HOTĂRÂRE nr. 1.211 din 27 noiembrie 2001
privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 28 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare Fondul, ca societate comercială pe acţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Se autorizeaza Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie sa întocmească formalităţile de constituire a Fondului.


  Articolul 2

  (1) Fondul are ca obiect de activitate exclusiv garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, persoane fizice sau juridice române, de la bănci ori de la alte instituţii financiare, în condiţiile legii.
  (2) Fondul poate desfăşura, în condiţiile legii, toate activităţile conexe necesare şi subordonate realizării obiectului sau de activitate şi scopului pentru care a fost constituit.
  (3) În condiţiile legii Fondul îşi va constitui filiale în fiecare reşedinţa de judeţ.
  (4) La înfiinţare Fondul va avea ca acţionar unic statul român.


  Articolul 3

  (1) Fondul se constituie cu un capital social iniţial de 50 miliarde lei, din sumele alocate de la bugetul de stat Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, cu aceasta destinaţie.
  (2) Fondul nu poate funcţiona decât după vărsarea integrală a capitalului social subscris iniţial de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (3) Aportul statului la capitalul social al Fondului va fi majorat, pe o perioadă de 5 ani, cu 0,4% din veniturile bugetare.
  (4) Capitalul social al Fondului se exprima în acţiuni nominative, cu valoare nominală de 1.000.000 lei.
  (5) Acţiunile Fondului pot fi admise la cotarea unei burse de valori sau pot fi negociate pe o alta piaţa organizată de valori mobiliare.
  (6) Capitalul social al Fondului poate fi majorat prin emisiune de acţiuni sau de obligaţiuni convertibile în acţiuni.


  Articolul 4

  Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic.


  Articolul 5

  Actul constitutiv al Fondului va fi aprobat prin ordin al ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperatie.


  Articolul 6

  Cheltuielile de constituire a Fondului se suporta din prevederile bugetare ale Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie pe anul 2001.


  Articolul 7

  Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în termen de 30 de zile de la data intrării acesteia în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru întreprinderile mici
  şi mijlocii şi cooperatie,
  Silvia Ciornei
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -----------