ORDONANŢĂ nr. 128 din 31 august 2000 (*actualizată*)
privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor**)
(actualizată până la data de 22 decembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.

  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.

  ──────────

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.

  Articolul 1

  (1) Pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi/sau juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile sale, se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (2) Prestarea în regim de urgenţă a serviciilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea expresă a persoanelor fizice şi/sau juridice.
  (3) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.
  (4) În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă, taxele se restituie de către unităţile de trezorerie în baza cererilor persoanelor în cauză, însoţite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unităţile prestatoare vor consemna prin semnătură autorizată şi ştampilă că serviciile nu au fost efectuate.
  (5) Cuantumul taxelor prevăzute în anexă se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.


  Articolul 2

  În nota din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992
  privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc punctele 3 şi 4 cu următorul cuprins:
  3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A pct. 2-4 şi la lit. C, D şi E, prestate în regim de urgenţă, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achită anticipat la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi, pe bază de chitanţă.
  În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenţă, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.
  4. Prin regim de urgenţă, în sensul pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes

  Anexă

  LISTA
  cuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice şi juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile sale, şi taxele percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
  *Font 8*
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                    Termenul de Cuantumul taxei Actele normative
  Nr. Denumirea efectuare a (lei) în baza cărora
  crt. prestaţiei prestaţiei ──────────────────── se efectueaza
                                 ───────────────── În regim În regim prestaţiile
                                În regim În regim normal de reglementate
                                normal de ur- urgenţă
                                          genta
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Avizarea efectuării 30 zile 5 zile 20 50 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
      lucrărilor şi a nr. 195/2002 privind circulaţia pe
      amplasării drumurile publice, cu modificările şi
      obiectivelor social- completările ulterioare - art. 2 şi 5
      economice în zona b) Regulamentul de aplicare a Ordonanţei
      drumului public de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
                                                                         privind circulaţia pe drumurile
                                                                         publice, cu modificările şi comple-
                                                                         tările ulterioare,
                                                                         aprobat prin Hotărârea Guvernului
                                                                         nr. 85/2003 - art. 3
                                                                      c) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
                                                                         privind regimul drumurilor,
                                                                         republicată, cu modificările şi
                                                                         completările ulterioare
                                                                         - art. 33, 44 şi 52
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Eliberarea autorizaţiei 45 zile 30 zile 100 300 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      pentru procurarea armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      armei letale rile ulterioare - art. 12
                                                                      b) Normele metodologice de aplicare a
                                                                         Legii nr. 295/2004 privind regimul
                                                                         armelor şi al muniţiilor, aprobate
                                                                         prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                         - art. 5 alin. (1) lit. h)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    3. Abrogat.

   4. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 10 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      pentru procurarea armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      armei titularului de rile ulterioare - art. 12
      permis (a doua armă şi b) Normele metodologice de aplicare a
      următoarele) Legii nr. 295/2004 privind regimul
                                                                         armelor şi al muniţiilor, aprobate
                                                                         prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                         - art. 5 alin. (3)

