ANEXĂ din 21 august 2017 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 14 septembrie 2017 Notă Conţinută de Ordinul nr. 1.171 din 21 august 2017, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 738 din 14 septembrie 2017

  Anexă

  Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi nr. 571 bis din 31 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. 1. Articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(1) Persoanele fizice autorizate sunt obligate să înregistreze on-line cererile şi documentaţia în format digital aferentă, conform prevederilor prezentului regulament. Lipsa documentaţiei în format digital înregistrată on-line constituie motiv de respingere a cererii."

  2. 2. Articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut :

   ,,(2) Persoanele fizice autorizate pot solicita date şi informaţii ce nu sunt disponibile pe portal, acestea având obligaţia să verifice punctele de pe limita comună a imobilului pentru care se întocmeşte documentaţia cadastrală cu imobilele limitrofe, să confirme corectitudinea acestora şi să le utilizeze, dacă acestea sunt corect determinate. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate şi argumentate în memoriul tehnic."

  3. 3. Articolul 35 alineatul (3), lit. b) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,b) fişiere .dxf sau copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, dacă informaţia nu există în format digital;"

  4. 4. La art. 35 alineatul (3) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conţinut:

   "f) copiile cărţilor funciare, dacă este cazul."

  5. 5. Articolul 35 alineatul (4), lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,a) fişiere .dxf sau copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, dacă informaţia nu există în format digital;"

  6. 6. Articolul 38 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(1) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi documentaţia în format digital la solicitarea oficiului teritorial se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni."

  7. 7. Articolul 39 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(3) Cererea de recepţie şi/sau înscriere se formulează pentru fiecare imobil în parte. Prin excepţie, intabularea dreptului de servitute se va face în baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante şi a celor care constituie fonduri aservite. În cazul în care o documentaţie cadastrală de primă înscriere conţine mai multe imobile relaţionate, se formulează o singură cerere de recepţie şi înscriere."

  8. 8. Articolul 39 alineatul (10) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(10) Termenul acordat prin referatul de completare nu poate depăşi 15 zile calendaristice, calculat de la data afişării în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi pe site-ul Agenţiei Naţionale www.ancpi.ro. Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările."

  9. 9. Articolul 41, alin. (21) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(21) În situaţia în care documentaţia în format analogic, înscrisul original sau copia legalizată a acestuia nu sunt depuse în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, aceasta se respinge."

  10. 10. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 42. - Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după:

  11. 11. Articolul 46 alineatul (1) litera e) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,e) corespondenţa dintre datele din documentaţia cadastrală în format analogic şi datele din documentaţia în format digital;"

  12. 12. Articolul 48, alineatul (1), se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 48. - (1) Inspectorul verifică documentaţia din punct de vedere tehnic, iar în cazul în care documentaţia este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare, se întocmeşte nota de completare cu toate datele, documentele sau informaţiile suplimentare necesare soluţionării cererii şi încadrarea în prevederile legale. Nu se solicită completări cu privire la documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se înaintează pe flux împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea completării şi transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, în condiţiile art. 39, alin.

   (10). Pentru operativitatea comunicării transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligaţia să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale şi să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancţionată conform reglementărilor în vigoare."

  13. 13. Articolul 50 litera h) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,h) întocmirea documentaţiilor în format digital, conform prevederilor legale, din oficiu din dispoziţia şefului ierarhic, pentru rectificarea unor erori şi pentru actualizarea bazei de date grafice;"

  14. 14. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 64. - În situaţia cererilor de reexaminare sau când instanţa de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunţate de registratorul şef şi dispune intabularea, compartimentul relaţii cu publicul/registratură înregistrează cererea şi ataşează copia dosarului iniţial, iar inspectorul, pe baza informaţiilor din sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară, soluţionează cererea şi după caz, realizează recepţia şi aplică parafa pe planul de amplasament şi delimitare."

  15. 15. Articolul 65, alineatul (4) şi alineatul (41), se modifică şi vor avea următorul conţinut:

   "(4) Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia cadastral - juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Eliberarea se poate efectua şi on-line, prin intermediul platformei e-payment, extrasul fiind valabil exclusiv în mediul electronic ca urmare a generării automate de către sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară şi semnării cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001, republicată, precum şi cu cele ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare.

   (41) Extrasele de carte funciară pentru informare/autentificare pot fi solicitate şi eliberate şi prin

   intermediul platformei registrul general de intrare electronic, pe baza contului de utilizator şi a parolei. Aceste extrase se generează automat, în format electronic şi sunt semnate cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001, republicată, precum şi cu cele ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, fiind valabile exclusiv în mediul electronic."

  16. 16. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 74. De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, documentaţiile cadastrale recepţionate cu alocare de număr cadastral atribuit, pentru imobilele neînscrise în cartea funciară, anterior implementării sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară, îşi pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale se anulează din oficiu."

  17. 17. La articolul 83 alineatul (1) litera o) se abrogă.

