LEGE nr. 511 din 22 noiembrie 2004
bugetului de stat pe anul 2005
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2005.


  Articolul 2

  (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2005, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Bugetul de stat pe anul 2005 se stabileşte la venituri în sumă de 357.366,6 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 387.955,2 miliarde lei, cu un deficit de 30.588,6 miliarde lei.
  (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
  (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
  ---------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  ----------
  (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.


  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare


  Articolul 3

  Impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2005, de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.


  Articolul 4

  Inspecţia fiscală pentru stabilirea debitelor suplimentare aferente anilor precedenţi, în vederea urmăririi şi încasării acestora, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare la data operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale.


  Articolul 5

  Impozitele, care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 decembrie 2004, se încasează începând cu anul 2005 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate, iar la bugetele locale se încasează la capitolul "Impozite şi taxe de la populaţie", subcapitolul "Alte impozite şi taxe de la populaţie".


  Articolul 6

  Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 357.366,6 miliarde lei şi se prezintă astfel:
                                                 - miliarde lei -
                                               ─────────────────────
      VENITURI - TOTAL 357.366,6
      din care:
      Venituri curente 356.158,6
      din acestea:
      a) venituri fiscale: 336.119,6
      - impozite directe 75.238,1
      din care:
      - impozitul pe profit 60.710,0
      - impozitul pe salarii şi venit 76.887,0
      - cote şi sume defalcate din impozitul
        pe venit pentru bugetele locale (se scad) -69.718,9
      - alte impozite directe 6.540,0
      - contribuţii 820,0
      - impozite indirecte 260.881,5
      din care:
      - taxa pe valoarea adăugată 126.692,5
      - taxa pe valoarea adăugată încasată 186.094,0
      - sume defalcate din taxa pe valoarea
        adăugată pentru bugetele locale (se scad) -59.401,5
      - accize 97.733,0
      - taxe vamale 16.752,0
      - alte impozite indirecte 19.704,0
      b) venituri nefiscale 20.039,0
      Venituri din capital 1.133,0
      Încasări din rambursarea împrumuturilor
      acordate 75,0


  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare


  Articolul 7

  Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005, în sumă de 387.955,2 miliarde lei, în structură economică se prezintă astfel:
                                                    - miliarde lei -
                                                  ───────────────────
      CHELTUIELI - TOTAL 387.955,2
      din care:
      1. Cheltuieli curente 322.530,9
      din acestea:
      a) cheltuieli de personal 61.710,1
      b) cheltuieli materiale şi servicii 46.314,3
      c) subvenţii 26.903,4
      d) prime 1.800,0
      e) transferuri 150.731,5
      f) dobânzi aferente datoriei publice şi
         alte cheltuieli 34.801,7
      g) rezerve 269,9
      2. Cheltuieli de capital 28.837,7
      3. Împrumuturi acordate 129,2
      4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi
         şi comisioane la credite 36.457,4
      din acestea:
      a) Rambursări de credite externe şi plăţi de
         dobânzi şi comisioane la credite externe
         contractate de ordonatorii de credite 36.135,5
         - rambursări de credite externe 24.066,6
         - plăţi de dobânzi şi comisioane 12.068,9
      b) Rambursări de credite interne şi plăţi de
         dobânzi şi comisioane aferente acestora 321,9
         - rambursări de credite interne 101,7
         - plăţi de dobânzi şi comisioane 220,2


  Articolul 8

  (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura posturilor, menţionate pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
  (2) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.
  (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt autorizaţi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi cheltuielile cu salariile pe anul 2005.
  (4) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale sunt prevăzute şi sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 în condiţiile stabilite prin lege, cu excepţia celor aferente Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi ale personalului Ministerului Apărării Naţionale, care vor acorda creşterile salariale din bugetele aprobate acestora. Aceste sume se repartizează pe ordonatori principali de credite în cursul anului prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de execuţia bugetară şi de necesităţile de finanţare.
  (5) Plata premiului anual aferent anului 2005 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2006, începând cu luna ianuarie 2006.
  (6) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2005 instituţiilor publice menţionate la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2004.
  (7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.


  Articolul 9

  (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2005, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
  (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.


  Articolul 10

  În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2005, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii:
  a) vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, potrivit atribuţiilor stricte ale acestora, până la sfârşitul anului;
  b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;
  c) vor raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 11

  (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 26.543,5 miliarde lei, din care: 16.340,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 6.381,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 64,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 1.240,9 miliarde lei transferuri, 1.844,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 672,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
  (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în sumă de 1.700,7 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 818,3 miliarde lei pentru Senat, 154,2 miliarde lei pentru Administraţia Prezidenţială, 80,1 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 693,1 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 8.099,7 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 41,1 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 38,0 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 88,6 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 234,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei, 69,2 miliarde lei pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului, 14.526,5 miliarde lei pentru administraţia publică centrală, din care 1.592,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului, 544,2 miliarde lei pentru Cancelaria primului-ministru şi 12.389,7 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.
  (3) Administraţia Prezidenţială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suportă de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidenţială poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie.
  (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
  (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.
  (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor şi finanţate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputaţilor.
  (7) În anul 2005 se constituie, la dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau valută, după caz.
  (8) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (7) sunt prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  (9) Din sumele prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul Secretariatului General al Guvernului din bugetul de stat pe anul 2005 se acoperă cheltuielile necesare derulării contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers Gmbh Austria.


  Articolul 12

  (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 86.901,7 miliarde lei, din care 33.898,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 25.605,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.948,7 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.549,1 miliarde lei transferuri, 11.493,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 9.406,6 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
  (2) Cheltuielile pentru apărare naţională se stabilesc în sumă de 42.627,7 miliarde lei.
  (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în sumă de 44.274,0 miliarde lei.
  (4) În cursul anului 2005, în vederea asigurării necesarului de poliţişti de frontieră, numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor se majorează cu 1.400 de posturi.
  (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul acestuia privind numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi cheltuielile cu salariile.
  (6) În anul 2005 se constituie, la dispoziţia Direcţiei generale de combatere a crimei organizate şi antidrog din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz.
  (7) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (6) sunt prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 13

  (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 109.513,6 miliarde lei, din care: 4.724,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.017,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 4.801,5 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 80.728,5 miliarde lei transferuri, 3.435,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 6.806,4 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
  (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 23.329,9 miliarde lei pentru învăţământ, 15.177,9 miliarde lei pentru sănătate, 8.579,4 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 62.426,4 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.
  (3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei şi pentru proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Suma pentru sprijinirea activităţilor românilor de pretutindeni este prevăzută în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare şi de utilizare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
  (6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituţiile de învăţământ superior pe seama veniturilor proprii, pe bază de proiecte, în limita plafonului anual de îndatorare externă şi a capacităţii financiare a instituţiilor contractante de a acoperi serviciul datoriei publice externe, în condiţiile legii.
  (7) Din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se finanţează şi programul privind dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar. Aceste bunuri se transferă unităţilor beneficiare pe bază de protocol.
  (8) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din care face parte personalul militar şcolarizat.
  (9) În bugetul Ministerului Sănătăţii este prevăzută şi suma de 2.278,7 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programului privind compensarea în proporţie de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu.
  (10) În bugetul Ministerului Sănătăţii este cuprinsă şi suma de 3.767.400 mii lei pentru Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.
  (11) Taxele poştale percepute în anul 2005 de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de încredinţare şi plasament familial, alocaţii complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum şi a altor drepturi de asistenţă socială nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite.
  (12) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu completările ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată.
  (13) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap sunt repartizate pe judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti, conform anexei la bugetul acestui minister.
  (14) Numărul maxim de posturi pentru personalul clerical care beneficiază la salarizare de sprijinul statului, potrivit legii, este cel prevăzut în anexa la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (15) Pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, în special activităţi adresate tinerilor, se alocă de la bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 55.000 euro lunar.
  (16) În anul 2005 se acordă un număr de 40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.
  (17) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", este cuprinsă şi suma de 71,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar "Sibiu, capitala culturală a Europei".


  Articolul 14

  (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 10.445,1 miliarde lei, din care: 431,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 274,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 11,3 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 4.205,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 3.408,7 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
  (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.105,8 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi 3.339,3 miliarde lei pentru mediu şi ape.


  Articolul 15

  (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 91.505,2 miliarde lei, din care: 1.950,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.791,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 17.851,1 miliarde lei subvenţii, 1.800,0 miliarde lei prime, 42.786,2 miliarde lei transferuri, 7.342,1 miliarde lei cheltuieli de capital şi 15.983,5 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
  (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 10.239,1 miliarde lei pentru industrie, 25.822,1 miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură, 37.229,3 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 18.214,7 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.
  (3) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului, în sumă de 3.430,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificaţii de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt şi mediu de fabricaţie şi la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; garanţii la creditele acordate pentru producţia de export, precum şi la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea investiţiilor române în străinătate.
  (4) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare se repartizează pe judeţe, pe unităţi administrativ-teritoriale şi obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare şi retehnologizare prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.
  (5) Capitalul social iniţial al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2005 se majorează cu suma de 288,0 miliarde lei.
  (6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri consolidabile", este cuprinsă şi suma de 400,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanţarea lucrărilor aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane.
  (7) Repartizarea pe judeţe pentru comune şi oraşe, precum şi pe municipii a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ţinând cont de proiectele aflate în execuţie, de termenele de finalizare ale acestora, precum şi de cele nou-promovate.


  Articolul 16

  (1) În bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 1.000,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante şi curente către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în sectorul minier.
  (2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice pentru funcţionarea transportului feroviar public de călători.
  (3) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută la alin. (2), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. achită Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul ei, achită către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. contravaloarea energiei electrice consumate.
  (4) Cu sumele încasate potrivit alin. (1) şi (3) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.


  Articolul 17

  Operaţiunile efectuate de agenţii economici prevăzuţi la art. 16 se derulează prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unităţile Trezoreriei Statului.


  Articolul 18

  (1) În completarea subvenţiilor acordate unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se scutesc la plată, în limita unui plafon maxim aprobat, obligaţiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2005, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate pentru reţinerile la sursă.
  (2) Agenţii economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum şi plafoanele până la care se scutesc obligaţiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor art. 19.
  (3) Sumele ce se scutesc la plată, conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc şi se dau la scădere lunar pe baza obligaţiilor înregistrate în evidenţele contabile ale agenţilor economici respectivi şi declarate la organele fiscale competente, urmând a se regulariza, până la închiderea exerciţiului financiar-contabil, respectiv până la depunerea situaţiilor financiare anuale, pe baza unui document de verificare întocmit de organele fiscale teritoriale competente, la sediul social al debitorilor.
  (4) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. se scuteşte de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita obligaţiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2).


  Articolul 19

  Facilităţile prevăzute la art. 18 şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei.


  Articolul 20

  (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 14.418,6 miliarde lei, din care: 4.364,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.243,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 226,7 miliarde lei subvenţii, 7.886,9 miliarde lei transferuri, 516,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 180,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.227,4 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi 7.191,2 miliarde lei pentru alte acţiuni.


  Articolul 21

  La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:
  a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în sumă de 169,9 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar;
  b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumă de 100,0 miliarde lei, care se utilizează pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.


  Articolul 22

  În anul 2005, din bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 129,2 miliarde lei, din care: 100,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 5,8 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi protecţie umanitară condiţionată şi 23,4 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.


  Articolul 23

  Din bugetul de stat se alocă transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 11.734,6 miliarde lei, din care: 11.626,6 miliarde lei pentru echilibrare şi 108,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnă destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii.


  Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental


  Articolul 24

  Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 30.588,6 miliarde lei.


  Articolul 25

  (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 34.801,7 miliarde lei, din care:
  a) 11.371,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice interne;
  b) 10.729,2 miliarde lei dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat;
  c) 2.243,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii;
  d) 9.057,6 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plăţi şi pentru ajustare structurală;
  e) 1.000,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne;
  f) 400,0 miliarde lei comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi.
  (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţară (rating) de către agenţiile specializate, în anul 2005, inclusiv comisioanele bancare sau alte cheltuieli aferente, precum şi eventualele diferenţe din anii anteriori.
  (3) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2005, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.


  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale


  Articolul 26

  (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 21.374,9 miliarde lei, din care:
  a) 6.145,4 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, potrivit legii, care sunt prevăzute în anexa nr. 4;
  b) 3.241,5 miliarde lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap;
  c) 1.031,7 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultură care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003;
  d) 10.956,3 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare.
  (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) sunt prevăzute în anexa nr. 5.
  (3) Pentru criteriul "Capacitatea financiară" prevăzut la art. 29 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, se utilizează formula prevăzută în anexa nr. 6.
  (4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială, în funcţie de numărul de beneficiari de ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei şi, respectiv, de numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
  (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să aprobe redistribuirea, în cadrul aceluiaşi judeţ sau al municipiului Bucureşti, a sumelor aprobate prin anexele nr. 4 şi 5 pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, la propunerea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.


  Articolul 27

  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, totalizând 4.975,1 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 7, iar repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2003.
  (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, totalizând 2.450,4 miliarde lei, se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 430/2004.


  Articolul 28

  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, creşelor, centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, totalizând 49.676,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 8, 8a) şi 8b).
  (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, totalizând 2.300,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 9.
  (3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti, se face de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti.
  (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face, de regulă, în funcţie de lungimea acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean.
  (5) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 26-28, pe lângă sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
  (6) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.
  (7) Din bugetele locale se finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 29

  (1) În anul 2005 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, în sumă de 1.700,0 miliarde lei.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice repartizează transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
  (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.


  Articolul 30

  Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2005 sunt prevăzute în anexa nr. 11.


  Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate


  Articolul 31

  (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, constituit în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.
  (2) Prevederile art. 8-10 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 32

  Sinteza cheltuielilor spitalelor şi ale celorlalte unităţi sanitare publice cu paturi pe anul 2005, finanţate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 33

  (1) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli şi să efectueze plăţi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, după încheierea execuţiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depăşesc pe trimestrul I, semestrul I şi, respectiv, 9 luni, 25%, 50% şi, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.
  (2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.


  Capitolul VII Responsabilităţi în aplicarea legii


  Articolul 34

  Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.


  Articolul 35

  Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexă la bugetele acestora.


  Articolul 36

  (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
  (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2005, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.
  (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen" şi "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.
  (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA" şi "Programe SAPARD" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
  (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele "Programe comunitare", "Programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA" şi "Programe SAPARD" pentru cofinanţarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
  (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.


  Articolul 37

  (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, pentru programe comunitare, a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, precum şi pentru derularea corespunzătoare a programelor cu finanţare rambursabilă şi a programelor cu finanţare nerambursabilă, ordonatorii principali de credite pot efectua, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.
  (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite" şi, respectiv, "Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora".


  Articolul 38

  (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale societăţilor comerciale cu capital de stat, care au această prevedere în actul constitutiv.
  (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
  (3) Cheltuielile social-culturale, inclusiv cele suportate din transferuri pentru protecţia socială, acordate de la bugetul de stat, se prevăd la nivelul aprobat de către Guvern, în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat.


  Capitolul VIII Dispoziţii finale


  Articolul 39

  (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile înregistrate efectiv de regie. Diferenţa respectivă, suportată de regie, este deductibilă la calculul profitului impozabil.
  (2) Cheltuielile suportate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în condiţiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integrităţii şi protejării imobilului "Palat Elisabeta" din domeniul public al statului sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
  (3) Cheltuielile suportate din veniturile proprii ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în condiţiile reglementărilor legale, aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.


  Articolul 40

  În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinaţie.


  Articolul 41

  Veniturile încasate de Ministerul Finanţelor Publice din comercializarea formularelor cu regim special pentru produsele accizate, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 759 bis/2003 privind comercializarea produselor supuse autorizării, precum şi soldul constituit la 31 decembrie 2004 din vânzarea formularelor tipizate, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, şi Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, se folosesc pentru finanţarea următoarelor cheltuieli:
  a) prestări de servicii privind distribuirea şi primirea corespondenţei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice;
  b) prestări de servicii aferente restituirii, prin mandat poştal, a diferenţelor de impozit pe venit, precum şi finanţarea altor activităţi privind administrarea acestui impozit;
  c) achiziţionarea de autovehicule pentru desfăşurarea activităţii, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestora;
  d) achiziţionarea de echipamente, tehnică de calcul şi software specializat aferent, de birotică şi consumabile necesare pentru evidenţa formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru administrarea impozitului pe venit;
  e) construirea, amenajarea, închirierea şi/sau cumpărarea de spaţii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor la spaţiile ocupate cu această activitate în sediile unităţilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.


  Articolul 42

  (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2005.
  (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură şi fondurile necesare în vederea aplicării:
  a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată;
  b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările ulterioare;
  c) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată.
  (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte şi, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată. Pe măsura necesităţilor de finanţare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.


  Articolul 43

  (1) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2005 şi neachitate până la această dată de către agenţii economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al ministrului administraţiei şi internelor, al directorului Serviciului Român de Informaţii şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor livraţi de aceştia până la data de 15 decembrie 2005 Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în limita sumei de până la 1.076,0 miliarde lei, Ministerului Administraţiei şi Internelor în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, Serviciului Român de Informaţii în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei, precum şi Serviciului de Protecţie şi Pază în limita sumei de până la 20,0 miliarde lei.
  (2) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă din facturile fiscale ale agenţilor economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi va fi înregistrată în evidenţele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat ca neexigibilă până la scoaterea din rezerva de stat a carburanţilor şi lubrifianţilor acumulaţi în condiţiile prevederilor alin. (1).
  (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 44

  (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestora.
  (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nici o activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 45

  Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, din bugetul de stat pe anul 2005, se acoperă cheltuielile necesare derulării contractului semnat de Ministerul Finanţelor Publice cu SWIFT SCRL Belgia, inclusiv derulării contractelor viitoare cu furnizorii de comunicaţii agreaţi de SWIFT-Equant şi Infonet, în vederea participării Trezoreriei Statului la Sistemul Electronic de Plăţi administrat de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări TransFonD - S.A.


  Articolul 46

  La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2005, din eventualele surse suplimentare se vor aloca, cu prioritate, fonduri pentru finanţarea acţiunilor de învăţământ şi sănătate.


  Articolul 47

  Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 22 noiembrie 2004.
  Nr. 511.