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Acordarea atestatului 30 zile 15 zile 20 50 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      de colecţionar armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
                                                                         rile ulterioare - art. 12
                                                                      b) Normele metodologice de aplicare a
                                                                         Legii nr. 295/2004 privind regimul
                                                                         armelor şi al muniţiilor, aprobate
                                                                         prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                         - art. 22 alin. (2)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Eliberarea cărţii de 15 zile 10 zile 10 20 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      identitate a armei armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
                                                                         rile ulterioare - art. 98
                                                                      b) Normele metodologice de aplicare a
                                                                         Legii nr. 295/2004 privind regimul
                                                                         armelor şi al muniţiilor, aprobate
                                                                         prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                         - art. 97 alin. (1)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7. Eliberarea unui nou 15 zile 5 zile 10 20 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      permis de armă armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
                                                                         rile ulterioare - art. 51
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   8. Eliberarea unei noi 15 zile 5 zile 10 20 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      cărţi de identitate a armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      armei rile ulterioare - art. 100 alin. (2)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   9. Înscrierea armei în 10 zile 5 zile - 10 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      permisul de armă la armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      titularul de permis rile ulterioare - art. 13
      după procurarea b) Normele metodologice de aplicare a
      acesteia sau radierea Legii nr. 295/2004 privind regimul
      armei din permisul de armelor şi al muniţiilor, aprobate
      armă după înstrăinarea prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
      acesteia - art. 12 alin. (2)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  10. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 15 zile 200 500 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul
      de deţinere a materiilor explozive, cu modificările
      materiilor explozive şi completările ulterioare
                                                                         - art. 8 şi 11
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  11. Avizări artificieri 30 zile 15 zile 5 10 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul
                                                                         materiilor explozive, cu modificările
                                                                         şi completările ulterioare
                                                                         - art. 25 şi 27
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  12. Autorizarea 15 zile 10 zile 300 500 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      desfăşurării armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      operaţiunilor cu arme rile ulterioare - art. 108
      şi muniţii de către b) Normele metodologice de aplicare a
      persoanele juridice Legii nr. 295/2004 privind regimul
      constituite ca armelor şi al muniţiilor, aprobate
      armurieri prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                         - art. 108 alin. (2) lit. g)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  13. Avizarea societăţilor 15 zile 10 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      comerciale în vederea armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      constituirii ca rile ulterioare - art. 106
      armurieri şi includerea b) Normele metodologice de aplicare a
      în obiectul de Legii nr. 295/2004 privind regimul
      activitate a armelor şi al muniţiilor, aprobate
      operaţiunilor cu arme prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
      şi muniţii - art. 106 alin. (2) lit. c)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  14. Acordarea avizului 30 zile 10 zile 100 200 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      pentru desfăşurarea armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      operaţiunilor rilor ulterioare - art. 110 alin. (3)
      comerciale de import b) Normele metodologice de aplicare a
      şi export cu arme şi Legii nr. 295/2004 privind regimul
      muniţii de către armelor şi al muniţiilor, aprobate
      armurierii autorizaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                         - art. 121 alin. (1)

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  15. Abrogat.

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  16. Eliberarea unui 10 zile 3 zile 0,8 5 a) Legea nr. 290/2004 privind cazierul
      certificat de cazier judiciar, - art. 21
      judiciar
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  17. Abrogat.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  18. Aviz pentru 15 zile 2 zile 5 10 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
      desfăşurarea nr. 105/2001 privind frontiera de stat
      activităţilor de pescuit a României, aprobată prin Legea
      industrial şi sportiv, nr. 243/2002, cu modificările şi
      organizate pe adâncimea completările ulterioare - art. 40
      de 500 m de la fâşia
      de protecţie a frontierei
      de stat, la frontiera externă
      sau de la culoarul de
      frontieră la frontiera
      internă, către interior
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  19. Aviz pentru 15 zile 2 zile 5 20 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
      desfăşurarea unor nr. 105/2001 privind frontiera de stat
      activităţi de agrement a României, aprobată prin Legea
      şi sportive, organizate nr. 243/2002, cu modificările şi
      pe adâncimea de 500 m completările ulterioare
      de la fâşia de protecţie - art. 42 alin. (1)
      a frontierei de stat,
      la frontiera externă sau
      de la culoarul de frontieră
      la frontiera internă, către
      interior

