătate sau independent, în funcţie de profilul unităţii
  1.7.9. Crese şi crese speciale pentru copii (cu 1, 2...., n grupe)
  Amplasament: în cadrul unor construcţii/locuinţe
  - se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)
  - se recomanda amplasarea în zone de relief şi cadru natural favorabil
  1.7.10. Leagan de copii
  Amplasament: în general în zone extraorasenesti
  - se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (aeroport, industrii nocive, trafic greu)
  1.8. Construcţii şi amenajări sportive
  1.8.1. Complexuri sportive
  1.8.2. Stadioane
  1.8.3. Sali de antrenament pentru diferite sporturi
  Amplasament: în zone verzi, nepoluate, şi pe cît posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apa
  1.8.4. Sali de competitii sportive (specializate sau polivalente)
  1.8.5. Patinoare artificiale
  Amplasament: de preferinta în zonele rezidentiale sau în vecinătatea complexelor sportive şi de agrement
  1.8.6. Poligoane pentru tir
  1.8.7. Popicarii
  Amplasament: în zone nepoluate, bogat plantate, şi pe cît posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apa
  1.9. Construcţii de agrement
  1.9.1. Locuri de joaca pentru copii
  Amplasament: în cadrul zonei de locuit
  - se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de zgomote puternice şi de vibratii (aeroporturi, zone industriale, artere de trafic greu)
  1.9.2. Parcuri
  1.9.3. Scuaruri
  Amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de zgomote puternice şi de vibratii (aeroporturi, zone industriale, artere de trafic greu)
  1.10. Construcţii de turism
  1.10.1. Hotel * - *****
  1.10.2. Hotel-apartament * - *****
  1.10.3. Motel * - **
  1.10.4. Vile ** - *****
  Amplasament: în zone nepoluate, bogat plantate
  - se pot amplasa şi în vecinătatea altor dotări turistice
  - se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de poluare (zone industriale, artere de trafic greu)
  1.10.5. Bungalouri * - ***
  Amplasament: în perimetrul campingurilor satelor de vacanta sau ca spaţii complementare unităţilor hoteliere
  1.10.6. Cabane categoria * - ***
  Amplasament: în zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic
  1.10.7. Campinguri * - ****
  1.10.8. Sate de vacanta ** - ***
  Amplasament: în locuri pitoresti, cu microclimat favorabil, ferite de zgomot sau de alte surse de poluare, precum şi de orice alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea turistilor (linii de înaltă tensiune, terenuri sub nivelul marii, zone inundabile)
  1.11. Construcţii de locuinţe
  Amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de noxe, zgomote puternice şi vibratii (aeroport, zone industriale, artere de trafic greu)


  Anexa 2
  -------
  la regulament
  -------------
  PROCENTUL
  de ocupare a terenurilor
  Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei în care urmează să fie amplasata construcţia şi de condiţiile de amplasare în cadrul terenului, după cum urmează:
  2.1. Destinaţia zonei în care urmează să fie amplasata construcţia:
  2.1.1. Zone centrale - 80%
  2.1.2. Zone comerciale - 85%
  2.1.3. Zone mixte - 70%
  2.1.4. Zone rurale - 30%
  2.1.5. Zone rezidentiale
  - zona exclusiv rezidentiala
  cu locuinţe P, P+1, P+2 - 35%
  - zona rezidentiala cu clădiri
  cu mai mult de 3 niveluri - 20%
  - zona predominant rezidentiala
  (locuinţe cu dotări aferente) - 40%
  2.1.6 Zone industriale
  - pentru cele existente - nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului
  - pentru cele propuse - procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin studiu de fezabilitate
  2.1.7. Zone de recreere
  - nu este prevăzut un grad maxim de ocupare a terenului
  2.2. Condiţii de amplasare în cadrul terenului
  2.2.1. Construcţii de cultura şi alte construcţii ce cuprind sali de reuniuni
  Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.5.5, 1.5.7 - 1.5.12, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.5, având un număr de minimum 200 de locuri , se va prevedea un spaţiu amenajat, exterior construcţiei, cu o suprafaţa de 0,6 mp/loc, în afară spaţiului destinat circulaţiei publice. La aceasta se va adauga suprafaţa necesară spaţiilor verzi şi plantaţiilor, dimensionata conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.
  2.2.2. Construcţii de învăţământ
  Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ, după cum urmează:
  - zona ocupată de construcţie;
  - zona curţii de recreatie, de regula asfaltata;
  - zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;
  - zona verde, inclusiv gradina de flori.
  Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţa minima de teren de 22 mp/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţa minima de 20 mp/elev.
  Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate:
  - 25% teren ocupat de construcţii
  - 75% teren amenajat (curte recreatie şi amenajări sportive, zona verde, gradina de flori) din terenul total.