  18. 18. Articolul 86 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(4) Planul de amplasament şi delimitare întocmit în condiţiile alin. (2) şi (3) va purta menţiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar". Această menţiune se face şi în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, la rubrica "Observaţii" din secţiunea "date textuale ale terenului"."

  19. 19. Articolul 89 litera n) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,n) Documentaţia în format digital, unde la rubrica "Observaţii" se va face menţiune cu privire la existenta unei suprafeţe afectate de dezmembrământ."

  20. 20. Alineatul (3) al articolului 95 se modifică, după cum urmează:

   "(3) Cu ocazia soluţionării cererilor de actualizare informaţii tehnice în cărţile funciare în care s-a înscris atât suprafaţa rezultată din măsurători cât şi suprafaţa din act, se va păstra doar suprafaţa din măsurători."

  21. 21. La articolul 96 litera p) se abrogă.

  22. 22. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 97. - La înscrierea construcţiilor persoana autorizată specifică numărul de niveluri, anul construirii, suprafaţa construită la sol şi suprafaţa construită desfăşurată. Aceste date vor fi menţionate în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, la pct. B "Date referitoare la construcţii", coloana "Menţiuni", iar în documentaţia în format digital în câmpurile specifice din secţiunea "date textuale ale construcţiei."

  23. 23. Alineatul (1) al articolului 99 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(1) Pentru construcţiile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situaţia în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operaţiunea se efectuează pe flux integrat, cu întocmirea de către persoana fizică autorizată a unei documentaţii în format digital."

  24. 24. La articolul 99 alineatul (2) litera f) se abrogă.

  25. 25. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 101. - Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii reprezentând un sistem de panouri fotovoltaice, se face în baza documentaţiei cadastrale şi a certificatului de atestare prevăzut de art. 37, alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată. Pe planul de amplasament şi delimitare se reprezintă conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile, iar în documentaţia în format digital se face menţiunea «sistem cu "n" panouri fotovoltaice», la rubrica "Observaţii" din secţiunea "date textuale ale construcţiei"."

  26. 26. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 103. - Operaţiunea de radiere a unei construcţii din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate efectua, la cererea proprietarului, fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Cererea se soluţionează pe flux integrat, iar inspectorul actualizează datele în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară."

  27. 27. La articolul 104 alineatul (1) litera n) se abrogă.

  28. 28. La articolul 106 alineatul (1) litera n) se abrogă.

  29. 29. La articolul 111 alineatul (2) litera n) se abrogă.

  30. 30. Articolul 111 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza fără

   documentaţie cadastrală, de către inspector, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale."

  31. 31. La articolul 114 alineatul (1) litera h) se abrogă.

  32. 32. Articolul 114 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(2) Documentaţia de repoziţionare din oficiu conţine referatul de constatare întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef şi se realizează de către inspector în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în cazul în care imobilul este situat în intravilan şi este împrejmuit sau în cazul în care imobilul este situat în extravilan şi există plan parcelar recepţionat."

  33. 33. Articolul 114 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(4) În situaţia în care nu este necesară repoziţionarea, erorile cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului, se efectuează de către inspectorul de cadastru, cu actualizarea datelor din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară."

  34. 34. Articolul 116 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(5) Dacă la întocmirea documentaţiei de actualizare informaţii tehnice, proprietarul imobilului poziţionat greşit refuză să îşi exprime acordul sau nu este găsit, persoana autorizată dă o declaraţie cu privire la aceste aspecte, în termenul stabilit de inspector. În baza declaraţiei persoanei autorizate şi a referatului de constatare întocmit de inspector, aprobat de inginerul şef, inspectorul actualizează datele textuale referitoare la teren în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin completarea rubricii Observaţii cu menţiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă". Această menţiune se va face şi pe planul de amplasament şi delimitare din arhiva oficiului teritorial şi nu constituie piedică la recepţia altei documentaţii cadastrale poziţionate corect."

  35. 35. Articolul 118 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(3) Dacă la actualizarea bazei de date grafice se identifică în planul cadastral de carte funciară imobile reprezentate cu suprapunere reală, inspectorul actualizează datele textuale referitoare la teren în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin completarea rubricii Observaţii cu menţiunea "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral . . . . . . . . . ./înscris în Cartea Funciară nr. . . .

   . . . . . . ." şi întocmeşte referatul privind constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul şef. Menţiunea privind suprapunerea se face şi pe planurile de amplasament şi delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate în arhiva oficiului teritorial."

  36. 36. La articolul 119 alineatul (1) litera n) se abrogă.

  37. 37. Articolul 119 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), inspectorul actualizează datele textuale în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, ca urmare a cererii de actualizare însoţită de actul juridic specific şi de dovada achitării tarifului aferent serviciului de actualizare."

  38. 38. La articolul 125 alineatul (1) litera k) se abrogă.

  39. 39. Articolul 125 alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul conţinut:

   ,,(2) Pentru prima înscriere UI, formată din apartament şi dependinţe distincte (boxă, pivniţă, garaj sau alte anexe) aparţinând aceluiaşi condominiu, se va întocmi o singură documentaţie cadastrală, în format analogic şi digital, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează şi dependinţa aferentă.

