HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de depozitare a deșeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât și pentru exploatarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor existente, în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației.(2) Reglementarea acestei activități are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației, pe întreaga durată de exploatare a depozitului, cât și după expirarea acesteia.(3) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se consideră realizate pentru depozitele de deșeuri, dacă sunt realizate cerințele prezentei hotărâri.(4) Semnificația termenilor specifici utilizați este prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărui depozit, definit conform anexei nr. 1 lit. b).


  Articolul 3
  (1) Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor activități:
  a) împrăștierea pe sol, în scopul ameliorării calității sau fertilizării, a nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești, a nămolurilor de dragare sau a altor tipuri de nămoluri similare;
  b) folosirea unor deșeuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construcții în depozite de deșeuri;
  c) depunerea nămolurilor de dragare, nepericuloase, în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia râurilor;
  d) depozitarea solului necontaminat sau a deșeurilor inerte rezultate în urma activităților de prospectare și extracție, tratării și stocării resurselor minerale, cât și cele din exploatarea carierelor.
  (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 și 2.1 din anexa nr. 2 depunerea de deșeuri nepericuloase, altele decât deșeurile inerte, rezultate de la prospecțiuni și extracție, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor și care sunt depozitate într-o manieră ce previne poluarea mediului și riscurile pentru sănătatea populației.(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) și (2), art. 19 și 20, ale pct. 1.3, 2.1 și 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu excepția pct. 3.1, nivelul 3, și ale pct. 2.2, 2.3 și 2.4 din anexa nr. 4 depozitele pentru deșeuri nepericuloase sau inerte în așezări izolate și numai dacă depozitul este destinat eliminării deșeurilor generate în acea localitate izolată; această excepție se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.(4) Lista localităților izolate prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale de protecție a mediului până la data de 31 decembrie 2005.(5) Fără a prejudicia prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, se exceptează stocarea subterană, astfel cum este definită în anexa nr. 1 lit. v), de la aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1), (2) și (3) și a prevederilor pct. 1.1.2, 2.1 și 2.2 din anexa nr. 2 și ale pct. 2.1-2.4 din anexa nr. 4.(6) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri spațiile de depozitare existente din zona rurală și numai dacă acestea sunt destinate eliminării deșeurilor generate în localitățile pe care le deservesc.(7) Spațiile de depozitare din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei și reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere conform "Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme de deșeuri nepericuloase", care face parte integrantă din procedura de încetare a activității de depozitare, care se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale pentru protecția mediului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Depozitele se clasifică în funcție de natura deșeurilor depozitate, astfel:
  a) depozite pentru deșeuri periculoase;
  b) depozite pentru deșeuri nepericuloase;
  c) depozite pentru deșeuri inerte.


  Articolul 5

  Deșeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:
  a) deșeuri lichide;
  b) deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăți ce sunt definite în anexa nr. I E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;
  c) deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. I E și având categoria prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;
  d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcții într-un depozit;
  e) orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.


  Articolul 6
  (1) Autoritatea centrală pentru protecția mediului elaborează împreună cu autoritățile administrației publice locale și cu autoritățile regionale de protecția mediului Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, care face parte integrantă din Strategia națională de gestionare a deșeurilor.(2) Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectivă, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz și/sau recuperarea materialelor și energiei, astfel încât să conducă la realizarea următoarelor obiective:
  a) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001;
  b) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001;
  c) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001.
  (3) Termenele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și c) pentru atingerea obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu maximum 4 ani, dacă această prelungire este autorizată de autoritatea centrală pentru protecția mediului.


  Articolul 7
  (1) În depozitele de deșeuri periculoase este permisă numai depozitarea deșeurilor periculoase ce îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3.(2) În depozitele de deșeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deșeuri:
  a) deșeuri municipale;
  b) deșeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr. 3;
  (la 22-12-2010, Lit. b) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )

  c) deșeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) și care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite potrivit anexei nr. 3; aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor biodegradabile nepericuloase.
  (la 22-12-2010, Lit. c) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
  (3) În depozitele de deșeuri inerte este permisă numai depozitarea deșeurilor inerte.(4) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.(5) Depozitarea deșeurilor, conform prevederilor alin. (1) și (2) este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta hotărâre.(6) Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit și lista națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 și se revizuiesc în funcție de modificarea condițiilor tehnico-economice.


  Articolul 8
  (1) Cerințele și măsurile operaționale și tehnice pentru depozitarea deșeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății umane, generate de depozitarea deșeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004. Normativul tehnic se revizuiește în funcție de modificarea prevederilor legislative naționale și europene și a condițiilor tehnico-economice.(2) Prevederile normativului tehnic se aplică depozitelor de deșeuri inerte, nepericuloase și periculoase pentru toate etapele de proiectare, construcție, exploatare, închidere și monitorizare postînchidere a unui depozit de deșeuri.


  Articolul 9
  (1) Autoritățile administrației publice locale trebuie să țină seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, pentru realizarea depozitelor zonale de deșeuri municipale.(2) Depozitele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie depozite de deșeuri zonale care deservesc cel puțin 150.000 de locuitori, având la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.(3) Consiliile locale și/sau județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.(4) În situația în care depozitele deservesc două sau mai multe județe, programul de funcționare și costurile operațiilor de depozitare se stabilesc de comun acord cu toate autoritățile administrației publice locale implicate.


  Articolul 10
  (1) Costurile aferente activității de depozitare se suportă de către generatorii și deținătorii de deșeuri.(2) Autoritățile administrației publice locale iau măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea unui depozit de deșeuri municipale, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.(3) Autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru ca operatorii de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare și transport să depună aceste deșeuri la depozitele la care a fost arondată localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune. Localitățile care sunt arondate la depozit sunt indicate în acordul/autorizația de mediu, după caz.(4) Tarifele pentru activitatea de depozitare a deșeurilor trebuie să includă cheltuielile aferente tuturor operațiilor precizate de autoritatea centrală pentru protecția mediului.(5) Operatorii economici generatori de deșeuri industriale care operează propriile depozite evidențiază separat în registrele contabile costurile prevăzute pentru organizarea, exploatarea și închiderea depozitului de deșeuri.(6) Operatorii depozitelor de deșeuri industriale care oferă servicii de depozitare pentru terți vor lua măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea depozitului, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.


  Articolul 11
  (1) Solicitantul unei autorizații de mediu pentru un depozit de deșeuri trebuie să facă dovada existenței unei garanții financiare, conform legislației în vigoare, înainte de începerea operațiilor de eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligațiile privind siguranța depozitului pentru respectarea cerințelor de protecție a mediului și a sănătății populației, care decurg din autorizație. Această garanție va fi menținută pe toată perioada de operare, închidere și urmărire postînchidere a depozitului.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică depozitelor de deșeuri inerte.


  Articolul 12
  (1) Operatorul depozitului este obligat să își constituie un fond pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere.(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială, cu excepția cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituție publică și fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie și contabilitate publică în a cărei rază acesta își are sediul fiscal. Dobânda obținută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.(3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului și se realizează prin eșalonarea anuală a acestei sume, astfel:
  a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcțiune a depozitului unde se realizează depozitarea deșeurilor pentru terța persoană;
  b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor deșeuri.
  (4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabilește inițial prin proiect și se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite la alin. (3).(5) Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operațiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.(6) Consumul fondului se face pe baza situațiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părți a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situațiilor de lucrări justificative.(7) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.(8) Controlul alimentării și utilizării fondului se realizează de către autoritățile competente ale administrației publice locale pentru finanțe publice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(9) Autoritățile administrației publice locale asigură transparența informației privind costul depozitării deșeurilor și al implicațiilor realizării depozitului de deșeuri.


  Capitolul II Cerințe specifice în cadrul procedurii de emitere a acordului și autorizației de mediu pentru depozitele de deșeuri

  Articolul 13
  (1) Reglementarea activității privind depozitarea deșeurilor se face cu respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare, prin emiterea acordului și autorizației integrate de mediu, dacă depozitele cad sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, și prin emiterea acordului și/sau autorizației de mediu pentru depozitele care nu se supun prevederilor legale menționate.(2) Documentația care se înaintează autorității competente pentru protecția mediului, în vederea obținerii acordului de mediu, conține, pe lângă cerințele prevăzute în legislația națională în vigoare, și următoarele elemente specifice depozitelor de deșeuri:
  (la 22-12-2010, Partea introd. a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. )

  a) identitatea solicitantului și a operatorului, atunci când sunt entități diferite;
  b) dovada că proiectul depozitului este în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor și cu planurile regionale de gestionare a deșeurilor;
  c) descrierea tipului și a cantității totale de deșeuri care urmează să fie depozitate;
  d) capacitatea de depozitare propusă pe amplasament;
  e) descrierea amplasamentului, conform pct. 1.1.2 din anexa nr. 2, inclusiv gestiunea apelor, caracteristicile sale hidrogeologice și geologice; aceste informații se vor asigura prin studii de specialitate întocmite conform prevederilor legale în vigoare;
  f) avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă;
  g) metodele propuse de prevenire și reducere a poluării;
  h) planul de funcționare propus;
  i) planul de închidere propus și procedurile de urmărire postînchidere;
  j) planul de intervenție;
  k) în cazul în care este necesară evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, titularul proiectului este obligat să completeze documentația de solicitare cu informațiile prevăzute la art. 11-13 din același act normativ.
  (la 22-12-2010, Lit. k) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
  (3) Pentru emiterea acordului de mediu pentru un depozit trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:
  (la 22-12-2010, Partea introd. a alin. (3) al art. 13 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. )

  a) proiectul de depozit să fie în conformitate cu cerințele prezentei hotărâri și ale prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;
  b) gestionarea depozitului să se încredințeze unei persoane fizice care este competentă tehnic pentru conducerea lui și să se asigure instruirea profesională și tehnică a operatorilor și personalului depozitului;
  c) depozitul să se exploateze astfel încât să se poată lua măsurile necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor.(4) Înainte de începerea operațiilor de depozitare a deșeurilor, autoritatea competentă pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor cerințelor impuse prin acordul de mediu. Aceasta nu va reduce în nici un fel responsabilitatea operatorului în condițiile autorizației.
  (la 22-12-2010, Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (5) Autorizația/autorizația integrată de mediu pentru un depozit de deșeuri trebuie să conțină, în afara cerințelor generale prevăzute în legislația de autorizare, și următoarele cerințe specifice:
  a) clasa depozitului;
  b) lista cu tipurile de deșeuri, conform art. 7 alin. (6), și cantitatea totală de deșeuri care este autorizată să fie depozitată în depozit;
  c) cerințele pentru pregătirea depozitului, operațiile de depozitare, procedurile de monitorizare și control, inclusiv planuri de intervenție în caz de accidente, precum și planul și operațiile de închidere și operațiile de urmărire postînchidere, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;
  d) obligația operatorului depozitului de a raporta anual autorității competente pentru protecția mediului tipurile și cantitățile de deșeuri eliminate și rezultatele programului de monitorizare potrivit cerințelor prevăzute la art. 17-25 și în anexa nr. 4;
  (la 22-12-2010, Lit. d) a alin. (5) al art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )

  e) autorizația emisă de autoritatea administrației publice centrale competentă pentru reglementarea serviciilor de salubrizare, care să ateste că operatorul depozitului deține licența pentru desfășurarea activității de administrare a depozitului;
  f) autorizația de gospodărire a apelor emisă de autoritatea competentă;
  g) dovada constituirii garanției financiare prevăzute la art. 11 alin. (1).


