LEGE nr. 305 din 11 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 35^1 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 35^1
  (1) Autoritățile administrației publice locale din România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, Ucraina și Serbia, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii, pentru:
  a) obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova, Ucraina și Serbia;
  2. După articolul 35^1 se introduce un nou articol, articolul 35^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 35^2

  Autoritățile administrației publice locale din România pot aproba finanțarea/cofinanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, Ucraina și Serbia în cadrul programelor de interes comun, de cooperare transfrontalieră și cooperare teritorială.


  Articolul II

  La articolul 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, Ucraina și Serbia pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova, Ucraina și Serbia, programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.


  Articolul III

  Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, emis în aplicarea art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica corespunzător prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA

  București, 11 decembrie 2018.
  Nr. 305.
  ----