   ,,(3) La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziţie sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentaţii cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependinţe."

  40. 40. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 127. - (1) Pentru imobilele înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în situaţiile în care:

   1. a) imobilul este înscris în cartea funciară pe un alt UAT decât cel pe care este amplasat sau

   2. b) prin operaţiuni de rectificare, actualizare sau modificare a limitelor UAT imobilele îşi schimbă apartenenţa teritorială,

   punerea în concordanţă se realizează în baza cererii de modificare UAT şi a referatului de constatare întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, pe flux integrat, de către oficiul teritorial, fără documentaţie cadastrală, la sesizarea persoanelor interesate sau din oficiu.

   1. (2) Inspectorul actualizează informaţia din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, iar în urma soluţionării cererii de către inspector, referatul se transmite serviciului de publicitate imobiliară. Persoanele responsabile cu activitatea de arhivare vor efectua modificările în documentele din arhiva oficiului teritorial."

  41. 41. Articolul 128 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 128. - Dacă oficiul teritorial nu poate identifica poziţia imobilului, punerea în concordanţă a informaţiilor se realizează în baza măsurătorilor efectuate la teren şi a documentaţiei întocmită de o persoană autorizată, conform prevederilor art. 129, la solicitarea persoanelor interesate."

  42. 42. La articolul 129 literele e), f) şi l) se abrogă.

  43. 43. La articolul 135 alineatul (2) litera p) se abrogă.

  44. 44. La articolul 141 litera n) se abrogă.

  45. 45. La articolul 144 litera n) se abrogă.

  46. 46. La articolul 150 litera m) se abrogă.

  47. 47. La articolul 190, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

   "(21) Notarea antecontractului se radiază din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleaşi

   părţi."

  48. 48. Articolul 224 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 224. - (1) Planul parcelar se întocmeşte la nivel de tarla, în format analogic şi digital, iar datele textuale şi spaţiale se introduc prin documentaţia în format digital, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Tabelul parcelar se întocmeşte în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls."

  49. 49. La articolul 229 alineatul (1) litera m) se abrogă.

  50. 50. Articolul 231 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(2) Pentru imobilele ai căror proprietari nu au fost găsiţi sau nu îşi dau acordul, în baza declaraţiei preşedintelui comisiei locale de fond funciar şi a referatului inginerului şef, inspectorul actualizează datele textuale ale terenului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin completarea rubricii Observaţii cu menţiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă". După soluţionarea de către inspector, referatul se transmite serviciului de publicitate imobiliară împreună cu documentaţia cadastrală în format analogic, se emite încheierea de carte funciară care se comunică părţilor. Aceeaşi menţiune se face şi pe planul de amplasament şi delimitare şi nu constituie piedică la recepţia altei documentaţii cadastrale aferente unui imobil amplasat corect."

  51. 51. Articolul 231 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(3) Pentru imobilele înregistrate doar prin număr cadastral, neînscrise în cartea funciară, inspectorul menţionează în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, la rubrica Observaţii "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă" iar pe planul de amplasament şi delimitare din arhiva oficiului teritorial se face aceeaşi menţiune şi nu constituie piedică la recepţia planului parcelar."

  52. 52. Articolul 261 alineatul (3) litera i) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,i) documentaţia în format digital cu reprezentarea zonei aferente lucrării."

  53. 53. La articolul 263 litera j) se abrogă.

  54. 54. La articolul 264 litera k) se abrogă.

  55. 55. La articolul 265 litera k) se abrogă.

  56. 56. Articolul 266 alineatul (1) litera l) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,l) documentaţia în format digital cu reprezentarea zonei supuse investiţiei."

  57. 57. Articolul 266 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,(4) În cazul în care amplasamentele dintr-o lucrare sunt izolate, recepţia se realizează pentru fiecare amplasament în parte. Cererile se înregistrează individual pentru fiecare amplasament, cu documentaţii aferente în format digital. În înţelesul prezentului capitol amplasamentul este definit de conturul exterior al ridicării topografice, se poate întinde pe unul sau mai multe UAT-uri. Amplasamentele izolate nu pot fi legate între ele prin zone de tip bandă create artificial."

  58. 58. Articolul 283 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,,Art. 283. - (1) Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoştinţă publică prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările.

   1. (2) În vederea emiterii ordinului de informare privind începerea lucrărilor, entitatea interesată comunică Agenţiei Naţionale următoarele documente:

    1. a) adresa privind solicitarea de emitere a ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale privind informarea cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică;

    2. b) planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări, care va fi publicat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale;

    3. c) copia contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică încheiat cu o persoană autorizată în condiţiile legii.

   2. (3) După publicarea ordinului de începere a lucrărilor de înregistrare sistematică, în titlul cărţilor funciare aferente UAT- urilor/sectoarelor cadastrale care fac obiectul acestor lucrări, se va menţiona faptul că imobilele înscrise în aceste cărţi funciare fac obiectul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

   3. (4) Agenţia Naţională va actualiza permanent pe pagina sa de internet, lista UAT- urilor care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică."