  Anexa 1

                      BUGETUL DE STAT
                        pe anul 2005
                         -SINTEZA-
                                                                     -mii lei-
  ────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  Capi│S │Ti│A │ │ │
  tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
      │b │lu│ne│ │ 2005 │
      │ca│/ │at│ │ │
      │pi│Ar│ │ │ │
      │to│ti│ │ │ │
      │l │co│ │ │ │
      │ │l │ │ │ │
  ────┴──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
  0001 VENITURI - TOTAL 357.366.604.928
  0002 I. VENITURI CURENTE 356.158.604.928
  0003 A. VENITURI FISCALE 336.119.604.928
  0004 Al. IMPOZITE DIRECTE 75.238.060.000
  0101 IMPOZITUL PE PROFIT 60.710.000.000
       01 Impozit pe profit de la agenţi
                economici 57.518.000.000
       02 Impozit pe profit de la băncile
                comerciale 3.192.000.000
  0201 IMPOZITUL PE SALARII 150.000.000
       01 Impozitul pe salarii -total- 150.000.000
  0601 IMPOZITUL PE VENIT 76.737.000.000
       01 Impozit pe venituri din activităţi
                independente 1.603.000.000
       02 Impozit pe venituri din salarii 66.437.000.000
       03 Impozit pe venituri din cedarea
                folosinţei bunurilor 641.000.000
       04 Impozit pe venituri din dividende 6.400.000.000
       05 Impozit pe venituri din dobânzi 230.000.000
       06 Impozit pe alte venituri 140.000.000
       07 Impozit pe venit din pensii 349.000.000
       08 Impozitul pe veniturile obţinute din
                jocurile de noroc, din premii şi din
                prime în bani şi/sau natura 550.000.000
       09 Impozitul pe veniturile obţinute din
                transferul dreptului de proprietate
                asupra valorilor mobiliare şi vânzarea
                părţilor sociale 200.000.000
       10 Regularizări -1.000.000.000
       11 Impozitul pe veniturile din valorificarea
                sub orice formă a drepturilor de
                proprietate intelectuală 250.000.000
       12 Impozitul pe veniturile realizate
                de persoanele fizice nerezidente 550.000.000
       13 Impozit pe veniturile din activităţi
                agricole 7.000.000
       14 Impozitul pe veniturile obţinute din
                valorificarea de bunuri în regim de
                consignaţie şi din activităţi desfăşurate
                pe baza unui contract de agent, comision
                sau mandat comercial 200.000.000
       15 Impozitul pe veniturile încasate
                din activităţile de expertiza contabila,
                tehnica judiciara şi extrajudiciară 30.000.000
       16 Impozit pe veniturile realizate
                în baza unor convenţii/contracte civile
                de prestări servicii, încheiate în condiţiile
                codului civil 150.000.000
  0701 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN
                IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -69.718.940.000
       01 Cote defalcate din impozitul pe
                venit (se scad) -48.343.970.000
       02 Sume defalcate din impozitul pe venit
                pentru susţinerea sistemului de protecţie
                a persoanelor cu handicap, cultura şi
                culte şi echilibrarea bugetelor locale
                (se scad) -15.229.524.000
       03 Sume defalcate din impozitul pe
                venit pentru ajutor social şi ajutor
                pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
                cărbuni şi combustibili petrolieri (se scad) -6.145.446.000
  0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 6.540.000.000
       01 Impozitul pe veniturile realizate
                de persoanele juridice nerezidente 3.650.000.000
       02 Impozitul pe profit obţinut din
                activităţi comerciale ilicite sau din
                nerespectarea Legii privind protecţia
                consumatorilor 19.000.000
       03 Impozitul pe dividende de la
                societăţile comerciale 2.850.000.000
       09 Impozitul pe venitul reprezentantelor
                din România al societăţilor comerciale
                şi organizaţiilor economice străine 15.000.000
       30 Alte încasări din impozite directe 6.000.000
  0901 CONTRIBUŢII 820.000.000
       04 Contribuţia individuala de
                asigurări sociale 720.000.000
       09 Contribuţia agenţilor economici
                pentru persoanele cu handicap 100.000.000
  1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 260.881.544.928
  1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA 126.692.544.928
       01 TVA încasată 186.094.000.000
       04 Sume defalcate din TVA pentru instituţiile
                de învăţământ preuniversitar de stat,
                creşele, centrele judeţene şi locale de
                consultanta agricola precum şi pentru
                susţinerea sistemului de protecţie a
                copilului(se scad) -49.675.974.600
       05 Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea
                energiei termice livrate populaţiei(se scad) -4.975.073.000
       08 Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene
                şi comunale (se scad) -2.300.000.000
       09 Sume defalcate din TVA pentru retehnologizarea,
                modernizarea şi dezvoltarea sistemelor
                centralizate de producere şi distribuţie a energiei
                termice (se scad) -2.450.407.472
  1401 ACCIZE 97.733.000.000
  1601 TAXE VAMALE 16.752.000.000
       01 Taxe vamale de la persoane juridice 16.682.000.000
       02 Taxe vamale şi alte venituri încasate
                de la persoane fizice prin unităţile
                vamale 70.000.000
  1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 19.704.000.000
       01 Taxe pentru jocurile de noroc 820.000.000
       03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de
                licenţe şi autorizaţii de funcţionare 750.000.000
       04 Taxa pentru activitatea de prospecţiune,
                explorare şi exploatare a resurselor minerale 200.000.000
       07 Venituri cu destinaţie speciala
                din cota unica asupra carburanţilor auto
                livraţi la intern de producători precum şi
                pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia
                şi asupra carburanţilor auto importaţi 850.000.000
       15 Amenzi judiciare 35.000.000
       16 Venituri din recuperarea cheltuielilor
                judiciare avansate de stat 50.000.000
       18 Taxa asupra unor activităţi dăunătoare
                sănătăţii şi din publicitatea lor 730.000.000
       19 Venituri cu destinaţie speciala
                din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful
                energiei electrice şi termice 2.450.000.000
       21 Taxa de timbru social asupra jocurilor
                de noroc 450.000.000
       22 Taxa de timbru social asupra valorii
                automobilelor noi din import 25.000.000
       24 Impozitul pe ţiţeiul din producţia
                interna şi gazele naturale 5.625.000.000
       26 Venituri cu destinaţie speciala
                din comisionul pentru servicii vamale 1.800.000.000
       27 Venituri cu destinaţie speciala
                din cotele aplicate asupra veniturilor
                realizate în domeniul aviaţiei civile 500.000.000
       28 Impozit pe veniturile microintre-
                prinderilor 5.402.000.000
       30 Alte încasări din impozite indirecte 17.000.000
  1900 B. VENITURI NEFISCALE 20.039.000.000
  2001 VARSAMINTE DIN PROFITUL
                NET AL REGIILOR AUTONOME 2.030.000.000
  2101 VARSAMINTE DE LA
                INSTITUŢIILE PUBLICE 4.445.000.000
       02 Venituri din taxe pentru prestaţii
                vamale 800.000.000
       03 Taxe pentru prestaţiile efectuate
                şi pentru eliberarea autorizaţiilor
                de transport în trafic internaţional 40.000.000
       04 Taxe consulare 1.652.000.000
       05 Taxe pentru analize efectuate de
                laboratoare, altele decât cele sanitare,
                de pe lângă instituţii 30.000.000
       17 Taxe pentru învăţământ 2.500.000
       18 Venituri din expertiza tehnica
                judiciara şi extrajudiciară 25.000.000
       19 Venituri realizate cu ocazia
                participării la acţiuni sub egida
                organizaţiilor internaţionale 200.000.000
       20 Venituri din prestări de servicii 1.200.000.000
       21 Taxa pentru eliberarea certificatului
                de cazier fiscal 45.000.000
       22 Venituri din producerea riscurilor asigurate 10.500.000
       30 Alte venituri de la instituţiile
                publice 440.000.000
  2201 DIVERSE VENITURI 13.564.000.000
       01 Venituri din aplicarea prescripţiei
                extinctive 40.000.000
       03 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni
                aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 2.450.000.000
       04 încasări din cota reţinuta, conform
                Codului Penal 1.000.000
       05 Restituiri de fonduri din finanţarea
                bugetară a anilor precedenţi 1.958.000.000
       07 Venituri din concesiuni şi închirieri 6.700.000.000
       08 Penalităţi pentru nedepunerea sau
                depunerea cu întârziere a declaraţiei
                de impozite şi taxe 100.000.000
       09 Venituri din dobânzi 28.000.000
       11 Varsaminte de la persoane juridice,
                pentru persoane cu handicap neîncadrate 1.350.000.000
       12 Încasări din valorificarea bunurilor
                confiscate, abandonate şi alte sume
                constatate odată cu confiscarea
                potrivit Legii 300.000.000
       19 Venituri din dividende 70.000.000
       20 Sumele provenite din recuperarea
                debitelor provenite din drepturile
                de pensii şi asigurări sociale militare 1.000.000
       21 Venituri din despăgubiri 1.000.000
       30 Încasări din alte surse 565.000.000
  3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 1.133.000.000
  3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA
                UNOR BUNURI ALE STATULUI 1.133.000.000
       01 Venituri din valorificarea unor bunuri
                ale instituţiilor publice 623.000.000
       02 Venituri din valorificarea stocurilor
                de la rezervele de stat şi de mobilizare 45.000.000
       08 Venituri obţinute în procesul de stingerea
                creanţelor bugetare 465.000.000
  4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
                ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 75.000.000
  4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
                ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 75.000.000
       09 Încasări din rambursarea împrumuturilor
                acordate pentru acoperirea arieratelor
                către CONEL şi ROMGAZ 60.000.000
       10 Încasări din rambursarea împrumuturilor
                din fondul de redresare financiara 13.000.000
       15 Încasări din rambursarea microcreditelor
                acordate persoanelor fizice care
                desfăşoară activităţi pe cont propriu,
                aducătoare de venituri, în vederea
                întreţinerii materiale 1.000.000
       17 Încasări din rambursarea microcreditelor
                acordate de agenţiile guvernamentale şi
                administrate prin agenţii de credit 1.000.000
  5001 BUGET DE STAT
                ___________ 387.955.169.971
          01 CHELTUIELI CURENTE 322.530.944.288
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 61.710.084.474
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 46.314.317.395
          34 SUBVENŢII 26.903.403.467
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 12.583.504.744
          35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.810.248.412
          35 03 Subvenţii pentru acoperirea
                diferenţelor de preţ şi tarif 2.593.650.311
          35 04 Subvenţii pentru transportul
                feroviar public de călători 5.868.000.000
          35 05 Subvenţii pentru transportul de
                călători cu metroul 1.048.000.000
          36 PRIME 1.800.000.000
          38 TRANSFERURI 150.731.496.242
          39 Transferuri consolidate 21.628.175.565
          39 02 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                pentru străzile care se vor
                amenaja în perimetrele destinate
                construcţiilor de cvartale de
                locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane 400.000.000
          39 03 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru investiţii
                finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000
          39 04 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetul asigurărilor sociale
                sociale de stat 11.734.645.647
          39 05 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                lucrările de cadastru imobiliar 54.072.200
          39 07 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                drepturile acordate persoanelor
                cu handicap 4.212.481.918
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate
                reprezentând contribuţia datorata
                de persoanele care satisfac
                serviciul militar în termen 200.651.674
          39 11 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate
                reprezentând contribuţia datorata
                de persoanele care executa o pedeapsa
                privativa de libertate sau arest preventiv 268.393.126
          39 13 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000
          39 14 Program privind pietruirea
                drumurilor comunale şi alimentarea cu apa
                a satelor 283.000.000
          39 19 Transferuri de la bugetul de stat către
                bugetele locale pt. construcţii de locuinţe 233.140.000
          39 20 Transferuri de la bugetul de stat către
                bugetele locale pentru finanţarea elaborării
                şi/sau actualizări planurilor urbanistice
                generale şi a regulamentelor locale de urbanism 26.185.000
          39 24 Transferuri către bugetele locale pentru
                aeroporturi de interes local 33.300.000
          39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
                locale pentru retehnologizarea centralelor
                termice şi electrice de termoficare 64.746.000
          39 31 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.000
          39 34 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
                locale pentru finanţarea acţiunilor privind
                reducerea riscului seismic al construcţiilor
                existente cu destinaţie de locuinţa 38.860.000
          40 Transferuri neconsolidabile 129.103.320.677
          40 01 Locuinţe 274.070.500
          40 02 Burse 2.902.551.661
          40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 11.540.169.400
          40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-
                tari şi alte persoane 34.384.556.481
          40 06 Servicii sociale 15.016.723
          40 08 Ajutoare sociale 51.840.000
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 497.461.189
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 1.612.189.280
          40 15 Plaţi compensatorii 360.150.902
          40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-
                tare şi inovare 2.223.753.144
          40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000
          40 18 Transferuri aferente restructurării industriei
                de apărare 797.453.677
          40 21 Plaţi efectuate în cadrul programelor de
                dezvoltare 863.216.929
          40 22 Cheltuieli pentru susţinerea
                programelor tehnice de conservare
                sau de închidere a minelor 800.000.000
          40 23 Protecţie sociala ce se acorda pentru
                unele activităţi din sectorul minier 532.070.000
          40 24 Plan sectorial 100.000.000
          40 25 Alocaţia de susţinere pentru
                familia monoparentala 1.260.000.000
          40 26 Transferuri aferente Fondului
                Naţional de Preaderare 8.831.683.949
          40 27 Transferuri aferente Fondului
                Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000
          40 28 Executarea silita a creanţelor
                bugetare 40.200.000
          40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli
                judiciare şi extrajudiciare derivate din
                acţiuni în reprezentarea intereselor statului,
                potrivit dispoziţiilor legale 1.787.214.118
          40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
                dispuse în cadrul procesului penal 20.000.000
          40 31 Transferuri pentru finanţarea
                patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000
          40 32 Sprijinirea organizaţiilor
                cetăţenilor aparţinând minorităţilor
                naţionale, altele decât cele care primesc
                subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii 264.434.000
          40 33 Proiecte de comunicare, informare publica şi
                promovarea imaginii şi intereselor româneşti
                peste hotare 75.000.000
          40 34 Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni
                şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 203.865.400
          40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
          40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
                ştiinţific şi social-cultural 5.000.000
          40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice
                şi combatere a intolerantei 25.000.000
          40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor
                comunismului şi al rezistentei Sighet" 5.090.000
          40 39 Comenzi de stat pentru cărti şi
                publicaţii 33.000.000
          40 41 Asociaţii şi fundaţii 104.642.880
          40 42 Alocaţie de încredinţare şi plasament familial 426.120.000
          40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
                război 81.740.000
          40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752
          40 45 Programe pentru tineret 56.035.280
          40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
                Comitetului Olimpic Român 68.000.000
          40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107
          40 49 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi
                îngheţurilor 10.000.000
          40 50 Cheltuieli pentru valorificarea
                cenuşilor de pirita 83.409.183
          40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea
                prevenirii şi combaterii epizootiilor 70.000.000
          40 53 Sprijinirea producătorilor
                agricoli 13.875.303.765
          40 54 Cabaline din patrimoniul genetic
                naţional 65.000.000
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 8.821.526.250
          40 56 Transferuri pentru drumuri, cai
                ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274
          40 57 Transferuri pentru finanţarea de
                baza a învăţământului superior 9.826.318.635
          40 58 Transferuri pentru constituirea
                fondului de garantare a creditelor
                bancare acordate studenţilor 3.000.000
          40 59 Transferuri pentru cercetare-
                dezvoltare (granturi) 326.000.000
          40 60 Transferuri pentru acţiuni de
                sănătate 1.955.196.093
          40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000
          40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000
          40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli
                în caz de calamităţi naturale în agricultura 50.000.000
          40 66 Contribuţia statului la salarizarea personalului
                de cult 1.123.602.000
          40 68 Programe de protecţie sociala şi integrare
                socioprofesionala a persoanelor cu handicap 32.670.000
          40 69 Completarea primelor de asigurare 50.000.000
          40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 144.528.000
          40 71 Indemnizaţia de merit 170.566.320
          40 75 Contribuţia statului care se aloca Patriarhiei
                Române, pentru sprijinirea aşezămintelor
                Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor 38.575.000
          40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare
                performanta 45.130.460
          40 80 Alte transferuri 3.011.528.873
          40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru
                întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000
          40 82 Transferuri pentru acţiuni de
                ecologizare 152.800.420
          40 83 Transferuri către Consiliul
                Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor 13.211.059
          40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei
                - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 3.292.000
          40 86 Programul de realizare a sistemului naţional
                antigrindină 52.017.120
          40 87 Sume destinate finanţării programelor sportive
                realizate de structurile sportive de drept privat 515.500.000
          40 88 Transferuri către Consiliul
                Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340
          40 89 Transferuri pentru sprijinirea
                proprietarilor de păduri 5.000.000
          40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000
          40 91 Renta viagera 43.157.000
          40 93 Programe comunitare 1.026.824.484
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 2.871.123.269
          40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi
                întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
                întreprinderilor mici şi mijlocii 716.370.760
          49 DOBÂNZI 34.801.740.000
          50 01 Dobânzi aferente datoriei
                publice interne 11.371.000.000
          50 02 Dobânzi, comisioane şi
                alte costuri aferente
                datoriei publice externe 10.729.200.000
          50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
                şi plasarea titlurilor de stat şi
                de riscurile garanţiilor date de
                stat în condiţiile legii 2.243.900.000
          50 04 Diferenţe de curs aferente
                datoriei publice externe 9.057.640.000
          50 05 Diferenţe de curs aferente datoriei
                publice interne 1.000.000.000
          50 06 Comisioane pentru operaţiunile
                prin contul curent general al
                Trezoreriei Statului 400.000.000
          60 REZERVE 269.902.710
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.837.679.204
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900
          80 02 Împrumuturi acordate pentru
                finalizarea unor obiective
                aprobate prin convenţii
                bilaterale şi acorduri
                interguvernamentale 100.000.000
          80 05 Împrumuturi acordate persoanelor
                care beneficiază de statutul de
                refugiat şi protecţie umanitara
                condiţionată 5.837.760
          80 13 Microcredite acordate persoanelor
                fizice care desfăşoară activităţi
                pe cont propriu, aducătoare de venituri,
                în vederea întreţinerii materiale 23.323.140
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 36.457.385.579
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 36.135.460.673
          85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.068.899.928
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 321.924.906
          88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.906
  5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE
                GENERALE 26.543.540.940
  5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 26.543.540.940
          01 CHELTUIELI CURENTE 24.027.498.929
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.340.708.953
          10 Cheltuieli cu salariile 11.737.100.472
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 2.179.326.509
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 327.434.391
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 779.329.095
          14 Deplasări, detaşări, transferări 1.258.959.264
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 835.657.545
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 423.301.719
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 58.559.222
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 6.381.770.263
          21 Drepturi cu caracter social 45.634.000
          22 Hrana 30.963.770
          23 Medicamente şi materiale sanitare 18.760.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 2.865.763.678
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 829.527.246
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 193.734.780
          27 Reparaţii curente 222.329.448
          28 Reparaţii capitale 542.291.500
          29 Cărti şi publicaţii 98.154.702
          30 Alte cheltuieli 1.516.361.139
          32 Fondul Preşedintelui 8.250.000
          33 Fondul Primului Ministru 10.000.000
          34 SUBVENŢII 64.086.608
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 64.086.608
          38 TRANSFERURI 1.240.933.105
          40 Transferuri neconsolidabile 1.240.933.105
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 667.152.085
          40 15 Plaţi compensatorii 500.000
          40 41 Asociaţii şi fundaţii 24.892.880
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 248.325.000
          40 60 Transferuri pentru acţiuni de
                sănătate 6.516.740
          40 80 Alte transferuri 8.000.000
          40 93 Programe comunitare 6.914.460
          40 94 Programe cu finanţare nerambur-
                sabilă 278.631.940
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.843.984.511
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.821.984.511
          73 Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor
                şi companiilor naţionale şi societăţilor
                comerciale cu capital majoritar de stat 22.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 672.057.500
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 672.057.500
          85 01 Rambursări de credite externe 465.925.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 206.132.500
       01 Administraţia Prezidenţială 154.173.096
       02 Autorităţi Legislative 2.518.923.696
       03 Autorităţi Judecătoreşti 8.099.666.988
       04 Alte organe ale autorităţilor publice 1.317.361.158
       05 Autorităţi executive 14.453.416.002
  5400 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE
                PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 86.901.738.863
          01 CHELTUIELI CURENTE 66.001.732.363
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 33.898.385.801
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 25.605.566.381
          34 SUBVENŢII 3.948.664.193
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 3.948.664.193
          38 TRANSFERURI 2.549.115.988
          39 Transferuri consolidabile 465.642.111
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de asigurări
                sociale de sănătate reprezentând
                contribuţia datorata de persoanele care
                satisfac serviciul militar în termen 197.248.985
          39 11 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate reprezentând
                contribuţia datorata de persoanele care
                executa o pedeapsa privativa de libertate
                sau arest preventiv 268.393.126
          40 Transferuri neconsolidabile 2.083.473.877
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi
                indemnizaţii 3.500.000
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 621.862.621
          40 15 Plaţi compensatorii 359.650.902
          40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli
                judiciare şi extrajudiciare derivate din
                acţiuni în reprezentarea intereselor statului,
                potrivit dispoziţiilor legale 4.000.000
          40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
                dispuse în cadrul procesului penal 15.000.000
          40 60 Transferuri pentru acţiuni de
                sănătate 881.654.153
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 197.806.201
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.493.357.342
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 9.406.649.158
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 9.310.583.314
          85 01 Rambursări de credite externe 7.896.314.330
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.414.268.984
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 96.065.844
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.844
  5401 APĂRARE NAŢIONALĂ 42.627.710.086
          01 CHELTUIELI CURENTE 29.232.765.017
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.581.499.385
          10 Cheltuieli cu salariile 9.917.520.470
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 750.571.590
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 107.659.019
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 647.922.149
          14 Deplasări, detaşări, transferări 2.157.826.157
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 313.766.587
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 1.844.059.570
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 13.994.322.707
          21 Drepturi cu caracter social 446.657.501
          22 Hrana 4.652.659.911
          23 Medicamente şi materiale sanitare 90.996.244
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 2.331.400.526
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 3.617.002.789
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 1.211.944.581
          27 Reparaţii curente 291.281.116
          28 Reparaţii capitale 247.816.065
          29 Cărti şi publicaţii 15.470.542
          30 Alte cheltuieli 1.089.093.432
          38 TRANSFERURI 1.656.942.925
          39 Transferuri consolidabile 98.300.177
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de asigurări
                sociale de sănătate reprezentând contribuţia
                datorata de persoanele care satisfac
                serviciul militar în termen 98.300.177
          40 Transferuri neconsolidabile 1.558.642.748
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 612.693.442
          40 15 Plaţi compensatorii 359.650.902
          40 60 Transferuri pentru acţiuni de
                sănătate 586.298.404
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.162.648.411
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 9.162.648.411
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 4.232.296.658
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 4.232.296.658
          85 01 Rambursări de credite externe 3.645.184.330
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 587.112.328
       01 Administraţie centrala 505.299.044
       02 Apărare naţională şi operaţiuni de
                menţinere a păcii 31.690.725.659
       03 Acţiuni de integrare euro-atlantica
                şi pentru constituirea forţei de reacţie
                rapida 9.874.179.944
       04 Parteneriat pentru pace 197.854.537
       05 Plaţi compensatorii 359.650.902
  5501 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA
                NAŢIONALĂ 44.274.028.777
          01 CHELTUIELI CURENTE 36.768.967.346
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.316.886.416
          10 Cheltuieli cu salariile 15.644.456.585
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 568.454.902
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 73.210.925
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale
                de sănătate 1.103.100.961
          14 Deplasări, detaşări, transferări 345.895.743
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 188.095.743
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 157.800.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de accidente
                de munca şi boli profesionale 3.667.300
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 11.611.243.674
          21 Drepturi cu caracter social 245.445.984
          22 Hrana 5.559.057.384
          23 Medicamente şi materiale sanitare 16.010.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 1337.731.563
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 515.697.700
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 1.081.078.700
          27 Reparaţii curente 105.793.692
          28 Reparaţii capitale 118.466.500
          29 Cărti şi publicaţii 5.384.000
          30 Alte cheltuieli 665.875.847
          34 SUBVENŢII 3.948.664.193
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 3.948.664.193
          38 TRANSFERURI 892.173.063
          39 Transferuri consolidabile 367.341.934
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate
                reprezentând contribuţia datorata
                de persoanele care satisfac serviciul
                militar în termen 98.948.808
          39 11 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de asigurări
                sociale de sănătate reprezentând contribuţia
                datorata de persoanele care executa o pedeapsa
                privativa de libertate sau arest preventiv 268.393.126
          40 Transferuri neconsolidabile 524.831.129
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi
                indemnizaţii 3.500.000
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 9.169.179
          40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli
                judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni
                în reprezentarea intereselor statului, potrivit
                dispoziţiilor legale 4.000.000
          40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
                în cadrul procesului
                penal 15.000.000
          40 60 Transferuri pentru acţiuni de
                sănătate 295.355.749
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 197.806.201
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.330.708.931
          71 Stocuri pentru rezerve de stat şi
                de mobilizare 1.000.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.607.770.538
          77 Rate aferente achiziţiilor în
                leasing financiar 721.938.393
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.174.352.500
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 5.078.286.656
          85 01 Rambursări de credite externe 4.251.130.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 827.156.656
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 96.065.844
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.844
       01 Administraţie centrala 3.478.579.735
       02 Politie 12.810.459.844
       03 Protecţie şi paza contra incendiilor 1.842.221.708
       04 Paza şi supravegherea frontierei 3.455.758.772
       05 Jandarmerie 5.085.083.614
       06 Siguranţa naţională 9.869.387.923
       07 Penitenciare 4.201.336.193
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                ordinea publica şi siguranţa naţională 3.531.200.988
  5700 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 109.513.601.999
          01 CHELTUIELI CURENTE 99.271.489.558
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.724.177.715
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 9.017.311.682
          34 SUBVENŢII 4.801.544.986
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 4.801.544.986
          38 TRANSFERURI 80.728.455.175
          39 Transferuri consolidabile 6.600.238.367
          39 04 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetul asigurărilor sociale
                sociale de stat 108.000.000
          39 07 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                drepturile acordate persoanelor
                cu handicap 4.212.481.918
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate
                reprezentând contribuţia datorata de
                persoanele care satisfac
                serviciul militar în termen 1.056.449
          39 13 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000
          40 Transferuri neconsolidabile 74.128.216.808
          40 02 Burse 2.872.367.390
          40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru
                copii 11.540.169.400
          40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-
                tari şi alte persoane 34.384.556.481
          40 06 Servicii sociale 15.016.723
          40 08 Ajutoare sociale 51.840.000
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi
                indemnizaţii 493.961.189
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 51.760.824
          40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000
          40 25 Alocaţia de susţinere pentru
                familia monoparentala 1.260.000.000
          40 32 Sprijinirea organizaţiilor
                cetăţenilor aparţinând minorităţilor
                naţionale, altele decât cele care primesc
                subvenţii de la bugetul de stat, potrivit
                legii 264.434.000
          40 33 Proiecte de comunicare, informare
                publica şi promovarea imaginii şi
                intereselor româneşti peste
                hotare 75.000.000
          40 34 Sprijinirea activităţii românilor de
                pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative
                ale acestora 203.865.400
          40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
                ştiinţific şi social-cultural 5.000.000
          40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice
                şi combatere a intolerantei 25.000.000
          40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor
                comunismului şi al rezistentei Sighet" 5.090.000
          40 39 Comenzi de stat pentru cărti şi
                publicaţii 33.000.000
          40 41 Asociaţii şi fundaţii 43.200.000
          40 42 Alocaţie de încredinţare şi plasament familial 426.120.000
          40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
                război 81.740.000
          40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752
          40 45 Programe pentru tineret 56.035.280
          40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
                Olimpic Român 68.000.000
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 13.783.750
          40 57 Transferuri pentru finanţarea de
                baza a învăţământului superior 9.826.318.635
          40 58 Transferuri pentru constituirea
                fondului de garantare a creditelor
                bancare acordate studenţilor 3.000.000
          40 60 Transferuri pentru acţiuni de
                sănătate 1.067.025.200
          40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000
          40 66 Contribuţia statului la salarizarea
                personalului de cult 1.123.602.000
          40 68 Programe de protecţie sociala şi integrare
                socioprofesionala a persoanelor cu handicap 32.670.000
          40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 144.528.000
          40 71 Indemnizaţia de merit 127.470.000
          40 75 Contribuţia statului care se
                aloca Patriarhiei Române, pentru
                sprijinirea aşezămintelor
                Bisericii Ortodoxe Române din
                afara graniţelor 38.575.000
          40 79 Transferuri pentru aparatura medicala
                de mare performanta 45.130.460
          40 80 Alte transferuri 340.459.275
          40 83 Transferuri către Consiliul
                Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor 13.211.059
          40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei
                - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 3.292.000
          40 87 Sume destinate finanţării programelor sportive
                realizate de structurile sportive de drept privat 515.500.000
          40 88 Transferuri către Consiliul
                Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340
          40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000
          40 91 Renta viagera 43.157.000
          40 93 Programe comunitare 424.556.460
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 815.152.190
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.435.698.020
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 6.806.414.421
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 6.697.628.359
          85 01 Rambursări de credite externe 5.480.758.715
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.216.869.644
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 108.786.062
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.062
  5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 23.329.852.041
          01 CHELTUIELI CURENTE 20.513.872.277
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.778.567.459
          10 Cheltuieli cu salariile 2.123.153.278
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 318.132.467
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 47.481.730
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale
                de sănătate 149.116.657
          14 Deplasări, detaşări, transferări 98.889.908
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 80.028.896
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 18.861.012
          16 Contribuţii pentru asigurările de accidente
                de munca şi boli profesionale 6.493.419
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.997.830.880
          21 Drepturi cu caracter social 510.011.181
          22 Hrana 513.136.762
          23 Medicamente şi materiale sanitare 8.824.582
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 533.311.180
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 75.463.481
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 309.940.500
          27 Reparaţii curente 93.181.031
          28 Reparaţii capitale 209.152.300
          29 Cărti şi publicaţii 37.232.980
          30 Alte cheltuieli 233.872.737
          31 Manuale 436.130.690
          34 SUBVENŢII 1.276.669.160
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 1.276.669.160
          38 TRANSFERURI 13.460.804.778
          39 Transferuri consolidabile 1.056.449
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate reprezentând
                contribuţia datorata de persoanele care
                satisfac serviciul militar în termen 1.056.449
          40 Transferuri neconsolidabile 13.459.748.329
          40 02 Burse 2.872.367.390
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 1.270.799
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 6.983.750
          40 57 Transferuri pentru finanţarea de
                baza a învăţământului superior 9.826.318.635
          40 58 Transferuri pentru constituirea
                fondului de garantare a creditelor
                bancare acordate studenţilor 3.000.000
          40 66 Contribuţia statului la salarizarea
                personalului de cult 13.555.000
          40 71 Indemnizaţia de merit 35.280.000
          40 80 Alte transferuri 267.315.275
          40 93 Programe comunitare 325.350.260
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 108.307.220
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.946.573.702
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 762.935.589
          77 Rate aferente achiziţiilor în
                leasing financiar 1.183.638.113
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 869.406.062
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 760.620.000
          85 01 Rambursări de credite externe 330.690.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 429.930.000
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 108.786.062
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.062
       01 Administraţie centrala 162.269.125
       02 Învăţământ preşcolar 26.420.361
       03 Învăţământ primar şi gimnazial 200.000.000
       04 Învăţământ liceal 1.924.627.829
       09 Învăţământ superior 13.479.106.154
       10 Biblioteci centrale, universitare
                şi pedagogice 174.000.000
       14 Internate, cămine şi cantine pentru
                elevi şi studenţi 797.000.000
       20 Centre de calificare şi recalificare 12.651.131
       25 Servicii publice descentralizate 1.010.000.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni de
                învăţământ 5.543.777.441
  5801 SĂNĂTATE 15.177.937.138
          01 CHELTUIELI CURENTE 8.125.641.432
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.263.558.881
          10 Cheltuieli cu salariile 952.560.589
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 189.932.490
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 28.471.431
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale
                de sănătate 66.729.371
          14 Deplasări, detaşări, transferări 21.217.000
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 15.758.000
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 5.459.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de accidente
                de munca şi boli profesionale 4.648.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.033.307.537
          22 Hrana 404.263.834
          23 Medicamente şi materiale sanitare 721.035.109
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 262.477.685
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 402.032.335
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 29.313.174
          27 Reparaţii curente 79.017.920
          28 Reparaţii capitale 38.650.040
          29 Cărti şi publicaţii 5.195.200
          30 Alte cheltuieli 91.322.240
          34 SUBVENŢII 233.636.352
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 233.636.352
          38 TRANSFERURI 4.595.138.662
          39 Transferuri consolidabile 2.278.700.000
          39 13 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000
          40 Transferuri neconsolidabile 2.316.438.662
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 25.296.250
          40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752
          40 60 Transferuri pentru acţiuni de
                sănătate 1.067.025.200
          40 79 Transferuri pentru aparatura medicala
                de mare performanta 45.130.460
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 8.572.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.220.958.347
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.220.958.347
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.831.337.359
          85 Rambursări de credite externe şi plăţi
                de dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 5.831.337.359
          85 01 Rambursări de credite externe 5.103.495.715
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 727.841.644
       01 Administraţie centrala 652.608.657
       03 Spitale 1.419.840.229
       05 Creşe 5.978.705
       07 Centre de transfuzii sanguine 725.200.000
       09 Centre de sănătate 35.882.154
       25 Servicii publice descentralizate 3.700.000.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 8.638.427.393
  5901 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI
                PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
                ŞI DE TINERET 8.579.398.822
          01 CHELTUIELI CURENTE 8.358.460.599
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 299.737.179
          10 Cheltuieli cu salariile 208.375.826
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 33.311.010
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 6.371.990
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale
                de sănătate 13.878.159
          14 Deplasări, detaşări, transferări 36.924.037
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 10.427.836
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 26.496.201
          16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de
                munca şi boli profesionale 876.157
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 1.902.264.864
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 95.802.000
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 1.438.185.935
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 7.226.600
          27 Reparaţii curente 8.958.889
          28 Reparaţii capitale 2.027.000
          29 Cărti şi publicaţii 12.985.400
          30 Alte cheltuieli 337.079.040
          34 SUBVENŢII 3.275.293.756
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 3.275.293.756
          38 TRANSFERURI 2.881.164.800