  Articolul 14

  Datele privind autorizațiile de mediu emise pentru depozitele de deșeuri sunt transmise, la cerere, Institutului Național de Statistică.


  Capitolul III Proceduri de acceptare a deșeurilor în depozitul de deșeuri

  Articolul 15
  (1) Operatorii depozitelor de deșeuri sunt obligați să respecte, la primirea deșeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepție:
  a) verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deșeurile industriale, iar pentru deșeurile municipale, când există suspiciuni, precum și date privind identitatea producătorului sau a deținătorului deșeurilor;
  b) inspecția vizuală a deșeurilor la intrare și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 3;
  c) păstrarea, cel puțin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum și înregistrarea rezultatelor determinărilor;
  d) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantitățile, caracteristicile deșeurilor depozitate, originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, după caz, a colectorului - în cazul deșeurilor municipale, iar în cazul deșeurilor periculoase, a localizării precise a acestora în depozit. Pentru depozitele de deșeuri zonale, datele se introduc și pe suport electronic tip bază de date.
  (2) În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care predă deșeurile o confirmare scrisă a recepției fiecărei cantități livrate acceptate la depozit, conform anexei nr. 3 la Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului nr. 2/211/118/2004.(3) Pentru depozitele care au fost exceptate de la prevederile prezentei hotărâri în temeiul art. 3 alin. (3), autoritățile competente pentru protecția mediului iau măsurile necesare pentru a asigura:
  a) inspecția vizuală regulată a deșeurilor în punctul de depozitare, pentru a se asigura că doar deșeurile nepericuloase din localitatea izolată sunt acceptate la depozit; și
  b) ținerea unui registru al cantităților de deșeuri care sunt depozitate la depozit.


  Articolul 16
  (1) La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecția mediului, operatorul depozitului este obligat să demonstreze cu documente că deșeurile au fost acceptate în conformitate cu condițiile din autorizație și că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3 pentru clasa de depozit respectivă.(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, atunci când deșeurile nu sunt acceptate în depozitul de deșeuri, operatorul are obligația de a informa imediat autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la refuzul de a accepta deșeurile.
  (la 22-12-2010, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )


  Capitolul IV Proceduri de control și urmărire în faza de exploatare a depozitului de deșeuri

  Articolul 17
  (1) Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deșeuri și să suporte costurile acestuia. Procedurile de control și monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deșeuri cuprind:
  a) automonitorizarea tehnologică;
  b) automonitorizarea calității factorilor de mediu.
  (2) Operatorii depozitelor existente prevăzute în anexa nr. 5 instituie sistemul de monitorizare conform programului de conformare din autorizația de mediu emisă în vederea sistării sau conformării depozitelor de deșeuri.


  Articolul 18
  (1) Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării și funcționării următoarelor amenajări și dotări posibile din depozite:
  a) starea drumului de acces și a drumurilor din incintă;
  b) starea impermeabilizării depozitului;
  c) funcționarea sistemelor de drenaj;
  d) comportarea taluzurilor și a digurilor;
  e) urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;
  f) funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate;
  g) funcționarea instalațiilor de captare și ardere a gazelor de depozit;
  h) funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale;
  i) starea altor utilaje și instalații existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare materiale reciclabile, spălare/dezinfecție auto, incinerare.
  (2) Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii și explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj și tasări inegale ale deșeurilor în corpul depozitului.


  Articolul 19
  (1) Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4 și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.(2) Determinările prevăzute în anexa nr. 4 și în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.


  Articolul 20

  Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorității competente pentru protecția mediului după cum urmează:
  a) semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizația/autorizația integrată de mediu, precum și stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul;
  b) în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.


  Articolul 21

  Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește măsurile de remediere care se impun din analiza informărilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.


  Capitolul V Proceduri de închidere a depozitelor de deșeuri și urmărirea postînchidere a acestora

  Articolul 22
  (1) Depozitul sau o secțiune a depozitului se închide în următoarele situații:
  a) când sunt îndeplinite condițiile cuprinse în autorizația/autorizația integrată de mediu referitoare la perioada de funcționare;
  b) la cererea operatorului depozitului și după analiza și aprobarea acesteia de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;
  c) prin decizie motivată a autorității competente pentru protecția mediului.
  (2) Închiderea depozitelor se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.


  Articolul 23

  Etapele de aprobare a închiderii depozitului sau a unei părți din depozit sunt următoarele:
  a) autoritatea competentă pentru protecția mediului evaluează toate rapoartele înaintate de operator conform art. 20 și efectuează o inspecție finală a amplasamentului;
  b) autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește operațiunile de închidere a depozitului; această decizie nu afectează responsabilitatea operatorului depozitului prevăzută în autorizația de mediu;
  c) autoritatea competentă pentru protecția mediului comunică operatorului depozitului decizia de închidere.


  Articolul 24
  (1) Pentru depozitele de deșeuri municipale și industriale nepericuloase existente, care sistează depozitarea până la data de 31 decembrie 2006, conform calendarului de sistare a activității din tabelele 5.1 și 5.6 din anexa nr. 5, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate stabili, în funcție de rezultatele evaluărilor de mediu, aplicarea unor cerințe simplificate de închidere prevăzute în Îndrumarul de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri nepericuloase.(2) Suprafețele care au fost ocupate de depozite de deșeuri se înregistrează în registrul de cadastru și se marchează vizibil pe documentele cadastrale.


  Articolul 25
  (1) Operatorul depozitului este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea și controlul postînchidere al depozitului, conform autorizației/autorizației integrate de mediu.(2) Perioada de urmărire postînchidere este stabilită de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Această perioadă este de minimum 30 de ani și poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare postînchidere se constată că depozitul nu este încă stabil și prezintă un risc potențial pentru factorii de mediu.(3) Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4, iar rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare.(4) Operatorul depozitului este obligat să anunțe în mod operativ autorității competente pentru protecția mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, și să respecte decizia autorității teritoriale pentru protecția mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.


  Capitolul VI Depozite existente

  Articolul 26
  (1) Depozitele de deșeuri municipale conforme existente sau care se conformează prevederilor prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2006 continuă să funcționeze până la epuizarea capacității proiectate.(2) Depozitele existente de deșeuri industriale nepericuloase care se conformează până la data de 16 iulie 2009 continuă să funcționeze până la epuizarea capacității proiectate.(3) Depozitele existente neconforme prevăzute în anexa nr. 5 sistează activitatea conform calendarului de sistare a activității prevăzut în anexă și aplică prevederile legale de operare și monitorizare în vederea închiderii sau aplică prevederile legale în vederea închiderii ș i urmăririi postînchidere.


  Articolul 27
  (1) Operatorii depozitelor prevăzute la art. 26 alin. (3) au obligația ca până la data de 31 decembrie 2005 să îndeplinească următoarele cerințe:
  a) întocmesc bilanțul de mediu nivel I și II și, dacă este cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale în vigoare;
  b) prezintă autorității competente pentru protecția mediului o evaluare a costurilor realizării obligațiilor de mediu stabilite și sursele de finanțare în vederea închiderii.
  (2) Pe baza rezultatelor evaluărilor de mediu și a calendarului de sistare a activității prevăzut în anexa nr. 5, se emite autorizație de mediu cu program de conformare în vederea închiderii depozitelor sau aviz de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 28
  (1) Operatorii depozitelor existente care primesc autorizație de mediu au obligația să își constituie fondul pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului, conform prevederilor art. 12, aplicabile depozitelor existente, pe perioada rămasă până la sistarea activității.(2) Pentru depozitele de deșeuri municipale aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale sau care au fost concesionate de către acestea, în situația în care constituirea fondului pentru închidere și urmărire postînchidere conduce la costuri excesive din punct de vedere social, autoritățile administrației publice locale identifică sursele de finanțare pentru completarea fondului.


  Articolul 29

  Pentru depozitele care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și care trebuie să se închidă conform calendarului de închidere cuprins în anexa nr. 5, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide ca acestea să își înceteze activitatea în conformitate cu procedurile de închidere prevăzute în cap. V.


  Articolul 30

  Autoritățile administrației publice locale vor iniția acțiuni pentru deschiderea unui depozit zonal în situația în care depozitul în operare atinge circa 75% din capacitatea proiectată.


  Articolul 31
  (1) Depozitele de deșeuri industriale periculoase existente în evidența autorității competente pentru protecția mediului, conforme din punct de vedere constructiv, se supun următoarelor prevederi:
  a) se clasifică conform prevederilor art. 4, respectă procedura de primire a deșeurilor în depozit, conform prevederilor art. 15 și ale anexei nr. 3, până la data de 31 decembrie 2005;
  b) nu primesc la depozitare deșeurile de natura celor prevăzute la art. 5 începând de la data de 1 ianuarie 2007;
  c) acceptă la depozitare doar deșeuri periculoase tratate conform prevederilor art. 7 și 8, începând cu data de 1 ianuarie 2007.
  (2) Depozitele de deșeuri industriale periculoase care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, cuprinse în tabelele nr. 5.5 și 5.9 din anexa nr. 5, sistează activitatea până la data de 31 decembrie 2006, în conformitate cu procedurile de închidere prevăzute în cap. V.