  59. 59. La articolul 285 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

   ,,(2) În cazul în care un imobil este traversat de limita unităţii administrativ - teritoriale, înscrierea acestuia în cartea funciară se realizează în concordanţă cu situaţia juridică a imobilului, în unitatea administrativ - teritorială prevăzută în înscrisurile ce atestă dreptul de proprietate.

   1. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), înscrierea imobilelor în cartea funciară se realizează cu menţiunea ,,Imobil traversat de limita unităţilor administrativ - teritoriale .... şi " . Această

   menţiune se radiază din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul - şef, cu ocazia modificării, actualizării ori rectificării limitei unităţii administrativ - teritoriale conform dispoziţiilor art. 11 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

  60. 60. La art. 337, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul conţinut:

   "(3) În partea a II- a cărţilor funciare deschise ca urmare a primei înregistrări sistematice se menţionează, după închiderea lucrărilor pentru întreaga unitate administrativ - teritorială, faptul că au la bază înregistrarea sistematică precum şi data finalizării acesteia. Această menţiune se evidenţiază şi în extrasul de carte funciară pentru informare sau pentru autentificare.

  61. 61. Linia 5 a articolului 380 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,, - extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, la data ultimei actualizări a bazei de date grafice. Extrasul de plan cadastral se va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta imobilul în cauză şi cele vecine, dacă acestea există în baza de date grafică. Pentru imobilele gestionate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, extrasul de plan cadastral se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasul de carte funciară, pentru cererile soluţionate pe flux integrat, precum şi ca anexă la referatul de admitere, pentru cererile soluţionate pe flux întrerupt;"

  62. 62. Linia 39 a articolului 380 se modifică şi va avea următorul conţinut:

   ,, - sistemul integrat de cadastru şi carte funciară este sistemul gestionat de Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale în care sunt gestionate imobilele înregistrate în evidenţele de cadastru şi carte funciară, prin informaţii grafice şi textuale. În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară numărul cadastral este identic cu numărul de carte funciară. Informaţiile grafice şi textuale aferente imobilului sunt generate cu ajutorul documentaţiei în format digital sau ale fişierului .cgxml, după caz;"

  63. 63. Articolul 380 se completează cu o nouă linie:

   ,, - Documentaţia în format digital este ansamblul datelor textuale şi spaţiale în format electronic, introduse de persoana autorizată în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară."

  64. 64. ​După anexa 1.8 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1.81 şi 1.82 care vor avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.81

   a Regulament

   CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .

   image

   EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

   Cod verificare

   image

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . . Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .

   Nr. cerere . . . . . . . . . .

   Ziua . . . . . . . . . .

   Luna . . . . . . . . . .

   Anul . . . . . . . . . .

  1. A. Partea I.

   Nr. CF vechi: . . . . . ./ . . . . . . .

   Nr. cadastral vechi: . . . . . . . . .

   Unitate individuală Adresa: . . . . . . . . . .

   Părţi comune: . . . . . . . . . .

   Nr. crt.

   Nr. cadastral / Nr. topografic

   Suprafaţa construita (mp)

   Suprafaţa utila (mp)

   Cote părţi comune

   Cote teren

   Observaţii

   / Referinţe

  2. B. Partea II.

   Nr. crt.

   Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

   Referinţe

  3. C. Partea III.

  Nr. crt.

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini

  Referinţe

  Prezentul document a fost generat automat de sistemul informatic şi conţine informaţiile din cartea funciară active la data generării, aferentă imobilului la care se referă cererea. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul emiterii.

  Data şi ora generării,

  / / , :

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

  ANEXA Nr. 1

  la Partea I

  CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .

  Unitate individuală Adresa: . . . . . . . . . .

  Părţi comune: . . . . . . . . . .

  Nr. crt.

  Nr. cadastral

  Suprafaţa construită (mp)

  Suprafaţa utilă (mp)

  Cote părţi comune

  Cote teren

  Observaţii/Referinţe

  RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ

  (se completează cu releveul scanat color, rezoluţie 300 dpi)

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

  ANEXA Nr. 1.82

  la Regulament

  CARTE FUNCIARĂ NR. . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .

  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

  image

  Cod verificare

  image

  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . . Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .

  Nr. cerere . . . . . . . . . .

  Ziua . . . . . . . . . .

  Luna . . . . . . . . . .

  Anul . . . . . . . . . .

  1. A. Partea I.

   Nr. CF vechi:. . . . . . . . . . .

   TEREN intravilan/extravilan Adresa: . . . . . . . . . .

   Nr. crt.

   Nr. cadastral / Nr. topografic

   Suprafaţa* (mp)

   Observaţii/Referinţe

   CONSTRUCŢII

   Nr. crt.

   Nr. cadastral / Nr. topografic

   Suprafaţa* (mp)

   Observaţii/Referinţe

  2. B. Partea II.

   Nr. crt.

   Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

   Referinţe

  3. C. Partea III.

  Nr. crt.

