HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 14 martie 2016
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (1) și (2) și al art. 104 alin. (2) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 36 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1)-(3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Statul asigură finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.(2) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ se face pe baza costului standard per elev/preșcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă și nici cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanțarea de bază.(3) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi/preșcolari, de limba de predare și de mediul urban/rural.(4) Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" se face pe baza costului standard per elev/preșcolar.(5) Costul standard per elev/preșcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul urban/rural și coeficienții de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4).(6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și evaluarea personalului din unitățile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal și profesional particular și confesional acreditat.


  Articolul 2
  (1) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban, este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat.(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei.
  (la 08-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
  (3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (la 08-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
  (4) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 2, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1.(5) Unităților de învățământ care au în componență și clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar sume aferente coeficienților de diferențiere și de corecție prevăzuți în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Costul standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat.(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei.
  (la 08-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
  (3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri și servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  (la 08-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )
  (4) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 4, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1.


  Articolul 4
  (1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an calendaristic, unităților administrativ-teritoriale în raza cărora își au sediul și inspectoratelor școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate de învățământ cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise. Pentru anul 2016, datele se transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administrației județene a finanțelor publice, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, până la data de 10 decembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din T.V.A. Pentru anul 2016, datele se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii datelor de la unitățile de învățământ.(3) Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A., aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, respectiv decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar.(4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unități administrativ-teritoriale se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3.


  Articolul 5
  (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale stabilesc sumele destinate finanțării de bază pe unități de învățământ cu personalitate juridică, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3, și le supun aprobării autorităților deliberative.(2) Sumele ce se virează de unitatea administrativ-teritorială în conturile unităților de învățământ cu personalitate juridică, comunicate ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de către acestea, se reflectă în bugetul local cu ajutorul indicatorului "Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat", cod 55.01.63.


  Articolul 6
  (1) Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care beneficiază de finanțare de bază din sume defalcate din T.V.A. au obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preșcolari și formațiunile de studiu pentru învățământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din T.V.A. primite de la bugetul local.(2) Sumele defalcate din T.V.A. rămase neutilizate la finele anului bugetar vor fi restituite bugetului local în termenele prevăzute de normele metodologice de închidere a exercițiului bugetar, aprobate anual prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru a fi regularizate cu bugetul de stat. În acest scop, unitățile de învățământ particular și confesional acreditat vor prezenta ordonatorului principal de credite al bugetului local din care au primit sumele o situație justificativă, potrivit anexei nr. 5.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu

  București, 2 martie 2016.
  Nr. 136.

  Anexa nr. 1

  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  pentru unitățile de învățământ, pentru anul 2018


  Nr. crt.

  Nivel/filieră/profil

  Forma de învățământ

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -

  urban

  rural

  urban

  rural

  1

  Învățământ preșcolar cu program normal

  zi

  2926

  3200

  2926

  3200

  2

  Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal

  zi

  5367

  5367

  5367

  5367

  3

  Învățământ primar

  zi

  3368

  4012

  3941

  4695

  4

  Învățământ gimnazial

  zi

  4413

  5075

  5045

  5801

  5

  Învățământ liceal teoretic

  zi

  4413

  4413

  4943

  4943

  6

  Învățământ liceal teoretic

  seral

  3271

  3271

  3664

  3664

  7

  Învățământ liceal tehnologic și confesional

  zi

  4564

  4564

  5112

  5112

  8

  Învățământ liceal tehnologic

  seral

  3557

  3557

  3984

  3984

  9

  Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv

  zi

  5826

  5826

  6526

  6526

  10

  Învățământ liceal

  FR

  1722

  1722

  1929

  1929

  11

  Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dual

  zi

  4833

  4833

  5317

  5317

  (la 08-01-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )


  Anexa nr. 2

  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții
  de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile,
  sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora


  Nr. crt.

  Nivel/filieră/profil

  Forma de învățământ

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -

  urban

  rural

  urban

  rural

  1

  Învățământ preșcolar cu program normal

  zi

  0,663

  0,725

  0,000

  0,000

  2

  Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal

  zi

  1,216

  1,216

  0,000

  0,000

  3

  Învățământ primar

  zi

  0,763

  0,909

  0,170

  0,170

  4

  Învățământ gimnazial

  zi

  1,000

  1,150

  0,143

  0,143

  5

  Învățământ liceal teoretic

  zi

  1,000

  1,000

  0,120

  0,120

  6

  Învățământ liceal teoretic

  seral

  0,741

  0,741

  0,120

  0,120

  7

  Învățământ liceal tehnologic și confesional

  zi

  1,034

  1,034

  0,120

  0,120

  8

  Învățământ liceal tehnologic

  seral

  0,806

  0,806

  0,120

  0,120

  9

  Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv

  zi

  1,320

  1,320

  0,120

  0,120

  10

  Învățământ liceal

  FR

  0,390

  0,390

  0,120

  0,120

  11

  Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dual

  zi

  1,095

  1,095

  0,100

  0,100

  (la 08-01-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )