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  20. Aviz pentru 30 zile 5 zile 20 30 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
      desfăşurarea activităţii nr. 105/2001 privind frontiera de stat
      de vânătoare a României, aprobată prin Legea
      organizată pe nr. 243/2002, cu modificările şi
      adâncimea de 500 m completările ulterioare
      de la fâşia de protecţie - art. 44 alin. (2)
      a frontierei de stat, la
      frontiera externă sau
      la culoarul de frontieră
      la frontiera internă,
      către interior
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  21. Aviz pentru 30 zile 15 zile 50 100 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
      desfăşurarea, în nr. 105/2001 privind frontiera de stat
      punctele de trecere a a României, aprobată prin Legea
      frontierei de stat, a nr. 243/2002, cu modificările şi
      altor activităţi decât completările ulterioare
      efectuarea controlului - art. 45 alin. (1)
      de frontieră
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  22. Activitatea de 7 zile 2 zile 10 12,5 a) Legea nr. 100/1998 privind asistenţa
       examinare psihologică de sănătate publică, cu completările
       desfăşurată de Centrul ulterioare - art. 26 şi 34
       de Psihologie al
       Ministerului
       Administraţiei şi
       Internelor
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  23. Autorizare societăţi 30 zile 15 zile 100 300 a) Legea nr. 333/2003 privind paza
      specializate de pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
                                                                          protecţia persoanelor, cu modifică-
                                                                          rile şi completările ulterioare,
                                                                          - art. 20, 22 şi 23 alin. (1)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  24. Autorizare persoane 30 zile 15 zile 100 300 a) Legea nr. 333/2003 privind paza
      fizice şi juridice obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
      specializate în protecţia persoanelor, cu modificările
      proiectarea, şi completările ulterioare, - art. 34
      producerea, instalarea
      şi întreţinerea
      mijloacelor tehnice de
      alarmă
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  25. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 10 zile 300 500 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      de deţinere arme letale armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      şi muniţii de către rile ulterioare - art. 80
      persoanele juridice b) Normele metodologice de aplicare a
                                                                          Legii nr. 295/2004 privind regimul
                                                                          armelor şi al muniţiilor, aprobate
                                                                          prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                          - art. 56 alin. (2) lit. i)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  26. Eliberarea 30 zile 10 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      certificatului de armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      deţinător pentru arme rile ulterioare - art. 82
      şi muniţii neletale b) Normele metodologice de aplicare a
      către persoanele Legii nr. 295/2004 privind regimul
      juridice care şi-au armelor şi al muniţiilor, aprobate
      notificat intenţia prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                          - art. 65 alin. (2)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  27. Preschimbarea 10 zile - 100 - a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      autorizaţiei de armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      deţinere arme letale şi rile ulterioare - art. 75
      muniţii de către
      persoane juridice, de
      folosire a acestora,
      de efectuare a
      operaţiunilor cu arme
      letale şi muniţii
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  28. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 10 zile 300 500 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
       de funcţionare a armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
       poligonului de tragere rile ulterioare - art. 85
                                                                       b) Normele metodologice de aplicare a
                                                                          Legii nr. 295/2004 privind regimul
                                                                          armelor şi al muniţiilor, aprobate
                                                                          prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                          - art. 74 alin. (1) lit. h)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  29. Preschimbarea 10 zile - 100 - a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      autorizaţiei de armelor şi al muniţiilor, cu modifică-
      funcţionare pentru rile ulterioare - art. 75
      poligoanele de
      tragere autorizate
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  30. Eliberarea autorizaţiei 15 zile 10 zile 300 500 a) Normele metodologice de aplicare a
      pentru organizarea şi Legii nr. 295/2004 privind regimul
      desfăşurarea cursului armelor şi al muniţiilor, aprobate
      de iniţiere şi pregătire prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
      teoretică şi practică - art. 79
      pentru cunoaşterea
      legislaţiei şi a
      modului de folosire
      a armelor şi
      muniţiilor
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  31. Eliberarea atestatului 15 zile 10 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul
      de instructor în armelor şi al muniţiilor, cu modifică
      poligonul de tragere rile ulterioare - art. 72 alin. (3)
                                                                       b) Normele metodologice de aplicare a
                                                                          Legii nr. 295/2004 privind regimul
                                                                          armelor şi al muniţiilor, aprobate
                                                                          prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
                                                                          - art. 85 alin. (2) lit. g)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  32. Eliberarea unei noi 30 zile 15 zile 5 10 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul
      autorizaţii de deţinere materiilor explozive, cu modificările
      a materiilor explozive şi completările ulterioare - art. 11
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  33. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 15 zile 100 200 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul
       pentru depozite de materiilor explozive, cu modificările
       materii explozive şi completările ulterioare - art. 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.
  Nr. crt. 3 din anexă a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.
  Nr. crt. 4 din anexă a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.
  Nr. crt. 15 şi 17 din anexă au fost abrogate de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.
  Nr. crt. 18 din anexă a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.
  Nr. crt. 19 din anexă a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.
  -------