          40 Transferuri neconsolidabile 2.881.164.800
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 19.672.600
          40 32 Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
                aparţinând minorităţilor naţionale,
                altele decât cele care primesc subvenţii
                de la bugetul de stat, potrivit legii 264.434.000
          40 33 Proiecte de comunicare, informare
                publica şi promovarea imaginii şi
                intereselor româneşti peste hotare 75.000.000
          40 34 Sprijinirea activităţii românilor de
                pretutindeni şi a organizaţiilor
                reprezentative ale acestora 203.865.400
          40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
                ştiinţific şi social-cultural 5.000.000
          40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte
                interetnice şi combatere a intolerantei 25.000.000
          40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul
                victimelor comunismului şi al rezistentei
                Sighet" 5.090.000
          40 39 Comenzi de stat pentru cârti şi
                publicaţii 33.000.000
          40 41 Asociaţii şi fundaţii 33.550.000
          40 45 Programe pentru tineret 56.035.280
          40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
                Comitetului Olimpic Român 68.000.000
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 6.800.000
          40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000
          40 66 Contribuţia statului la salarizarea
                personalului de cult 1.110.047.000
          40 71 Indemnizaţia de merit 92.190.000
          40 75 Contribuţia statului care se
                aloca Patriarhiei Române, pentru
                sprijinirea aşezămintelor
                Bisericii Ortodoxe Române din
                afara graniţelor 38.575.000
          40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul
                revoluţiei - Decembrie 1989" din
                municipiul Timişoara 3.292.000
          40 87 Sume destinate finanţării programelor
                sportive realizate de structurile
                sportive de drept privat 515.500.000
          40 93 Programe comunitare 84.719.520
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 53.674.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199.078.223
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 199.078.223
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 21.860.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 21.860.000
          85 01 Rambursări de credite externe 8.685.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 13.175.000
       01 Administraţie centrala 320.745.000
       02 Biblioteci publice naţionale 140.000.000
       04 Muzee 528.009.615
       05 Teatre şi instituţii profesioniste
                de spectacole şi concerte 573.512.740
       13 Consolidarea şi restaurarea
                monumentelor istorice 460.000.000
       14 Centre culturale 120.000.000
       15 Culte religioase 1.336.342.000
       16 Târguri, saloane şi expoziţii
                de carte şi de publicaţii culturale 6.000.000
       20 Activitatea sportiva 1.854.070.582
       21 Activitatea de tineret 134.410.800
       25 Servicii publice descentralizate 219.500.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                cultura, religia şi activitatea
                sportiva şi de tineret 2.886.808.085
  6001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 62.426.413.998
          01 CHELTUIELI CURENTE 62.273.515.250
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 382.314.196
          10 Cheltuieli cu salariile 269.944.119
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 53.988.824
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 8.098.323
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 18.896.088
          14 Deplasări, detaşări, transferări 30.037.122
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 11.452.122
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 18.585.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 1.349.720
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.083.908.401
          21 Drepturi cu caracter social 1.281.145.712
          23 Medicamente şi materiale sanitare 350.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 95.756.953
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 22.839.679
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 18.892.394
          27 Reparaţii curente 24.673.200
          28 Reparaţii capitale 18.280.000
          29 Cărţi şi publicaţii 4.126.880
          30 Alte cheltuieli 617.843.583
          34 SUBVENŢII 15.945.718
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 15.945.718
          38 TRANSFERURI 59.791.346.935
          39 Transferuri consolidabile 4.320.481.918
          39 04 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetul asigurărilor sociale
                sociale de stat 108.000.000
          39 07 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru drepturile
                acordate persoanelor cu handicap 4.212.481.918
          40 Transferuri neconsolidabile 55.470.865.017
          40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru
                copii 11.540.169.400
          40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-
                tari şi alte persoane 34.384.556.481
          40 06 Servicii sociale 15.016.723
          40 08 Ajutoare sociale 51.840.000
          40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi
                indemnizaţii 493.961.189
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 5.521.175
          40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000
          40 25 Alocaţia de susţinere pentru
                familia monoparentala 1.260.000.000
          40 41 Asociaţii şi fundaţii 43.200.000
          40 42 Alocaţie de încredinţare şi
                plasament familial 426.120.000
          40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
                război 81.740.000
          40 68 Programe de protecţie sociala şi
                integrare socioprofesionala a
                persoanelor cu handicap 32.670.000
          40 70 Susţinerea sistemului de protecţie
                a copilului 144.528.000
          40 80 Alte transferuri 73.144.000
          40 83 Transferuri către Consiliul
                Naţional de Formare Profesionala
                a Adulţilor 13.211.059
          40 88 Transferuri către Consiliul
                Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340
          40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000
          40 91 Renta viagera 43.157.000
          40 93 Programe comunitare 14.486.680
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 644.598.970
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 69.087.748
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 69.087.748
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 83.811.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 83.811.000
          85 01 Rambursări de credite externe 37.888.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 45.923.000
       01 Administraţie centrala 875.020.488
       09 Ajutor social 3.071.840.000
       14 Alocaţia de încredinţare şi plasament
                familial 431.873.000
       15 Alocaţia de stat pentru copii 11.895.973.273
       17 Ajutoare pentru soţii de militari în
                termen 7.363.000
       18 Centre de primire, triere şi cazare
                a persoanelor solicitante a statutului
                de refugiat 17.705.702
       19 Alocaţia pentru familiile
                cu copii 4.508.183.000
       20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi
                sporuri I.O.V.R.,veterani de război şi
                pentru alte categorii de beneficiari 20.549.885.823
       21 Pensii militari 14.339.274.681
       25 Servicii publice descentralizate 514.440.683
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor până la 2 ani 5.220.800
       37 Ajutoare speciale 3.152.390.400
       38 Indemnizaţii nevăzători salariaţi 2.675.600
       43 Susţinerea sistemului de protecţie
                a drepturilor copilului 144.528.000
       48 Programe de protecţie sociala şi
                integrare socioprofesionala a
                persoanelor cu handicap 32.670.000
       50 Alte acţiuni privind asistenţa sociala,
                alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 2.862.352.825
       53 Servicii sociale 15.016.723
  6300 Partea a IV-a SERVICII ŞI
                DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINŢE,
                MEDIU ŞI APE 10.445.089.798
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.830.685.505
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 274.769.205
          34 SUBVENŢII 11.281.000
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 11.281.000
          38 TRANSFERURI 2.113.335.300
          39 Transferuri consolidabile 635.257.200
          39 05 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                lucrările de cadastru imobiliar 54.072.200
          39 14 Program privind pietruirea
                drumurilor comunale şi alimentarea
                cu apa a satelor 283.000.000
          39 19 Transferuri de la bugetul de stat
                către bugetele locale pt.
                construcţii de locuinţe 233.140.000
          39 20 Transferuri de la bugetul de stat
                către bugetele locale pentru finanţarea
                elaborării şi/sau actualizări planurilor
                urbanistice generale şi a regulamentelor
                locale de urbanism 26.185.000
          39 34 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetele locale pentru finanţarea
                acţiunilor privind reducerea riscului
                seismic al construcţiilor existente cu
                destinaţie de locuinţa 38.860.000
          40 Transferuri neconsolidabile 1.478.078.100
          40 01 Locuinţe 274.070.500
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 125.046.409
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 634.200.000
          40 93 Programe comunitare 144.761.191
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 300.000.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.205.744.693
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 3.408.659.600
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 3.408.659.600
          85 01 Rambursări de credite externe 1.569.645.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.839.014.600
  6301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE
                PUBLICA ŞI LOCUINŢE 7.105.769.821
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.479.308.700
          34 SUBVENŢII 11.281.000
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 11.281.000
          38 TRANSFERURI 1.468.027.700
          39 Transferuri consolidabile 635.257.200
          39 05 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru lucrările
                de cadastru imobiliar 54.072.200
          39 14 Program privind pietruirea
                drumurilor comunale şi alimentarea
                cu apa a satelor 283.000.000
          39 19 Transferuri de la bugetul de stat
                către bugetele locale pt. construcţii
                de locuinţe 233.140.000
          39 20 Transferuri de la bugetul de stat
                către bugetele locale pentru finanţarea
                elaborării şi/sau actualizări planurilor
                urbanistice generale şi a regulamentelor
                locale de urbanism 26.185.000
          39 34 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetele locale pentru finanţarea
                acţiunilor privind reducerea riscului
                seismic al construcţiilor existente cu
                destinaţie de locuinţa 38.860.000
          40 Transferuri neconsolidabile 832.770.500
          40 01 Locuinţe 274.070.500
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 558.700.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.648.529.021
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.594.311.021
          73 Investiţii ale regiilor autonome,
                societăţilor şi companiilor naţionale
                şi societăţilor comerciale cu capital
                majoritar de stat 1.054.218.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 2.977.932.100
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 2.977.932.100
          85 01 Rambursări de credite externe 1.505.470.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.472.462.100
       08 Locuinţe 3.747.855.921
       50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
                publica şi locuinţe 3.357.913.900
  6401 MEDIU ŞI APE 3.339.319.977
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.351.376.805
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000
          10 Cheltuieli cu salariile 310.415.000
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 68.291.300
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 9.312.450
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 21.729.175
          14 Deplasări, detaşări, transferări 20.000.000
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 6.000.000
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 14.000.000
          16 Contribuţii pentru asigurările
                de accidente de munca şi boli
                profesionale 1.552.075
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 274.769.205
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 75.306.000
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 155.636.473
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 10.700.000
          27 Reparaţii curente 16.493.000
          29 Cărţi şi publicaţii 5.250.000
          30 Alte cheltuieli 11.383.732
          38 TRANSFERURI 645.307.600
          40 Transferuri neconsolidabile 645.307.600
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 125.046.409
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 75.500.000
          40 93 Programe comunitare 144.761.191
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 300.000.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.557.215.672
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 150.000.000
          73 Investiţii ale regiilor autonome,
                societăţilor şi companiilor naţionale
                şi societăţilor comerciale cu capital
                majoritar de stat 1.407.215.672
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 430.727.500
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 430.727.500
          85 01 Rambursări de credite externe 64.175.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 366.552.500
       01 Administraţie centrala 141.350.580
       02 Dezvoltare surse de apa, acumulări
                şi amenajări hidrotehnice 2.470.901.693
       03 Supraveghere şi protecţie mediu,
                reducerea şi controlul poluării 727.067.704
  6600 Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE 91.505.152.518
          01 CHELTUIELI CURENTE 68.179.592.383
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.950.849.428
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 3.791.481.297
          34 SUBVENŢII 17.851.133.261
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 3.731.234.538
          35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.610.248.412
          35 03 Subvenţii pentru acoperirea
                diferenţelor de preţ şi tarif 2.593.650.311
          35 04 Subvenţii pentru transportul
                feroviar public de călători 5.868.000.000
          35 05 Subvenţii pentru transportul de
                călători cu metroul 1.048.000.000
          36 PRIME 1.800.000.000
          38 TRANSFERURI 42.786.128.397
          39 Transferuri consolidabile 498.046.000
          39 02 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                pentru străzile care se vor
                amenaja în perimetrele destinate
                construcţiilor de cvartale de
                locuinţe noi în localităţi
                rurale şi urbane 400.000.000
          39 24 Transferuri către bugetele
                locale pentru aeroporturi
                de interes local 33.300.000
          39 25 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                retehnologizarea centralelor
                termice şi electrice de termoficare 64.746.000
          40 Transferuri neconsolidabile 42.288.082.397
          40 02 Burse 2.200.000
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 93.158.602
          40 18 Transferuri aferente restructurării
                industriei de apărare 797.453.677
          40 21 Plaţi efectuate în cadrul programelor
                de dezvoltare 863.216.929
          40 22 Cheltuieli pentru susţinerea
                programelor tehnice de conservare
                sau de închidere a minelor 800.000.000
          40 23 Protecţie sociala ce se acorda
                pentru unele activităţi din
                sectorul minier 532.070.000
          40 26 Transferuri aferente Fondului
                Naţional de Preaderare 8.831.683.949
          40 31 Transferuri pentru finanţarea
                patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000
          40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107
          40 49 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor
                şi îngheţurilor 10.000.000
          40 50 Cheltuieli pentru valorificarea
                cenuşilor de pirita 83.409.183
          40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate
                în vederea prevenirii şi combaterii
                epizootiilor 70.000.000
          40 53 Sprijinirea producătorilor
                agricoli 13.875.303.765
          40 54 Cabaline din patrimoniul genetic
                naţional 65.000.000
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 7.902.190.000
          40 56 Transferuri pentru drumuri, cai
                ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274
          40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000
          40 63 Despăgubiri acordate producătorilor
                agricoli în caz de calamităţi
                naturale în agricultura 50.000.000
          40 69 Completarea primelor de asigurare 50.000.000
          40 80 Alte transferuri 4.000.000
          40 81 Fond de garantare a împrumuturilor
                pentru întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000
          40 82 Transferuri pentru acţiuni de
                ecologizare 152.800.420
          40 86 Programul de realizare a sistemului
                naţional antigrindină 52.017.120
          40 89 Transferuri pentru sprijinirea
                proprietarilor de păduri 5.000.000
          40 93 Programe comunitare 37.592.173
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 1.243.850.438
          40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi
                întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
                întreprinderilor mici şi mijlocii 716.370.760
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.342.115.235
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 15.983.444.900
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 15.866.371.900
          85 01 Rambursări de credite externe 8.627.867.700
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 7.238.504.200
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 117.073.000
          88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.000
  6601 INDUSTRIE 10.239.109.286
          01 CHELTUIELI CURENTE 8.027.645.786
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 343.571.000
          10 Cheltuieli cu salariile 248.761.846
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 28.537.152
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 4.280.573
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 9.988.003
          14 Deplasări, detaşări, transferări 51.289.998
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 5.000.000
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 46.289.998
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 713.428
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 374.479.650
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 60.000.000
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 16.000.000
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 2.500.000
          27 Reparaţii curente 3.151.520
          29 Cărţi şi publicaţii 2.800.000
          30 Alte cheltuieli 290.028.130
          34 SUBVENŢII 4.602.518.320
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 34.351.597
          35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.566.716.412
          35 03 Subvenţii pentru acoperirea
                diferenţelor de preţ şi tarif 1.450.311
          38 TRANSFERURI 2.707.076.816
          40 Transferuri neconsolidabile 2.707.076.816
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 25.729.722
          40 18 Transferuri aferente restructurării
                industriei de apărare 797.453.677
          40 22 Cheltuieli pentru susţinerea
                programelor tehnice de conservare
                sau de închidere a minelor 800.000.000
          40 23 Protecţie sociala ce se acorda
                pentru unele activităţi din
                sectorul minier 532.070.000
          40 50 Cheltuieli pentru valorificarea
                cenuşilor de pirita 83.409.183
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 271.045.000
          40 80 Alte transferuri 4.000.000
          40 82 Transferuri pentru acţiuni de
                ecologizare 152.800.420
          40 93 Programe comunitare 2.441.314
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 38.127.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.673.526.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 220.000.000
          73 Investiţii ale regiilor autonome,
                societăţilor şi companiilor naţionale
                şi societăţilor comerciale cu capital
                majoritar de stat 1.453.526.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 537.937.500
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 537.937.500
          85 01 Rambursări de credite externe 478.292.500
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 59.645.000
       01 Administraţie centrala 840.573.283
       02 Prospecţiuni şi lucrări geologice
                pentru descoperirea de resurse minerale 160.000.000
       03 Combustibili minerali solizi 2.715.218.000
       06 Resurse minerale, altele decât
                combustibili 3.823.094.412
       07 Industrie prelucrătoare 464.209.603
       50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 2.236.013.988
  6701 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 25.822.033.944
          01 CHELTUIELI CURENTE 24.544.463.944
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.138.922.428
          10 Cheltuieli cu salariile 853.580.405
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 170.716.081
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 25.607.412
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 59.750.628
          14 Deplasări, detaşări, transferări 25.000.000
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 17.000.000
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 8.000.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 4.267.902
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 735.000.000
          22 Hrana 1.800.000
          23 Medicamente şi materiale sanitare 5.400.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 150.000.000
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 469.177.903
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 18.369.720
          27 Reparaţii curente 13.230.000
          28 Reparaţii capitale 64.858.320
          29 Cărţi şi publicaţii 4.416.120
          30 Alte cheltuieli 7.747.937
          34 SUBVENŢII 6.223.482.941
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 3.631.282.941
          35 03 Subvenţii pentru acoperirea
                diferenţelor de preţ şi tarif 2.592.200.000
          36 PRIME 1.800.000.000
          37 Prime acordate producătorilor
                agricoli 1.800.000.000
          38 TRANSFERURI 14.647.058.575
          40 Transferuri neconsolidabile 14.647.058.575
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 45.000.000
          40 31 Transferuri pentru finanţarea
                patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000
          40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate
                în vederea prevenirii şi combaterii
                epizootiilor 70.000.000
          40 53 Sprijinirea producătorilor
                agricoli 13.875.303.765
          40 54 Cabaline din patrimoniul genetic
                naţional 65.000.000
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 159.305.000
          40 63 Despăgubiri acordate producătorilor
                agricoli în caz de calamităţi
                naturale în agricultura 50.000.000
          40 69 Completarea primelor de
                asigurare 50.000.000
          40 89 Transferuri pentru sprijinirea
                proprietarilor de păduri 5.000.000
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 275.449.810
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 978.590.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 348.590.000
          73 Investiţii ale regiilor autonome,
                societăţilor şi companiilor naţionale
                şi societăţilor comerciale cu capital
                majoritar de stat 630.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 298.980.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 298.980.000
          85 01 Rambursări de credite externe 163.080.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 135.900.000
       01 Administraţie centrala 1.085.397.507
       02 Amendare soluri acide şi alcaline 80.000.000
       03 Acoperire sume fixe la seminţe 852.200.000
       04 Combatere dăunători şi boli în
                sectorul vegetal 480.241.177
       05 Reproducţie şi selecţie animale 264.086.495
       06 Programe pentru susţinerea preturilor
                la produsele agricole 79.275.000
       07 Subvenţionare dobânzi aferente
                creditelor bancare acordate
                producătorilor agricoli 40.000.000
       10 Alte programe pentru sprijinirea
                producătorilor agricoli 14.252.753.575
       14 Îmbunătăţiri funciare, irigaţii,
                desecări şi combatere a eroziunii
                solului 2.214.220.000
       15 Silvicultura 518.263.814
       17 Prevenirea şi combaterea bolilor la
                animale şi combaterea epizootiilor 70.000.000
       18 Despăgubiri în caz de calamităţi
                naturale 50.000.000
       25 Servicii publice descentralizate 5.197.552.279
       50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
                agriculturii şi silviculturii 638.044.097
  6801 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 37.229.288.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 19.050.248.082
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 244.894.789
          10 Cheltuieli cu salariile 163.464.019
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 33.865.750
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 4.903.921
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 11.442.481
          14 Deplasări, detaşări, transferări 30.401.298
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 12.913.194
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 17.488.104
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 817.320
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.065.056.392
          21 Drepturi cu caracter social 1.685.209
          23 Medicamente şi materiale sanitare 3.573
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 75.322.201
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 32.012.425
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 8.005.496
          27 Reparaţii curente 1.369.517.809
          28 Reparaţii capitale 545.925.980
          29 Cărţi şi publicaţii 4.303.957
          30 Alte cheltuieli 28.279.742
          34 SUBVENŢII 7.005.132.000
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 45.600.000
          35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 43.532.000
          35 04 Subvenţii pentru transportul
                feroviar public de călători 5.868.000.000
          35 05 Subvenţii pentru transportul de
                călători cu metroul 1.048.000.000
          38 TRANSFERURI 9.735.164.901
          39 Transferuri consolidabile 433.300.000
          39 02 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                pentru străzile care se vor
                amenaja în perimetrele destinate
                construcţiilor de cvartale de
                locuinţe noi în localităţi
                rurale şi urbane 400.000.000
          39 24 Transferuri către bugetele locale
                pentru aeroporturi de interes local 33.300.000
          40 Transferuri neconsolidabile 9.301.864.901
          40 02 Burse 22.200.000
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 22.224.800
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 7.411.840.000
          40 56 Transferuri pentru drumuri, cai
                ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274
          40 93 Programe comunitare 18.725.193
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 929.728.634
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.826.395.539
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 162.398.174
          73 Investiţii ale regiilor autonome,
                societăţilor şi companiilor naţionale
                şi societăţilor comerciale cu capital
                majoritar de stat 3.568.613.165
          77 Rate aferente achiziţiilor în
                leasing financiar 95.384.200
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 14.352.644.900
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 14.235.571.900
          85 01 Rambursări de credite externe 7.468.565.200
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 6.767.006.700
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 117.073.000
          88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.000
       01 Administraţie centrala 5.419.160.345
       02 Aviaţie civilă 2.588.379.164
       03 Navigaţie civilă 1.062.995.600
       05 Drumuri şi poduri 11.723.379.934
       06 Transport feroviar 12.653.902.974
       07 Transport în comun 3.624.586.304
       08 Aeroporturi de interes local 33.300.000
       09 Aviaţie civilă finanţată din
                venituri cu destinaţie speciala 123.584.200
  6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 18.214.720.767
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.557.234.571
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 223.461.211
          10 Cheltuieli cu salariile 154.032.626
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 32.899.305
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 4.835.962
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 10.931.650
          14 Deplasări, detaşări, transferări 20.068.435
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 11.017.983
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 9.050.452
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 693.233
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 616.945.255
          22 Hrana 147.744
          23 Medicamente şi materiale sanitare 25.380
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 246.052.367
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 77.137.832
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 5.456.041
          27 Reparaţii curente 26.138.402
          28 Reparaţii capitale 54.120.000
          29 Cărţi şi publicaţii 1.317.599
          30 Alte cheltuieli 206.549.890
          34 SUBVENŢII 20.000.000
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 20.000.000
          38 TRANSFERURI 15.696.828.105
          39 Transferuri consolidabile 64.746.000
          39 25 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                retehnologizarea centralelor
                termice şi electrice de termoficare 64.746.000
          40 Transferuri neconsolidabile 15.632.082.105
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 204.080
          40 21 Plaţi efectuate în cadrul
                programelor de dezvoltare 863.216.929
          40 26 Transferuri aferente Fondului
                Naţional de Preaderare 8.831.683.949
          40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107
          40 49 Prevenirea şi combaterea
                inundaţiilor şi îngheţurilor 10.000.000
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 60.000.000
          40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000
          40 81 Fond de garantare a împrumuturilor
                pentru întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000
          40 86 Programul de realizare a sistemului
                naţional antigrindină 52.017.120
          40 93 Programe comunitare 16.425.666
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 544.494
          40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi
                întreprinderi şi susţinerea
                dezvoltării întreprinderilor
                mici şi mijlocii 716.370.760
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 863.603.696
          71 Stocuri pentru rezerve de stat şi
                de mobilizare 742.678.364
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 120.815.902
          73 Investiţii ale regiilor autonome,
                societăţilor şi companiilor naţionale
                şi societăţilor comerciale cu capital
                majoritar de stat 109.430
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 793.882.500
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 793.882.500
          85 01 Rambursări de credite externe 517.930.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 275.952.500
       01 Administraţie centrala 262.989.888
       02 Rezerve de stat şi de mobilizare 1.313.581.920
       03 Prevenire şi combatere inundaţii
                şi gheţuri 11.285.782
       04 Meteorologie şi hidrologie 1.085.209.107
       05 Stimulare producţie de export şi a
                exportului 4.350.160.000
       07 Sprijinirea înfiinţării de noi
                întreprinderi şi susţinerea
                dezvoltării întreprinderilor
                mici şi mijlocii 1.021.340.920
       10 Sistemul Naţional Antigrindină 52.017.120
       13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 191.102.652
       18 Fondul Naţional de Preaderare 8.831.683.949
       19 Susţinerea programelor de
                dezvoltare regională 802.380.229
       25 Servicii publice descentralizate 20.000.000
       27 Parcuri industriale 60.836.700
       50 Alte cheltuieli pentru acţiuni
                economice 212.132.500
  7100 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 14.418.596.596
          01 CHELTUIELI CURENTE 13.721.657.193
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.364.662.577
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 1.243.418.567
          34 SUBVENŢII 226.693.419
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 26.693.419
          35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 200.000.000
          38 TRANSFERURI 7.886.882.630
          39 Transferuri consolidabile 2.346.240
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate
                reprezentând contribuţia datorata
                de persoanele care satisfac
                serviciul militar în termen 2.346.240
          40 Transferuri neconsolidabile 7.884.536.390
          40 02 Burse 7.984.271
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 53.208.739
          40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-
                tare şi inovare 2.223.753.144
          40 24 Plan sectorial 100.000.000
          40 27 Transferuri aferente Fondului
                Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000
          40 28 Executarea silita a creanţelor
                bugetare 40.200.000
          40 29 Despăgubiri civile, precum şi
                cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
                derivate din acţiuni în reprezentarea
                intereselor statului, potrivit
                dispoziţiilor legale 1.783.214.118
          40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
                dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000
          40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 23.027.500
          40 59 Transferuri pentru cercetare-
                dezvoltare(granturi) 326.000.000
          40 71 Indemnizaţia de merit 43.096.320
          40 80 Alte transferuri 2.659.069.598
          40 93 Programe comunitare 413.000.200
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 35.682.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 516.779.403
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 180.160.000
          85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.000
  7101 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 7.227.353.206
          01 CHELTUIELI CURENTE 7.006.215.466
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 772.915.574
          10 Cheltuieli cu salariile 603.392.347
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 105.847.889
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 15.973.239
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 42.049.125
          14 Deplasări, detaşări, transferări 3.378.751
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 2.288.751
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 1.090.000
          16 Contribuţii pentru asigurările
                de accidente de munca şi boli profesionale 2.274.223
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 497.323.174
          21 Drepturi cu caracter social 7.406.400
          22 Hrana 28.498.949
          23 Medicamente şi materiale sanitare 362.150
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 58.468.541
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 93.776.130
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 6.653.319
          27 Reparaţii curente 6.346.595
          28 Reparaţii capitale 19.906.476
          29 Cărti şi publicaţii 2.537.085
          30 Alte cheltuieli 273.367.529
          34 SUBVENŢII 26.693.419
          35 01 Subvenţii de la buget pentru
                instituţii publice 26.693.419
          38 TRANSFERURI 5.709.283.299
          39 Transferuri consolidabile 74.880
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate
                reprezentând contribuţia datorata
                de persoanele care satisfac
                serviciul militar în termen 74.880
          40 Transferuri neconsolidabile 5.709.208.419
          40 02 Burse 7.984.271
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 51.985.086
          40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-
                tare şi inovare 2.223.753.144
          40 24 Plan sectorial 100.000.000
          40 41 Asociaţii şi fundaţii 3.000.000
          40 59 Transferuri pentru cercetare-
                dezvoltare(granturi) 326.000.000
          40 71 Indemnizaţia de merit 43.096.320
          40 80 Alte transferuri 2.526.689.598
          40 93 Programe comunitare 410.000.000
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 16.700.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 221.137.740
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 221.137.740
       01 Administraţie centrala 267.827.330
       02 Cercetare fundamentală 745.680.013
       03 Cercetare aplicativa şi experimentală 5.980.319.163
       50 Alte instituţii şi acţiuni pentru
                cercetare ştiinţifica 233.526.700
  7201 ALTE ACŢIUNI 7.191.243.390
          01 CHELTUIELI CURENTE 6.715.441.727
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.591.747.003
          10 Cheltuieli cu salariile 2.957.041.813
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 348.073.440
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 55.445.726
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 201.829.694
          14 Deplasări, detaşări, transferări 22.149.169
          14 01 -deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 14.000.000
          14 02 -deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 8.149.169
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 7.207.161
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 746.095.393
          21 Drepturi cu caracter social 2.000.000
          22 Hrana 50.709.737
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 219.706.514
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 40.508.700
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 62.583.574
          27 Reparaţii curente 9.000.000
          29 Cărţi şi publicaţii 2.455.000
          30 Alte cheltuieli 359.131.868
          34 SUBVENŢII 200.000.000
          35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 200.000.000
          38 TRANSFERURI 2.177.599.331
          39 Transferuri consolidabile 2.271.360
          39 10 Transferuri din bugetul de
                stat către bugetul fondului de
                asigurări sociale de sănătate
                reprezentând contribuţia datorata
                de persoanele care satisfac
                serviciul militar în termen 2.271.360
          40 Transferuri neconsolidabile 2.175.327.971
          40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
                organisme internaţionale 1.223.653
          40 27 Transferuri aferente Fondului
                Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000
          40 28 Executarea silita a creanţelor
                bugetare 40.200.000
          40 29 Despăgubiri civile, precum şi
                cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
                derivate din acţiuni în reprezentarea
                intereselor statului, potrivit
                dispoziţiilor legale 1.783.214.118
          40 30 Onorariile pentru expertizele
                contabile dispuse în cadrul
                procesului penal 5.000.000
          40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
          40 55 Programe cu finanţare rambursabila 23.027.500
          40 80 Alte transferuri 132.380.000
          40 93 Programe comunitare 3.000.200
          40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 18.982.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 295.641.663
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 295.641.663
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 180.160.000
          85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.000
       01 Administraţie centrala vamală şi
                unităţi teritoriale 1.028.649.580
       05 Sistemul naţional de decoraţii 52.920.000
       06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
                internaţionale 7.150.000
       07 Protecţie civilă 294.333.473
       08 Executarea silita a creanţelor
                bugetare 40.200.000
       10 Despăgubiri civile, precum şi
                cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
                derivate din acţiuni în reprezentarea
                intereselor statului potrivit
                dispoziţiilor legale 1.783.214.118
       11 Onorarii pentru expertizele contabile
                dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000
       12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor
                de control pentru trecerea frontierei,
                precum şi a celorlalte unităţi vamale 272.418.056
       13 Programe de informare şi prezentare
                a imaginii României 132.380.000
       14 Proiect privind infrastructura
                urbana 76.710.000
       18 Masuri active pentru combaterea
                şomajului 6.983.750
       19 Zboruri speciale 200.000.000
       20 Fondul Român de Dezvoltare
                Sociala 161.800.000
       22 Proiecte de finanţare rurala 11.330.000
       30 Suma globală pentru proiecte
                şi masuri nenominalizate 2.763.070.790
       50 Alte cheltuieli 355.083.623
  8400 Partea a Xi-a TRANSFERURI 13.426.645.647
  8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL
                DE STAT 13.426.645.647
          01 CHELTUIELI CURENTE 13.426.645.647
          38 TRANSFERURI 13.426.645.647
          39 Transferuri consolidabile 13.426.645.647
          39 03 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale pentru
                investiţii finanţate parţial din
                împrumuturi externe 1.700.000.000
          39 04 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetul asigurărilor sociale
                sociale de stat 11.626.645.647
          39 31 Transferuri din bugetul de stat
                către bugetele locale din
                Fondul de intervenţie 100.000.000
       03 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetele locale pentru investiţii
                finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000
       04 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetul asigurărilor sociale de stat 11.626.645.647
       05 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.000
  8600 Partea a XiI-a ÎMPRUMUTURI
                ACORDATE 129.160.900
  8601 ÎMPRUMUTURI 129.160.900
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900
          80 02 Împrumuturi acordate pentru
                finalizarea unor obiective
                aprobate prin convenţii
                bilaterale şi acorduri
                interguvernamentale 100.000.000
          80 05 Împrumuturi acordate persoanelor
                care beneficiază de statutul de
                refugiat şi protecţie umanitara
                condiţionată 5.837.760
          80 13 Microcredite acordate persoanelor
                fizice care desfăşoară activităţi
                pe cont propriu, aducătoare de venituri,
                în vederea întreţinerii materiale 23.323.140
       02 Împrumuturi pentru finalizarea
                unor obiective aprobate prin
                convenţii bilaterale şi acorduri
                interguvernamentale 100.000.000
       05 Împrumuturi acordate persoanelor
                care beneficiază de statutul de
                refugiat şi protecţie umanitara
                condiţionată 5.837.760
       11 Microcredite acordate persoanelor
                fizice care desfăşoară activităţi
                pe cont propriu, aducătoare de venituri,
                în vederea întreţinerii materiale 23.323.140
  8800 Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                ALTE CHELTUIELI 34.801.740.000
  8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI 34.801.740.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 34.801.740.000
          49 DOBÂNZI 34.801.740.000
          50 01 Dobânzi aferente datoriei
                publice interne 11.371.000.000
          50 02 Dobânzi, comisioane şi
                alte costuri aferente
                datoriei publice externe 10.729.200.000
          50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
                şi plasarea titlurilor de stat şi
                de riscurile garanţiilor date de
                stat în condiţiile legii 2.243.900.000
          50 04 Diferenţe de curs aferente
                datoriei publice externe 9.057.640.000
          50 05 Diferenţe de curs aferente datoriei
                publice interne 1.000.000.000
          50 06 Comisioane pentru operaţiunile
                prin contul curent general al
                Trezoreriei Statului 400.000.000
       01 Dobânzi aferente datoriei publice
                interne 11.371.000.000
       02 Dobânzi, comisioane şi alte
                costuri aferente datoriei
                publice externe 10.729.200.000
       03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
                şi plasarea titlurilor de stat şi
                de riscul garanţiilor date de stat,
                în condiţiile legii 2.243.900.000
       04 Diferenţe de curs aferente
                datoriei publice externe 9.057.640.000
       05 Diferenţe de curs aferente datoriei
                publice interne 1.000.000.000
       06 Comisioane pentru operaţiunile prin
                contul curent general al
                Trezoreriei Statului 400.000.000
  9500 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 269.902.710
  9501 FONDURI DE REZERVA 269.902.710
          60 REZERVE 269.902.710
       01 Fond de rezerva bugetară la
                dispoziţia Guvernului 169.902.710
       02 Fond de intervenţie la dispoziţia
                Guvernului 100.000.000
  9901 DEFICIT -30.588.565.043
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2

