HOTĂRÂRE nr. 627 din 24 septembrie 1998
privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 octombrie 1998  În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,
  Guvernul României hotărăşte :

  Articolul 1

  (1) Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C., este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi supravegherea desfăşurării în siguranţa a navigaţiei în apele naţionale navigabile, inspecţia navelor sub pavilion român în apele internaţionale, coordonarea activităţilor de căutare şi salvare pe mare, controlul respectării reglementărilor interne în domeniul transporturilor navale, a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea şi brevetarea personalului navigant, precum şi cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie.
  (2) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale I.N.C. sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.
  (3) I.N.C. este instituţie publică finanţată integral din venituri extrabugetare realizate din prestaţiile de servicii specifice, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, alte prestări de servicii, exploatarea unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii.


  Articolul 2

  (1) Patrimoniul I.N.C. se constituie prin preluarea în administrare a activului şi a pasivului capitaniilor zonale Constanta, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu Severin, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosinţă Inspectoratului Navigaţiei Civile, prevăzute în anexa nr. 3.
  (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 3.
  (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare I.N.C. pe toată durata de existenta a acestuia, care pot fi înstrăinate în condiţiile legii.
  (5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere, parcul normat al I.N.C. este de 35 de autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 300 litri pe luna şi pe autoturism. Nu se considera depăşiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normata în raport cu numărul de autoturisme aprobat I.N.C.


  Articolul 3

  I.N.C. preia toate drepturile şi obligaţiile capitaniilor zonale Constanta, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu Severin, care decurg din activitatea curenta şi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, şi se substituie acestora în litigiile în curs de judecată.


  Articolul 4

  (1) Conducerea I.N.C. este asigurata de către un consiliu de conducere format din 9 persoane.
  (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat şef.


  Articolul 5

  Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 6

  I.N.C. are în structura sa organizatorică capitanii de port cu oficiile de capitanie aferente, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu.


  Articolul 7

  (1) Personalul preluat de la capitaniile zonale Constanta, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu Severin şi de la Inspectoratul Navigaţiei Civile din cadrul Ministerul Transporturilor se considera transferat la I.N.C.
  (2) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la I.N.C., precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.
  (3) Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la direcţia generală de muncă şi protecţie socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.
  (5) Personalul I.N.C. va purta uniforma de serviciu cu grade şi însemne specifice.
  (6) Forma, însemnele specifice şi modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.C.


  Articolul 8

  (1) I.N.C. întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli este avizat de Consiliul de conducere al I.N.C. şi este aprobat de Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii.
  (3) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al I.N.C. rămân la dispoziţia acestuia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  (4) I.N.C. poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
  (5) I.N.C. propune modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, în lei şi în valută, rambursabile din veniturile extrabugetare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.


  Articolul 9

  În exercitarea atribuţiilor de inspecţie, control şi supraveghere a navigaţiei în apele naţionale navigabile, personalul I.N.C. are drept de control pe toate mijloacele de transport naval, pe baza legitimatiei speciale emise şi în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor.


  Articolul 10

  (1) Pontoanele şi navele din dotarea Inspectoratului Navigaţiei Civile şi a capitaniilor zonale, aferente executării atribuţiilor specifice, sunt scutite de la plata tarifelor portuare.
  (2) Acelaşi regim se aplică şi bunurilor din dotarea I.N.C., aflate în incintele portuare.


  Articolul 11

  Spaţiile ocupate în clădirile în care îşi desfasurau activitatea Inspectoratul Navigaţiei Civile şi capitaniile zonale la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se preiau în folosinţă de către I.N.C., cu plata chiriilor aferente, stabilite prin contract.


