REZOLUȚIA nr. 1 din 28 noiembrie 2023Parlamentului României privind perspectiva europeană a Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei și Balcanilor de Vest
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 13 pct. 23 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta rezoluție.
  Reafirmând dreptul oricărui stat suveran de a decide liber și neîngrădit cu privire la politica sa externă și la aranjamentele de securitate corespunzătoare intereselor sale naționale,
  evidențiind necesitatea ca toate statele să respecte deplin dreptul internațional și subliniind importanța respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a statelor,
  reiterând relevanța principiilor și scopurilor Cartei ONU, a angajamentelor din Actul Final de la Helsinki, Cartei de la Paris pentru o nouă Europă și Cartei pentru Securitate Europeană,
  reconfirmând susținerea fermă a României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, în limitele frontierelor recunoscute internațional,
  subliniind interdependența profundă dintre stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre și stabilitatea și securitatea europeană,
  condamnând în termenii cei mai fermi războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare flagrantă a Cartei ONU, a normelor de drept internațional și a principiilor care stau la baza relațiilor dintre state,
  reconfirmând deplina solidaritate a României și a poporului român cu Ucraina și poporul ucrainean, precum și respectul profund pentru eroismul, curajul și reziliența poporului ucrainean, care luptă nu doar pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, ci și pentru protejarea stabilității și securității întregului continent european,
  reafirmând angajamentul ferm al României de a continua sprijinul multidimensional pentru Ucraina, atât timp cât va fi nevoie, până la eliberarea întregului teritoriu al Ucrainei, tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați de crimele comise împotriva poporului ucrainean și, mai departe, în procesul de refacere și reconstrucție a țării,
  ținând cont de sprijinul ferm al României pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, în acord cu viziunea dezvoltării unui Parteneriat strategic bilateral, reafirmată prin Declarația comună a Președintelui României Klaus Iohannis și a Președintelui Ucrainei Volodîmîr Zelenski, semnată la București la 10 octombrie 2023, precum și prin Declarația comună a prim-miniștrilor României și Ucrainei privind rezultatele primei întrevederi a Guvernului României și Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, semnată la Kiev la 18 octombrie 2023,
  reafirmând principiile Declarației Parlamentului României la împlinirea, pe 24 februarie 2023, a unui an de la declanșarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei,
  luând în considerare comunitatea de limbă, cultură, istorie, tradiții, valori dintre România și Republica Moldova, precum și Parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, care reprezintă elemente definitorii pentru relațiile cu Republica Moldova,
  bazându-ne pe Declarația comună a Președintelui României Klaus Iohannis și a Președintelui Republicii Moldova Maia Sandu (Chișinău, 29 decembrie 2020), precum și pe Declarația comună a Guvernelor României și Republicii Moldova (Chișinău, 11 februarie 2022), ca repere politice esențiale, actualizate, ale dezvoltării relațiilor bilaterale,
  salutând dinamica excelentă a dialogului și a cooperării bilaterale, la toate nivelurile, între România și Republica Moldova,
  având în vedere rolul României în sprijinirea Republicii Moldova, inclusiv suportul financiar nerambursabil oferit prin Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022,
  subliniind sprijinul necondiționat, solid și durabil al tuturor factorilor politici din România pentru susținerea Republicii Moldova, inclusiv în procesul de dezvoltare, consolidare a sistemului său democratic și integrare europeană și evidențiind necesitatea de a asigura ireversibilitatea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova,
  notând faptul că aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune de natură să asigure Republicii Moldova un viitor democratic și prosper, precum și libertatea, dezvoltarea economică, socială și culturală de care cetățenii acesteia au nevoie, într-un climat de securitate și stabilitate,
  remarcând necesitatea de a impulsiona implementarea proiectelor strategice aflate pe agenda de cooperare bilaterală cu Republica Moldova, în special a celor de interconectare din domeniul energiei și transporturilor, deosebit de relevante în situația actuală și pentru conectarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prin România,
  luând în considerare principiile și obiectivele înscrise în Declarația comună privind stabilirea unui Parteneriat strategic între România și Georgia, semnată la București în 11 octombrie 2022,
  ținând cont de importanța strategică a interconectărilor fizice și societale în consolidarea stabilității, securității și prosperității în regiunea Mării Negre, precum și pentru ancorarea durabilă a acesteia la spațiul european,
  salutând măsurile adoptate la nivelul Uniunii Europene, statelor membre, precum și partenerilor din regiunea Mării Negre pentru aprofundarea conectivității, inclusiv prin acordarea, în favoarea Ucrainei și Republicii Moldova, a statutului de state participante asociate la Inițiativa celor Trei Mări,