  2.2.3. Construcţii de sănătate
  Amplasament organizat în trei zone, dimensionate în funcţie de capacitatea construcţiei, după cum urmează:
  - zona ocupată de construcţii;
  - zona accese, alei, parcaje;
  - zona verde, cu rol decorativ şi de protecţie.
  Capacitatea construcţiilor cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.7.5 - 1.7.7 se stabileşte pe baza populaţiei arondate pentru care se acordă în medie 7,5 consultaţii pe an de locuitor, pentru un număr de 280 de zile lucrătoare.
  Suprafaţa minima a terenului care va cuprinde cele trei zone functionale este de 5 mp/consultatie.
  Se recomanda organizarea unei incinte imprejmuite la clădirile independente.
  Pentru construcţiile de crese şi crese speciale amplasamentul trebuie să asigure o suprafaţa de minimum 25 mp/copil pentru crese şi de 40 mp/copil pentru creşele speciale organizate în patru zone:
  - zona ocupată de construcţii;
  - zona ocupată de spaţii de joaca (nisip, bazin, plaja, gazon);
  - zona pentru spaţiu tehnico-gospodăresc;
  - zona verde de parc şi alei.
  Procentul maxim de ocupare a terenului pentru construcţii va fi de 20% .
  2.2.4. Construcţii şi amenajări sportive
  Pentru construcţiile şi amenajările sportive cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.8.1 - 1.8.5, amplasamentul trebuie să permită organizarea în trei zone functionale, dimensionate conform capacităţii construcţiei:
  - zona pentru construcţii;
  - zona pentru spaţii verzi;
  - zona pentru alei, drumuri şi parcaje.
  Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de:
  - 50% pentru construcţii şi amenajări sportive;
  - 20% pentru alei, drumuri şi parcaje;
  - 30% pentru spaţii verzi.
  2.2.5. Construcţiile şi amenajările cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1 - 1.5.3, 1.7.8 - 1.7.10, 1.9, 1.10 şi 1.11 vor respecta condiţiile specifice date de destinaţia zonei în care urmează să fie amplasate.


  Anexa 3
  -------
  la regulament
  -------------
  ORIENTAREA
  construcţiilor faţă de punctele cardinale
  3.1. Construcţii administrative şi financiar-bancare
  Pentru toate categoriile de construcţii administrative şi financiar-bancare se recomanda orientarea, astfel încât să se asigure insorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.
  3.2. Construcţii comerciale
  Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomanda orientarea, astfel încât să se asigure insorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.
  Se recomanda orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaţiilor de preparare.
  3.3. Construcţii de cult
  Condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului.
  3.4. Construcţii de cultura
  3.4.1. Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.5.1 - 1.5.3 şi 1.5.8 vor avea spaţiile de lectura şi sălile de expunere orientate nord, nord-est, nord-vest.
  Acolo unde încadrarea în zona nu permite o astfel de orientare a salilor de lectura şi a salilor de expunere, rezolvarile de fatada vor evita insorirea.
  3.4.2. Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.5.9 - 1.5.12 nu se impun condiţii de orientare faţă de punctele cardinale.
  3.5. Construcţii de învăţământ
  Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ, orientarea salilor de clasa va fi sud, sud-est, sud-vest.
  Bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoare se vor orienta nord.
  Terenurile de sport vor avea latura lungă orientata nord-sud.
  3.6. Construcţii de sănătate
  3.6.1. Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.7.1 - 1.7.4 vor avea:
  - saloanele şi rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest;
  - laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord;
  - cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.
  3.6.2. Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.7.5 - 1.7.8 vor avea aceeaşi orientare pentru cabinete, laboratoare şi servicii tehnice.
  3.6.3. Dormitoarele şi spaţiile de joaca din crese, crese speciale şi leagane de copii vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest.
  3.7. Construcţii şi amenajări sportive
  Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva insoririi excesive:
  - copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru competitii;
  - plantaţii de arbori şi arbuşti cît mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate laturile terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de discontinuitate luminoasa;
  - parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereţi vitrati orientati sud-vest sau vest ai holurilor pentru public sau ai sălii de sport.
  Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinala pe direcţia nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.
  Piscinele descoperite şi acoperite (inot, sarituri, polo) vor fi orientate cu axa longitudinala pe direcţia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau est.
  Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcţia nord-sud, tintele fiind amplasate spre nord.
  Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientata nord, nord-est.
  3.8. Construcţii de agrement
  Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.
  3.9. Construcţii de turism
  Pentru toate categoriile de construcţii de turism se recomanda orientarea nord a spaţiilor tehnice şi a anexelor.
  3.10. Construcţii de locuinţe
  Se recomanda evitarea orientarii spre nord a dormitoarelor.


  Anexa 4
  -------
  la regulament
  -------------
  ACCESE CAROSABILE
  Stabilirea numărului admis de accese din strazile de categoria I şi a II-a, ca şi localizarea acestora se va face astfel încât sa nu afecteze fluenta circulaţiei.