  Articolul 12

  (1) Veniturile încasate de către capitaniile zonale Constanta, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu Severin până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se virează la bugetul de stat, iar cheltuielile de funcţionare a acestor instituţii publice se suporta, până la aceeaşi dată, din alocaţiile bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, capitolul 68.01 "Transporturi şi comunicaţii".
  (2) Capitaniile zonale prevăzute la alin. (1) vor prezenta Ministerului Transporturilor deconturile justificative pentru alocaţiile bugetare primite de la bugetul de stat pentru perioada cat au funcţionat în regim de instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat. Deconturile justificative se vor întocmi şi prezenta conform normelor în vigoare, iar eventualele diferenţe se vor regulariza pe baza dării de seama contabile întocmite la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Sumele nejustificate vor fi virate la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Transporturilor, până la data de 5 octombrie 1998.


  Articolul 13

  Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1998 pentru finanţarea Inspectoratului Navigaţiei Civile din cadrul Ministerului Transporturilor şi pentru funcţionarea capitaniilor zonale Constanta, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu Severin, rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se virează la Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.


  Articolul 14

  Se autorizeaza Ministerul Finanţelor să efectueze modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1998, rezultate din aplicarea prevederilor art. 13.


  Articolul 15

  Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimina sintagma "Inspectoratul Navigaţiei Civile";
  b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevăzută în anexa nr. 1 se elimina "Inspectoratul Navigaţiei Civile";
  c) poziţiile nr. 2-6 din anexa nr. 2 se abroga;
  d) anexa nr. 2 se completează la "Unităţi subordonate Ministerului Transporturilor" cu o noua poziţie cu următorul cuprins:
  "35^2 . Inspectoratul Navigaţiei Extrabugetara Constanta"; Civile
  e) poziţia A4 "Inspectoratul Navigaţiei Civile" din anexa nr. 3 se abroga, cu modificarea corespunzătoare a totalului, de la 10 la 7.


  Articolul 16

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 17

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga poziţiile nr. 2-6 de la pct. 1 şi 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 119/1996 pentru aprobarea numărului maxim de dotare cu autoturisme şi a normativului de consum lunar de carburanţi la instituţiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 62/1994 privind reorganizarea capitaniilor de port din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  p. Ministrul finanţelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu


  Anexa 1
  REGULAMENTUL
  de organizare şi funcţionare a Inspectoratului Navigaţiei Civile-I.N.C.

  Capitolul 1 Prevederi generale


  Articolul 1

  Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C., este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 2

  I.N.C. este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată integral din venituri extrabugetare şi îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament.


  Articolul 3

  I.N.C. are sediul în municipiul Constanta, Incinta Port Constanta nr. 1, judeţul Constanta.