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini

  Referinţe

  Prezentul document a fost generat automat de sistemul informatic şi conţine informaţiile din cartea funciară active la data generării, aferentă imobilului la care se referă cererea. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul emiterii.

  Data şi ora generării,

  / / , :

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

  CARTE FUNCIARĂ NR. . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ANEXA Nr. 1 la Partea I

  TEREN intravilan/extravilan Adresa: . . . . . . . . . .

  Nr. cadastral

  Suprafaţa*) (mp)

  Observaţii/Referinţe

  * Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

  DETALII LINIARE IMOBIL

  Date referitoare la teren

  Nr. crt

  Categoria de folosinţă

  Intravilan

  Suprafaţa măsurată (mp)

  tarla

  parcelă

  Nr. topografic

  Observaţii

  / Referinţe

  Date referitoare la construcţii

  Nr. crt

  Număr

  Destinaţia construcţiei

  Suprafaţa măsurată (mp)

  Situaţie juridică

  Observaţii / Referinţe

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

  CARTE FUNCIARĂ NR. . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . .

  Coordonate Stereo '70**)

  Nr. punct

  X (m)

  Y (m)

  Lungime Segmente***)

  Punct început

  Punct sfârşit

  Lungime segment (m)

  **) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru

  ***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru

  1. 65. Anexa nr. 1.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.11

   la Regulament

   image

   Către,

   CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ

   . . . . . . . . . . se menţionează instituţia **

   ......se menţionează adresa instituţiei....

   Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . cu domiciliul în: . . . . . . . . . ., legitimat cu BI/CI/PAŞAPORT seria . . . . . .

   . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi consultarea, din arhiva biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, a următoarelor documente: . . . . . . . . . . în legătură cu imobilul/imobilele situat(-e) în: . . . . . . . . . . înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localităţii . . . . . . .

   . . ., având numărul topografic/cadastral . . . . . . . . . . intabulat în favoarea numitului/numitei . . . . . . . . . .

   Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispoziţiile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul nedivulgării informaţiilor cu caracter personal despre care am luat la cunoştinţă, prevăzute în cuprinsul documentelor din arhiva se menţionează

   instituţia **, solicitate pentru consultare.

   S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./ reprezentând

   contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul . . . . . . . . . .

   DATA SEMNĂTURA

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  2. 66. Anexa nr. 1.15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.15

   la Regulament

   CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .

   image

   EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . . Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .

   Nr. cerere . . . . . . . . . .

   Ziua . . . . . . . . . .

   Luna . . . . . . . . . .

   Anul . . . . . . . . . .

  1. A. Partea I.

   Nr. CF vechi: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

   Unitate individuală Adresa: . . . . . . . . . .

   Părţi comune: . . . . . . . . . .

   Nr. crt.

   Nr. cadastral / Nr. topografic

   Suprafaţa construita (mp)

   Suprafaţa utila (mp)

   Cote părţi comune

   Cote teren

   Observaţii

   / Referinţe

  2. B. Partea II.

   Nr. crt.

   Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

   Observaţii / Referinţe

  3. C. Partea III.

  Nr. crt.

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini

  Observaţii / Referinţe

  S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 , pentru serviciul de publicitate imobiliară

  cu codul nr. 2.7.2.

  Data soluţionării,

  . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

  Data eliberării

  . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

  Semnătura

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

  ANEXA Nr. 1

  la Partea I

  CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .

  Nr. cerere . . . . . . . . . .

  Ziua . . . . . . . . . .

  Luna . . . . . . . . . .

  Anul . . . . . . . . . .

  Unitate individuală Adresa: . . . . . . . . . .

  Părţi comune: . . . . . . . . . .

  Nr. crt.

  Nr. cadastral / Nr. topografic

  Suprafaţa construită (mp)

  Suprafaţa utilă (mp)

  Cote părţi comune

  Cote teren

  Observaţii/Referinţe

  RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ

  (se completează cu releveul scanat color, rezoluţie 300 dpi)

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

  1. 67. Anexa nr. 1.17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   CARTE FUNCIARĂ NR. . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .

   EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

   ANEXA Nr. 1.17

   la Regulament

   image

   Nr. cerere . . . . . . . . . .

   Ziua . . . . . . . . . .

   Luna . . . . . . . . . .

   Anul . . . . . . . . . .

  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . . Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .

  1. A. Partea I.

   Nr. CF vechi:. . . . . . . . . . .

   TEREN intravilan/extravilan Adresa: . . . . . . . . . .

   Nr. crt.

   Nr. cadastral / Nr. topografic

   Suprafaţa* (mp)

   Observaţii/Referinţe

   CONSTRUCŢII

   Nr. crt.

   Nr. cadastral / Nr. topografic

   Suprafaţa* (mp)

   Observaţii/Referinţe

  2. B. Partea II.

   Nr. crt.

   Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

   Observaţii/Referinţe

  3. C. Partea III.

  Nr. crt.

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini

  Observaţii/Referinţe

  S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 , pentru serviciul de publicitate imobiliară

  cu codul nr. 2.7.2.