  4.1. Construcţii administrative
  4.1.1. Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1.1 - 1.1.10
  - accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a după caz;
  - accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, după cum urmează:
  * accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principala a clădirii;
  * accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente;
  * aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.
  4.1.2. Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1.11 - 1.1.13 vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capacităţii acestora, avîndu-se în vedere separarea de circulaţia publică.
  4.2. Construcţii financiar-bancare
  4.2.1. Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz.
  4.2.2. Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
  4.3. Construcţii comerciale
  4.3.1. Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare.
  4.3.2. În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute:
  - alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
  - platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.
  4.4. Construcţii de cult
  Pentru construcţiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legătură cu reţeaua de circulaţie majoră.
  4.5. Construcţii de cultura
  4.5.1. Pentru toate categoriile de construcţii de cultura se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare.
  4.5.2. În funcţie de destinaţia construcţiei sau a amenajării vor fi prevăzute:
  - alei carosabile în interiorul amplasamentului şi parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din străzi de categoria I sau a II-a;
  - parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din străzi de categoria a III-a.
  4.6. Construcţii de învăţământ
  4.6.1. Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în comun.
  4.6.2. Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuari în caz de urgenta (cutremure, inundaţii, incendii).
  4.7. Construcţii de sănătate
  4.7.1. Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate se va asigura legătură cu reţeaua de circulaţie majoră prin doua accese carosabile separate.
  4.7.2. Accesele carosabile ce vor face legătură cu reţeaua de circulaţie majoră de categoria I şi a II-a vor fi realizate prin:
  * străzi de categoria a IV-a de deservire locală;
  * străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigura accesul vehiculelor şi al persoanelor actionind în domeniul sănătăţii, salubritatii şi P.S.I.
  4.7.3. Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:
  * cu o bandă de circulaţie de 3,5 m latime pentru cele cu o lungime maxima de 10,00 m;
  * cu doua benzi de circulaţie de 7 m latime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.
  4.7.4. Accesul carosabil rezervat salvării sau interventiilor de urgenta nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal şi pacienti.
  4.8. Construcţii şi amenajări sportive
  4.8.1. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive se vor asigura accese carosabile separate pentru public, sportivi şi personalul tehnic de întreţinere.
  4.8.2. În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
  * circulaţia carosabilă separată de cea pietonala;
  * alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcţie de capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puţin de 7 m latime;
  * alei carosabile de circulaţie curenta de minimum 3,5 m latime;
  * alei carosabile de serviciu şi întreţinere de minimum 6 m latime.
  4.9. Construcţii şi amenajări de agrement
  Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul de serviciu şi de întreţinere.
  4.10. Construcţii de turism
  4.10.1. Pentru construcţiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere.
  4.10.2. Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o latime minima de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralargiri de depasire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere.
  4.10.3. Numărul acceselor şi conformarea lor se va face în funcţie de categoria şi capacitatea obiectivului turistic.
  4.11. Construcţii de locuinţe
  4.11.1. Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
  * accese carosabile pentru locatari;
  * acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
  * alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o latime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralargiri de depasire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;
  * în cazul unei parcelari de doua rinduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundaturi):
  - cele cu o lungime de 30 m - o singura banda de 3,5 m latime;
  - cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latura şi supralargiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
  4.11.2. Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:
  * accese carosabile pentru locatari;
  * accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
  * în cazul unei parcelari pe doua rinduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundaturi):
  - cele cu o lungime maximum 30 m - o singura banda de 3,5 m latime;
  - cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latura; supralungiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
  4.11.3. Locuintele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:
  * accese carosabile pentru locatari;
  * accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
  * accese la parcaje şi garaje.
  4.12. Toate categoriile de construcţii
  Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
  În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o latime minima de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.
  Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstructionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenta.


  Anexa 5
  -------
  la regulament
  -------------
  PARCAJE
  Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, în funcţie de categoria localităţii în care sunt amplasate construcţiile.
  5.1. Construcţii administrative
  5.1.1. Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1.1 - 1.1.10, vor fi prevăzute:
  a) cîte un loc de parcare pentru 10-40 salariaţi;
  b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează:
  - un spor de 10% pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1.1 - 1.1.7;
  - un spor de 30% pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1.7 - 1.1.10;
  - atunci când construcţiile cuprind sali de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
  5.1.2. Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1.11 - 1.1.13 vor fi prevăzute cîte un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi plus un spor de 20% pentru invitaţi.
  5.2. Construcţii financiar-bancare
  5.2.1. Pentru toate categoriile de construcţii financiar-bancare vor fi prevăzute cîte un loc de parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% pentru clienţi.
  5.2.2. În funcţie de destinaţia clădirii şi de amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi organizate împreună cu cele ale clienţilor, adiacent drumului public.