                                      SINTEZA
                   cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,
        subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz,
                                    pe anul 2005
  ────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  Capi│S │Ti│A │ │ │
  tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
      │b │lu│ne│ │ 2005 │
      │ca│/ │at│ │ │
      │pi│Ar│ │ │ │
      │to│ti│ │ │ │
      │l │co│ │ │ │
      │ │l │ │ │ │
  ────┴──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
  5000 TOTAL GENERAL
                ______________ 499.108.993.672
          01 CHELTUIELI CURENTE 405.595.219.157
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 65.635.499.551
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 58.606.961.288
          34 SUBVENŢII 27.129.903.467
          36 PRIME 1.800.000.000
          38 TRANSFERURI 217.351.212.141
          49 DOBÂNZI 34.801.740.000
          60 REZERVE 269.902.710
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.883.125.936
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 153.547.400
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 36.477.101.179
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 36.155.176.273
          85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.088.615.528
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 321.924.906
          88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.906
  5001 BUGET DE STAT
               _____________ 387.955.169.971
          01 CHELTUIELI CURENTE 322.530.944.288
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 61.710.084.474
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 46.314.317.395
          34 SUBVENŢII 26.903.403.467
          36 PRIME 1.800.000.000
          38 TRANSFERURI 150.731.496.242
          49 DOBÂNZI 34.801.740.000
          60 REZERVE 269.902.710
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.837.679.204
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 36.457.385.579
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 36.135.460.673
          85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.068.899.928
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 321.924.906
          88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.906
  5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 26.543.540.940
          01 CHELTUIELI CURENTE 24.027.498.929
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.340.708.953
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 6.381.770.263
          34 SUBVENŢII 64.086.608
          38 TRANSFERURI 1.240.933.105
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.843.984.511
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 672.057.500
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 672.057.500
          85 01 Rambursări de credite externe 465.925.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 206.132.500
       01 Administraţia Prezidenţială 154.173.096
       02 Autorităţi Legislative 2.518.923.696
       03 Autorităţi Judecătoreşti 8.099.666.988
       04 Alte organe ale autorităţilor publice 1.317.361.158
       05 Autorităţi executive 14.453.416.002
  5401 APĂRARE NAŢIONALĂ 42.627.710.086
          01 CHELTUIELI CURENTE 29.232.765.017
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.581.499.385
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 13.994.322.707
          38 TRANSFERURI 1.656.942.925
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.162.648.411
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 4.232.296.658
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 4.232.296.658
          85 01 Rambursări de credite externe 3.645.184.330
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 587.112.328
       01 Administraţie centrala 505.299.044
       02 Apărare naţională şi operaţiuni de
                menţinere a păcii 31.690.725.659
       03 Acţiuni de integrare euro-atlantica
                şi pentru constituirea forţei de reacţie rapida 9.874.179.944
       04 Parteneriat pentru pace 197.854.537
       05 Plaţi compensatorii 359.650.902
  5501 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 44.274.028.777
          01 CHELTUIELI CURENTE 36.768.967.346
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.316.886.416
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 11.611.243.674
          34 SUBVENŢII 3.948.664.193
          38 TRANSFERURI 892.173.063
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.330.708.931
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.174.352.500
          85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 5.078.286.656
          85 01 Rambursări de credite externe 4.251.130.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 827.156.656
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 96.065.844
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.844
       01 Administraţie centrala 3.478.579.735
       02 Politie 12.810.459.844
       03 Protecţie şi paza contra incendiilor 1.842.221.708
       04 Paza şi supravegherea frontierei 3.455.758.772
       05 Jandarmerie 5.085.083.614
       06 Siguranţa naţională 9.869.387.923
       07 Penitenciare 4.201.336.193
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                ordinea publica şi siguranţa naţională 3.531.200.988
  5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 23.329.852.041
          01 CHELTUIELI CURENTE 20.513.872.277
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.778.567.459
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.997.830.880
          34 SUBVENŢII 1.276.669.160
          38 TRANSFERURI 13.460.804.778
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.946.573.702
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 869.406.062
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 760.620.000
          85 01 Rambursări de credite externe 330.690.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 429.930.000
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 108.786.062
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.062
       01 Administraţie centrala 162.269.125
       02 Învăţământ preşcolar 26.420.361
       03 Învăţământ primar şi gimnazial 200.000.000
       04 Învăţământ liceal 1.924.627.829
       09 Învăţământ superior 13.479.106.154
       10 Biblioteci centrale, universitare
                şi pedagogice 174.000.000
       14 Internate, cămine şi cantine pentru
                elevi şi studenţi 797.000.000
       20 Centre de calificare şi recalificare 12.651.131
       25 Servicii publice descentralizate 1.010.000.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 5.543.777.441
  5801 SĂNĂTATE 15.177.937.138
          01 CHELTUIELI CURENTE 8.125.641.432
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.263.558.881
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.033.307.537
          34 SUBVENŢII 233.636.352
          38 TRANSFERURI 4.595.138.662
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.220.958.347
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 5.831.337.359
          85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 5.831.337.359
          85 01 Rambursări de credite externe 5.103.495.715
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 727.841.644
       01 Administraţie centrala 652.608.657
       03 Spitale 1.419.840.229
       05 Creşe 5.978.705
       07 Centre de transfuzii sanguine 725.200.000
       09 Centre de sănătate 35.882.154
       25 Servicii publice descentralizate 3.700.000.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 8.638.427.393
  5901 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA
                SPORTIVA ŞI DE TINERET 8.579.398.822
          01 CHELTUIELI CURENTE 8.358.460.599
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 299.737.179
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.902.264.864
          34 SUBVENŢII 3.275.293.756
          38 TRANSFERURI 2.881.164.800
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199.078.223
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 21.860.000
          85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 21.860.000
          85 01 Rambursări de credite externe 8.685.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 13.175.000
       01 Administraţie centrala 320.745.000
       02 Biblioteci publice naţionale 140.000.000
       04 Muzee 528.009.615
       05 Teatre şi instituţii profesioniste
                de spectacole şi concerte 573.512.740
       13 Consolidarea şi restaurarea
                monumentelor istorice 460.000.000
       14 Centre culturale 120.000.000
       15 Culte religioase 1.336.342.000
       16 Târguri, saloane şi expoziţii
                de carte şi de publicaţii culturale 6.000.000
       20 Activitatea sportiva 1.854.070.582
       21 Activitatea de tineret 134.410.800
       25 Servicii publice descentralizate 219.500.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                cultura, religia şi activitatea
                sportiva şi de tineret 2.886.808.085
  6001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
                AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 62.426.413.998
          01 CHELTUIELI CURENTE 62.273.515.250
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 382.314.196
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.083.908.401
          34 SUBVENŢII 15.945.718
          38 TRANSFERURI 59.791.346.935
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 69.087.748
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 83.811.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 83.811.000
          85 01 Rambursări de credite externe 37.888.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 45.923.000
       01 Administraţie centrala 875.020.488
       09 Ajutor social 3.071.840.000
       14 Alocaţia de încredinţare şi plasament
                familial 431.873.000
       15 Alocaţia de stat pentru copii 11.895.973.273
       17 Ajutoare pentru soţii de militari în
                termen 7.363.000
       18 Centre de primire, triere şi cazare
                a persoanelor solicitante a statutului
                de refugiat 17.705.702
       19 Alocaţia pentru familiile cu copii 4.508.183.000
       20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri
                I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte
                categorii de beneficiari 20.549.885.823
       21 Pensii militari 14.339.274.681
       25 Servicii publice descentralizate 514.440.683
       29 Concediu plătit pentru creşterea copiilor
                până la 2 ani 5.220.800
       37 Ajutoare speciale 3.152.390.400
       38 Indemnizaţii nevăzători salariaţi 2.675.600
       43 Susţinerea sistemului de protecţie a
                drepturilor copilului 144.528.000
       48 Programe de protecţie sociala şi
                integrare socioprofesionala a
                persoanelor cu handicap 32.670.000
       50 Alte acţiuni privind asistenţa sociala,
                alocaţii, pensii, ajutoare şi
                indemnizaţii 2.862.352.825
       53 Servicii sociale 15.016.723
  6301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE
                PUBLICA ŞI LOCUINŢE 7.105.769.821
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.479.308.700
          34 SUBVENŢII 11.281.000
          38 TRANSFERURI 1.468.027.700
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.648.529.021
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 2.977.932.100
          85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 2.977.932.100
          85 01 Rambursări de credite externe 1.505.470.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.472.462.100
       08 Locuinţe 3.747.855.921
       50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
                publica şi locuinţe 3.357.913.900
  6401 MEDIU ŞI APE 3.339.319.977
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.351.376.805
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 274.769.205
          38 TRANSFERURI 645.307.600
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.557.215.672
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 430.727.500
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 430.727.500
          85 01 Rambursări de credite externe 64.175.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 366.552.500
       01 Administraţie centrala 141.350.580
       02 Dezvoltare surse de apa, acumulări
                şi amenajări hidrotehnice 2.470.901.693
       03 Supraveghere şi protecţie mediu,
                reducerea şi controlul poluării 727.067.704
  6601 INDUSTRIE 10.239.109.286
          01 CHELTUIELI CURENTE 8.027.645.786
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 343.571.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 374.479.650
          34 SUBVENŢII 4.602.518.320
          38 TRANSFERURI 2.707.076.816
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.673.526.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 537.937.500
          85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
                dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 537.937.500
          85 01 Rambursări de credite externe 478.292.500
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 59.645.000
       01 Administraţie centrala 840.573.283
       02 Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru
                descoperirea de resurse minerale 160.000.000
       03 Combustibili minerali solizi 2.715.218.000
       06 Resurse minerale, altele decât
                combustibili 3.823.094.412
       07 Industrie prelucrătoare 464.209.603
       50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 2.236.013.988
  6701 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 25.822.033.944
          01 CHELTUIELI CURENTE 24.544.463.944
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.138.922.428
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 735.000.000
          34 SUBVENŢII 6.223.482.941
          36 PRIME 1.800.000.000
          38 TRANSFERURI 14.647.058.575
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 978.590.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
                COMISIOANE LA CREDITE 298.980.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 298.980.000
          85 01 Rambursări de credite externe 163.080.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 135.900.000
       01 Administraţie centrala 1.085.397.507
       02 Amendare soluri acide şi alcaline 80.000.000
       03 Acoperire sume fixe la seminţe 852.200.000
       04 Combatere dăunători şi boli în
                sectorul vegetal 480.241.177
       05 Reproducţie şi selecţie animale 264.086.495
       06 Programe pentru susţinerea preturilor
                la produsele agricole 79.275.000
       07 Subvenţionare dobânzi aferente
                creditelor bancare acordate
                producătorilor agricoli 40.000.000
       10 Alte programe pentru sprijinirea
                producătorilor agricoli 14.252.753.575
       14 Îmbunătăţiri funciare, irigaţii,
                desecări şi combatere a eroziunii
                solului 2.214.220.000
       15 Silvicultura 518.263.814
       17 Prevenirea şi combaterea bolilor la
                animale şi combaterea epizootiilor 70.000.000
       18 Despăgubiri în caz de calamităţi naturale 50.000.000
       25 Servicii publice descentralizate 5.197.552.279
       50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
                agriculturii şi silviculturii 638.044.097
  6801 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 37.229.288.521
          01 CHELTUIELI CURENTE 19.050.248.082
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 244.894.789
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.065.056.392
          34 SUBVENŢII 7.005.132.000
          38 TRANSFERURI 9.735.164.901
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.826.395.539
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 14.352.644.900
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 14.235.571.900
          85 01 Rambursări de credite externe 7.468.565.200
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 6.767.006.700
          88 Rambursări de credite interne şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane
                aferente acestora 117.073.000
          88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
          88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.000
       01 Administraţie centrala 5.419.160.345
       02 Aviaţie civilă 2.588.379.164
       03 Navigaţie civilă 1.062.995.600
       05 Drumuri şi poduri 11.723.379.934
       06 Transport feroviar 12.653.902.974
       07 Transport în comun 3.624.586.304
       08 Aeroporturi de interes local 33.300.000
       09 Aviaţie civilă finanţată din venituri cu
                destinaţie speciala 123.584.200
  6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 18.214.720.767
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.557.234.571
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 223.461.211
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 616.945.255
          34 SUBVENŢII 20.000.000
          38 TRANSFERURI 15.696.828.105
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 863.603.696
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 793.882.500
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 793.882.500
          85 01 Rambursări de credite externe 517.930.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 275.952.500
       01 Administraţie centrala 262.989.888
       02 Rezerve de stat şi de mobilizare 1.313.581.920
       03 Prevenire şi combatere inundaţii
                şi gheţuri 11.285.782
       04 Meteorologie şi hidrologie 1.085.209.107
       05 Stimulare producţie de export şi a
                exportului 4.350.160.000
       07 Sprijinirea înfiinţării de noi
                întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
                întreprinderilor mici şi mijlocii 1.021.340.920
       10 Sistemul Naţional Antigrindină 52.017.120
       13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 191.102.652
       18 Fondul Naţional de Preaderare 8.831.683.949
       19 Susţinerea programelor de
                dezvoltare regională 802.380.229
       25 Servicii publice descentralizate 20.000.000
       27 Parcuri industriale 60.836.700
       50 Alte cheltuieli pentru acţiuni
                economice 212.132.500
  7101 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 7.227.353.206
          01 CHELTUIELI CURENTE 7.006.215.466
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 772.915.574
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 497.323.174
          34 SUBVENŢII 26.693.419
          38 TRANSFERURI 5.709.283.299
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 221.137.740
       01 Administraţie centrala 267.827.330
       02 Cercetare fundamentală 745.680.013
       03 Cercetare aplicativa şi experimentală 5.980.319.163
       50 Alte instituţii şi acţiuni pentru
                cercetare ştiinţifica 233.526.700
  7201 ALTE ACŢIUNI 7.191.243.390
          01 CHELTUIELI CURENTE 6.715.441.727
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.591.747.003
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 746.095.393
          34 SUBVENŢII 200.000.000
          38 TRANSFERURI 2.177.599.331
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 295.641.663
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 180.160.000
          85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.000
       01 Administraţie centrala vamală şi
                unităţi teritoriale 1.028.649.580
       05 Sistemul naţional de decoraţii 52.920.000
       06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
                internaţionale 7.150.000
       07 Protecţie civilă 294.333.473
       08 Executarea silita a creanţelor bugetare 40.200.000
       10 Despăgubiri civile, precum şi
                cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
                derivate din acţiuni în reprezentarea
                intereselor statului
                potrivit dispoziţiilor legale 1.783.214.118
       11 Onorarii pentru expertizele contabile
                dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000
       12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor
                de control pentru trecerea frontierei,
                precum şi a celorlalte unităţi vamale 272.418.056
       13 Programe de informare şi prezentare
                a imaginii României 132.380.000
       14 Proiect privind infrastructura urbana 76.710.000
       18 Masuri active pentru combaterea şomajului 6.983.750
       19 Zboruri speciale 200.000.000
       20 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 161.800.000
       22 Proiecte de finanţare rurala 11.330.000
       30 Suma globală pentru proiecte
                şi masuri nenominalizate 2.763.070.790
       50 Alte cheltuieli 355.083.623
  8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 13.426.645.647
          01 CHELTUIELI CURENTE 13.426.645.647
          38 TRANSFERURI 13.426.645.647
       03 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetele locale pentru investiţii
                finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000
       04 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetul asigurărilor sociale de stat 11.626.645.647
       05 Transferuri din bugetul de stat către
                bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.000
  8601 ÎMPRUMUTURI 129.160.900
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900
       02 Împrumuturi pentru finalizarea
                unor obiective aprobate prin
                convenţii bilaterale şi acorduri
                interguvernamentale 100.000.000
       05 Împrumuturi acordate persoanelor
                care beneficiază de statutul de
                refugiat şi protecţie umanitara
                condiţionată 5.837.760
       11 Microcredite acordate persoanelor
                fizice care desfăşoară activităţi
                pe cont propriu, aducătoare de venituri,
                în vederea întreţinerii materiale 23.323.140
  8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI 34.801.740.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 34.801.740.000
          49 DOBÂNZI 34.801.740.000
       01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 11.371.000.000
       02 Dobânzi, comisioane şi alte costuri
                aferente datoriei publice externe 10.729.200.000
       03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
                şi plasarea titlurilor de stat şi de
                riscul garanţiilor date de stat, în
                condiţiile legii 2.243.900.000
       04 Diferenţe de curs aferente
                datoriei publice externe 9.057.640.000
       05 Diferenţe de curs aferente datoriei
                publice interne 1.000.000.000
       06 Comisioane pentru operaţiunile prin
                contul curent general al Trezoreriei
                Statului 400.000.000
  9501 FONDURI DE REZERVA 269.902.710
          60 REZERVE 269.902.710
       01 Fond de rezerva bugetară la
                dispoziţia Guvernului 169.902.710
       02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 100.000.000
  5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
                _________________________________ 15.652.527.815
          01 CHELTUIELI CURENTE 11.404.668.192
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.758.273.063
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 7.272.578.109
          38 TRANSFERURI 373.817.020
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.228.144.023
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 19.715.600
          85 Rambursări de credite externe şi plăţi
                de dobânzi şi comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 19.715.600
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 19.715.600
  5103 AUTORITĂŢI PUBLICE 186.473.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 154.871.140
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.524.620
          20 CELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 73.346.520
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 31.601.860
       02 Autorităţi Legislative 54.000.000
       05 Autorităţi executive 132.473.000
  5403 APĂRARE NAŢIONALĂ 1.253.249.560
          01 CHELTUIELI CURENTE 819.355.789
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 114.001.228
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 705.354.561
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 433.893.771
       02 Apărare naţională şi operaţiuni de
                menţinere a păcii 1.253.249.560
  5503 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 1.193.179.065
          01 CHELTUIELI CURENTE 938.105.201
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 355.894.034
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 581.211.167
          38 TRANSFERURI 1.000.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 235.358.264
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
                ŞI COMISIOANE LA CREDITE 19.715.600
          85 Rambursări de credite externe şi
                plăţi de dobânzi şi comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 19.715.600
          85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 19.715.600
       04 Paza şi supravegherea frontierei 3.200.000
       05 Jandarmerie 395.162.749
       06 Siguranţa naţională 8.000.000
       08 Sistemul naţional unic de apeluri
                de urgenţă 538.464.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                ordinea publica şi siguranţa naţională 248.352.316
  5703 ÎNVĂŢĂMÂNT 9.947.605.655
          01 CHELTUIELI CURENTE 7.884.717.655
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.140.127.472
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 4.716.773.163
          38 TRANSFERURI 27.817.020
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.062.888.000
       04 Învăţământ liceal 1.500.000
       09 Învăţământ superior 8.096.756.836
       14 Internate, cămine şi cantine pentru
                elevi şi studenţi 870.000.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 979.348.819
  5803 SĂNĂTATE 427.680.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 377.680.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 377.680.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000.000
       07 Centre de transfuzii sanguine 18.540.000
       25 Servicii publice descentralizate 361.502.500
       50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 47.637.500
  5903 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
                ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 450.888.730
          01 CHELTUIELI CURENTE 318.827.730
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.238.320
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 163.589.410
          38 TRANSFERURI 150.000.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 132.061.000
       07 Case de cultura 26.123.600
       20 Activitatea sportiva 400.000.000
       25 Servicii publice descentralizate 21.600.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                cultura, religia şi activitatea
                sportiva şi de tineret 3.165.130
  6303 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 677.322.226
          01 CHELTUIELI CURENTE 491.782.098
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.204.579
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 283.577.519
          38 TRANSFERURI 195.000.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 185.540.128
       50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
                publica şi locuinţe 677.322.226
  6703 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 1.008.000.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.008.000.000
       15 Silvicultura 560.000.000
       50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
                agriculturii şi silviculturii 448.000.000
  6903 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 426.391.677
          01 CHELTUIELI CURENTE 355.350.677
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 28.381.908
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 326.968.769
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.041.000
       02 Rezerve materiale naţionale şi de
                mobilizare 301.501.411
       50 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 124.890.266
  7103 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 80.237.902
          01 CHELTUIELI CURENTE 62.477.902
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.900.902
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 42.577.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.760.000
       01 Administraţie centrala 7.926.045
       02 Cercetare fundamentală 59.196.304
       50 Alte instituţii şi acţiuni pentru
                cercetare ştiinţifica 13.115.553
  7203 ALTE ACŢIUNI 1.500.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.500.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.500.000
       50 Alte cheltuieli 1.500.000
  5014 CREDITE EXTERNE
                _____________________ 47.786.408.158
          01 CHELTUIELI CURENTE 27.481.911.632
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 56.289.234
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.160.934.028
          34 SUBVENŢII 226.500.000
          38 TRANSFERURI 26.038.188.370
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20.280.110.026
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.500
  5114 AUTORITĂŢI PUBLICE 2.049.830.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.451.450.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 680.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 565.344.000
          38 TRANSFERURI 885.426.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 598.380.000
       03 Autorităţi Judecătoreşti 320.880.000
       05 Autorităţi executive 1.728.950.000
  5414 APĂRARE NAŢIONALĂ 3.553.536.038
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.553.536.038
       02 Apărare naţională şi operaţiuni de
                menţinere a păcii 3.553.536.038
  5514 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 6.776.152.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.776.152.500
       01 Administraţie centrala 758.772.500
       02 Politie 298.225.000
       04 Paza şi supravegherea frontierei 4.108.807.500
       06 Siguranţa naţională 972.090.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                ordinea publica şi siguranţa naţională 638.257.500
  5714 ÎNVĂŢĂMÂNT 3.174.775.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 473.404.262
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 21.837.484
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 430.975.528
          38 TRANSFERURI 20.591.250
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.701.370.738
       03 Învăţământ primar şi gimnazial 1.909.970.000
       04 Învăţământ liceal 1.264.805.000
  5814 SĂNĂTATE 3.446.427.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 122.500.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 28.600.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 90.700.000
          38 TRANSFERURI 3.200.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.323.927.500
       03 Spitale 2.986.062.750
       50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 460.364.750
  5914 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
                ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 26.425.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 23.405.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 75.500
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 22.197.000
          38 TRANSFERURI 1.132.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.020.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                cultura, religia şi activitatea
                sportiva şi de tineret 26.425.000
  6014 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
                AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 224.801.250
          01 CHELTUIELI CURENTE 126.651.250
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.096.250
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 25.292.500
          38 TRANSFERURI 96.262.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 98.150.000
       25 Servicii publice descentralizate 128.538.750
       43 Susţinerea sistemului de protecţie a
                drepturilor copilului 24.500.000
       53 Servicii sociale 71.762.500
  6314 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 2.764.432.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.111.999.250
          38 TRANSFERURI 2.111.999.250
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 652.433.250
       08 Locuinţe 462.437.500
       50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
                publica şi locuinţe 2.301.995.000
  6414 MEDIU ŞI APE 1.427.330.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 343.530.000
          38 TRANSFERURI 343.530.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.083.800.000
       02 Dezvoltare surse de apa, acumulări
                şi amenajări hidrotehnice 1.427.330.000
  6614 INDUSTRIE 1.474.649.370
          01 CHELTUIELI CURENTE 956.994.370
          38 TRANSFERURI 956.994.370
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 517.655.000
       01 Administraţie centrala 956.994.370
       05 Electricitate şi alte forme de energie 517.655.000
  6714 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 834.650.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 834.650.000
          38 TRANSFERURI 834.650.000
       15 Silvicultura 290.680.000
       50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
                agriculturii şi silviculturii 543.970.000
  6814 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 21.014.297.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 20.042.612.500
          38 TRANSFERURI 20.042.612.500
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.685.000
       01 Administraţie centrala 15.446.167.500
       02 Aviaţie civilă 268.025.000
       03 Navigaţie civilă 246.130.000
       05 Drumuri şi poduri 2.835.030.000
       06 Transport feroviar 1.515.285.000
       07 Transport în comun 703.660.000
  6914 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 679.500.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 679.500.000
          34 SUBVENŢII 226.500.000
          38 TRANSFERURI 453.000.000
       01 Administraţie centrala 226.500.000
       04 Meteorologie şi hidrologie 453.000.000
  7214 ALTE ACŢIUNI 315.215.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 315.215.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 26.425.000
          38 TRANSFERURI 288.790.000
       07 Protecţie civilă 62.290.000
       18 Masuri active pentru combaterea
                şomajului 26.425.000
       20 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 226.500.000
  8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.500
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.500
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale şi administrate prin
                agenţii de credit 24.386.500
  5015 ÎMPRUMUTURI INTERNE
                ___________________ 350.000.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 100.000.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 250.000.000
  5515 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 350.000.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 100.000.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 250.000.000
       06 Siguranţa naţională 350.000.000
  5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                ______________________________ 47.364.887.728
          01 CHELTUIELI CURENTE 44.077.695.045
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.852.780
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 3.759.131.756
          38 TRANSFERURI 40.207.710.509
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.287.192.683
  5130 AUTORITĂŢI PUBLICE 2.404.579.081
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.802.317.381
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 84.552.780
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.344.347.816
          38 TRANSFERURI 373.416.785
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 602.261.700
       03 Autorităţi Judecătoreşti 34.459.300
       04 Alte organe ale autorităţilor publice 36.907.800
       05 Autorităţi executive 2.333.211.981
  5530 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 1.935.747.600
          01 CHELTUIELI CURENTE 258.100.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.500.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 255.600.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.677.647.600
       04 Paza şi supravegherea frontierei 373.739.200
       05 Jandarmerie 3.000.000
       06 Siguranţa naţională 1.015.782.000
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                ordinea publica şi siguranţa naţională 543.226.400
  5730 ÎNVĂŢĂMÂNT 690.988.920
          01 CHELTUIELI CURENTE 690.988.920
          38 TRANSFERURI 690.988.920
       05 Învăţământ profesional 68.833.160
       50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 622.155.760
  5830 SĂNĂTATE 884.160.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 669.852.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.800.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 269.252.000
          38 TRANSFERURI 376.800.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 214.308.000
       25 Servicii publice descentralizate 884.160.000
  5930 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
                ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 182.627.892
          01 CHELTUIELI CURENTE 182.627.892
          38 TRANSFERURI 182.627.892
       21 Activitatea de tineret 61.375.520
       50 Alte instituţii şi acţiuni privind
                cultura, religia şi activitatea
                sportiva şi de tineret 121.252.372
  6030 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
                AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 2.645.236.480
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.295.927.480
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.653.130.440
          38 TRANSFERURI 642.797.040
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349.309.000
       01 Administraţie centrala 1.615.353.540
       43 Susţinerea sistemului de protecţie a
                drepturilor copilului 756.650.440
       48 Programe de protecţie sociala şi
                integrare socioprofesionala a
                persoanelor cu handicap 273.232.500
  6430 MEDIU ŞI APE 1.867.841.200
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.867.841.200
          38 TRANSFERURI 1.867.841.200
       03 Supraveghere şi protecţie mediu,
                reducerea şi controlul poluării 1.867.841.200
  6630 INDUSTRIE 132.500.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 132.500.000
          38 TRANSFERURI 132.500.000
       01 Administraţie centrala 132.500.000
  6730 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 18.623.954.920
          01 CHELTUIELI CURENTE 18.623.954.920
          38 TRANSFERURI 18.623.954.920
       10 Alte programe pentru sprijinirea
                producătorilor agricoli 18.623.954.920
  6830 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 11.407.362.222
          01 CHELTUIELI CURENTE 11.065.702.639
          38 TRANSFERURI 11.065.702.639
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 341.659.583
       01 Administraţie centrala 254.405.434
       03 Navigaţie civilă 214.300.000
       05 Drumuri şi poduri 7.215.369.993
       06 Transport feroviar 3.723.286.795
  6930 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 5.730.846.433
          01 CHELTUIELI CURENTE 5.730.846.433
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20.572.800
          38 TRANSFERURI 5.710.273.633
       01 Administraţie centrala 236.460.000
       07 Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 7.712.459
       19 Susţinerea programelor de
                dezvoltare regională 5.486.673.974
  7130 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 540.807.480
          01 CHELTUIELI CURENTE 540.807.480
          38 TRANSFERURI 540.807.480
       03 Cercetare aplicativa şi experimentală 540.807.480
  7230 ALTE ACŢIUNI 318.235.500
          01 CHELTUIELI CURENTE 216.228.700
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 216.228.700
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102.006.800
       12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de
                control pentru trecerea frontierei, precum
                şi a celorlalte unităţi vamale 318.235.500
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 4