  Data soluţionării,

  . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

  Data eliberării

  . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

  Semnătura

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

  CARTE FUNCIARĂ NR. . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ANEXA Nr. 1

  la Partea I

  Nr. cerere . . . . . . . . .

  Ziua . . . . . . . . .

  Luna . . . . . . . . .

  Anul . . . . . . . . .

  TEREN intravilan/extravilan Adresa: . . . . . . . . . .

  Nr. cadastral / Nr. topografic

  Suprafaţa*) (mp)

  Observaţii/Referinţe

  * Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

  DETALII LINIARE IMOBIL

  Date referitoare la categoriile de folosinţă ale parcelelor componente

  Nr. crt

  Categoria de folosinţă

  Intravilan

  Suprafaţa măsurată (mp)

  Nr. tarla

  Nr. parcelă

  Nr. topografic

  Observaţii

  / Referinţe

  Date referitoare la construcţii

  Nr. crt

  Număr

  Destinaţia construcţiei

  Suprafaţa măsurată (mp)

  Situaţie juridică

  Observaţii / Referinţe

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

  CARTE FUNCIARĂ NR. . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . .

  image

  Nr. Ziua

  cerere

  .

  .

  Luna

  Anul . . . . . . . . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  . .

  . . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Coordonate Stereo '70**)

  Nr. punct

  X (m)

  Y (m)

  Lungime Segmente***)

  Punct început

  Punct sfârşit

  Lungime segment (m)

  **) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru

  ***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru

  1. 68. Anexa nr. 1.22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.22

   la Regulament

   image

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ..............................

   BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...............................

   Nr. de înregistrare ............../....../....../20......

   CERERE DE ÎNSCRIERE

   Domnule/Doamnă registrator,

   Subsemnatul(a) ................................................................. domiciliat(ă) în localitatea......................................, str.

   ......................................, nr. ........, legitimat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ................, CNP. ,

   tel./fax ............... e-mail: ...................................... prin mandatarul ,

   CNP/CUI. , vă rog să dispuneţi:

   OBIECTUL ÎNSCRIERII:

   IMOBILUL:

   este identificat prin cartea funciară nr. ........................ a comunei/oraşului/municipiului şi

   numărul cadastral al imobilului ......................, situat în str. .........................................., nr. .........., bl. , scara

   ............, ap. .........., comună/oraş/municipiu .................................................... .

   ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată: ........

   Solicit comunicarea încheierii şi/sau a extrasului de carte funciară pentru informare:*****)

   prin poştă [)

   la sediul BCPI [)

   fax [)

   e-mail [)

   S-a achitat tariful în sumă de ............ lei prin chitanţa nr. ....../20....,cu codul ............... Data Semnătura

   ../../20..

   *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

   **) Act sub condiţie suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

   ***) Incapacitate, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale, etc.

   ****) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

   *****) Se va completa una din variantele de comunicare

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  2. 69. Anexa nr. 1.23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.23

   la Regulament

   image

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............

   Nr. de înregistrare ........./........./...../20....

   CERERE

   pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

   Domnule/Doamnă referent,

   Subsemnatul (a) ........................... domiciliat(ă) în localitatea .................. str. .......................... nr ,

   legitimat(ă) cu CI/BI..., seria ... nr. ........, CNP .................., tel/fax ............., e-mail: , vă

   rog să-mi eliberaţi un extras de carte funciară pentru informare, privind imobilul situat în comuna/oraşul/municipiul. ,

   str. .................., nr. .... bl. ..., scara ...., ap. ......, având cartea funciară nr. .............. a localităţii

   . , cu

   nr. cadastral ..........., necesar la ..........................................................................

   Solicit comunicarea încheierii şi/sau a extrasului de carte funciară pentru informare:

   prin poştă [)

   la sediul BCPI [)

   fax [)

   e-mail [)

   S-a achitat tariful de ....... lei prin chitanţa nr. ......../../.. 20..., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ...

   Data Semnătura

   ../../20..

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  3. 70. Anexa nr. 1.24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.24

   la Regulament

   image

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................

   BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

   Nr. de înregistrare ......../..../..../20....

   CERERE

   pentru eliberarea unui certificat de sarcini

   Domnule/Doamnă asistent-registrator,

   Subsemnatul (a).......................... domiciliat (ă) în ....................... str. ..............................., nr. ..., bl. ,

   sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţ/sector ......, tel/fax ..............., cod poştal ..........,identificat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .......... eliberat de ................... .

   Vă rog să-mi eliberaţi un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea domnului/doamnei....................., compus din mp, teren cu următoarele vecinătăţi:

   ......................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................

   împreună cu construcţia, imobilul situat în str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ,

   sector/judeţ ................. pentru intervalul de la data de ........................până în prezent, proprietarul anterior fiind ................................... domiciliat în .................. str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ,

   et. ...., ap. ...., judeţ/sector ............ .

   Solicit comunicarea încheierii şi/sau a extrasului de carte funciară

   pentru informare:

   prin poştă [)

   la sediul BCPI [)

   fax [)

   e-mail [)

   S-a achitat tariful de ........ lei prin chitanţa nr. ........./. , pentru serviciul de publicitate imobiliară cu

   codul nr. .....