  Capitolul VII Contravenții

  Articolul 32

  Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:
  a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2), ale art. 20 lit. a) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);
  b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) de către titularul activității, art. 12 alin. (1), (3), (4), (5) și (6) de către operatorii depozitelor și operatorii economici, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);
  c) nerespectarea prevederilor referitoare la respectarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);
  d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
  e) nerespectarea prevederilor art. 16 de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 150.000.000 lei (15.000 RON);
  f) neîndeplinirea prevederilor art. 10 alin. (5) și (6) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
  g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
  h) nerespectarea prevederilor art. 5 de către operatorii depozitelor și ale art. 7 alin. (1)-(5) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
  i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) și ale art. 28 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
  j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) și (2), ale prevederilor pct. 1.1.2.1.1 din anexa nr. 2 de către autoritățile administrației publice locale, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
  k) nerespectarea prevederilor pct. 1.2, 1.3 și 2 din anexa nr. 2 de către proiectanții și constructorii de depozite și autoritățile administrației publice locale dacă acceptă proiecte de depozite de deșeuri care nu respectă prevederile prezentei hotărâri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
  l) nerespectarea prevederilor art. 19, ale art. 20 lit. b), ale art. 25 alin. (4) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
  m) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON).


  Articolul 33

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 32 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităților competente centrale sau locale, conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.


  Articolul 34

  Prevederile art. 33 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul VIII Dispoziții finale

  Articolul 35

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 36
  (1) Raportarea către Comisia Europeană pentru implementarea Directivei nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor se realizează începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene, la intervale de 3 ani, raportul privind stadiul implementării dispozițiilor prezentei hotărâri.
  (la 19-03-2007, Alin. (2) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )
  (3) Raportul prevăzut la alin. (2) va fi elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu. Acest raport se va transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de raportare de 3 ani.
  (la 19-03-2007, Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )
  (4) Autoritatea competentă pentru protecția mediului aduce la cunoștința publicului raportul prevăzut la alin. (2), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia către Comisia Europeană.
  (la 19-03-2007, Alin. (4) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )
  (5) Informațiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie să includă date reprezentative care demonstrează respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
  (la 19-03-2007, Alin. (5) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )


  Articolul 37

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 38
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 martie 2002.(2) Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 21 aprilie 2005.
  Nr. 349.

  Anexa nr. 1

  SEMNIFICAȚIA
  unor termeni în înțelesul prezentei hotărâri
  a) autoritate competentă - autoritatea teritorială (regională sau locală) căreia îi revin atribuții și responsabilități ce decurg din prezenta hotărâre;
  b) depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;– spații interne de depozitare a deșeurilor, adică depozite în care un producător de deșeuri execută propria eliminare a deșeurilor la locul de producere;– o suprafață permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deșeurilor, dar exclusiv:– instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;– stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;
  c) depozit existent - depozit care a început să funcționeze înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;
  d) deșeu - definit în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;
  e) deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul;
  f) deșeuri inerte - deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului. Levigabilitatea totală și conținutul de poluanți al deșeurilor, precum și ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafață și/sau subterane;
  g) deșeuri lichide - orice deșeuri în formă lichidă, inclusiv apele uzate, dar exclusiv nămolurile;
  h) deșeuri municipale - deșeuri menajere și alte deșeuri, care, prin natură sau compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere;
  i) deșeuri nepericuloase - deșeuri care nu sunt incluse în categoria deșeurilor periculoase conform lit. j);
  j) deșeuri periculoase - deșeuri definite în anexele nr. 1C, 1D și 1E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;
  k) deținător - definit în anexa nr. 1A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;
  l) eluat - soluția obținută printr-un test de levigare a deșeurilor efectuat în laborator;
  m) garanție financiară/securitate financiară - dovada pe care trebuie s-o prezinte proprietarul depozitului la solicitarea autorizației de mediu, care să ateste că are resursele financiare necesare pentru remedierea unor deficiențe de construcție sau apărute în timpul operării ori în vederea despăgubirilor în caz de accidente determinate de activitatea depozitului;
  n) gaz de depozit - amestecul de compuși în stare gazoasă generat de deșeurile depozitate;
  o) levigat - orice lichid care a percolat deșeurile depozitate și este eliminat sau menținut în depozit;
  p) localitate izolată - o așezare cu un număr de maximum 500 de locuitori și cu maximum 5 locuitori/kmp, aflată la o distanță de cel puțin 50 km față de cea mai apropiată aglomerare urbană cu minimum 250 de locuitori/kmp sau având drumuri cu acces dificil până la cele mai apropiate aglomerări urbane, determinat de condiții meteorologice aspre pe o perioadă semnificativă din cursul unui an;
  q) operatorul depozitului - orice persoană juridică, învestită cu atribuții și responsabilități pentru administrarea unui depozit conform legislației naționale; această persoană juridică poate fi alta la faza de pregătire față de cea de la urmărirea postînchidere;
  r) program pentru conformare - definit în Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;
  s) prag de alertă - nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată și față de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislației în vigoare;
  t) solicitant - orice persoană care solicită un acord sau o autorizație de mediu pentru depozitarea deșeurilor, conform prezentei hotărâri;
  u) spațiu de depozitare în zona rurală - una sau mai multe zone existente pentru depozitarea deșeurilor menajere generate la nivelul unei localități rurale;
  v) stocare subterană - mod de stocare permanentă a deșeurilor într-o cavitate geologică adâncă, cum sunt minele de sare sau de potasiu;
  x) tratare - definită în anexa nr. 1A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.


  Anexa nr. 2

  CERINȚE GENERALE
  pentru toate clasele de depozite de deșeuri1. Cerințe generale la amplasarea și proiectarea unui depozit1.1. Cerințe generale pentru amplasarea unui depozit1.1.1. Amplasarea unui depozit de deșeuri se face ținându-se seama de planurile de urbanism general și de planurile de urbanism zonal.1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform următoarei scheme:1.1.2.1. Faza preliminară1.1.2.1.1. Se interzice amplasarea depozitelor de deșeuri în următoarele zone:
  a) zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apă; excepțiile sunt posibile doar pentru depozite de tip c, dacă din verificările în fiecare caz rezultă că amplasamentul este corespunzător;
  b) zone inundabile sau zone supuse viiturilor;
  c) zone ce se constituie în arii naturale protejate și zone de protecție a elementelor patrimoniului natural și cultural;
  d) zone de protecție a surselor de apă potabilă sau zone izolate temporar, prevăzute în acest scop de autoritățile competente, zone cu izvoare de apă minerală sau termală cu scop terapeutic;
  e) în excavații din care nu este posibilă evacuarea levigatului prin cădere liberă în conductele de evacuare plasate în afara zonei de depozitare;
  f) zone portuare, zone libere.
  1.1.2.1.2. Verificarea amplasamentului unui depozit ține seama de:
  a) condițiile geologice, hidrogeologice, pedologice și geotehnice de pe amplasamentul depozitului și în zonele imediat învecinate;
  b) poziționarea față de zonele locuite existente sau planificate; distanța de protecție față de corpul depozitului trebuie să fie de cel puțin 1.000 m pentru depozitele de deșeuri nepericuloase și periculoase; construcțiile individuale vor fi luate în considerare separat;
  c) poziționarea în zone seismice sau în zone active tectonic;
  d) poziționarea în zone în care pot apărea alunecări de teren și căderi de pământ în mod natural, respectiv în care există posibilitatea apariției acestor fenomene în urma exploatărilor miniere în subteran sau la suprafață.
  1.1.2.1.3. Amploarea investigațiilor geologice, pedologice și hidrogeologice depinde de condițiile specifice fiecărui amplasament și de clasa de depozit ce intenționează să se realizeze. În fiecare caz se va avea grijă să existe posibilitatea unei investigații a terenului de fundare până la o adâncime destul de mare.1.1.2.1.4. Terenul de fundare trebuie să aibă stabilitatea necesară pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului, astfel încât să nu apară deteriorări ale sistemului de impermeabilizare la bază și să nu fie periclitată stabilitatea corpului depozitului.
  1.1.3. Analiza amplasamentelor acceptate:
  a) se definește clasa de depozit care se intenționează a se realiza;
  b) se identifică și se inventariază amplasamentele acceptate;
  c) se analizează amplasamentele, în funcție de clasa de depozit și de tipurile de deșeuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei comparații pluricriteriale;
  d) amplasamentul considerat, în urma analizei pluricriteriale, ca fiind cel mai favorabil realizării obiectivului propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare prin întocmirea studiului de evaluare a impactului, după care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obținerea acordului de mediu;
  (la 22-12-2010, Lit. d) a pct. 1.1.3. al anexei 2 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. )

  e) autoritatea competentă analizează Raportul la studiul de evaluare a impactului și a soluției de proiectare și stabilește, după consultarea publicului, oportunitatea alegerii amplasamentului în funcție de care se ia decizia realizării obiectivului.
  1.1.4. Distanțele minime de amplasare față de anumite repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza concentrațiilor de poluanți în atmosferă, estimate în cadrul unor studii de evaluare a impactului asupra mediului și sănătății.1.1.5. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:
  ● Criterii geologice, pedologice și hidrogeologice:
  a) caracteristicile și dispunerea în adâncime a straturilor geologice;
  b) folosințele actuale ale terenurilor și clasa de fertilitate, evaluarea lor economică, financiară și socială pentru populația din zonă;
  c) structura (caracteristici fizico-chimice și bacteriologice), adâncimea și direcția de curgere a apei subterane;
  d) distanța față de cursurile de apă, față de albiile minore și majore ale acestora, față de apele stătătoare, față de apele cu regim special și față de sursele de alimentare cu apă;
  e) starea de inundabilitate a zonei;
  f) aportul de apă de pe versanți la precipitații.

  ● Criterii climatice:
  a) direcția dominantă a vânturilor în raport cu așezările umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanți în atmosferă;
  b) regimul precipitațiilor.

  ● Criterii economice:
  a) capacitatea depozitului și durata de exploatare;
  b) distanța pe care se efectuează transportul deșeurilor de la sursa de producere/colectare la locul de depozitare;
  c) necesitatea unor amenajări secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilități).

