LEGE nr. 138 din 1 iulie 2010
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 2 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2010, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2010, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:
  I. Finanţe şi economie:
  1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea nr. 11/2010;
  2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea nr. 12/2010;
  3. modificarea şi completarea Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare;
  4. modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare;
  5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare;
  7. modificarea şi completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.;
  8. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. măsuri pentru transpunerea şi implementarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare a condiţiilor de comercializare a produselor;
  10. modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  12. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  13. reglementări privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în vederea transpunerii Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
  14. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002;
  15. reglementări privind unele măsuri pentru implementarea Acordului-cadru dintre Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;
  16. reglementări privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";
  17. reglementări privind derularea unor programe de interes public sau social.
  II. Agricultură:
  1. instituirea unei scheme de ajutor de stat temporară privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură;
  2. reglementarea condiţiilor de constatare şi evaluare a pagubelor produse în agricultură de fenomene naturale care generează calamităţi naturale pe areale restrânse, pentru producătorii agricoli care nu au asigurate culturile agricole şi animalele pe care le deţin;
  3. reglementarea controlului operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă.
  III. Transporturi:
  1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare;
  2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în valoare de 161.203 mii lei;
  4. reglementări privind măsurile prealabile lucrărilor de infrastructură necesare în domeniul transporturilor feroviare, cu metroul, aeriene şi navale.
  IV. Administraţie publică şi interne:
  1. modificarea nr. crt. 1 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu completările ulterioare;
  2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. reglementări privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a cadrului urban construit;
  4. reglementarea preluării Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie;
  5. modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de identificare ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
  6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  V. Justiţie:
  - modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune.
  VI. Tineret şi sport:
  1. modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. modificarea şi completarea Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;
  3. reglementări privind descentralizarea şi reorganizarea activităţilor de tineret şi sport;
  4. reglementări privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică;
  5. reglementări privind abilitarea IFIN de a derula fonduri europene şi de a participa la programe europene.
  VII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege


  Articolul 2

  În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2010. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 1 iulie 2010.
  Nr. 138.
  __________