   Data Semnătura

   ../../20..

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  4. 71. Anexa nr. 1.25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.25

   la Regulament

   image

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................

   BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

   Nr. de înregistrare ............./....../..../20....

   CERERE

   privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului

   Subsemnatul/(a)/Subscrisa.........., CNP/CUI ..................., cu

   domiciliul/sediul în ......., str. ............, nr. ..., bl. ..., sc. .., et.

   .., ap. ..., judeţul/sectorul....., legitimat/(ă) cu BI/CI/Paşaport seria ..., nr. , în

   calitate de ..........*), vă rog să-mi eliberaţi un certificat privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului ................. .

   Solicit comunicarea certificatului:

   prin poştă [)

   la sediul BCPI [)

   fax [)

   e-mail [)

   S-a achitat tariful în sumă de .. lei prin chitanţa nr. ..../20. , cu codul 2.7.6.

   Data Semnătura

   ../../20..

   *) persoană abilitată prin legi speciale

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  5. 72. Anexa nr. 1.27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.27

   la Regulament

   image

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................

   BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

   Nr. de înregistrare ............./....../..../20....

   CERERE

   privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia

   Subsemnatul/(a)/Subscrisa........, CNP/CUI ................., cu domiciliul/sediul în ......., str. ............, nr. ..., bl. ..., sc. .., et. .., ap. ,

   judeţul/sectorul....., legitimat/(ă) cu BI/CI/Paşaport seria ..., nr. .., în calitate de

   .........., cu privire la imobilul situat în *) vă rog să-mi eliberaţi un

   extras de carte funciară pentru informare sau un certificat care atestă că imobilul nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

   Solicit comunicarea certificatului:

   prin poştă [)

   la sediul BCPI [)

   fax [)

   e-mail [)

   S-a achitat tariful în sumă de .. lei prin chitanţa nr. ..../20..., cu codul ...

   Data Semnătura

   ../../20..

   *) se va completa, după caz, localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  6. 73. Anexa nr. 1.30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.30

   la Regulament

   CĂTRE

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ....... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.........

   Nr. de înregistrare/data......./......

   CERERE DE INFORMAŢII

   OBIECTUL CERERII:

  7. 74. Anexa nr. 1.31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ....... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.........

   ANEXA Nr. 1.31

   la Regulament

   Nr. de înregistrare ........./......

   CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE

   Subsemnatul (a) .................................. domiciliat (ă) în localitatea str.

   ..............nr. ............., legitimat (ă) cu CI/BI seria .. nr. ............., CNP

   ..........., tel./fax .......... e-mail: împuternicesc persoana

   fizică/juridică ..........., conform contract/angajament nr......... data , pentru

   înregistrarea documentaţiei la OCPI şi vă rog să dispuneţi:

   1. I. OBIECTUL RECEPŢIEI:

    • - prima înscriere

    • - actualizare informaţii cadastrale:

     • - înscriere/radiere construcţii

     • - modificarea limitei de proprietate

     • - modificarea suprafeţei imobilului

     • - actualizare categorii de folosinţă/destinaţii

     • - repoziţionare

     • - alte informaţii tehnice cu privire la imobil

    • - documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

    • - documentaţie de atribuire număr cadastral

    • - documentaţie pentru dezlipire/alipire teren

    • - documentaţie de prima înregistrare UI

    • - documentaţie pentru apartamentare

    • - documentaţie pentru dezlipire/alipire UI

    • - documentaţie pentru reapartamentare

    • - documentaţie pentru mansardare

    • - documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

    • - documentaţie pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase

   2. II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

   IMOBILUL: UAT                          

   Adresă imobil

   Nr. CF/

   Nr. cad (IE)

   Localitate

   Strada

   (Tarla)

   Număr

   (Parcelă)

   Bloc

   Scara

   Etaj

   Ap.

   ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată :

   ...............................

   Solicit comunicarea răspunsului:

   Semnătura proprietarului/persoanei interesate

   . . . . . . . . . .

   Semnătura şi ştampila (persoană autorizată)

   Serviciu achitat cu chitanţa nr.*****

   Data

   Suma

   Cod serviciu

   * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

   ** Act sub condiţie suspensivă, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

   *** Incapacitate, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

   **** Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  8. 75. Anexa nr. 1.32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.32

   la Regulament

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . . BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

   DECLARAŢIE

   Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. ,

   legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP , prin prezenta declar pe propria

   răspundere, în calitate de proprietar/posesor/persoană interesată al imobilului situat în , sub sancţiunile

   prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii, că:

   . . . . . . obiect . . . . . . . . . .

   Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate /autorizaţie categoria .

   . . . . . . . . . serie . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate . . . . . . . . .

   ., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, participând la măsurătoare.

   Data . . . . . . . . . .

   Proprietar

   . . . . . . . . . .

   (semnătură)

   Semnătura şi ştampila

   . . . . . . . . . .