  5.3. Construcţii comerciale
  5.3.1. Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:
  * un loc de parcare la 200 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 mp;
  * un loc de parcare la 100 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 mp;
  * un loc de parcare la 50 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru complexe comerciale de 600-2.000 mp;
  * un loc de parcare la 40 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.
  5.3.2. Pentru restaurante va fi prevăzut cîte un loc de parcare la 5-10 locuri la masa.
  5.3.3. La acestea se vor adauga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienţilor.
  5.4. Construcţii de cult
  Pentru construcţiile de cult numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de obiectiv, avîndu-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare.
  5.5. Construcţii culturale
  5.5.1. Pentru construcţiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori şi personal, după cum urmează:
  * pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.5.1 şi 1.5.2, cîte un loc de parcare la 50 mp spaţiu de expunere;
  * pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.5.3 - 1.5.12, un loc la 10-20 locuri în sala.
  5.6. Construcţii de învăţământ
  5.6.1. Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.
  5.6.2. Pentru învăţământul universitar, la cele rezultate conform pct. 5.6.1 se va adauga, în funcţie de capacitatea construcţiei, un număr de 1- 3 locuri de parcare pentru autocare.
  5.6.3. Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform capacităţii de cazare.
  5.7. Construcţii de sănătate
  5.7.1. Pentru construcţii de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
  * pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.7.1 - 1.7.7, cîte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;
  * pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.7.8 - 1.7.10, cîte un loc de parcare la 10 persoane angajate.
  5.7.2. Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienti şi vizitatori, caz în care cele pentru personal şi pacienti vor fi amplasate adiacent drumului public.
  5.8. Construcţii sportive
  5.8.1. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de parcare pentru personal, pentru public şi pentru sportivi, în funcţie de capacitatea construcţiei, după cum urmează:
  * pentru construcţii cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.8.1, 1.8.3 şi 1.8.4, un loc de parcare la 5-20 locuri;
  * pentru construcţii cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.8.2, 1.8.5 -1.8.7, un loc de parcare la 30 de persoane.
  5.8.2. La cele rezultate conform punctului 5.7.1 se vor adauga, în funcţie de capacitatea construcţiei, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
  5.9. Construcţii şi amenajări de agrement
  5.9.1. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje în funcţie de capacitatea construcţiei, cîte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane.
  5.9.2. Pentru cluburi va fi prevăzut cîte un loc de parcare la 3-10 membri ai clubului.
  5.10. Construcţii de turism
  5.10.1. Pentru toate categoriile de construcţii de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcţie de tipul de clădire şi de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
  5.10.2. Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
  5.11. Construcţii de locuinţe
  5.11.1. Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi prevăzute locuri de parcare, după cum urmează:
  * cîte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;
  * cîte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun;
  * cîte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.
  5.11.2. Din totalul locurilor de parcare pentru locuintele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60-100% .
  5.12. Construcţii industriale
  Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:
  * activităţi desfăşurate pe o suprafaţa de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
  * activităţi desfăşurate pe o suprafaţa de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
  * activităţi desfăşurate pe o suprafaţa mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafaţa de 100 mp.
  5.13. Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii,
  pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.


  Anexa 6
  -------
  la regulament
  -------------
  SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE
  6.1. Construcţii administrative şi financiar-bancare
  6.1.1. Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1.1 - 1.1.10 vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ, minimum 15% din suprafaţa terenului.
  6.1.2. Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.1.11 - 1.1.13 şi 1.2 vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie, minimum 10% din suprafaţa totală a terenului.
  6.1.3. Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor şi a mobilierului urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice.
  6.2. Construcţii comerciale
  Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2-5% din suprafaţa totală a terenului.
  6.3. Construcţii de cult
  Pentru construcţiile de cult vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de protecţie, dimensionate în funcţie de amplasarea în localitate şi de condiţiile impuse prin regulamentul local de urbanism.
  6.4. Construcţii culturale
  Pentru toate categoriile de constructii culturale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, spaţii de joc şi de odihnă, în funcţie de capacitatea construcţiei - 10-20% din suprafaţa totală a terenului.
  6.6. Construcţii de sănătate
  6.6.1. Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.7.1 - 1.7.8 vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantaţii în interiorul incintei, după cum urmează:
  - aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie;
  - parc organizat cu o suprafaţa de 10-15 mp/bolnav.
  6.6.2. Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.7.9 - 1.7.10 vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate de 10-15 mp/copil.
  6.7. Construcţii şi amenajări sportive
  Pentru construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, minimum 30% din suprafaţa totală a terenului.
  6.8. Construcţii de turism şi agrement
  Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa totală a terenului.
  6.9. Construcţii de locuinţe
  Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 mp/locuitor.
  6.10. Construcţii industriale
  Pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.
  ------------