  ● Criterii suplimentare:
  a) vizibilitatea amplasamentului;
  b) accesul la amplasament;
  c) topografia terenului.
  1.1.6. Depozitul poate fi autorizat numai în cazul în care caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al condițiilor menționate anterior sau al măsurilor de remediere care trebuie luate respectă legislația de mediu în vigoare.
  1.2. Cerințe generale la proiectarea și realizarea unui depozit1.2.1. Proiectul depozitului trebuie să respecte următoarele:
  a) dimensiunile depozitului trebuie să fie corelate cu volumul total de deșeuri ce urmează a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipală ori zonală;
  b) perioada de exploatare să fie de minimum 20 de ani.
  1.2.2. Proiectul unui depozit trebuie să prezinte:
  a) natura și proveniența deșeurilor care urmează să fie depozitate;
  b) cantitățile de deșeuri care vor fi eliminate final prin depozitare;
  c) tehnologiile de tratare a deșeurilor înainte de depozitare și/sau în incinta depozitului;
  d) modul de realizare a bazei depozitului, adică:– modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza și taluzurile interioare ale digurilor de protecție);– modul de protecție a sistemului de impermeabilizare;– sistemul de drenare, colectare, epurare și evacuare a levigatului, apelor pluviale și a apelor exfiltrate;
  e) sistemul de colectare, înmagazinare și valorificare a gazelor de depozit, unde este cazul, sau sistemul de ardere controlată a gazelor de depozit;
  f) organizarea tehnică a depozitului, utilitățile;
  g) instrucțiunile de exploatare a depozitului;
  h) procedura de închidere a depozitului;
  i) sistemul de control și de supraveghere a depozitului;
  j) măsurile de siguranță în timpul exploatării, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea și combaterea exploziilor și planul de intervenție în caz de accidente sau avarii într-un depozit;
  k) măsuri pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsecție;
  l) măsuri de protecție a muncii.
  Soluția tehnologică care va fi adoptată este opțiunea proiectantului, în limita prevederilor prezentei hotărâri și a cerințelor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, adoptat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004, acesta asumându-și răspunderea că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu și pentru sănătatea populației.
  1.2.3. După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finală cu continuarea acțiunii de captare a gazelor de depozit și a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.
  1.3. Cerințe generale pentru impermeabilizarea depozitelor1.3.1. În vederea protecției solului și a apei subterane și de suprafață, baza, taluzurile interioare ale digurilor de protecție și acoperișul depozitelor trebuie impermeabilizate. Soluțiile de impermeabilizare se stabilesc de către proiectant astfel încât depozitul să răspundă cerințelor prezentei hotărâri, inclusiv ale anexelor.1.3.2. Un depozit trebuie să fie amplasat și proiectat astfel încât să satisfacă condițiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane și/sau de suprafață și a asigura colectarea eficientă a levigatului în conformitate cu secțiunea 2.1 "Controlul apei și gestiunea levigatului"; aceasta se realizează prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului în timpul fazei de exploatare/active și prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioară în cursul fazei pasive/postînchidere.1.3.3. Bariera geologică este creată de condițiile geologice și hidrogeologice de sub și din vecinătatea unui depozit și trebuie să confere o capacitate suficientă de atenuare și prevenire a unui potențial risc ecologic pentru sol și apa subterană.
  Bariera geologică a bazei și taluzurilor depozitului va consta într-un strat mineral care satisface cerințele de permeabilitate și grosime cu un efect combinat din punct de vedere al protecției solului, apei freatice și de suprafață cel puțin echivalent cu cel rezultat din următoarele condiții:– depozit pentru deșeuri periculoase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 5 m;– depozit pentru deșeuri nepericuloase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 1 m;– depozit pentru deșeuri inerte: K ≤ 1,0 x 10^-7 m/s; grosime ≥ 1 m.
  1.3.4. Metoda folosită pentru determinarea coeficientului de permeabilitate pentru depozite, pe suprafața analizată și pentru tot amplasamentul, trebuie să fie metodă standardizată sau recunoscută internațional.1.3.5. Acolo unde bariera geologică nu satisface în mod natural condițiile menționate anterior, ea poate fi completată în mod artificial și întărită prin alte mijloace care să realizeze o protecție echivalentă.
  O barieră geologică construită nu trebuie să fie mai subțire de 0,5 m (tabelul nr. 2.1).
  1.3.6. În afara barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie să fie prevăzut cu o impermeabilizare artificială care îndeplinește cerințele de rezistență fizico-chimică și de stabilitate în timp, corespunzătoare condițiilor de etanșare cerute, și cu un sistem etanș de colectare a levigatului pentru a se asigura că acumularea de levigat la baza depozitului se menține la un nivel minim.
  Tabelul nr. 2.1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Categoria depozitului Deșeuri nepericuloase Deșeuri periculoase
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Impermeabilizare
  artificială necesară necesară
  Strat drenant ≥ 0,5 m necesar necesar
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.3.7. Dacă autoritatea centrală sau regională pentru protecția mediului, după evaluarea potențialelor pericole față de mediu, consideră că este necesară prevenirea formării de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a suprafeței superioare. Recomandările pentru etanșarea suprafeței sunt:
  Tabelul nr. 2.2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Categoria depozitului Deșeuri nepericuloase Deșeuri periculoase
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Strat filtrant de gaze necesar nu este necesar
  Impermeabilizare artificială nu este necesar necesar
  Impermeabilizare naturală necesară necesară
  Strat drenant > 0,5 m necesar necesar
  Acoperire superioară cu pământ > 1 m
  (din care pământ vegetal ≥ 0,15 m) necesară necesară
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.3.8. Autoritatea centrală sau regională pentru protecția mediului stabilește condiții generale ori specifice pentru depozitele de deșeuri inerte și pentru caracteristicile mijloacelor tehnice menționate anterior.1.3.9. Autoritatea centrală pentru protecția mediului stabilește condițiile generale sau specifice pentru depozitele de deșeuri subterane și pentru caracteristicile mijloacelor tehnice menționate anterior.
  2. Cerințe generale de control și protecția factorilor de mediu2.1. Controlul apei și gestiunea levigatului2.1.1. În corelație cu caracteristicile depozitului și cu condițiile meteorologice vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru:
  a) controlul cantității de apă din precipitațiile care pătrund în corpul depozitului;
  b) prevenirea pătrunderii apei de suprafață și/sau subterane în deșeurile depozitate;
  c) colectarea apei contaminate și a levigatului;
  d) epurarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.
  2.1.2. Prevederile de mai sus nu se aplică la depozitele de deșeuri inerte; decizia este luată de autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă evaluarea, ținându-se seama de amplasarea depozitului și a deșeurilor care trebuie acceptate, arată că depozitul nu reprezintă un pericol potențial pentru mediu.2.1.3. Levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj se evacuează conform următoarelor variante:
  a) la o stație de epurare proprie și apoi într-un receptor natural;
  b) la o stație de preepurare proprie și apoi într-o stație de epurare orășenească.
  2.1.4. Șanțurile de gardă trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafețele învecinate depozitului.2.1.5. Dacă autoritatea competentă, pe baza unui studiu de impact și/sau bilanț de mediu, decide, în conformitate cu secțiunea 2.1 "Controlul apei și gestiunea levigatului", că nu este necesară colectarea și tratarea levigatului sau a stabilit că depozitul nu prezintă pericol potențial pentru sol, apa freatică sau de suprafață, condițiile prevăzute la pct. 1.3.3-1.3.7 nu se aplică.
  2.2. Controlul gazului2.2.1. Sistemul de colectare și evacuare a gazelor de fermentare constă din conducte, puțuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalații de prelucrare/ valorificare.2.2.2. Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care acceptă deșeuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.2.2.3. Colectarea, tratarea și folosirea gazului de depozit conform pct. 2.2.2 se efectuează astfel încât să nu producă pagube sau distrugerea mediului și să reducă riscurile pentru sănătatea populației.2.2.4. Controlul acumulării și migrării gazului de depozit, precum și cantitatea și compoziția gazului se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4, pct. 2.2.4 și tabelul nr. 4.2.2.3. Asigurarea stabilității2.3.1. Repartizarea deșeurilor în depozit trebuie făcută astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deșeuri și a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare și evacuare a apelor exfiltrate și a gazelor etc.), în special pentru evitarea alunecărilor.2.3.2. Dacă există impermeabilizare artificială, trebuie apreciat dacă substratul geologic - ținându-se seama de morfologia depozitului - este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizării.2.4. Sisteme de siguranță și pază2.4.1. Depozitele se împrejmuiesc și se instituie paza lor pentru reducerea posibilităților de pătrundere ilegală pe amplasament a oamenilor și animalelor.2.4.2. Porțile se închid în afara orelor de lucru.2.4.3. Sistemul de control și de acces la fiecare depozit trebuie să conțină un program de măsuri pentru a detecta și a descuraja aruncarea ilegală de deșeuri în depozit.2.5. Combaterea altor inconveniente și riscuri2.5.1. La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru diminuarea și a altor noxe și riscuri, precum:
  a) emisia de mirosuri și praf;
  b) particule materiale antrenate de vânt;
  c) zgomot și trafic;
  d) păsări, paraziți și insecte;
  e) formarea de aerosoli;
  f) incendii, explozii, alunecări.
  2.5.2. Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe amplasament să nu fie dispersate pe drumurile publice și în zonele învecinate.
  2.6. Încadrarea în peisaj
  Amenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deșeuri se realizează în funcție de folosințele terenurilor adiacente, prin:
  a) realizarea unei perdele vegetale de protecție cu o lățime ce se va stabili în proiect și, dacă este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori și arbuști repede crescători;
  b) amplasarea în frontul vizual a construcțiilor social-administrative;
  c) amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame;
  d) înierbarea cu plante ierboase (graminee) și plantarea unor specii rezistente la poluanți pe suprafețele acoperite ale depozitului care au ajuns la cota finală, pentru refacerea structurii solului și a biocenozei, în paralel cu eliminarea poluanților și introducerea treptată a acestor terenuri în peisajul natural al zonei.

  Prin executarea lucrărilor tehnice de închidere a depozitului trebuie să i se confere terenului încadrarea în peisajul zonal.