  Anexa nr. 3

  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la
  articolul bugetar "Bunuri și servicii", pentru anul 2018


  Praguri numerice

  Tipuri de unități*)

  Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

  ZONA 1

  ZONA 2

  ZONA 3

  ZONA 4

  ZONA 5

  ZONA 6

  1-300

  Grădiniță

  381

  385

  392

  403

  415

  426

  Școală gimnazială

  365

  369

  376

  387

  398

  409

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  414

  419

  427

  439

  452

  464

  301-800

  Grădiniță

  382

  386

  394

  405

  417

  428

  Școală gimnazială

  367

  371

  378

  389

  400

  411

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  416

  420

  429

  441

  454

  466
  Notă
  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ.


  Zone de temperatură:

  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș

  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui

  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea

  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea

  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

  (la 08-01-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )


  Anexa nr. 4

  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile
  cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute
  la articolul bugetar „Bunuri și servicii“


  Praguri numerice

  Tipuri de unități

  Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

  ZONA 1

  ZONA 2

  ZONA 3

  ZONA 4

  ZONA 5

  ZONA 6

  1-300

  Grădiniță

  1,0710

  1,0817

  1,1031

  1,1352

  1,1674

  1,1995

  Școală gimnazială/Primară

  1,0270

  1,0373

  1,0578

  1,0886

  1,1194

  1,1502

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  1,1661

  1,1778

  1,2011

  1,2361

  1,2711

  1,3061

  301-800

  Grădiniță

  1,0760

  1,0868

  1,1083

  1,1406

  1,1728

  1,2051

  Școală gimnazială

  1,0320

  1,0423

  1,0630

  1,0939

  1,1249

  1,1559

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  1,1711

  1,1829

  1,2063

  1,2414

  1,2765

  1,3117


  Zone de temperatură:

  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș

  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui

  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea

  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea

  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

  (la 08-01-2018, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )


  Anexa nr. 5

  Unitatea de învățământ ...........
  Situație justificativă privind utilizarea
  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
  pentru finanțarea de bază a unităților
  de învățământ particular și confesional acreditat

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Luna
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tip de
  unitate
  de învă-
  țământ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr.
  efectiv
  de
  elevi/
  preșco-
  lari
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Standard de cost
  aprobat potrivit
  legii pentru:

  Sume calculate
  (nr. efectiv elevi x
  cost standard) pentru:

  Sume primite de la
  bugetul local
  pentru finanțarea:

  Sume rămase neutili-
  zate de restituit
  din finanțarea:

  cheltuieli
  cu
  salariile,
  sporurile,
  indemniza-
  țiile și
  alte drepturi
  salariale
  în bani
  stabilite
  prin lege,
  precum și
  contribuțiile
  aferente
  acestora
   
   
   
   
   

  cheltuieli
  cu
  pregătirea
  profesională,
  cheltuieli cu
  evaluarea
  periodică a
  elevilor,
  precum și
  cheltuielile
  prevăzute la
  articolul
  bugetar
  "bunuri și
  servicii"
   
   
   
   
   

  cheltuieli
  cu
  salariile,
  sporurile,
  indemniza-
  țiile și
  alte drepturi
  salariale
  în bani,
  stabilite
  prin lege,
  precum și
  contribuțiile
  aferente
  acestora
   
   
   
   
   

  cheltuieli
  cu
  pregătirea
  profesională,
  cheltuieli cu
  evaluarea
  periodică a
  elevilor,
  precum și
  cheltuielile
  prevăzute la
  articolul
  bugetar
  "bunuri și
  servicii"
   
   
   
   
   

  cheltuielilor
  cu
  salariile,
  sporurile,
  indemniza-
  țiile și
  alte drepturi
  salariale
  în bani,
  stabilite
  prin lege,
  precum și a
  contribuțiilor
  aferente
  acestora
   
   
   
   
   

  cheltuielilor
  cu
  pregătirea
  profesională,
  a cheltuielilor
  cu evaluarea
  periodică a
  elevilor,
  precum și a
  cheltuielilor
  prevăzute la
  articolul
  bugetar
  "bunuri și
  servicii"
   
   
   
   
   

  cheltuie-
  lilor cu
  salariile,
  sporurile,
  indemniza-
  țiile și
  alte
  drepturi
  salariale
  în bani,
  stabilite
  prin lege,
  precum și
  a contri-
  buțiilor
  aferente
  acestora
   
   
   

  cheltuie-
  lilor cu
  pregătirea
  profesio-
  nală, a
  cheltuie-
  lilor cu
  evaluarea
  periodică
  a elevi-
  lor,
  precum și
  a cheltu-
  ielilor
  prevăzute
  la artico-
  lul
  bugetar
  "bunuri și
  servicii"

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6 = 3 * 4

  7 = 3 * 5

  8

  9

  10 = 8 - 6

  11 = 9 - 7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL

   

   

   

   

   

   

   

   

                                  Director,
                     ...................................

  -----