HOTĂRÂRE nr. 505 din 7 aprilie 2004
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, precum şi modelului listei membrilor organizaţiei minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 16 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (5), art. 41 alin. (5), art. 83 alin. (2) şi al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, precum şi modelul listei membrilor organizaţiei minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2004, potrivit anexelor nr. 1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 7 aprilie 2004.
  Nr. 505.


  Anexa 1
      Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii,
                               oraşe şi comune
    ROMÂNIACircumscripţia electorală nr. . . . . . . . . . .
    JUDEŢUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Municipiul, oraşul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(municipiu, oraş, comună)
    Comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Secţia de votare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Satul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
    COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ pentru alegerea consiliului local, a primarului şi a consiliului judeţean
     
    Nr. crt.Numele şi prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul alegătorului (strada, nr. casei, bloc, apartament)Seria şi numărul actului de identitateSemnătura alegătorului
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
     
    Primar,Secretar,
     
    Şeful Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei,

  NOTĂ:
  Copia listei electorale permanente se întocmeşte de primar împreună cu Serviciul de evidenţă informatizată a persoanei, pe baza listei electorale permanente.


  Anexa 2
        Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul
                                Bucureşti
    ROMÂNIACircumscripţia electorală a
    MUNICIPIUL BUCUREŞTI . . . . . . . . . . . . . . .municipiului Bucureşti
    Sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Circumscripţia electorală nr. . . . . . .
    Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Secţia de votare nr. . . . . . . . . . . . . . . .
     
    COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti
     
    Nr. crt.Numele şi prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul alegătorului (strada, nr. casei, bloc, apartament)Seria şi numărul actului de identitateSemnătura alegătorului
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
     
    Primar,Secretar,
     
    Şeful Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei,

  NOTĂ:
  Copia listei electorale permanente se întocmeşte de primar împreună cu Serviciul de evidenţă informatizată a persoanei, pe baza listei electorale permanente.


  Anexa 3
                Modelul listei electorale suplimentare
    ROMÂNIACircumscripţia electorală nr. . . . . . .
    JUDEŢUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Municipiul, oraşul, comuna . . . . . . . . . . . . . . .(municipiu, oraş, comună)
    Sectorul municipiului Bucureşti . . . . . . . . . .Secţia de votare nr. . . . . . . . . . . . . . . .
     
    LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ pentru alegerea consiliului local, a primarului şi a consiliului judeţean
     
    Nr. crt.Numele şi prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul/Reşedinţa alegătorului (strada, nr. casei, bloc, apartament)Seria şi numărul actului de identitateSemnătura alegătorului
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
     
    Primar,Secretar,

  NOTĂ:
  - Lista suplimentară întocmită de primar cuprinde numai alegătorii cu reşedinţa în localitatea respectivă, stabiliţi cu cel puţin 3 luni înaintea alegerilor.
  - Rubrica "Domiciliul/Reşedinţa alegătorului" se completează conform menţiunii de stabilire a reşedinţei, înscrisă în actul de identitate.
  - La municipiul Bucureşti se scrie: Lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti.
  - În situaţia în care este întocmită conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, de către preşedintele secţiei de votare, lista electorală suplimentară se semnează de acesta şi se aplică ştampila de control a secţiei de votare.


  Anexa 4
              Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă sau
          suplimentară, ce va fi folosit pentru votarea cu "urna specială"
                 
    ROMÂNIAEXTRAS
    JUDEŢUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .din lista electorală permanentă
      sau suplimentară, utilizat pentru
    Municipiul, oraşul, comuna . . . . . . . . . . . . . . .votarea cu "urna specială"
    Sectorul municipiului Bucureşti . . . . . . . . .Circumscripţia electorală nr. . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (municipiu, oraş, comună)
      Secţia de votare nr. . . . . . . . . . . . . . . .
     