                                SUME
               defalcate din impozitul pe venit pentru
                   ajutor social şi ajutor pentru
                încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni
              şi combustibili petrolieri, potrivit legii,
                            pe anul 2005
                                                 - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Judeţul Suma
  crt.
  ────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL 6.145.446.000
   1. ALBA 133.072.000
   2. ARAD 107.937.000
   3. ARGEŞ 176.759.000
   4. BACĂU 181.636.000
   5. BIHOR 157.545.000
   6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 80.036.000
   7. BOTOŞANI 218.420.000
   8. BRAŞOV 172.003.000
   9. BRĂILA 94.714.000
  10. BUZĂU 224.581.000
  11. CARAS - SEVERIN 94.720.000
  12. CĂLĂRAŞI 157.055.000
  13. CLUJ 125.383.000
  14. CONSTANŢA 174.650.000
  15. COVASNA 62.199.000
  16. DÂMBOVIŢA 200.716.000
  17. DOLJ 330.842.000
  18. GALAŢI 205.165.000
  19. GIURGIU 80.294.000
  20. GORJ 129.886.000
  21. HARGHITA 78.142.000
  22. HUNEDOARA 147.926.000
  23. IALOMIŢA 102.323.000
  24. IAŞI 371.228.000
  25. ILFOV 72.051.000
  26. MARAMUREŞ 133.952.000
  27. MEHEDINŢI 135.084.000
  28. MUREŞ 176.745.000
  29. NEAMŢ 173.805.000
  30. OLT 180.848.000
  31. PRAHOVA 180.671.000
  32. SATU MARE 97.176.000
  33. SĂLAJ 68.434.000
  34. SIBIU 106.971.000
  35. SUCEAVA 150.183.000
  36. TELEORMAN 158.348.000
  37. TIMIŞ 93.278.000
  38. TULCEA 80.922.000
  39. VASLUI 259.168.000
  40. VÂLCEA 116.178.000
  41. VRANCEA 108.545.000
  42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 45.855.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 5