  Capitolul 2 Atribuţii


  Articolul 4

  I.N.C. are următoarele atribuţii:
  - supraveghează, dirijeaza traficul şi controlează navigaţia navelor aflate în apele naţionale navigabile ale României, indiferent de pavilionul acestora;
  - elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor normele privind navigaţia în apele naţionale navigabile şi urmăreşte punerea lor în aplicare;
  - cercetează evenimentele şi accidentele în care sunt implicate navele în apele naţionale ale României, indiferent de pavilionul acestora, precum şi cele în care sunt implicate navele sub pavilion român în marea libera;
  - ia măsurile ce se impun în situaţii de pericol, elaborează norme pentru prevenirea lor şi formulează propuneri pentru completarea reglementărilor existente;
  - înscrie şi înmatriculează navele sub pavilion român, transcrie constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra acestora şi eliberează actul de naţionalitate;
  - elaborează normele obligatorii de atestare, certificare şi brevetare a personalului navigant şi le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
  - aproba programele minime de pregătire şi perfecţionare pentru personalul navigant, asigurând organizarea şi desfăşurarea acestora, şi aproba programul de pregătire în instituţiile de specialitate;
  - organizează examene pentru atestarea, certificarea şi brevetarea personalului navigant, acorda brevetele şi certificatele de capacitate;
  - înmatriculează personalul navigant, eliberează carnetul de marinar şi efectuează operaţiunile de îmbarcare/debarcare;
  - reconfirma, suspenda şi anulează brevetele şi certificatele de capacitate;
  - propune zonele din apele navigabile naţionale în care pilotajul navelor este obligatoriu;
  - coordonează activitatea de asistenţa, căutare şi salvare şi ia măsurile ce se impun în situaţii de pericol;
  - elaborează normele de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internaţionale din domeniul navigaţiei civile la care România este parte şi le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
  - reprezintă Ministerul Transporturilor în organisme internaţionale din domeniul siguranţei navigaţiei, pe bază de mandat;
  - aproba planurile anuale de semnalizare şi lucrările ce se executa în apele naţionale navigabile;
  - autorizeaza, din punct de vedere al siguranţei navigaţiei, activităţile care se desfăşoară în apele naţionale navigabile;
  - constata şi sancţionează faptele care, potrivit legii, constituie contravenţii la normele de siguranţă a navigaţiei civile, precum şi cele privitoare la poluarea apelor naţionale navigabile de către nave;
  - elaborează planurile de acţiune în caz de calamitati naturale, împreună cu alte organe, şi participa la coordonarea activităţilor de intervenţie;
  - controlează şi supraveghează activitatea de agrement nautic, pescuit industrial şi sportiv;
  - aproba intrarea/ieşirea şi miscarea navelor în porturi;
  - controlează navele, indiferent de pavilion, aflate în apele naţionale navigabile, precum şi navele româneşti aflate în marea libera sau în porturile străine, cu privire la respectarea condiţiilor tehnice de navigabilitate stabilite prin reglementări interne sau prin acorduri ori convenţii internaţionale la care România este parte;
  - urmăreşte respectarea de către nave a regimului juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive;
  - încuviinţează expertizele navale, cu excepţia celor dispuse de instanţele judecătoreşti sau de organele de urmărire penală, şi efectuează, la cerere sau din oficiu, constatări privind nava, incarcatura şi instalaţiile portuare;
  - întocmeşte formalităţile de sosire şi de plecare pentru navele civile;
  - supraveghează şi controlează activităţile de pilotaj, remorcaj şi de legare a navelor în porturi;
  - supraveghează şi controlează, din punct de vedere al siguranţei navigaţiei, operaţiunile de încărcare/descărcare, stivuire şi amarare a mărfurilor, îmbarcare/debarcare a pasagerilor şi de buncheraj;
  - controlează funcţionarea sistemelor de semnalizare şi stabileşte necesitatea instalării sau suprimării semnalelor de navigaţie;
  - controlează modul de predare a reziduurilor la facilităţile destinate acestui scop;
  - emite avizele către navigatori;
  - elaborează propuneri privind instituirea paselor obligatorii de intrare/ieşire a navelor din porturi, a dispozitivelor de separare a traficului, a modului de semnalizare a zonelor de acces în porturi şi a plajelor;
  - delimiteaza zonele de ancoraj şi rada;
  - dispune închiderea porturilor, atunci când condiţiile de siguranţă a navigaţiei o impun;
  - urmăreşte respectarea reglementărilor interne, a acordurilor şi convenţiilor internaţionale privind transportul de mărfuri periculoase la care România este parte;
  - elaborează reguli specifice privind siguranţa navigaţiei pentru anumite porturi sau cai navigabile şi le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
  - îndeplineşte orice atribuţii specifice stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 5

  I.N.C. poate desfăşura şi alte activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare şi alte prestări de servicii, pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii.


  Capitolul 3 Patrimoniul


  Articolul 6

  (1) Patrimoniul I.N.C. se constituie prin preluarea în administrare a activului şi a pasivului capitaniilor zonale Constanta, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu Severin, precum şi prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosinţă Inspectoratului Navigaţiei Civile.
  (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare I.N.C. pe toată durata de existenta a acestuia şi pot fi înstrăinate în condiţiile legii.


  Capitolul 4 Structura organizatorică


  Articolul 7

  Structura organizatorică a I.N.C. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.