    LISTA ELECTORALĂ pentru alegerea consiliului local, a primarului şi a consiliului judeţean
     
    Nr. crt.Numele şi prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul alegătorului (strada, nr. casei, bloc, apartament)Seria şi numărul actului de identitateSemnătura alegătorului
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
    . . .          
     
    Preşedintele secţiei de votare,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  NOTĂ:
  În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţii.


  Anexa 5
        Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii

                            DECLARAŢIE
                  de acceptare a candidaturii
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . ., ap. . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . , propus de*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de profesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ocupaţia (funcţia deţinută) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , membru al**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale din 6 iunie 2004 pentru funcţia de***) . . . . . . . . . . . .
    Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ****)
     
    Semnătura
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  --------- Notă *) Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent. Notă **) Se trece denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale al cărui/cărei membru este. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea "nu este cazul". Notă ***) Se scrie "consilier în consiliul local al comunei/oraşului/municipiului, judeţul ......../al sectorului nr. ... Bucureşti" ori "consilier în Consiliul Judeţean .............." sau, după caz, "primar" (primar general) al comunei/oraşului/ municipiului, judeţul ............/al sectorului nr. ... Bucureşti (al municipiului Bucureşti)". Notă ****) Se trec denumirea comunei, oraşului, municipiului şi data.


  Anexa 6
                   Modelul listei susţinătorilor pentru alegerea
                  în funcţia de primar a candidatului independent
    LISTA SUSŢINĂTORILOR pentru alegerea în funcţia de primar al comunei/oraşului/municipiului*) . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . , a candidatului independent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele candidatului) la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 6 iunie 2004
     
    Nr. crt.NumelePrenumeleData naşteriiAdresaActul de identitateSemnătura
    DenumireaSeriaNumărul
                     
                     
                     
       
    Întocmit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . **)
     
    Declaraţie
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut la
    (numele şi prenumele)
    data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . în comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor al C.I. (B.I.) seria . . . . . . nr. . . . . . . , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . poziţii, corespund realităţii.
     
    Data . . . . . . . . . . . .Localitatea . . . . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . . . . .

  NOTĂ:
  Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
  ----------- Notă *) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie: "al sectorului nr. ..., municipiul Bucureşti" sau, după caz, "de primar general al municipiului Bucureşti". Notă **) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.


  Anexa 7
                   Modelul listei susţinătorilor pentru alegerea
                 în funcţia de consilier a candidatului independent
    LISTA SUSŢINĂTORILOR pentru alegerea în funcţia de consilier în consiliul local al comunei/oraşului/municipiului*) . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . , a candidatului independent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele candidatului) la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 6 iunie 2004
     
    Nr. crt.NumelePrenumeleData naşteriiAdresaActul de identitateSemnătura
    DenumireaSeriaNumărul
                     
                     
                     
     
    Întocmit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . **)
     
    Declaraţie
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut la
    (numele şi prenumele)
    data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al C.I. (B.I.) seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . poziţii, corespund realităţii.
     
    Data . . . . . . . . . . . .Localitatea . . . . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . . . . .

  NOTĂ:
  Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
  --------- Notă *) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie: "în consiliul local al sectorului ..., municipiul Bucureşti" sau, după caz, "în Consiliul General al Municipiului Bucureşti", iar în cazul consilierului judeţean se va scrie "de consilier în consiliul judeţean ........". Notă **) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.


  Anexa 8
           Modelul listei membrilor organizaţiei minorităţilor naţionale
    LISTA MEMBRILOR Organizaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale . . . . . . . . . . . . , participantă la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 6 iunie 2004
     
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Nr. crt.Numele şi prenumele membruluiData naşteriiAdresaActul de identitateSemnătura
    DenumireaSeriaNumărul
                   
                   
                   
     
    Întocmit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . *)
     
    Declaraţie
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut la data de . . . . . . . . . . în comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , posesor al C.I. (B.I.) seria . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . . . . poziţii, corespund realităţii.
     
    Data . . . . . . . . . . . .Localitatea . . . . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . . . . .

  NOTĂ:
  Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
  ---------- Notă *) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.
  --------