  *Font 8*
                                      SUME
                defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea
                sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap,
                cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor locale,
                                  pe anul 2005
                                                                                              - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  Susţinerea Cultura şi din care: Sume
                                  sistemului culte ─────────────────────── defalcate
                                  de protecţie Contribuţii Instituţii din impozitul
                                  a persoanelor pentru de cultura pe venit
                                  cu handicap personalul preluate pentru
  Nr. neclerical de auto- echilibrare
  crt. Judeţul Total rităţile
                                                                            locale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL 15.229.524.000 3.241.543.000 1.031.692.000 866.494.000 165.198.000 10.956.289.000
   1 ALBA 346.389.000 89.160.000 40.999.000 35.535.000 5.464.000 216.230.000
   2 ARAD 292.906.000 50.200.000 18.787.000 18.787.000 0 223.919.000
   3 ARGEŞ 406.226.000 109.830.000 27.503.000 26.361.000 1.142.000 268.893.000
   4 BACĂU 466.554.000 123.309.000 21.506.000 21.506.000 0 321.739.000
   5 BIHOR 417.452.000 93.979.000 41.021.000 41.021.000 0 282.452.000
   6 BISTRIŢA -
     NĂSĂUD 274.483.000 32.270.000 13.059.000 13.059.000 0 229.154.000
   7 BOTOŞANI 528.410.000 88.674.000 28.254.000 12.428.000 15.826.000 411.482.000
   8 BRAŞOV 276.477.000 64.605.000 20.971.000 20.971.000 0 190.901.000
   9 BRĂILA 272.632.000 50.048.000 9.078.000 9.078.000 0 213.506.000
  10 BUZĂU 393.956.000 63.898.000 12.137.000 12.137.000 0 317.921.000
  11 CARAS -
     SEVERIN 398.690.000 87.174.000 25.438.000 25.438.000 0 286.078.000
  12 CĂLĂRAŞI 337.832.000 51.825.000 5.486.000 5.486.000 0 280.521.000
  13 CLUJ 322.695.000 54.632.000 37.671.000 37.671.000 0 230.392.000
  14 CONSTANŢA 327.503.000 94.951.000 12.768.000 12.768.000 0 219.784.000
  15 COVASNA 177.939.000 32.188.000 7.282.000 7.282.000 0 138.469.000
  16 DÂMBOVIŢA 399.885.000 101.885.000*) 23.809.000 18.642.000 5.167.000 274.191.000
  17 DOLJ 468.973.000 83.208.000 36.026.000 19.322.000 16.704.000 349.739.000
  18 GALAŢI 309.125.000 32.694.000 22.235.000 22.235.000 0 254.196.000
  19 GIURGIU 297.664.000 63.829.000 4.515.000 4.515.000 0 229.320.000
  20 GORJ 221.772.000 52.466.000 14.807.000 14.807.000 0 154.499.000
  21 HARGHITA 266.410.000 36.374.000 13.544.000 13.544.000 0 216.492.000
  22 HUNEDOARA 300.722.000 47.156.000 14.710.000 14.710.000 0 238.856.000
  23 IALOMIŢA 279.240.000 49.265.000 7.282.000 7.282.000 0 222.693.000
  24 IAŞI 480.076.000 90.272.000 33.060.000 33.060.000 0 356.744.000
  25 ILFOV 118.040.000 52.322.000 9.757.000 9.757.000 0 55.961.000
  26 MARAMUREŞ 438.366.000 82.510.000 33.934.000 33.934.000 0 321.922.000
  27 MEHEDINŢI 252.255.000 31.587.000 12.574.000 12.574.000 0 208.094.000
  28 MUREŞ 459.720.000 111.590.000 86.508.000 34.322.000 52.186.000***) 261.622.000
  29 NEAMŢ 570.751.000 131.200.000 44.516.000 44.516.000 0 395.035.000
  30 OLT 377.395.000 61.036.000 15.583.000 15.583.000 0 300.776.000
  31 PRAHOVA 423.135.000 132.407.000 11.408.000 11.408.000 0 279.320.000
  32 SATU MARE 299.999.000 68.745.000 19.904.000 19.904.000 0 211.350.000
  33 SĂLAJ 244.725.000 56.527.000 23.350.000 23.350.000 0 164.848.000
  34 SIBIU 342.675.000 117.711.000 43.357.000 25.487.000 17.870.000 181.607.000
  35 SUCEAVA 731.648.000 139.589.000 57.471.000 29.274.000 28.197.000 534.588.000
  36 TELEORMAN 366.203.000 48.534.000 14.855.000 14.855.000 0 302.814.000
  37 TIMIŞ 388.007.000 115.507.000 33.254.000 33.254.000 0 239.246.000
  38 TULCEA 259.656.000 34.415.000 12.331.000 12.331.000 0 212.910.000
  39 VASLUI 518.351.000 66.227.000 15.049.000 15.049.000 0 437.075.000
  40 VÂLCEA 350.328.000 95.137.000 24.321.000 24.321.000 0 230.870.000
  41 VRANCEA 378.359.000 83.068.000 11.505.000 11.505.000 0 283.786.000
  42 MUNICIPIUL
     BUCUREŞTI 239.606.000 169.539.000 70.067.000 47.425.000 22.642.000****)
  Sume ce se
  repartizează
  în baza unor
  acte
  normative**) 206.294.000 206.294.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ---------- Notă *) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă Consiliului local al comunei Gura Ocniţei suma de 5.672.000 mii lei; Notă **) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000, aprobată prin Legea nr. 163/2001 se alocă Consiliului judeţean Iaşi suma de 60.669.000 mii lei, în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă Consiliului local al municipiului Iaşi suma de 72.613.000 mii lei şi Consiliului local al municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii lei; Notă ***) Din care, 20.000.000 mii lei pentru reparaţii capitale la clădirea Teatrului Naţional Târgu Mureş; Notă ****) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrări în continuare şi dotări la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72.
  ----------
  NOTĂ:
  La stabilirea criteriilor pentru repartizarea în proporţie de 15% a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei defalcate de 17% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, Consiliul Judeţean Iaşi va avea în vedere şi asigurarea sumelor necesare finanţării obiectivului de investiţii "Sală multifuncţională, cu anexele aferente, ca sediu pentru autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Paşcani."


  Anexa 6

                          CRITERIUL CAPACITATE FINANCIARĂ
                de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale
                  a sumelor şi cotelor defalcate din impozitul pe
                 venit pentru echilibrare, pe anul 2005, potrivit
                 art. 29 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă
             a Guvernului nr. 45/2003; privind finanţele publice locale
      Se calculează potrivit următoarei formule:
                  I(j):P(j) P(u)
                  --------- x -----
                  I(u):P(u) P(j)
      SDu = -------------------------- x SDj
                ┌ ┐
             n │ I(j):P(j) P(u)│
             Σ │ --------- x -----│
            u=1 │ I(u):P(u) P(j)│
                └ ┘
      în care:
      SDu = Sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate
            administrativ-teritorială
      SDj = Suma defalcată din impozitul pe venit repartizată pe total
           judeţ potrivit acestui criteriu
      I(j) = impozitul pe venit, la nivelul judeţului
      P(j) = populaţia judeţului
      I(u) = impozitul pe venit cuvenit unităţii administrativ-teritoriale
      P(u) = populaţia unităţii administrativ-teritoriale
      NOTĂ:
      Aceeaşi formulă se utilizează şi pentru repartizarea sumelor
   rezultate din cota defalcată de 17% care se repartizează pentru
   echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale,
   înlocuindu-se SDu şi SDj cu:
      SCDu = Sumă din cota defalcată din impozitul pe venit pe unitate
             administrativ-teritorială
      SCDj = Sumă din cota defalcată din impozitul pe venit la nivelul
             judeţului după deducerea sumei cuvenite bugetului
             propriu al judeţului


  Anexa 7

                                       SUME
                   defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                      subvenţionarea energiei termice livrată
                             populaţiei pe anul 2005
                                        - mii lei -
  ──────────────────────────────────────────────────
  Nr. Judeţul Suma
  crt.
  ──────────────────────────────────────────────────
  TOTAL 4.975.073.000
   1. ALBA 10.230.000
   2. ARAD 121.076.000
   3. ARGEŞ 236.776.000
   4. BACĂU 234.855.000
   5. BIHOR 251.317.000
   6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 24.409.000
   7. BOTOŞANI 208.937.000
   8. BRAŞOV 149.441.000
   9. BRĂILA 60.821.000
  10. BUZĂU 130.387.000
  11. CARAS - SEVERIN 41.240.000
  12. CĂLĂRAŞI 32.642.000
  13. CLUJ 79.456.000
  14. CONSTANŢA 302.156.000
  15. COVASNA 12.425.000
  16. DÂMBOVIŢA 51.908.000
  17. DOLJ 154.896.000
  18. GALAŢI 121.710.000
  19. GIURGIU 47.444.000
  20. GORJ 22.191.000
  21. HARGHITA 65.664.000
  22. HUNEDOARA 80.715.000
  23. IALOMIŢA 13.371.000
  24. IAŞI 91.592.000
  25. ILFOV 2.411.000
  26. MARAMUREŞ 1.179.000
  27. MEHEDINŢI 59.696.000
  28. MUREŞ 22.190.000
  29. NEAMŢ 38.774.000
  30. OLT 37.378.000
  31. PRAHOVA 158.515.000
  32. SATU MARE 0
  33. SĂLAJ 24.515.000
  34. SIBIU 26.789.000
  35. SUCEAVA 272.090.000
  36. TELEORMAN 74.395.000
  37. TIMIŞ 328.242.000
  38. TULCEA 82.709.000
  39. VASLUI 55.793.000
  40. VÂLCEA 68.907.000
  41. VRANCEA 82.403.000
  42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.093.428.000
  ──────────────────────────────────────────────────


  Anexa 8

                                    SUME
               defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                  finanţarea cheltuielilor instituţiilor de
               învăţământ preuniversitar de stat, susţinerea
               sistemului de protecţie a copilului, creşelor
               şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă
                          agricolă, pe anul 2005
                                                                    - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Total sume din care, pentru:
                 defalcate ────────────────────────────────────────────────
  Nr. din taxa pe Învăţământul Susţinerea Creşe Centre
  crt. Judeţul valoarea preuniversitar sistemului judeţene şi
                 adăugată de stat de protecţie locale de
                                              a copilului consultanţă
                                                                       agricolă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL 49.675.974.600 45.602.874.600 3.607.100.000 262.300.000 203.700.000
   1 ALBA 1.003.184.000 922.437.000 73.694.000 1.340.000 5.713.000
   2 ARAD 1.022.919.000 915.933.000 99.544.000 2.288.000 5.154.000
   3 ARGEŞ 1.562.238.000 1.457.467.000 89.077.000 8.320.000 7.374.000
   4 BACĂU 1.660.374.000 1.541.620.000 104.338.000 9.266.000 5.150.000
   5 BIHOR 1.491.258.000 1.371.921.000 106.407.000 7.126.000 5.804.000
   6 BISTRIŢA-
     NĂSĂUD 890.713.000 805.396.000 74.118.000 6.388.000 4.811.000
   7 BOTOŞANI 1.089.927.000 1.001.985.000 81.465.000 1.819.000 4.658.000
   8 BRAŞOV 1.286.944.000 1.186.003.000 93.903.000 3.710.000 3.328.000
   9 BRĂILA 845.871.000 749.306.000 88.436.000 4.518.000 3.611.000
  10 BUZĂU 1.173.573.000 1.054.782.000 109.890.000 3.545.000 5.356.000
  11 CARAS -
     SEVERIN 773.093.000 711.538.000 53.338.000 2.762.000 5.455.000
  12 CĂLĂRAŞI 644.738.000 582.800.000 54.828.000 2.013.000 5.097.000
  13 CLUJ 1.619.045.000 1.500.980.000 100.348.000 12.676.000 5.041.000
  14 CONSTANŢA 1.493.541.000 1.381.159.000 94.953.000 11.603.000 5.826.000
  15 COVASNA 611.460.000 561.618.000 44.851.000 1.614.000 3.377.000
  16 DÂMBOVIŢA 1.191.636.000 1.105.505.000 76.217.000 3.573.000 6.341.000
  17 DOLJ 1.619.628.000 1.504.081.000 102.002.000 7.637.000 5.908.000
  18 GALAŢI 1.309.135.000 1.193.950.000 106.043.000 5.019.000 4.123.000
  19 GIURGIU 478.036.000 441.036.000 31.739.000 990.000 4.271.000
  20 GORJ 952.581.000 890.447.000 53.503.000 4.802.000 3.829.000
  21 HARGHITA 931.939.000 870.211.000 55.900.000 2.484.000 3.344.000
  22 HUNEDOARA 1.132.268.000 1.036.626.000 87.144.000 5.268.000 3.230.000
  23 IALOMIŢA 593.451.000 535.838.000 52.243.000 1.516.000 3.854.000
  24 IAŞI 2.069.616.000 1.826.367.000 221.179.000 15.400.000 6.670.000
  25 ILFOV 481.405.000 427.521.000 48.913.000 278.000 4.693.000
  26 MARAMUREŞ 1.303.026,000 1.204.292.000 81.521.000 12.663.000 4.550.000
  27 MEHEDINŢI 722.180.000 660.032.000 55.852.000 1.906.000 4.390.000
  2& MUREŞ 1.430.784.000 1.329.037.000 92.250.000 3.791.000 5.706.000
  29 NEAMŢ 1.332.420.000 1.226.510.000 90.287.000 10.039.000 5.584.000
  30 OLT 1.120.196.000 1.029.131.000 80.626.000 4.198.000 6.241.000
  31 PRAHOVA 1.641.833.000 1.521.496.000 108.684.000 6.360.000 5.293.000
  32 SATU MARE 986.683.000 899.238.000 78.997.000 3.439.000 5.009.000
  33 SĂLAJ 703.128.000 655.383.000 41.649.000 1.387.000 4.709.000
  34 SIBIU 1.026.091.000 955.637.000 59.345.000 6.655.000 4.454.000
  35 SUCEAVA 1.748.546.000 1.624.278.000 113.693.000 4.814.000 5.761.000
  36 TELEORMAN 945.113.000 849.261.000 87.287.000 2.969.000 5.596.000
  37 TIMIŞ 1.531.606.000 1.392.232.000 126.551.000 7.762.000 5.061.000
  38 TULCEA 590.247.000 534.692.000 48.735.000 3.252.000 3.568.000
  39 VASLUI 1.110.511.000 1.013.488.000 90.396.000 2.107.000 4.520.000
  40 VÂLCEA 1.080.077.000 960.174.000 106.569.000 9.200.000 4.134.000
  41 VRANCEA 857.412.000 772.422.000 76.366.000 3.656.000 4.968.000
  42 MUNICIPIUL
     BUCUREŞTI 3.617.548.600 3.399.044.600 164.219.000 52.147.000 2.138.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 8a