  Anexa nr. 3

  ASPECTE GENERALE
  abordate la aplicarea criteriilor și
  procedurilor de acceptare a deșeurilor în depozit1. Principii generale1.1. Criteriile pentru acceptarea deșeurilor la o anumită clasă de depozite trebuie să țină cont în special de:
  a) protecția factorilor de mediu, în special apa subterană și de suprafață;
  b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare și tratare a levigatului, sistemele de colectare și evacuare a gazului de depozit;
  c) asigurarea desfășurării normale a proceselor de stabilizare a deșeurilor în depozit;
  d) protecția sănătății umane.
  1.2. Acceptarea deșeurilor la o anumită clasă de depozite se bazează pe:
  a) liste de deșeuri acceptate, definite după natură și origine;
  b) caracteristicile deșeurilor determinate prin metode de analiză standardizate, excepție făcând deșeurile menajere.
  2. Criterii de acceptare2.1. Autoritatea centrală pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 7 alin. (6) din prezenta hotărâre, stabilește listele naționale de deșeuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasă de depozite și definește criteriile ce trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi incluse în liste.2.2. Lista națională de deșeuri acceptate pe fiecare clasă de depozite și criteriile de acceptare servesc la întocmirea listei specifice fiecărui depozit sau a listei cu deșeuri acceptate ce vor fi specificate în autorizația de mediu a depozitului.2.3. Criteriile de acceptare a deșeurilor într-o clasă de depozite, bazate pe caracteristicile deșeurilor, se vor referi la:
  a) compoziția fizico-chimică;
  b) conținutul de materie organică;
  c) biodegradabilitatea compușilor organici din deșeuri;
  d) concentrația compușilor potențial periculoși/toxici în relație cu criteriile enunțate anterior;
  e) levigabilitatea prognozată sau testată a compușilor potențial periculoși/toxici în relație cu criteriile enunțate mai sus;
  f) proprietățile ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.
  2.4. Criteriile de acceptare la depozitare a deșeurilor inerte, bazate pe caracteristicile deșeurilor, vor fi corelate cu nivelul scăzut al dotărilor și amenajărilor pentru protecția factorilor de mediu a depozitelor de deșeuri inerte.
  3. Proceduri generale pentru testarea și acceptarea deșeurilor3.1. Procedurile generale pentru caracterizarea și testarea deșeurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe trei niveluri ierarhice:
  Nivelul 1: Caracterizare generală, realizată cu metode de analiză standardizate pentru determinarea compoziției fizico-chimice a deșeurilor și pentru testarea comportării la levigare și/sau a variației caracteristicilor deșeurilor pe termen scurt și lung.
  Nivelul 2: Testarea încadrării corecte a deșeurilor într-un depozit, care se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate și metode de caracterizare a comportării, pentru a determina dacă un deșeu își menține încadrarea în condițiile din autorizație și/sau criteriile specifice de referință. Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) și pe comportarea identificată prin caracterizarea generală.
  Nivelul 3: Verificarea la fața locului, printr-un control rapid, pentru a confirma că deșeul depozitat este același cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 și că este cel descris în documentele de însoțire. Ea poate consta într-o inspecție vizuală a încărcăturii de deșeuri, înainte și după descărcarea la depozit.
  3.2. Pentru a figura pe o listă de referință, un deșeu este caracterizat la nivelul 1 și trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.3.3. Pentru a rămâne pe o listă specifică a depozitului, un deșeu se testează la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, și trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare tip de depozit.3.4. Toate încărcăturile de deșeuri ce intră într-un depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 și 2 se realizează în măsura în care este posibil.3.5. În situația în care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau există alte prevederi legislative ce prevalează, anumite deșeuri pot fi exceptate permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.3.6. Informațiile furnizate de determinările efectuate pot fi completate cu informații de la producătorii deșeurilor, laboratoarele de cercetare și din literatura de specialitate.


  Anexa nr. 4

  PROCEDURI DE CONTROL ȘI URMĂRIRE A DEPOZITELOR DE DEȘEURI1. Prevederi generale1.1. Procedurile de control și urmărire se aplică:
  a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deșeuri, pentru obținerea unor date de referință pe factori de mediu, anterior construcției și exploatării acestora;
  b) depozitelor în exploatare;
  c) depozitelor după închidere.
  1.2. Prin activitatea de urmărire și control se garantează că:
  a) depozitul este realizat conform proiectului și sistemele de protecție a mediului funcționează integral;
  b) depozitul existent, ce funcționează în baza unui program pentru conformare, îndeplinește măsurile de remediere la termenele prevăzute;
  c) depozitul îndeplinește condițiile din autorizație;
  d) deșeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria respectivă de depozit.
  1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea și analiza probelor sunt cele standardizate la nivel național sau european ori sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.
  2. Sistemul de control și urmărire a calității factorilor de mediu
  Sistemul de control și urmărire cuprinde:2.1. Datele meteorologice2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea balanței apei din depozit și implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.2.1.2. Datele necesare întocmirii balanței apei se colectează de la cea mai apropiată stație meteorologică sau prin monitorizarea depozitului. Frecvența urmăririi atât în faza de exploatare, cât și în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul nr. 4.1.
  Tabelul nr. 4.1

  "Nr.
  crt.
   

   
  Date meteorologice
   

  În faza
  de func-
  ționare

  În faza de urmărire
  postînchidere
   

  1.
   

  Cantitatea de precipitații
   

  Zilnic
   

  Zilnic, dar și ca valori
  lunare medii

  2.
   

  Temperatura minimă, maximă, la
  ora 15,00

   
  Zilnic

   
  Medie lunară

  3.
   

  Direcția și viteza dominantă a
  vântului

   
  Zilnic

   
  Nu este necesar.

  4.
   

  Evaporare (lisimetru) *1)
   

  Zilnic
   

  Zilnic, dar și ca valori
  lunare medii

  5.
   

  Umiditatea atmosferică, la ora
  15,00

   
  Zilnic

   
  Medie lunară

  --------
  *1) Sau prin alte metode adecvate.
  (la 22-12-2010, Tabelul 4.1 de la pct. 2.1.2. al anexei 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
  2.2. Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit2.2.1. Controlul calității apei de suprafață, a levigatului, a gazului de depozit și frecvența de prelevare și analizare se realizează conform tabelului nr. 4.2.
  (la 22-12-2010, Pct. 2.2.1. al anexei 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
  2.2.2. Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.2.2.3. Urmărirea calității apei de suprafață, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel puțin două puncte, unul amonte și unul aval de depozit.2.2.4. Urmărirea cantității și calității gazului de depozit se efectuează pe secțiuni reprezentative ale depozitului.2.2.5. Frecvența prelevării probelor se adaptează morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)2.2.6. Pentru levigat și pentru apă se va preleva pentru supraveghere o probă reprezentativă pentru compoziția medie.
  (la 22-12-2010, Pct. 2.2.6. al anexei 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )

  Tabelul nr. 4.2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Parametrii urmăriți În faza În faza de urmărire
   crt. de funcționare postînchidere*3)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Volum levigat lunar*1),*3) la 6 luni
   2. Compoziție levigat*2) trimestrial*3) la 6 luni
   3. Volumul și compoziția apei
       de suprafață*7) trimestrial*3) la 6 luni
   4. Posibile emisii de gaz și presiune lunar*3),*5) la 6 luni*6)
       atmosferică*4) CH(4), CO(2), H(2)S,
       H(2) etc.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -------
      *1) Frecvența prelevării poate fi adaptată pe baza morfologiei depozitului
  (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificată în autorizație.
      *2) Parametrii și indicatorii analizați variază în funcție de compoziția
  deșeurilor depozitate; ele trebuie să fie stabilite în autorizație și să
  reflecte caracteristicile deșeurilor.
      *3) Dacă în punctele de prelevare volumul și compoziția apei de suprafață
  sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp.
      *4) Măsurătorile sunt legate în special de conținutul de materie organică
  din deșeuri.
      *5) CH(4), CO(2), O(2) - regulat, alte gaze după necesitate, în funcție de
  compoziția deșeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicile
  levigatului.
      *6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.
      *7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritatea
  competentă poate decide că aceste măsurători nu sunt necesare.
  2.3. Protecția apei subterane2.3.1. Urmărirea calității apei subterane oferă informații privind contaminarea acesteia datorată depozitării deșeurilor.2.3.2. Controlul calității apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puțin trei puncte, un punct amplasat amonte și două aval față de depozit, pe direcția de curgere.2.3.3. Numărul punctelor de urmărire se poate mări pe baza unor prospecțiuni hidrogeologice și a necesității depistării urgente a infiltrațiilor accidentale de levigat în apă.2.3.4. Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi, se prelevează probe din cel puțin trei puncte pentru a stabili valori de referință pentru prelevările ulterioare.2.3.5. Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe baza calității apei freatice din zonă și a compoziției prognozate a levigatului (tabelul nr. 4.3).
  Alegerea corectă a indicatorilor de analizat și datele privind mobilitatea apei subterane în zonă asigură identificarea rapidă a schimbării calității apei.
  Tabelul nr. 4.3
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Parametrii urmăriți În faza În faza de urmărire
  crt. de funcționare postînchidere
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Nivelul apei subterane la fiecare șase luni*1) la fiecare șase
                                                             luni*1)
  2. Compoziția apei subterane frecvența în funcție frecvența în funcție
                                  de viteza de de viteza de
                                  curgere*2),*3) curgere*2),*3)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------
      *1) Dacă nivelul apei freatice variază, se mărește frecvența prelevării
  probelor.
      *2) Frecvența se stabilește pe baza cunoștințelor și a evaluării vitezei
  fluxului de apă subterană.
      *3) Când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se constată
  atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea și se reiau determinările
  efectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de
  intervenție specificat în autorizație.
  2.3.6. Pragurile de alertă se determină ținându-se cont de formațiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul și de calitatea apei. Nivelul de control al poluării se bazează pe compoziția medie determinată din variațiile locale ale calității apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă există date și este posibil, pragul de alertă se specifică în autorizație.
  2.4. Topografia depozitului
  Urmărirea topografiei depozitului se realizează conform datelor înscrise în tabelul nr. 4.4.
  Tabelul nr. 4.4
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Parametrii urmăriți În faza În faza de urmărire
  crt. de funcționare postînchidere
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Structura și compoziția depozitului*1) anual
   2. Comportarea la tasare anual citire anuală
       și urmărirea nivelului depozitului
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -------
      *1) Date pentru planul de situație al depozitului: suprafața ocupată de
  deșeuri, volumul și compoziția deșeurilor, metode de depozitare, timpul și
  durata depozitării, calculul capacității remanente de depozitare.