   (persoană autorizată)

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  9. 76. Anexa nr. 1.39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.39

   la Regulament

   PROCES-VERBAL DE VECINĂTATE

   Încheiat la data . . . . . . . . . .

   Subsemnaţii proprietari:

   Nume

   Prenume

   CNP

   am procedat la recunoaşterea şi stabilirea limitei şi vecinătăţilor imobilului:

   Adresă imobil

   Nr. CF/ Nr. cad (IE)

   Localitate

   Strada (Tarla)

   Număr (Parcelă)

   Bloc

   Scara

   Etaj

   Ap.

   prezentat în schiţă:

   image

   Latura

   (de la punctul

   până la

   Lungimea (m)

   Felul materializării

   Vecin (numele şi prenumele/denumirea)

   Semnătura vecinului

   punctul)

   Subsemnaţii, proprietari ai imobilelor învecinate imobilului descris mai sus, recunoaştem limitele stabilite prin prezentul proces-verbal şi prezentat în schiţă, fiind de acord cu acestea.

   Prezentul proces-verbal a fost încheiat în exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte

   semnatară şi unul pentru documentaţia cadastrală) şi conţine pagini.

   Semnături proprietari

   . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . .

   Semnătura şi ştampila

   . . . . . . . . . .

   (persoană autorizată)

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  10. 77. Anexa nr. 1.42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.42

   la Regulament

   CĂTRE

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ........... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...............

   Nr. de înregistrare ......./...

   CERERE DE ANULARE NUMĂR CADASTRAL

   Subsemnatul (a) ............................................... domiciliat (ă) în localitatea

   ..... str. ........ nr........., legitimat(ă) cu CI/BI seria .... nr. ,

   CNP ................, tel./fax ................................, e-mail:

   ................, prin mandatar (dacă este cazul) PFA/PJA.................., conform contract/angajament nr. ........., data , prin prezenta menţionez faptul că nu am utilizat documentaţia

   cadastrală în circuitul civil şi vă rog să dispuneţi:

   ANULAREA NUMĂRULUI CADASTRAL: ....al imobilului, situat în UAT

   ........... localitatea .......... str. , nr.

   ....., bl. ...., scara...., ap. .., sector.... / tarla ... parcela .....

   MOTIVUL ANULĂRII .......................

   IMOBILUL este înscris/nu este înscris în Cartea Funciară nr a comunei/ oraşului/

   municipiului ....................

   ACTUL    JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:

   ......................................

   Data .............................

   Proprietar

   ..............

   (semnătură)

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  11. 78. Anexa nr. 1.45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   ANEXA Nr. 1.45

   la Regulament

   CĂTRE

   OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ....... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ........ CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE

   Nr. de înregistrare ......./......

   CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE / RECEPŢIE A LUCRĂRII

   Subsemnatul (a) ............................ domiciliat(ă) în localitatea .... str. ... nr. , legitimat (ă) cu

   CI/BI seria .. nr. ...................., CNP ............., tel./fax e-

   mail: .............., persoana fizică / juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare categorie.... seria... nr...... eliberat de ......., la data , solicit:

   1. I. OBIECTUL CERERII :

    • - emiterea avizului de începere a lucrării;

    • - recepţia tehnică a lucrării de specialitate:

   2. II. TIPUL LUCRĂRII:

    ...........................................................................

   3. III. EXECUTANT:

    ............................................................................

   4. IV. BENEFICIAR:

   ..............................................................................

   IMOBILUL este identificat prin: UAT .............

   Adresă imobil

   Nr. CF/

   Nr. cad (IE)

   Localitate

   Strada

   (Tarla)

   Număr

   (Parcelă)

   Bloc

   Scara

   Etaj

   Ap.

   Semnătura şi ştampila

   …………………………. (persoană autorizată)

   Serviciu achitat cu chitanţa nr.

   Data

   Suma

   Cod serviciu

   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  12. 79. Anexa nr. 1.53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  ANEXA Nr. 1. 53

  la Regulament

  CERERE DE INFORMAŢII

  pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii numerelor cadastrale

  Prin prezenta vă rugăm să ne furnizaţi informaţiile necesare întocmirii planului parcelar al tarlalei nr. . . . . . . . . . ./UAT , în vederea atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate în această

  tarla.

  Planul parcelar va fi întocmit de:

  [ ) persoana fizică/juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare , eliberat de . .

  . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., conform contractului . . . . . . . . . . (se va indica numărul contractului încheiat).

  Solicităm următoarele informaţii: [ ) lista titlurilor de proprietate

  [ ) extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fişiere . cpxml sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate acolo unde informaţia nu există în format digital

  [ ) planuri parcelare existente;

  [ ) copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;

  [ ) lista cuprinzând numărul de carte funciară şi numerele cadastrale alocate imobilelor în tarlaua respectivă

  Termenul de execuţie a documentaţiei este de . . . . . . . . . . zile, începând cu data . . . . . . . . . .

  Primar, Executant

  (numele, prenumele, semnătura) (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  Secretar,

  (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Data . . . . . . . . . .

  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

  Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor, altor autorităţi publice.

  Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.