                                       SUME
                  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                    finanţarea cheltuielilor instituţiilor de
                  învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2005
                                                                    - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       Total sume din care, pentru:
                       defalcate ───────────────────────────────────────────
  Nr. din taxa pe Bugetul propriu al judeţului Bugetele
  crt. Judeţul valoarea din care, pentru: locale ale
                        adăugată ──────────────────────────── comunelor,
                                      Învătământ Produse oraşelor şi
                                       special lactate municipiilor
                                                        şi de
                                                     panificaţie
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL 45.602.874.600 1.976.000.000 2.365.849.000 41.261.025.600
   1 ALBA 922.437.000 29.335.000 44.664.000 848.438.000
   2 ARAD 915.933.000 58.326.000 49.745.000 807.862.000
   3 ARGEŞ 1.457.467.000 29.030.000 72.884.000 1.355.553.000
   4 BACĂU 1.541.620.000 30.304.000 90.961.000 1.420.355.000
   5 BIHOR 1.371.921.000 105.940.000 69.271.000 1.196.710.000
   6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 805.396.000 70.158.000 43.481.000 691.757.000
   7 BOTOŞANI 1.001.985.000 33.226.000 62.546.000 906.213.000
   8 BRAŞOV 1.186.003.000 58.425.000 55.116.000 1.072.462.000
   9 BRĂILA 749.306.000 30.122.000 37.925.000 681.259.000
  10 BUZĂU 1.054.782.000 47.156.000 58.079.000 949.547.000
  11 CARAS-SEVERIN 711.538.000 56.710.000 37.416.000 617.412.000
  12 CĂLĂRAŞI 582.800.000 0 37.560.000 545.240.000
  13 CLUJ 1.500.980.000 111.612.000 60.085.000 1.329.283.000
  14 CONSTANŢA 1.381.159.000 41.728.000 74.009.000 1.265.422.000
  15 COVASNA 561.618.000 14.993.000 28.139.000 518.486.000
  16 DÂMBOVIŢA 1.105.505.000 22.100.000 64.148.000 1.019.257.000
  17 DOLJ 1.504.081.000 54.382.000 79.856.000 1.369.843.000
  18 GALAŢI 1.193.950.000 51.064.000 69.541.000 1.073.345.000
  19 GIURGIU 441.036.000 2.832.000 32.650.000 405.554.000
  20 GORJ 890.447.000 16.552.000 50.021.000 823.874.000
  21 HARGHITA 870.211.000 14.574.000 39.693.000 815.944.000
  22 HUNEDOARA 1.036.626.000 35.360.000 49.998.000 951.268.000
  23 IALOMIŢA 535.838.000 12.450.000 32.103.000 491.285.000
  24 IAŞI 1.826.367.000 86.174.000 99.869.000 1.640.324.000
  25 ILFOV 427.521.000 29.273.000 28.337.000 369.911.000
  26 MARAMUREŞ 1.204.292.000 58.147.000 63.343.000 1.082.802.000
  27 MEHEDINŢI 660.032.000 12.360.000 38.532.000 609.140.000
  28 MUREŞ 1.329.037.000 37.326.000 68.340.000 1.223.371.000
  29 NEAMŢ 1.226.510.000 63.328.000 65.816.000 1.097.366.000
  30 OLT 1.029.131.000 23.375.000 56.727.000 949.029.000
  31 PRAHOVA 1.521.496.000 43.500.000 84.855.000 1.393.141.000
  32 SATU MARE 899.238.000 35.215.000 45.131.000 818.892.000
  33 SĂLAJ 655.383.000 19.578.000 31.601.000 604.204.000
  34 SIBIU 955.637.000 53.405.000 48.198.000 854.034.000
  35 SUCEAVA 1.624.278.000 121.518.000 100.315.000 1.402.445.000
  36 TELEORMAN 849.261.000 16.949.000 48.209.000 784.103.000
  37 TIMIŞ 1.392.232.000 105.387.000 64.988.000 1.221.857.000
  38 TULCEA 534.692.000 11.402.000 29.358.000 493.932.000
  39 VASLUI 1.013.488.000 39.772.000 64.588.000 909.128.000
  40 VÂLCEA 960.174.000 18.808.000 47.044.000 894.322.000
  41 VRANCEA 772.422.000 21.776.000 44.369.000 706.277.000
  42 MUNICIPIUL
     BUCUREŞTI 3.399.044.600 252.328.000 96.338.000 3.050.378.600
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 8b

                                       SUME
                  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                    finanţarea cheltuielilor instituţiilor de
                  învăţământ preuniversitar de stat din bugetele
                  locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor,
                                   pe anul 2005
                                                         - mii lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
                       Total sume din care, pentru:
                       defalcate ───────────────────────────────
  Nr. din taxa pe Finanţarea Burse pentru
  crt. Judeţul valoarea cheltuielilor elevi şi
                        adăugată de personal obiecte de
                                                         inventar
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL 41.261.025.600 40.947.025.600 314.000.000
   1 ALBA 848.438.000 842.900.000 5.538.000
   2 ARAD 807.862.000 801.622.000 6.240.000
   3 ARGEŞ 1.355.553.000 1.346.029.000 9.524.000
   4 BACĂU 1.420.355.000 1.408.917.000 11.438.000
   5 BIHOR 1.196.710.000 1.187.524.000 9.186.000
   6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 691.757.000 686.731.000 5.026.000
   7 BOTOŞANI 906.213.000 899.218.000 6.995.000
   8 BRAŞOV 1.072.462.000 1.063.736.000 8.726.000
   9 BRĂILA 681.259.000 676.126.000 5.133.000
  10 BUZĂU 949.547.000 942.611.000 6.936.000
  11 CARAS-SEVERIN 617.412.000 612.616.000 4.796.000
  12 CĂLĂRAŞI 545.240.000 540.644.000 4.596.000
  13 CLUJ 1.329.283.000 1.319.967.000 9.316.000
  14 CONSTANŢA 1.265.422.000 1.254.690.000 10.732.000
  15 COVASNA 518.486.000 515.195.000 3.291.000
  16 DÂMBOVIŢA 1.019.257.000 1.011.329.000 7.928.000
  17 DOLJ 1.369.843.000 1.359.623.000 10.220.000
  18 GALAŢI 1.073.345.000 1.063.993.000 9.352.000
  19 GIURGIU 405.554.000 402.020.000 3.534.000
  20 GORJ 823.874.000 817.656.000 6.218.000
  21 HARGHITA 815.944.000 811.202.000 4.742.000
  22 HUNEDOARA 951.268.000 943.734.000 7.534.000
  23 IALOMIŢA 491.285.000 487.042.000 4.243.000
  24 IAŞI 1.640.324.000 1.627.686.000 12.638.000
  25 ILFOV 369.911.000 366.564.000 3.347.000
  26 MARAMUREŞ 1.082.802.000 1.074.355.000 8.447.000
  27 MEHEDINŢI 609.140.000 604.398.000 4.742.000
  28 MUREŞ 1.223.371.000 1.215.295.000 8.076.000
  29 NEAMŢ 1.097.366.000 1.088.817.000 8.549.000
  30 OLT 949.029.000 941.989.000 7.040.000
  31 PRAHOVA 1.393.141.000 1.382.098.000 11.043.000
  32 SATU MARE 818.892.000 813.186.000 5.706.000
  33 SĂLAJ 604.204.000 600.362.000 3.842.000
  34 SIBIU 854.034.000 847.640.000 6.394.000
  35 SUCEAVA 1.402.445.000 1.391.720.000 10.725.000
  36 TELEORMAN 784.103.000 778.553.000 5.550.000
  37 TIMIŞ 1.221.857.000 1.212.390.000 9.467.000
  38 TULCEA 493.932.000 490.274.000 3.658.000
  39 VASLUI 909.128.000 903.030.000 6.098.000
  40 VÂLCEA 894.322.000 887.010.000 7.312.000
  41 VRANCEA 706.277.000 700.820.000 5.457.000
  42 MUNICIPIUL
     BUCUREŞTI 3.050.378.600 3.025.713.600 24.665.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 9

                                      SUME
                      defalcate din taxa pe valoarea adăugată
                       pentru drumurile judeţene şi comunale,
                                   pe anul 2005
                           - mii lei -
  ─────────────────────────────────────
  Nr. Judeţul Suma
  crt.
  ─────────────────────────────────────
      TOTAL 2.300.000.000
   1. ALBA 78.050.000
   2. ARAD 65.879.000
   3. ARGEŞ 86.954.000
   4. BACĂU 72.629.000
   5. BIHOR 79.989.000
   6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 42.902.000
   7. BOTOŞANI 61.069.000
   8. BRAŞOV 39.348.000
   9. BRĂILA 35.112.000
  10. BUZĂU 83.435.000
  11. CARAŞ - SEVERIN 49.688.000
  12. CĂLĂRAŞI 28.470.000
  13. CLUJ 82.430.000
  14. CONSTANŢA 66.131.000
  15. COVASNA 23.408.000
  16. DÂMBOVIŢA 50.801.000
  17. DOLJ 63.797.000
  18. GALAŢI 44.554.000
  19. GIURGIU 29.332.000
  20. GORJ 63.007.000
  21. HARGHITA 44.195.000
  22. HUNEDOARA 97.796.000
  23. IALOMIŢA 28.829.000
  24. IAŞI 73.167.000
  25. ILFOV 23.444.000
  26. MARAMUREŞ 45.451.000
  27. MEHEDINŢI 53.242.000
  28. MUREŞ 56.832.000
  29. NEAMŢ 50.549.000
  30. OLT 62.433.000
  31. PRAHOVA 68.357.000
  32. SATU MARE 48.539.000
  33. SĂLAJ 46.816.000
  34. SIBIU 48.180.000
  35. SUCEAVA 66.418.000
  36. TELEORMAN 41.897.000
  37. TIMIŞ 85.015.000
  38. TULCEA 31.881.000
  39. VASLUI 63.259.000
  40. VÂLCEA 60.207.000
  41. VRANCEA 56.508.000
  ─────────────────────────────────────


  Anexa 10

                              NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
                       finanţat pentru personalul neclerical
                           angajat în unităţile de cult,
                                    pe anul 2005
  ────────────────────────────────────
  Nr. Judeţul Număr de
  crt. posturi
  ────────────────────────────────────
       TOTAL 17.849
   1 ALBA 732
   2 ARAD 387
   3 ARGEŞ 543
   4 BACĂU 443
   5 BIHOR 845
   6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 269
   7 BOTOŞANI 256
   8 BRAŞOV 432
   9 BRĂILA 187
  10 BUZĂU 250
  11 CARAS-SEVERIN 524
  12 CĂLĂRAŞI 113
  13 CLUJ 776
  14 CONSTANŢA 263
  15 COVASNA 150
  16 DÂMBOVIŢA 384
  17 DOLJ 398
  18 GALAŢI 458
  19 GIURGIU 93
  20 GORJ 305
  21 HARGHITA 279
  22 HUNEDOARA 303
  23 IALOMIŢA 150
  24 IAŞI 681
  25 ILFOV 201
  26 MARAMUREŞ 699
  27 MEHEDINŢI 259
  28 MUREŞ 707
  29 NEAMŢ 917
  30 OLT 321
  31 PRAHOVA 235
  32 SATU MARE 410
  33 SĂLAJ 481
  34 SIBIU 525
  35 SUCEAVA 603
  36 TELEORMAN 306
  37 TIMIŞ 685
  38 TULCEA 254
  39 VASLUI 310
  40 VÂLCEA 501
  41 VRANCEA 237
  42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 977
  ───────────────────────────────────


  Anexa 11

                     CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                      care se prevăd în bugetele locale
                                pe anul 2005
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
  crt.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               CAPITOLUL I
      Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor
                              A. Venituri
                     (impozite, taxe şi alte venituri)
    1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de
       sub autoritatea consiliilor judeţene
    2. Impozite şi taxe de la populaţie:
       a) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
    3. Alte impozite directe:
       a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
       b) Alte încasări din impozite directe
    4. Alte impozite indirecte:
       a) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
          funcţionare
    5. Varsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
       consiliilor judeţene
    6. Varsăminte de la instituţiile publice:
       a) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a
          dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
          publice de protecţie a plantelor
       b) Alte venituri de la instituţiile publice
    7. Diverse venituri:
       a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,
          imputaţii şi despăgubiri
       b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit
          dispoziţiilor legale
       c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a
          anilor precedenţi
       d) Venituri din concesiuni şi închirieri
       e) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
       f) Venituri din dividende
       g) Încasări din alte surse
    8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
       a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
       b) Venituri din privatizare
       c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
    9. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
       a) Cote defalcate din impozitul pe venit
       b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului
          de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi
          echilibrarea bugetelor locale
       c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea
          bugetelor locale
    10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale:
       a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile
          de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi
          locale de consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului
          de protecţie a copilului
       b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea
          energiei termice livrate populaţiei
       c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile
          judeţene şi comunale
       d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,
          modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere
          şi distribuţie a energiei termice
    11. Subvenţii primite din bugetul de stat:
       a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea
          centralelor termice şi electrice de termoficare
       b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate
          parţial din împrumuturi externe
       c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea drepturilor
          acordate persoanelor cu handicap
       d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării
          şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a
          regulamentelor locale de urbanism
       e) Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de
          interes local
       f) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie
       g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului
          de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor
       h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor
          privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu
          destinaţie de locuinţă
       i) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru
          imobiliar
    12. Subvenţii primite de la alte bugete:
       a) Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru
         finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
       b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
          asistentă socială pentru persoanele cu handicap
    13. Donaţii şi sponsorizări
                                   B. Cheltuieli
     1. Autorităţi executive
     2. Învăţământ:
        a) Învăţământ preşcolar*)
        b) Învăţământ primar şi gimnazial*)
        c) Învăţământ special
     3. Sănătate:
        a) Spitale
        b) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
     4. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:
        a) Biblioteci publice judeţene
        b) Muzee
        c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
        d) Scoli populare de arta şi meserii
        e) Centre pentru conservare şi promovare a culturii tradiţionale
        f) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        g) Centre culturale
        h) Culte religioase
        i) Activitatea sportiva
        j) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
          sportiva şi de tineret
     5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
        a) Centre de îngrijire şi asistenţă
        b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
        c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
        d) Centre de integrare prin terapie ocupaţională
        e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
        f) Asistenţă socială în caz de invalidităţi
        g) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
        h) Unităţi de asistenţă medico-sociale
        i) Servicii publice de asistenţă socială şi protecţia copilului
        j) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
          handicap grav
        k) Centre de zi pentru asistenţă socială şi protecţia copilului
        l) Centre de intervenţie timpurie
        m) Locuinţe protejate de tip familial
        n) Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii,
          ajutoare şi indemnizaţii
     6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe:
        a) Alimentări cu apă şi staţii de pompare
        b) Reţele, centrale şi puncte termice
        c) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
        d) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe
     7. Mediu şi ape:
        a) Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate
     8. Agricultură şi silvicultură:
        a) Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
          publice de protecţie a plantelor
        b) Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
     9. Transporturi şi comunicaţii:
        a) Aviaţie civilă
        b) Drumuri şi poduri
        c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
    10. Alte acţiuni economice:
        a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
        b) Susţinerea programelor de dezvoltare regională
    11. Alte acţiuni:
        a) Centre militare
        b) Servicii de urgenţă
        c) Alte cheltuieli
    12. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
        comisioanelor aferente:
        a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
        comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
        b) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la
        credite externe contractate de stat
    13. Transferuri către alte bugete:
        a) Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea
        centrelor de zi pentru protecţia copilului
    14. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
        a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
        locale interne
        b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
        locale externe
        c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de
        valoare şi riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale,
        în condiţiile legii
        d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
        e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de
        redresare
    15. Rambursări împrumuturi acordate:
        a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
        b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii
        c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
    16. Fondul de rezervă bugetară:
        a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor judeţene
                                   CAPITOLUL II
             Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele
          proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
             municipiului Bucureşti şi al Municipiului Bucureşti
                                  A. Venituri
                     (impozite, taxe şi alte venituri)
     1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale
        de sub autoritatea consiliilor locale
     2. Impozite şi taxe de la populaţie:
        a) Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
        b) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
        c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
        d) Alte impozite şi taxe de la populaţie
     3. Taxa pe teren
     4. Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice:
        a) Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
        b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
     5. Alte impozite directe:
        a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
        b) Impozit pe terenul din extravilan
        c) Alte încasări din impozite directe
     6. Impozitul pe spectacole
     7. Alte impozite indirecte:
        a) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii
        de funcţionare
        b) Taxe judiciare de timbru
        c) Taxe de timbru pentru activitatea notarială
        d) Taxe extrajudiciare de timbru
        e) Alte încasări din impozite indirecte
     8. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub
        autoritatea consiliilor locale
     9. Vărsăminte de la instituţiile publice:
        a) Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
        b) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a
        dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice
        de protecţie a plantelor**)
        c) Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru
        întreţinerea copiilor în creşe
        d) Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi
        activităţilor autofinanţate
        e) Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
        cantinelor de ajutor social
        f) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
        g) Venituri din prestări servicii
        h) Alte venituri de la instituţiile publice
    10. Diverse venituri:
        a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii
        şi despăgubiri
        b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit
        dispoziţiilor legale
        c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor
        precedenţi
        d) Venituri din concesiuni şi închirieri
        e) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a
        declaraţiei de impozite şi taxe
        f) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
        g) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
        fostelor cooperative agricole de producţie
        h) Venituri din dividende
        i) Încasări din alte surse
    11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
        a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
        b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
        c) Venituri din privatizare
        d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
    12. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
        a) Cote defalcate din impozitul pe venit
        b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului
        de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi
        echilibrarea bugetelor locale
        c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor
        locale
        d) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social şi
        ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili
        petrolieri
        13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
        a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile
        de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi locale
        de consultantă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului de
        protecţie a copilului
        b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea
        energiei termice livrate populaţiei
        c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile
        judeţene şi comunale
        d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,
        modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi
        distribuţie a energiei termice
        14. Subvenţii primite din bugetul de stat:
        a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea
        centralelor termice şi electrice de termoficare
        b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate
        parţial din împrumuturi externe
        c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea lucrărilor
        aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate
        construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite în
        localităţile rurale şi urbane
        d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării
        şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a
        regulamentelor locale de urbanism
        e) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie
        f) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului
        de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor
        g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor
        privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu
        destinaţie de locuinţă
        h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru
        imobiliar
    15. Subvenţii primite de la alte bugete:
        a) Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru
        finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
        b) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru
        finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului
        c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile
        de asistentă socială pentru persoanele cu handicap***)
    16. Donaţii şi sponsorizări
                       B. Cheltuieli
     1. Autorităţi executive
     2. Învăţământ:
        a) Învăţământ preşcolar
        b) Învăţământ primar şi gimnazial
        c) Învăţământ liceal
        d) Învăţământ profesional
        e) Învăţământ postliceal
        f) Învăţământ special ***)
        g) Internate, cămine şi cantine pentru elevi (alocaţii de la
        bugetele locale în completarea veniturilor proprii)
     3. Sănătate:
        a) Spitale
        b) Creşe
        c) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
     4. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret:
        a) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
        b) Muzee
        c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
        d) Şcoli populare de artă şi meserii*)
        e) Case de cultură
        f) Cămine culturale
        g) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
        h) Centre culturale
        i) Culte religioase
        j) Activitatea sportivă
        k) Activitatea de tineret
        l) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
        sportivă şi de tineret
     5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
        a) Centre de îngrijire şi asistenţă***)
        b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori
        cu handicap***)
        c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap***)
        d) Centre de integrare prin terapie ocupaţională***)
        e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică***)
        f) Cantine de ajutor social
        g) Ajutor social
        h) Asistentă socială în caz de invalidităţi***)
        i) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului***)
        j) Unităţi de asistenţă medico-sociale
        k) Servicii publice de asistenţă socială şi protecţia copilului***)
        l) Cămine pentru persoane vârstnice
        m) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
        handicap grav
        n) Centre de zi pentru asistenţă socială şi protecţia copilului
        o) Centre de intervenţie timpurie***)
        p) Locuinţe protejate de tip familial***)
        r) Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare
        şi indemnizaţii
     6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe:
        a) Iluminat
        b) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
        şi de agrement
        c) Locuinţe
        d) Alimentări cu apă şi staţii de pompare
        e) Reţele, centrale şi puncte termice
        f) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
        g) Introducere de gaze naturale în localităţi
        h) Electrificări rurale
        i) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe
     7. Mediu şi ape:
        a) Salubritate
        b) Canalizare
        c) Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate
     8. Agricultură şi silvicultură:
        a) Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
        publice de protecţie a plantelor**)
        b) Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
     9. Transporturi şi comunicaţii:
        a) Drumuri şi poduri
        b) Transportul în comun
        c) Străzi
        d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
    10. Alte acţiuni economice:
        a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
        b) Susţinerea programelor de dezvoltare regională
        c) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
    11. Alte acţiuni:
        a) Centre militare
        b) Servicii de urgentă
        c) Fondul Român de Dezvoltare Socială
        d) Alte cheltuieli
    12. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
        comisioanelor aferente:
        a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor şi
        comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
        b) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane
        la credite externe contractate de stat
    13. Transferuri către alte bugete:
        a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă
        socială pentru persoanele cu handicap
    14. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
        a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
        locale interne
        b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
        locale externe
        c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de
        valoare şi riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale, în
        condiţiile legii
        d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
        e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
    15. Rambursări împrumuturi acordate:
        a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
        b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii
        c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
    16. Fondul de rezervă bugetară:
        a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ----------
        *)Pentru învăţământul preşcolar şi primar, conform Ordonanţei de
        urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate
        şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de
        stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu
        program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2003
        şi modificată prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 70/2003.
        **) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti
        ***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti
  ----------


  Anexa 12


  Anexa 12/01

      CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
          BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
                                      SINTEZA
        fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2005
                                                                   - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  Capi│S │Ti│A │ │ │
  tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
      │b │lu│ne│ │ 2005 │
      │ca│/ │at│ │ │
      │pi│Ar│ │ │ │
      │to│ti│ │ │ │
      │l │co│ │ │ │
      │ │l │ │ │ │
  ────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
         A │ B │ 1 │
  ─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
  5000 TOTAL GENERAL
                ────────────── 76.249.128.202
          01 CHELTUIELI CURENTE 76.033.128.202
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 75.284.450.014
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
  5016 CHELTUIELI- TOTAL
                ────────────── 76.243.899.202
          01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 75.279.221.014
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
  5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                ────────────── 5.229.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.229.000