  Anexa nr. 5

  CALENDARUL
  de sistare/încetare a activității sau
  conformare pentru depozitele de deșeuri existente
  Tabel 5.1 Depozite neconforme clasa "b" din zona urbană care sistează depozitarea conform anilor înscriși în tabel

   
  Județ

   
  Nume depozit/ Localizare

  An sistare
  depozitare

  GORJ

  Tg.Jiu

  2004

  HUNEDOARA

  Brad

  2004

  DOLJ

  Mofleni - Craiova

  2005

  IALOMIȚA

  Slobozia

  2005

  IALOMIȚA

  Urziceni

  2005

  NEAMȚ

  P. Neamț - vechi

  2005

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  Bistrița 1985 (URBANA)

  2006

  CONSTANȚA

  Negru Vodă

  2006

  CONSTANȚA

  Eforie Sud

  2006

  CONSTANȚA

  Albești

  2006

  CONSTANȚA

  Medgidia

  2006

  HUNEDOARA

  Hunedoara

  2006

  IALOMIȚA

  Țăndărei

  2006

  VÂLCEA

  Rm. Vâlcea

  2006

  VASLUI

  Huși

  2006

  VASLUI

  Vaslui

  2006

  VASLUI

  Bârlad

  2006

  ARGEȘ

  Pitești

  2007

  BRAȘOV

  Brașov

  2007

  GIURGIU

  Giurgiu

  2007

  GORJ

  Rovinari

  2007

  IALOMIȚA

  Fetești

  2007

  MUREȘ

  Luduș

  2007

  OLT

  Slatina

  2007

  SIBIU

  Copșa Mică

  2007

  SIBIU

  Ocna Sibiului

  2007

  SIBIU

  Dumbrăveni

  2007

  SIBIU

  Săliște

  2007

  SIBIU

  Remetea Sibiu

  2007

  TELEORMAN

  Zimnicea 1

  2007

  TELEORMAN

  Roșiorii de Vede

  2007

  TELEORMAN

  Alexandria

  2007

  TELEORMAN

  Videle

  2007

  TELEORMAN

  Turnu Măgurele

  2007

  TULCEA

  Vărărie

  2007

  ARGEȘ

  Câmpulung

  2008

  BIHOR

  Oradea

  2008

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  Năsăud

  2008

  BOTOȘANI

  Dorohoi

  2008

  BRAȘOV

  Zărnești

  2008

  BRAȘOV

  Râșnov

  2008

  BRAȘOV

  Făgăraș

  2008

  BRAȘOV

  Săcele

  2008

  DÂMBOVIȚA

  Pucioasa

  2008

  DÂMBOVIȚA

  Găești

  2008

  DÂMBOVIȚA

  Fieni

  2008

  DÂMBOVIȚA

  Moreni

  2008

  DÂMBOVIȚA

  Titu

  2008

  DÂMBOVIȚA

  Aninoasa

  2008

  DOLJ

  Bailești 1

  2008

  HARGHITA

  Odorhei

  2008

  HUNEDOARA

  Petrila

  2008

  HUNEDOARA

  Hațeg

  2008

  MUREȘ

  Sovata

  2008

  MUREȘ

  Târnăveni

  2008

  MUREȘ

  Iernut

  2008

  SUCEAVA

  Siret

  2008

  SUCEAVA

  Buliceni - Vatra Dornei

  2008

  SUCEAVA

  Suceava

  2008

  TIMIȘ

  Jimbolia

  2008

  TIMIȘ

  Parța-Șag- Timișoara

  2008

  ALBA

  Baia de Arieș

  2009

  ALBA

  Abrud

  2009

  ALBA

  Zlatna

  2009

  ALBA

  Câmpeni

  2009

  ALBA

  Teiuș

  2009

  ALBA

  Sebeș

  2009

  ALBA

  Blaj

  2009

  ALBA

  Cugir

  2009

  BACĂU

  Dărmănești

  2009

  BACĂU

  Târgu Ocna

  2009

  BACĂU

  Buhuși

  2009

  BACĂU

  Moinești

  2009

  BACĂU

  Filipești / Onești

  2009

  BACĂU

  Comănești

  2009

  BACĂU

  Nicolae Bălcescu / Bacău

  2009

  BIHOR

  Beiuș

  2009

  BIHOR

  Aleșd

  2009

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  Bistrița 1992 (CODRISOR)

  2009

  BRĂILA

  Ianca

  2009

  BRAȘOV

  Predeal

  2009

  BRAȘOV

  Victoria

  2009

  BRAȘOV

  Codlea

  2009

  BUZĂU

  Nehoiu

  2009

  CĂLĂRAȘI

  Budești

  2009

  CARAȘ-SEVERIN

  Băile Herculane

  2009

  CARAȘ-SEVERIN

  Caransebeș

  2009

  CARAȘ-SEVERIN

  Reșița

  2009

  COVASNA

  Întorsura Buzăului

  2009

  COVASNA

  Covasna

  2009

  COVASNA

  Baraolt

  2009

  GALAȚI

  Umbrărești - Tg. Bujor

  2009

  GALAȚI

  Bazanu

  2009

  GORJ

  Motru

  2009

  GORJ

  Țicleni

  2009

  GORJ

  Turceni

  2009

  GORJ

  Novaci

  2009

  GORJ

  Tg-Cărbunești

  2009

  GORJ

  Bumbești Jiu

  2009

  HARGHITA

  Vlăhița

  2009

  HARGHITA

  Tușnad

  2009

  HARGHITA

  Bălan

  2009

  HARGHITA

  Borsec

  2009

  HUNEDOARA

  Homorod - Geoagiu

  2009

  HUNEDOARA

  Călan

  2009

  HUNEDOARA

  Uricani

  2009

  HUNEDOARA

  Lupeni

  2009

  IAȘI

  Pașcani - Valea Seacă

  2009

  IAȘI

  Iași - Tomești

  2009

  IAȘI

  Hârlău

  2009

  ILFOV

  Buftea

  2009

  MARAMUREȘ

  V. Tisei - Cavnic

  2009

  MEHEDINȚI

  Vînju Mare

  2009

  MEHEDINȚI

  Drobeta Turnu Severin

  2009

  MEHEDINȚI

  Baia de Aramă

  2009

  MEHEDINȚI

  Orșova

  2009

  MUREȘ

  Reghin

  2009

  MUREȘ

  Tg. Mureș

  2009

  NEAMȚ

  Bicaz

  2009

  OLT

  Scornicești

  2009

  OLT

  Dragănești Olt

  2009

  PRAHOVA

  Mizil

  2009

  PRAHOVA

  Urlați

  2009

  SĂLAJ

  Șimleu Silvaniei

  2009

  SATU MARE

  Negrești Oaș

  2009

  SATU MARE

  Carei

  2009

  SUCEAVA

  Rădăuți

  2009

  TIMIȘ

  Deta

  2009

  TULCEA

  Babadag

  2009

  TULCEA

  Isaccea

  2009

  VÂLCEA

  Brezoi

  2009

  VÂLCEA

  Călimănești

  2009

  VÂLCEA

  Govora

  2009

  VÂLCEA

  Bălcești

  2009

  VÂLCEA

  Băbeni

  2009

  VÂLCEA

  Drăgășani

  2009

  VASLUI

  Negrești

  2009

  VRANCEA

  Odobești

  2009

  VRANCEA

  Golești - Focșani

  2009

  Tabel 5.2 Depozite neconforme clasa "b" din zona urbană care sistează/ încetează depozitarea în perioada 16 iulie 2009 - 16 iulie 2017

  Județ
   

  Nume depozit / Localizare
   

  An sistare
  depozitare

  ARGEȘ

  Curtea de Argeș

  2010

  ARGEȘ

  Costești

  2010

  ARGEȘ

  Topoloveni

  2010

  BIHOR

  Săcueni

  2010

  BIHOR

  Stei

  2010

  BIHOR

  Marghita

  2010

  CĂLĂRAȘI

  Răzvani

  2010

  CĂLĂRAȘI

  Fundulea

  2010

  CLUJ

  Cetan - Dej

  2010

  CLUJ

  Pata Rât - Cluj

  2010

  CONSTANȚA

  Hârșova

  2010

  DOLJ

  Calafat

  2010

  HUNEDOARA

  Simeria

  2010

  MARAMUREȘ

  Seini

  2010

  MEHEDINȚI

  Strehaia

  2010

  SATU MARE

  Tășnad

  2010

  SATU MARE

  Satu Mare

  2010

  SIBIU

  Tălmaciu

  2010

  SIBIU

  Agnita

  2010

  SIBIU

  Cisnădie

  2010

  SIBIU

  Avrig

  2010

  SIBIU

  Somard-Mediaș

  2010

  SUCEAVA

  Antilești - Fălticeni

  2010

  TIMIȘ

  Buziaș

  2010

  TIMIȘ

  Sânnicolau Mare

  2010

  TIMIȘ

  Lugoj

  2010

  CARAȘ-SEVERIN

  Bocșa

  2011

  CARAȘ-SEVERIN

  Oțelu Roșu

  2011

  CARAȘ-SEVERIN

  Anina

  2011

  SUCEAVA

  Hurghiș-Câmpulung Moldovenesc

  2011

  SUCEAVA

  Gura Humorului

  2011

  ARAD

  Curtici

  2012

  ARAD

  Nădlac

  2012

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  Sângeorz Băi

  2012

  BOTOȘANI

  Botoșani

  2012

  CĂLĂRAȘI

  Oltenița

  2012

  CĂLĂRAȘI

  Călărași

  2012

  CARAȘ-SEVERIN

  Moldova Nouă

  2012

  CARAȘ-SEVERIN

  Oravița

  2012

  CLUJ

  Gherla

  2012

  CLUJ

  Câmpia Turzii

  2012

  CLUJ

  Cetatea Veche-Bolie, Huedin

  2012

  CLUJ

  Turda

  2012

  CONSTANȚA

  Cernavodă

  2012

  CONSTANȚA

  Techirghiol

  2012

  HARGHITA

  Toplița

  2012

  HARGHITA

  Miercurea Ciuc

  2012

  HARGHITA

  Gheorgheni

  2012

  IAȘI

  Tg.Frumos - Adâncată

  2012

  MARAMUREȘ

  Rohia - Tg Lăpuș

  2012

  NEAMȚ

  Tg.Neamț

  2012

  NEAMȚ

  Roman

  2012

  ALBA

  Aiud

  2013

  ALBA

  Ocna Mureș

  2013

  MARAMUREȘ

  Arinieș - Borșa

  2013

  ARAD

  Sebiș

  2014

  BOTOȘANI

  Darabani

  2014

  GALAȚI

  Tirighina - Galați

  2014

  MARAMUREȘ

  Vișeu de Sus

  2014

  ALBA

  Alba lulia

  2015

  CONSTANȚA

  Basarabi

  2015

  DOLJ

  Segarcea

  2015

  HUNEDOARA

  Orăștie

  2015

  HUNEDOARA

  Deva

  2015

  TIMIȘ

  Făget

  2015

  TULCEA

  Agighiol - Tulcea

  2015

  ARAD

  Pâncota

  2016

  ARAD

  Ineu

  2016

  ARAD

  Chișineu-Criș

  2016

  BISTRIȚA NĂSĂUD

  Beclean

  2016

  BOTOȘANI

  Săveni

  2016

  HUNEDOARA

  Aninoasa

  2016

  HUNEDOARA

  Vulcan

  2016

  SĂLAJ

  Cehu Silvaniei

  2016

  TULCEA

  Macin

  2016

  ARAD

  Lipova

  2017

  ARGEȘ

  Mioveni

  2017

  BIHOR

  Valea lui Mihai

  2017

  BIHOR

  Salonta

  2017

  BRĂILA

  Făurei

  2017

  BRAȘOV

  Rupea

  2017

  BUZĂU

  Rm.Sărat

  2017

  COVASNA

  Tg. Secuiesc

  2017

  COVASNA

  Sf. Gheorghe

  2017

  DOLJ

  Filiași

  2017

  GALAȚI

  Rateș - Tecuci

  2017

  GIURGIU

  Mihăilești

  2017

  GIURGIU

  Bolintin

  2017

  MARAMUREȘ

  Teplița-Sighetu Marmației

  2017

  MARAMUREȘ

  Satu Nou de Jos - Baia Mare

  2017

  OLT

  Corabia

  2017

  OLT

  Balș

  2017

  OLT

  Caracal

  2017

  PRAHOVA

  Vălenii de Munte

  2017

  SĂLAJ

  Zalău

  2017

  SĂLAJ

  Jibou

  2017

  TULCEA

  Sulina

  2017

  VÂLCEA

  Horezu

  2017

  VRANCEA

  Haret-Mărășesti

  2017

  VRANCEA

  Panciu

  2017

  VRANCEA

  Adjud

  2017

  Tabel 5.3 Depozite de deșeuri care se conformează cerințelor prezentei hotărâri până la 31 decembrie 2006