  având în vedere că politica de extindere a UE rămâne pilonul-cheie al angajamentului european în vecinătatea sa și cel mai de succes instrument al Uniunii Europene pentru stimularea unei transformări democratice a Balcanilor de Vest și statelor din Vecinătatea sa estică,
  ținând seama de faptul că procesul de extindere este unul bazat pe meritele proprii ale candidaților în îndeplinirea angajamentelor asumate, în special în domeniile fundamentale, aferente statului de drept, dar și pe atașamentul față de valorile europene,
  luând notă de eforturile consistente ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei de a implementa reformele necesare pentru avansarea pe calea integrării europene,
  având în vedere Declarația UE-Balcanii de Vest, adoptată la Salonic la 21 iunie 2003, prin care UE a reiterat sprijinul său neechivoc pentru perspectiva europeană a partenerilor din Balcanii de Vest,
  având în vedere cererile Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei de aderare la UE din 2022, acordarea statutului de stat candidat Ucrainei și Republicii Moldova, precum și reiterarea perspectivei europene a Georgiei, de către Consiliul European, la 23 iunie 2022, pe baza unei evaluări pozitive din partea Comisiei și în concordanță cu opiniile exprimate de Parlamentul European,
  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 15 iunie 2023, prin care se reafirmă angajamentul față de aderarea Ucrainei la UE și importanța începerii negocierilor de aderare ca mod de orientare a Ucrainei și ca garanție a menținerii constante pe drumul cel bun a procesului său de apropiere de UE, precum și drept cea mai bună modalitate de a corela reconstrucția țării cu reformele necesare pentru aderarea deplină la UE,
  având în vedere concluziile Consiliului European din 29-30 iunie 2023, prin care sunt recunoscute angajamentul și eforturile substanțiale ale Ucrainei și Republicii Moldova de a îndeplini condițiile necesare în procesul lor de aderare la UE, se arată că Uniunea Europeană va continua să lucreze îndeaproape cu Georgia pentru a o sprijini în îndeplinirea condițiilor necesare pentru a avansa pe calea sa europeană și se reafirmă angajamentul deplin și neechivoc față de perspectiva de aderare la UE a Balcanilor de Vest și sprijinul pentru accelerarea procesului de aderare bazat pe merite și a reformelor aferente,
  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 5 octombrie 2023, prin care sunt recunoscute eforturile și progresele deosebite realizate de Republica Moldova în implementarea condițiilor formulate de Comisia Europeană și este reiterat apelul Parlamentului European către Comisie și Consiliul European de a deschide negocierile de aderare ale Republicii Moldova la UE până la sfârșitul anului 2023,
  având în vedere concluziile Consiliului European din 26-27 octombrie 2023, prin care se arată că Uniunea Europeană va continua să colaboreze îndeaproape cu Ucraina, Republica Moldova, Georgia și cu Balcanii de Vest, precum și să sprijine eforturile lor de reformă pe calea lor europeană,
  având în vedere concluziile și recomandările Comunicării Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind Politica de extindere a UE din 8 noiembrie 2023, prin care se recomandă Consiliului să decidă deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova,
  având în vedere, de asemenea, recomandarea Comisiei Europene către Consiliu, prin Comunicarea privind Politica de extindere din 8 noiembrie 2023, de a se acorda Georgiei statutul de stat candidat, cu înțelegerea îndeplinirii unui număr de pași,
  având în vedere că evoluțiile înregistrate în anii 2022 și 2023 au transmis un important semnal privind angajamentul ferm al Uniunii Europene față de procesul extinderii, ca opțiune strategică a acesteia, fiind necesară menținerea unei dinamici pozitive și consistente față de partenerii din Vecinătatea Estică și Balcanii de Vest,
  Parlamentul României:– își reiterează sprijinul deplin pentru avansarea integrării europene a Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei;– susține adoptarea unei decizii pozitive a Consiliului European privind deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina, ținând cont de eforturile și progresele clare și substanțiale înregistrate de cele două state în implementarea recomandărilor Comisiei Europene, precum și de angajamentul deplin al Uniunii pentru sprijinirea acestor țări în parcursul lor european;– face apel la continuarea sprijinului european pentru avansarea parcursului european al Georgiei, ținând cont de orientarea clar proeuropeană a cetățenilor acestui stat, inclusiv prin acordarea statutului de stat candidat la aderare, și încurajează în acest context continuarea eforturilor Georgiei în vederea implementării cuprinzătoare și sustenabile a recomandărilor Comisiei Europene;– subliniază necesitatea unui angajament sporit din partea Uniunii Europene pentru asigurarea păcii, stabilității și securității în Vecinătatea sa Estică, precum și în vederea dezvoltării tuturor dimensiunilor conectivității statelor din regiune cu Uniunea Europeană;– își reafirmă sprijinul ferm pentru avansarea procesului de extindere în Balcanii de Vest, pe baza meritelor candidaților în îndeplinirea angajamentelor asumate, a atașamentului față de valorile europene și a unei opțiuni strategice proeuropene clare;– își reiterează întreaga disponibilitate de a coopera și de a acorda sprijin parlamentelor statelor candidate și potențial candidate, pentru avansarea proceselor de aderare ale statelor respective.

  Această rezoluție a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 1.
  -----