  Anexa 12/02

      CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
                                      SINTEZA
            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                    pe anul 2005
               (sumele alocate din bugetul fondului naţional unic de
                           asigurări sociale de sănătate)
                                                                   - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  Capi│S │Ti│A │ │ │
  tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
      │b │lu│ne│ │ 2005 │
      │ca│/ │at│ │ │
      │pi│Ar│ │ │ │
      │to│ti│ │ │ │
      │l │co│ │ │ │
      │ │l │ │ │ │
  ────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
         A │ B │ 1 │
  ─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
  5016 CHELTUIELI- TOTAL
                ──────────── 76.243.899.202
          01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 75.279.221.014
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
  5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 74.981.453.800
  6216 SERVICII MEDICALE ŞI
                MEDICAMENTE 74.981.453.800
          01 CHELTUIELI CURENTE 74.981.453.800
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 74.981.453.800
       01 Asistenţa medicala primara 4.440.075.000
       02 Asistenţa medicala ambulatorie
                (de specialitate) pentru specialităţi
                clinice 2.690.000.000
       03 Asistenţa medicala ambulatorie
                stomatologică 655.742.000
       04 Asistenţa medicala ambulatorie pentru
                specialităţi paraclinice 2.139.590.000
       05 Medicamente şi materiale specifice
                utilizate în spital şi ambulatoriu
                pentru unele boli cronice şi specialităţi
                clinice, pe baza de programe 8.001.648.000
       06 Dispozitive medicale destinate corectării
                şi recuperării deficientelor organice
                sau funcţionale ori corectării unor
                deficiente fizice 347.372.000
       07 Medicamente cu şi fără contribuţie
                personală în tratamentul ambulatoriu 12.000.000.000
       08 Servicii medicale spitaliceşti 34.846.140.000
       09 Servicii de urgenţă prespitaliceşti
                şi alte tipuri de transport medical 2.118.406.000
       10 Servicii de recuperare - reabilitare
                a sănătăţii 808.433.000
       11 Medicamente utilizate în tratamentul
                în spital 6.902.860.000
       12 Servicii şi îngrijiri medicale
                la domiciliu 31.187.800
  7100 16 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.262.445.402
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 297.767.214
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
  7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A
                FONDULUI 1.262.445.402
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 297.767.214
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
       01 Administraţie centrala 252.489.080
       25 Servicii publice descentralizate 1.009.956.322
  9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 747.123.224
  9516 FONDURI DE REZERVA 747.123.224
          60 REZERVE 747.123.224
       06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de
                Asigurări de Sănătate 747.123.224


  Anexa 12/03

      CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
                                      SINTEZA
            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                    pe anul 2005
                (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
                                                                   - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  Capi│S │Ti│A │ │ │
  tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
      │b │lu│ne│ │ 2005 │
      │ca│/ │at│ │ │
      │pi│Ar│ │ │ │
      │to│ti│ │ │ │
      │l │co│ │ │ │
      │ │l │ │ │ │
  ────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
         A │ B │ 1 │
  ─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
  5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
                ──────────── 5.229.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.229.000
  7330 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A
                FONDULUI 5.229.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 5.229.000
       01 Administraţie centrală 5.229.000


  Anexa 12/04

      CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI
      DE SĂNĂTATE
                                      BUGETUL
              fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
                                    pe anul 2005
                                                                   - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  Capi│S │Ti│A │ │ │
  tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
      │b │lu│ne│ │ 2005 │
      │ca│/ │at│ │ │
      │pi│Ar│ │ │ │
      │to│ti│ │ │ │
      │l │co│ │ │ │
      │ │l │ │ │ │
  ────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
         A │ B │ 1 │
  ─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
  0001 16 VENITURI - TOTAL 76.991.022.426
  0002 I. VENITURI CURENTE 73.851.991.626
  0003 A. VENITURI FISCALE 71.662.100.000
  0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 71.662.100.000
  1216 CONTRIBUŢII LA FONDUL NAŢIONAL
                UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
                SĂNĂTATE 71.662.100.000
       01 Contribuţii de la persoane juridice
                sau fizice, care angajează personal
                salariat 35.479.531.082
       02 Contribuţia datorata de persoanele
                asigurate care au calitatea de angajat 33.636.202.718
       03 Contribuţia datorata de alte persoane
                asigurate 559.726.200
       04 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de sănătate datorate de
                persoanele aflate în şomaj 536.640.000
       05 Venituri încasate în urma valorificării
                creanţelor de către Autoritatea pentru
                Valorificarea Activelor Statului 1.450.000.000
  1900 16 B. VENITURI NEFISCALE 2.189.891.626
  2216 DIVERSE VENITURI 2.189.891.626
       05 Restituiri de fonduri din finanţarea
                bugetară a anilor precedenţi 89.891.626
       30 Încasări din alte surse 2.100.000.000
  3400 16 V. SUME PRIMITE DE LA
                ALTE BUGETE 860.330.800
  3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT
                PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
                PRIN EFECTUL LEGII 469.044.800
       01 Persoane care satisfac serviciul
                militar în termen 200.598.080
       02 Persoane care executa o pedeapsa
                privativa de libertate sau arest
                preventiv 268.446.720
  3616 SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE
                PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
                EFECTUL LEGII 391.286.000
       01 Persoane care se afla în concediu
                medical, concediu medical pentru
                sarcina şi lăuzie sau în concediu
                medical pentru îngrijirea copilului
                bolnav în vârsta de până la 7 ani 391.286.000
  3700 16 VI. SUBVENŢII 2.278.700.000
  3716 SUBVENŢII PRIMITE DIN
                BUGETUL DE STAT 2.278.700.000
       10 Subvenţii primite de bugetul fondului
                de asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000
  5016 CHELTUIELI- TOTAL
                ────────── 76.243.899.202
          01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 75.279.221.014
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
  5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 74.981.453.800
  6216 SERVICII MEDICALE ŞI
                MEDICAMENTE 74.981.453.800
          01 CHELTUIELI CURENTE 74.981.453.800
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 74.981.453.800
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 74.981.453.800
       01 Asistenţa medicala primara 4.440.075.000
       02 Asistenţa medicala ambulatorie
                (de specialitate) pentru specialităţi
                clinice 2.690.000.000
       03 Asistenţa medicala ambulatorie
                stomatologică 655.742.000
       04 Asistenţa medicala ambulatorie pentru
                specialităţi paraclinice 2.139.590.000
       05 Medicamente şi materiale specifice
                utilizate în spital şi ambulatoriu
                pentru unele boli cronice şi
                specialităţi clinice, pe baza
                de programe 8.001.648.000
       06 Dispozitive medicale destinate
                corectării şi recuperării deficientelor
                organice sau funcţionale ori
                corectării unor deficiente fizice 347.372.000
       07 Medicamente cu şi fără contribuţie
                personală în tratamentul ambulatoriu 12.000.000.000
       08 Servicii medicale spitaliceşti 34.846.140.000
       09 Servicii de urgenţă prespitaliceşti
                şi alte tipuri de transport medical 2.118.406.000
       10 Servicii de recuperare - reabilitare
                a sănătăţii 808.433.000
       11 Medicamente utilizate în tratamentul
                în spital 6.902.860.000
       12 Servicii şi îngrijiri medicale
                la domiciliu 31.187.800
  7100 16 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.262.445.402
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 297.767.214
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
  7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A
                FONDULUI 1.262.445.402
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
          10 Cheltuieli cu salariile 551.940.494
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 110.388.099
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 16.558.215
          13 Contribuţii pentru asigurările
                sociale de sănătate 38.635.835
          14 Deplasări, detaşări, transferări 28.395.843
             01 - deplasări, detaşări, transferări
                în ţară 24.895.843
          14 02 - deplasări, detaşări, transferări
                în străinătate 3.500.000
          16 Contribuţii pentru asigurările de
                accidente de munca şi boli profesionale 2.759.702
          20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
                SERVICII 297.767.214
          24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                gospodărie 163.060.377
          25 Materiale şi prestări de servicii
                cu caracter funcţional 76.271.397
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata şi echipament 16.962.384
          27 Reparaţii curente 17.348.328
          28 Reparaţii capitale 10.603.369
          29 Cărti şi publicaţii 6.174.523
          30 Alte cheltuieli 7.346.836
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 216.000.000
       01 Administraţie centrala 252.489.080
       25 Servicii publice descentralizate 1.009.956.322
  9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 747.123.224
  9516 FONDURI DE REZERVA 747.123.224
          60 REZERVE 747.123.224
       06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de
                Asigurări de Sănătate 747.123.224


  Anexa 12/05

      CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI
      DE SĂNĂTATE
                        CHELTUIELI CU SALARIILE
                              pe anul 2005
                (sumele alocate din bugetul fondului naţional
                   unic de asigurărilor sociale de sănătate)
                                                                    - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Denumire indicator Cod Program 2005
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  CHELTUIELI- TOTAL 5016
  ───────────────
  Fond aferent salariilor de baza 001 316.271.074
  Salarii de merit 002 12.556.000
  Indemnizaţie de conducere 003 22.773.000
  Spor de vechime 004 67.300.000
  Alte sporuri 006 8.679.000
  Ore suplimentare 007 5.000.000
  Fond de premii 008 60.000.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane 013
  din afara unităţii 18.000.000
  Alte drepturi salariale 014 41.361.420
  Cheltuieli cu salariile 020 551.940.494
  CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 7316
  Fond aferent salariilor de baza 001 316.271.074
  Salarii de merit 002 12.556.000
  Indemnizaţie de conducere 003 22.773.000
  Spor de vechime 004 67.300.000
  Alte sporuri 006 8.679.000
  Ore suplimentare 007 5.000.000
  Fond de premii 008 60.000.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane 013
  din afara unităţii 18.000.000
  Alte drepturi salariale 014 41.361.420
  Cheltuieli cu salariile 020 551.940.494
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 12/06

      Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
                  Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor
                         de baza pe anii 2004-2005
         (SUMELE ALOCATE DIN FONDUL PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)
                                                                     - mii lei -
  ─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────┬──────┬────────────┐
                                       │ │ │Modi-│ │ │
                                       │ │ │fica-│ │ │
                                       │ │ │rea │Numar │ │
                                       │ │Salariu│numă-│maxim │Fond aferent│
                                       │Număr │ mediu │rului│ de │ salariilor │
                                       │maxim │de baza│ de │pos- │ de baza │
                                       │de │în luna│ pos-│turi │ pe anul │
                                       │posturi│ dec. │turi │ în │ 2005 │
                                       │în anul│ 2004 │ în │ anul │ │
                                       │ 2004 │ │anul │ 2005 │ │
                                       │ │ │2005 │ │ │
                                       │ │ │faţă │ │ │
                                       │ │ │ de │ │ │
                                       │ │ │anul │ │ │
                                       │ │ │2004 │ │ │
  ─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤
                       0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=1+3 │ 5 = 2*4* │
                                       │ │ │ │ │ 11,6 luni │
  ─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤
  TOTAL: │ 4.028│ │ │ 4.028│ 316.271.074│
  din care: │ │ │ │ │ │
                                       │ │ │ │ │ │
  7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE │ │ │ │ │ │
   A FONDULUI │ 4.028│ │ │ 4.028│ 316.271.074│
   din care: │ │ │ │ │ │
  1. Persoane care ocupa funcţii │ │ │ │ │ │
     de demnitate publica │ 1│ │ │ 1│ 421.636│
  Secretar de stat │ 1│ 36.664│ │ 1│ 421.636│
                                       │ │ │ │ │ │
  V. A.Funcţii publice generale │ 3.373│ │ -8│ 3.365│ 271.488.286│
                                       │ │ │ │ │ │
  2. Funcţii publice de conducere │ 370│ │ -32│ 338│ 35.840.509│
  Director general adjunct │ 4│ 9.442│ -1│ 3│ 325.749│
  Director │ 14│ 9.836│ -1│ 13│ 1.470.482│
  Director adjunct │ 5│ 9.518│ │ 5│ 547.285│
  Şef serviciu │ 165│ 9.207│ -11│ 154│ 16.305.597│
  Sef birou │ 90│ 9.163│ -16│ 74│ 7.797.713│
  Director executiv │ 92│ 9.178│ -3│ 89│ 9.393.683│
  3. Funcţii publice de execuţie │ 3.003│ │ 24│ 3.027│ 235.647.777│
  a. Clasa I - studii superioare │ 1.806│ │ 61│ 1.867│ 174.369.521│
  Expert superior │ 1│ 9.214│ -1│ │ │
  Expert principal │ 21│ 7.295│ 7│ 28│ 2.348.990│
  Expert asistent │ 29│ 5.705│ -1│ 28│ 1.837.010│
  Expert debutant │ 3│ 3.371│ │ 3│ 116.300│
  Consilier superior │ 551│ 9.066│ 5│ 556│ 57.968.004│
  Consilier principal │ 450│ 8.279│ 7│ 457│ 43.510.285│
  Consilier asistent │ 134│ 6.877│ 7│ 141│ 11.151.056│
  Consilier debutant │ 6│ 3.371│ -1│ 5│ 193.833│
  Consilier juridic superior │ 56│ 8.614│ 5│ 61│ 6.042.721│
  Consilier juridic principal │ 58│ 7.360│ -2│ 56│ 4.739.840│
  Consilier juridic asistent │ 42│ 5.875│ │ 42│ 2.837.625│
  Consilier juridic debutant │ 5│ 3.371│ 3│ 8│ 310.132│
  Auditor superior │ 98│ 9.411│ 18│ 116│ 12.554.274│
  Auditor principal │ 123│ 8.740│ 6│ 129│ 12.965.790│
  Auditor asistent │ 31│ 7.369│ -1│ 30│ 2.542.305│
  Inspector superior │ 4│ 7.447│ │ 4│ 342.562│
  Inspector principal │ 82│ 7.099│ 1│ 83│ 6.775.996│
  Inspector asistent │ 105│ 6.003│ 10│ 115│ 7.938.968│
  Inspector debutant │ 7│ 3.371│ -2│ 5│ 193.833│
  b. Clasa II - studii │ │ │ │ │ │
  superioare de scurta durata │ 29│ │ 2│ 31│ 2.347.967│
  Referent de specialitate superior │ 6│ 7.235│ │ 6│ 499.215│
  Referent de specialitate principal │ 15│ 6.769│ 2│ 17│ 1.323.340│
  Referent de specialitate asistent │ 8│ 5.711│ │ 8│ 525.412│
  c. Clasa III - studii medii │ 1.168│ │ -39│ 1.129│ 58.930.290│
  Referent superior │ 421│ 5.003│ -9│ 412│ 23.704.214│
  Referent principal │ 505│ 4.464│ -20│ 485│ 24.897.960│
  Referent asistent │ 237│ 3.891│ -10│ 227│ 10.157.456│
  Referent debutant │ 5│ 2.968│ │ 5│ 170.660│
                                       │ │ │ │ │ │
  V. B. Funcţii publice specifice │ 45│ │ -1│ 44│ 4.655.706│
                                       │ │ │ │ │ │
  1. Funcţii specifice de conducere │ 45│ │ -1│ 44│ 4.655.706│
   Medic şef (C.N.A.S) │ 45│ 9.201│ -1│ 44│ 4.655.706│
                                       │ │ │ │ │ │
   VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
   a)Personal de specialitate │ 261│ │ 12│ 273│ 23.681.001│
                                       │ │ │ │ │ │
  Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
  specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
  gradul I A │ 127│ 9.496│ 12│ 139│ 15.179.356│
                                       │ │ │ │ │ │
  Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
  specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
  gradul I │ 7│ 8.321│ -2│ 5│ 478.458│
                                       │ │ │ │ │ │
  Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
  specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
  gradul II │ 2│ 6.281│ │ 2│ 108.347│
                                       │ │ │ │ │ │
  Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │
  inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
  contabil, gradul III │ 7│ 6.678│ 1│ 8│ 575.978│
  Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │
  inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
  contabil; gradul IV │ 8│ 5.972│ 2│ 10│ 686.780│
                                       │ │ │ │ │ │
  Referent, inspector, revizor │ │ │ │ │ │
  contabil; debutant │ │ 3.147│ 1│ 1│ 36.191│
                                       │ │ │ │ │ │
  Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │
  superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │
  relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │
  subinginer; gradul IA │ 11│ 8.321│ │ 11│ 1.052.607│
  Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │
  superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │
  relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │
  subinginer; gradul I │ 5│ 6.758│ │ 5│ 388.585│
                                       │ │ │ │ │ │
  Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │
  superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │
  relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │
  subinginer; gradul II │ 1│ 6.072│ │ 1│ 69.828│
                                       │ │ │ │ │ │
  Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │
  superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │
  relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │
  subinginer; gradul III │ 1│ 5.484│ │ 1│ 63.066│
  Consilier juridic gradul 1 A │ 1│ 9.518│ │ 1│ 109.457│
  Consilier juridic gradul II │ │ 7.537│ 1│ 1│ 86.676│
  Consilier juridic gradul III │ 2│ 6.757│ │ 2│ 155.411│
  Referent IA │ 66│ 4.790│ -1│ 65│ 3.580.525│
  Referent I │ 6│ 4.185│ │ 6│ 288.765│
  Referent II │ 4│ 3.919│ │ 4│ 180.274│
  Referent III │ 2│ 3.432│ │ 2│ 78.936│
  Referent IV │ 11│ 3.259│ -2│ 9│ 337.307│
  Şef departament, director general │ 1│ 19.518│ │ 1│ 224.457│
                                       │ │ │ │ │ │
   VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
  b)care ocupa funcţii comune │ 346│ │ -3│ 343│ 15.312.595│
                                       │ │ │ │ │ │
  Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 36│ 3.606│ -1│ 35│ 1.451.415│
  Secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │
   dactilograf; II │ 3│ 3.277│ │ 3│ 113.057│
  Administrator I │ 2│ 4.564│ │ 2│ 104.972│
  Casier magaziner; I │ 36│ 4.010│ 2│ 38│ 1.752.370│
  Casier magaziner; II │ 5│ 3.598│ │ 5│ 206.885│
  Funcţionar arhivar; I │ 10│ 3.922│ -1│ 9│ 405.927│
  Funcţionar arhivar; II │ 4│ 3.598│ │ 4│ 165.508│
  Funcţionar arhivar; III │ 4│ 3.277│ │ 4│ 150.742│
                                       │ │ │ │ │ │
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │
  guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ │
  curier; I │ 77│ 3.229│ │ 77│ 2.859.280│
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │
  guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ │
  curier; II │ 6│ 3.150│ │ 6│ 217.350│
  Şofer IA │ 6│ 5.163│ │ 6│ 356.247│
  Şofer I │ 88│ 4.450│ 2│ 90│ 4.605.750│
  Şofer II │ 23│ 4.334│ │ 23│ 1.146.343│
  Muncitor calificat I │ 11│ 4.284│ -2│ 9│ 443.394│
  Muncitor calificat II │ 11│ 4.099│ │ 11│ 518.524│
  Muncitor calificat III │ 8│ 3.808│ -3│ 5│ 218.960│
  Muncitor calificat IV │ 1│ 3.598│ │ 1│ 41.377│
  Muncitor calificat VI │ 7│ 3.247│ │ 7│ 261.384│
  Muncitor necalificat │ 8│ 3.186│ │ 8│ 293.112│
  I. Persoane care ocupa funcţii de │ │ │ │ │ │
  demnitate publica, specifice Casei │ │ │ │ │ │
  Naţionale de Asigurări de Sănătate │ 2│ │ │ 2│ 711.850│
                                       │ │ │ │ │ │
  Vicepreşedinte (asimilat cu │ │ │ │ │ │
  subsecretar de stat) │ 2│ 30.950│ │ 2│ 711.850│
  ─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────────────┘


  Anexa 12/07

  *Font 7*
      CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                       SINTEZA
                                        PROIECTELOR CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                                                                                                                     - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumirea şi codul Valoarea Realizat Program Program ESTIMĂRI
    proiectului totala a până la 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
  surse de finanţare proiectului 31.12.2003 2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            1 2=3 la 9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
   din care,
   finanţat din:
  - Finanţare
   externa
   nerambursabilă I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
    din care:
  - Uniunea
   Europeana I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Proiectul: 1 Pregătirea personalului în domeniul asigurărilor de sănătate
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
   din care,
   finanţat din:
  - Finanţare
   externa
   nerambursabilă I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
    din care:
  - Uniunea
   Europeana I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 12/08

  *Font 7*
      CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
                                                       FISA
                                        PROIECTULUI CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                                                                                                                     - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumirea şi codul Valoarea Realizat Program Program ESTIMĂRI
    proiectului Cod totala a până la 2004 2005 ───────────────────────────────────────────────────
  surse de finanţare proiectului 31.12.2003 2006 2007 2008 anii
                                                                                                                               ulte-
                                                                                                                               riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           0 1 2=3 la 9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Proiectul: 1 Pregătirea personalului în domeniul asigurărilor de sănătate
  TOTAL
   - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
                      00 II 481 125 122 118 116
   - mii lei,
    din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                      00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                      01 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  CHELTUIELI
  MATERIALE ŞI
  SERVICII 20 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                      20 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  din total,
   finanţat din:
  1. FINANŢARE
   EXTERNA
  NERAMBURSABILĂ
  (Uniunea
  Europeana şi
  alţi donatori)
   - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
                      00 II 481 125 122 118 116
   - mii lei,
    din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                      00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097,600 4.941.600
   1.1. UNIUNEA
         EUROPEANA
   - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
                      00 II 481 125 122 118 116
   - mii lei,
    din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                      00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097,600 4.941.600
  CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                      01 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  CHELTUIELI
  MATERIALE ŞI
  SERVICII 20 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                      20 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 12/09

  *Font 7*
                                     SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR
                                                                                                                      - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cod Denumire Realizări 2003 Program 2004 Program 2005 Estimări 2006 Estimări 2007 Estimări 2008
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   168 Casa Naţională de
        Asigurări de Sănătate
   0 TOTAL CHELTUIELI
   00 TOTAL SURSE 7.890.000.000 10.280.348.000 12.688.272.000 13.739.952.000 14.323.041.000
   01 Bugetul de stat
   03 Venituri Proprii 7.890.000.000 10.280.348.000 12.688.272.000 13.739.952.000 14.323.041.000
   430 Boli transmisibile
   00 TOTAL PROGRAM 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
   03 Venituri Proprii 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
  431 Boli netransmisibile
  00 TOTAL PROGRAM 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
  03 Venituri Proprii 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
  465 Program pentru acordarea
      compensată în proporţie
      de 90% a medicamentelor în
      tratamentul ambulatoriu
      pentru pensionari
  00 TOTAL PROGRAM 600.000.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
  01 Bugetul de stat
  03 Venituri Proprii 600.000.000 2.278.70