  Județ
   

  Depozit / Localizare
   

  Necesar pentru
  conformare

  BRĂILA

  Brăila

  - *

  BUCUREȘTI

  Chiajna

  Sistem colectare gaz

  CONSTANTA
   

  Constanta - Ovidiu
   

  Instalație tratare
  levigat

  ILFOV
   
   

  Glina
   
   

  Sistem colectare gaz,
  instalație tratare
  levigat

  ILFOV

  Vidra

  Sistem colectare gaz

  MUREȘ

  Sighișoara

  - *

  NEAMȚ
   
   

  Piatra Neamț
   
   

  Sistem colectare gaz,
  instalație tratare
  levigat

  PRAHOVA
   

  Ploiești - Boldești
   

  Instalație tratare
  levigat

  PRAHOVA

  Campina-Bănești

  - *

  PRAHOVA
   

  Baicoi
   

  Instalație tratare
  levigat

  SIBIU

  Sibiu - Cristian

  - *

  ------
      * - nu necesita investiții majore pentru conformare, ci numai îmbunătățirea activităților de operare și monitorizare

  Tabel 5.4 Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care se vor conforma până la 16 iulie 2009

  Județ

  Nume agent economic

  Clasă depozit

  BIHOR

  SC FIBROCIM SA

  DINP

  CONSTANȚA

  SC ETERMED SA

  DINP

  GORJ

  SC ARTEGO SA

  DINP

  IAȘI

  SC FORTUS SA IAȘI

  DINP

  Tabel 5.5 Depozite de deșeuri industriale periculoase care sistează/ încetează depozitarea până la 31 decembrie 2006

  Județ

  Nume agent economic

  Suprafață (ha)

   
  ARGEȘ

  SNP PETROM SA BUCUREȘTI SUCUR-
  SALA ARPECHIM PITEȘTI

   
  0,02

   
  ARGEȘ

  SNP PETROM SA BUCUREȘTI SUCUR-
  SALA ARPECHIM PITEȘTI

   
  0,8

  BACĂU

  SC SOFERT SA

  16,02

  BACĂU

  SC RAFINĂRIA DĂRMĂNEȘTI SA

  0,32

  BACĂU

  SC RAFINĂRIA DĂRMĂNEȘTI SA

  0,5

  BACĂU

  SC RAFO SA

  0,7

  BIHOR

  SC PETROLSUB SA

  0,22

  BIHOR

  SC PETROLSUB SA

  0,22

  BIHOR

  SC SINTEZA SA

  1,5

  BIHOR

  SC PETROLSUB SA

  1,04

  BIHOR

  SC PETROLSUB SA

  1,04

  BIHOR

  SC PETROL DERNA SA

  0,27

  BIHOR

  SC PETROL DERNA SA

  0,27

  BIHOR

  SC SINTEZA SA

  15,5

  BIHOR

  SC CEMTRADE SA ORADEA

  34,1

  BIHOR

  SC CEMTRADE SA ORADEA

  72

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  SC ARIO SA

  2,4

   
  BUZĂU

  SC RAFINĂRIA "VENUS OILREG" SA
  RM. SĂRAT

   
  6,2

   
  BUZĂU

  SC DUCTIL STEEL SA BUZĂU,
  SC CORD SA BUZĂU

   
  0,8

  BUZĂU

  SC FERMIT SA RM.SĂRAT

  2

  CLUJ

  SC Terapia

  0,392

   
  CONSTANȚA

  SC ROMPETROL RAFINARE -
  PETROMIDIA CONSTANȚA SA

   
  2,47

  CONSTANTA
   

  SC VIE VIN MURFATLAR (Fermele
  Murfatlar)

   
  0,01

  COVASNA

  SUCURSALA PECO-COVASNA

  0,02

  GALAȚI

  ISPAT SIDEX

  0,8

  ILFOV

  SC NEFERAL SA

  1,6

  MARAMUREȘ

  SC ROMPLUMB SA

  1,2

  MUREȘ

  SC AZOMUREȘ SA

  30

  MUREȘ

  SC BICAPA SA

  7,5

  NEAMȚ

  SC PETROTUB SA ROMAN

  3,3

  NEAMȚ

  SC MOLDETERNIT SRL BICAZ

  0,2

  PRAHOVA

  SC RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA

  2,6

  PRAHOVA

  SC RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI SA

  0,11

  PRAHOVA

  SC PETROTEL LUKOIL SA

  0,16

  PRAHOVA

  SNP PETROM PETROBRAZI SA

  0,3

  PRAHOVA

  SNP PETROM PETROBRAZI SA

  0,6

  PRAHOVA

  SC PETROTEL LUKOIL SA

  0,93

  PRAHOVA

  SC PETROTEL LUKOIL SA

  2,2

  PRAHOVA

  SC PETROTEL LUKOIL SA

  4,444

  PRAHOVA

  SC RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI SA

  10

  PRAHOVA

  SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA

  3,3

  PRAHOVA

  SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA

  6

  SIBIU

  SC D.P.C. S.A. SIBIU

  0,071

  SIBIU

  SC PRESTSAL SA MEDIAȘ

  0,05

  SIBIU

  SC SOMETRA SA COPȘA MICĂ

  19,6

  TELEORMAN

  SC TURNU SA

  52,2

  VÂLCEA

  SC OLTCHIM SA

  5,6

  Tabel 5.6 Depozite de deșeuri industriale nepericuloase și inerte care sistează/încetează depozitarea până la termenul limită 31 decembrie 2006

   
  Județ

   
  Nume agent economic

  Suprafață
  (ha)

  ARGEȘ

  SC ALPROM SA

  0,18

  BACĂU

  SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI

  0,032

  BACĂU

  SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI

  1,3

  BACĂU

  SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI

  5,44

  BIHOR

  SC HELIOS SA

  2,7

  BIHOR

  SC TERMOELECTRICA SA PL ORADEA

  45

  BRAȘOV

  VIROMET

  0,64

  BRAȘOV

  ECOPAPER

  0,5

  BRAȘOV

  C.E.T. BRAȘOV SA

  21

  BRAȘOV

  C.E.T. BRAȘOV SA

  31,5

  BRAȘOV

  NITRAMONIA SA

  2

  CARAȘ-SEVERIN

  SC C.S. REȘIȚA SA

  4

  CARAȘ-SEVERIN

  SC GAVAZZI STEEL SA

  6,2

  CĂLĂRAȘI

  SC TUROL SA

  2

  CONSTANȚA
   

  SC VIE VIN MURFATLAR (Murfatlar
  România)

   
  0,04

  CONSTANȚA

  SC VINVICO SA

  0,1

  CONSTANȚA

  SC ARGUS SA

  0,3

  CONSTANȚA

  CN APM SA CTA

  3,5

  COVASNA

  SC AMYLUM ROMÂNIA SA

  3,96

  CLUJ
   

  SC INDUSTRIA SÂRMEI Câmpia
  Turzii

   
  3,6

  DAMBOVIȚA

  S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L.

  10,2

  DAMBOVIȚA

  S.C. OȚELINOX SA.

  0,243

  HUNEDOARA

  SC ELECTROCENTRALE DEVA SA

  55

  MUREȘ

  RA. AQUASERV

  4,5

  MUREȘ

  SC ZAHĂRUL SA

  11

  NEAMȚ

  S.C. DANUBIANA-ROMAN SA

  5,14

  PRAHOVA

  SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA

  0,5

  SATU MARE

  SC ELECTROLUX ROMÂNIA SA

  0,038

  SUCEAVA

  SC AMBRO SA

  7,62

  SUCEAVA

  SC AMBRO SA

  2,78

  SUCEAVA

  SC REGNAFOR SA

  0,85

  TELEORMAN

  SC TURNU SA

  4

  TELEORMAN

  SC TURNU SA

  62

  VASLUI

  S.C. RULMENȚI SA. BÂRLAD

  1,3

  VRANCEA

  VRANCART SA. ADJUD

  5,5

  VRANCEA

  VRANCART SA. ADJUD

  12

  Tabel 5.7 Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care sistează/ încetează depozitarea între 1 ianuarie 2007 și 16 iulie 2009

  Județ

  Nume agent economic

  Suprafață (ha)

  ALBA

  SC SATURN SA ALBA-IULIA

  4,5

  ALBA

  SC STRATUSMOB SA BLAJ

  1,5

  ALBA

  SC APULUM SA ALBA-IULIA

  2,3

  BACĂU

  SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI

  4

  BACĂU

  SC RAFO SA

  0,625

  BACĂU

  SC CAROM SA ONEȘTI

  10,4

  BACĂU

  SC CAROM SA ONEȘTI

  0,7

  BIHOR

  SC HOLCIM SA

  2,5

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  SC PROMET SA GRUP PROFILMET