  Capitolul 5 Organele de conducere


  Articolul 8

  (1) Conducerea I.N.C. este asigurata de către un consiliu de conducere compus din 9 persoane.
  (2) Directorul general - inspector de stat şef al I.N.C. este şi preşedintele consiliului de conducere.


  Articolul 9

  Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 10

  Salarizarea directorului general - inspector de stat şef al I.N.C., precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare.


  Articolul 11

  Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.


  Articolul 12

  Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competente:
  a) aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  b) aproba regulamentul de ordine interioară;
  c) aproba strategia de dezvoltare sau de modernizare a I.N.C.;
  d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a I.N.C.;
  e) prezintă, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii desfăşurate în perioada expirată şi programul de activitate pentru anul în curs;
  f) avizează programele de investiţii ce urmează a fi realizate şi stabileşte sursele proprii de finanţare, în limitele legii, şi le prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor;
  g) numeşte şi revoca personalul de conducere al I.N.C.;
  h) asigura negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii;
  i) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli pe care îl prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii, şi asigura execuţia acestuia;
  j) aproba sau propune spre aprobare, după caz, investiţiile ce urmează a se realiza de către I.N.C., în condiţiile legii;
  k) propune modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii;
  l) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestările de servicii;
  m) aproba raportul trimestrial al I.N.C. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;
  n) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul I.N.C.;
  o) analizează şi propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative sau modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
  p) aproba închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri aflate în administrarea I.N.C.;
  q) aproba scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.N.C.;
  r) exercita orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor.


  Articolul 13

  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de convenţie civilă.


  Articolul 14

  Preşedintele consiliului de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competente:
  a) asigura conducerea operativă a I.N.C.;
  b) reprezintă I.N.C. în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;
  c) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor I.N.C.;
  d) numeşte şi, după caz, revoca personalul din conducerea compartimentelor I.N.C.;
  e) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul I.N.C.;
  f) exercita orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.


  Articolul 15

  (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
  (2) şedinţa este prezidata de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte.
  (3) şedinţele consiliului de conducere se desfăşoară în prezenta a cel puţin jumătate plus unul din membrii consiliului.
  (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.


  Articolul 16

  Consiliul de conducere prezintă, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.


  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli


  Articolul 17

  (1) I.N.C. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al I.N.C. se avizează de consiliul de conducere şi se aproba de Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii.
  Art. 18
  Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al I.N.C. rămân la dispoziţia acestuia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.


  Articolul 19

  I.N.C. poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.


  Capitolul 7 Personalul


  Articolul 20

  (1) Personalul I.N.C. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al I.N.C.
  (2) Personalul I.N.C. cu atribuţii de inspecţie, supraveghere şi control poarta uniforma de serviciu.
  (3) Forma, însemnele specifice şi modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.C.
  (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.


  Capitolul 8 Relaţiile I.N.C.


  Articolul 21

  I.N.C. poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu agenţi economici, din ţara şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate, în condiţiile legii.


  Anexa 2
  SITUAŢIAactivului şi pasivului căpităniilor zonale care trec în subordineaInspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C.
           
    Nr. crt.Denumirea căpităniei zonaleSediul căpitănieiActivul şi pasivul căpităniei la 30 iunie 1998 (mii lei)
    1.Căpitănia zonală ConstanţaIncinta Port Constanţa6.132.193
    2.Căpitănia zonală TulceaStr. Portului nr. 26, Tulcea1.679.623
    3.Căpitănia zonală GalaţiStr. Portului nr. 34, Galaţi2.335.637
    4.Căpitănia zonală GiurgiuIncinta Port Giurgiu1.102.029
    5.Căpitănia zonală Drobeta-Turnu SeverinStr. Portului nr. 3, Drobeta-Turnu Severin1.434.826


  Anexa 3
  SITUAŢIAbunurilor aflate în folosinţa Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C.
         
    Nr. crt.BunuriValoarea de inventar (lei)
    012
    1.Mijloace fixe9.685.266
    2.Obiecte de inventar108.207
      TOTAL:9.793.473

                 -------------