  1,2

  BRĂILA

  SC CELHART DONARIS SA BRĂILA

  15,25

  BRAȘOV

  ENERGO TECH SRL

  9,38

  BRAȘOV

  COLOROM SA CODLEA

  0,09

  BUZĂU

  SC HOEGANAES EUROPE SA BUZĂU

  0,3

  CARAȘ-SEVERIN

  SC CS. REȘIȚA SA

  28,5

  CARAȘ-SEVERIN

  SC GAVAZZI STEEL SA

  5,5

  CARAȘ-SEVERIN

  SC CS. REȘIȚA SA

  16

  CLUJ

  SC INDUSTRIA SÂRMEI

  3,4

  CLUJ

  SC SOMEȘ DEJ

  15

  CONSTANȚA

  SC LAFARGE ROMCIM SA

  40

  CONSTANȚA
   

  SC LEGMAS SA - inchis și
  reabilitat în 2004

   
  0,01

  DOLJ

  SC.CELULE ELECTRICE SA

  0,032

   
  DOLJ

  SUC.PETROM CRAIOVA COMBINAT
  DOLJCHIM

   
  2

   
  DOLJ

  SUC.PETROM CRAIOVA COMBINAT
  DOLJCHIM

   
  3,75

  GALAȚI

  ELNAV

  0,55

  GALAȚI

  ISPAT SIDEX

  110,869

  GORJ

  SC UATAA MOTRU

  10,02

  GORJ

  SC MACOFIL SA

  0,5

  HARGHITA

  SC COLEMN SA

  1

  HUNEDOARA

  SC FOREVER SRL CĂLAN

  49,7

  HUNEDOARA

  SC SIDERMET SA CĂLAN

  0,5

  MUREȘ

  SC CARBID FOX SA

  3,5

   
  MUREȘ

  SC ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA
  SUC. MUREȘ

   
  0,5

  MUREȘ
   

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
  SIGHIȘOARA

   
  1

  MUREȘ

  SC GECSAT SA

  2

  OLT

  ALPROM

  1,06

  OLT

  SMR

  5

  OLT

  ELECTROCARBON

  6,8

  SĂLAJ

  SC IAIFO SA

  3,25

  SUCEAVA

  SC DORNAFOR SA

  0,5

  TELEORMAN

  SC TURNU SA

  1,2

  TULCEA

  SC FERAL SA

  4,73

  VASLUI

  S.C. TERMICA S.A. VASLUI

  7

  Tabel 5.8 Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care sistează depozitarea deșeurilor lichide la termenele înscrise în tabel

   
  Județ

   
  Agent economic

  Localizare
  depozit

  Termen sistare
  depozitare

  ARAD
   

  SC CET Arad
   

  Arad
  Furnicari -

  31.12.2013
   

  BACĂU

  CET Bacău

  Bacău

  31.12.2012

   
  BIHOR

  SC ELECTROCENTRALE
  ORADEA SA

   
  Șantăul Mic

   
  31.12.2013

   
  BIHOR

  SC ELECTROCENTRALE
  ORADEA SA

   
  Șantăul Mic

   
  31.12.2013

   
  BIHOR

  SC ELECTROCENTRALE
  ORADEA SA

   
  Șantăul Mic

   
  31.12.2013

   
  DÂMBOVIȚA

  SC TERMOELECTRICA
  SA - SE Doicești

   
  Doicești

   
  31.12.2008

   
   
  DOLJ

  COMPLEXUL
  ENERGETIC CRAIOVA -
  SE Craiova

   
  Valea
  Mănăstirii

   
   
  31.12.2009

  DOLJ
   
   

  COMPLEXUL
  ENERGETIC CRAIOVA -
  SE Ișalnița

  Ișalnița II
   
   

  31.12.2009
   
   

   
   
  DOLJ

  COMPLEXUL
  ENERGETIC CRAIOVA -
  SE Ișalnița

   
   
  Ișalnița I

   
   
  31.12.2009

   
  GIURGIU

  SC Uzina Termoelectrică
  Giurgiu SA

   
  Giurgiu

   
  31.12.2011

   
   
  GORJ

  SC COMPLEXUL
  ENERGETIC ROVINARI
  SA

   
  Cicani-
  Beterega

   
   
  31.12.2008

   
  GORJ

  SC COMPLEXUL
  ENERGETIC TURCENI

  Valea
  Ceplea

   
  31.12.2012

   
  GORJ

  SC COMPLEXUL
  ENERGETIC TURCENI

  Valea
  Ceplea

   
  31.12.2012

   
  HUNEDOARA

  SC ELECTROCENTRALE
  DEVA SA

   
  Bejan

   
  31.12.2010

   
  HUNEDOARA

  SC ELECTROCENTRALE
  DEVA SA - SE Paroșeni

   
  Căprișoara

   
  31.12.2009

  IAȘI

  CET II Iași

  Holboca

  31.12.2013

   
   
  MEHEDINȚI

  RAAN Dr.Tr.Severin-
  Sucursala ROMAG -
  TERMO

   
  Dr.Tr. Severin
   

   
  31.12.2008
   

   
  SĂLAJ

   
  SC Uzina Electrică Zalău

  Hereclean -
  Panic

   
  31.12.2013

  SUCEAVA

  SC TERMICA SA Suceava

  Suceava

  31.12.2009

  VÂLCEA

  SC CET Govora SA

  Govora

  31.12.2012

   
  ALBA

  SC BEGA UPSOM Ocna
  Mureș

   
  Ocna Mureș

   
  31.12.2007

  TULCEA

  SC ALUM Tulcea

  Tulcea

  31.12.2010

   
  VÂLCEA

  SC UZINELE SODICE
  Govora

   
  Govora

   
  31.12.2012

  Tabel 5.9 Depozite pentru deșeuri periculoase din industria extractiva a petrolului care sistează depozitarea până la 31 decembrie 2006

  Județ
   

  Sucursala
  PETROM

  Nume depozit
   

  Conform
   

  Suprafață
  (ha)

  BRĂILA

  BRĂILA

  Oprișenesti

   

  0,52

  BRĂILA

  BRĂILA

  Oprișenesti

  x

  0,7

  BRĂILA

  BRĂILA

  Independența

  x

  0,38

  DOLJ

  CRAIOVA

  Ghercești

  x

  0,3

  DOLJ

  CRAIOVA

  Vârteju

   

  0,1

  BACĂU

  MOINEȘTI

  Moinești

  x

  0,25

  BACĂU

  MOINEȘTI

  Albotești

  x

  0,9

  BACĂU

  MOINEȘTI

  Găzărie

   

  0,635

  BACĂU

  MOINEȘTI

  Ghelința

   

  0,0625

   
  ARGEȘ

   
  PITEȘTI

  Poiana
  Lacului

   
  x

   
  0,8

  ARGEȘ

  PITEȘTI

  Icoana

   

  0,02

  ARGEȘ

  PITEȘTI

  Icoana

  x

  1,12

  ARGEȘ

  PITEȘTI

  Otești

  x

  0,51

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Grăjdana

  x

  0,99

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Grindu

  x

  0,9

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Băicoi

  x

  0,65

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Boldești

  x

  0,25

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Cărbunești 1

   

  0,015

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Cărbunești 2

   

  0,012

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Central 1

   

  0,075

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Central 2

   

  0,039

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Triter

   

  0,076

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Parc 710

   

  0,07

  PRAHOVA

  PLOIEȘTI

  Urlați

   

  0,02

  BIHOR

  SUPLAC

  Abrămuț

   

  2

  BIHOR

  SUPLAC

  Celula 1

   

  0,96

  BIHOR

  SUPLAC

  Celula 2

   

  1,05

   
  BIHOR

   
  SUPLAC

  Celula Parc
  30

   
   

   
  0,78

   
  DAMBOVIȚA

   
  TÂRGOVIȘTE

  Parc Central
  Teiș

   
   

   
  0,1

  DAMBOVIȚA
   

  TÂRGOVIȘTE
   

  Pompe X
  Ochiuri

   
   

   
  0,2

  DAMBOVIȚA

  TÂRGOVIȘTE

  Sud 3

   

  0,15

  DAMBOVIȚA
   

  TÂRGOVIȘTE
   

  Cezeanu
  Epurare

   
   

   
  0,06

  DAMBOVIȚA
   

  TÂRGOVIȘTE
   

  Tratare
  Bucșani

   
   

   
  0,1

  DAMBOVIȚA
   

  TÂRGOVIȘTE
   

  Pascov 64
  IRDP

   
  x

   
  0,2

  DAMBOVIȚA

  TÂRGOVIȘTE

  Cobia

   

  0,18

  DAMBOVIȚA
   

  TÂRGOVIȘTE
   

  Decantor
  Saru

   
   

   
  0,14

  GORJ

  TÂRGU JIU

  Parcul Mare

   

  0,27

  TIMIȘ

  TIMIȘOARA

  Turnu Nord

  x

  1,6

  TELEORMAN

  VIDELE

  Parc 1 Videle

  x

  0,2967

  TELEORMAN

  VIDELE

  Batal Șlam

   

  0,125

  TELEORMAN

  VIDELE

  Anghelești

   

  0,1

  TELEORMAN

  VIDELE

  Potlogi

   

  0,036

  TELEORMAN

  VIDELE

  Poieni

  x

  1,2

  Tabel 5.10 Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care sistează depozitarea

  Județ

  Deținător

  Localizare

  Data sistării

  HUNEDOARA

  MINVEST Deva

  Valea Devei

  31.12.2006

  HUNEDOARA

  MINVEST Deva

  Valea Mealu

  31.12.2006

  HUNEDOARA

  MINVEST Deva

  Ribița Curteni

  31.12.2006

  HARGHITA

  MINVEST Deva

  4-Fagul Cetății

  31.12.2005

  ALBA

  MINVEST Deva

  Valea Saliștei

  31.12.2004

  ALBA

  MINVEST Deva

  Valea Sărtașului

  31.12.2005

  CLUJ

  MINVEST Deva

  Făgetul Ierii

  31.12.2006

   
  MARAMUREȘ

  REMIN Baia
  Mare

   
  Novat

  31.12.2004
   

   
  MARAMUREȘ

  REMIN Baia
  Mare

   
  Bozânta

  31.12.2006
   

   
  MARAMUREȘ

  REMIN Baia
  Mare

   
  Bloaja

  31.12.2004
   

   
  MARAMUREȘ

  REMIN Baia
  Mare

   
  Plopiș-Răchițele

  31.12.2006
   

   
  MARAMUREȘ

  REMIN Baia
  Mare

   
  Tăutii de Sus

  31.12.2003
   

   
  BISTRIȚA NĂSĂUD

  REMIN Baia
  Mare

   
  Valea Glodului

  31.12.2004
   

   
  CARAS SEVERIN

  MOLDOMIN
  Moldova Nouă

   
  Tăușani

  31.12.2006
   

  Tabel 5.11 Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care sistează depozitarea deșeurilor lichide conform termenelor din tabel

  Județ

  Agent economic

  Nume depozit

  Data sistării

  BIHOR

  BAIȚA Stei

  Fânațe

  31.12,2009

  MARAMUREȘ

  TRANSGOLD Baia Mare

  Aurul - Recea

  31.12.2010

  SUCEAVA
   

  MINBUCOVINA Vatra
  Dornei

  Ostra - Valea
  Straja

  31.12.2010
   

  Tabel 5.12 Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care se conformează conform termenelor din tabel

  Județ

  Agent economic

  Nume depozit

  Data conformării

  ALBA

  CUPRUMIN Abrud

  Valea Șesei

  31.12.2011

  ALBA

  CUPRUMIN Abrud

  Valea Stefancei

  31.12.2011