HOTĂRÎRE Nr. 816 din 23 noiembrie 1994
privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Loteria Naţionala"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 350 din 19 decembrie 1994  În temeiul art. 3 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se înfiinţează Regia Autonomă "Loteria Naţionala", cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, prin reorganizarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România, denumita pe scurt Regia Autonomă "Loto-Pronosport", care se desfiinţează.
  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" este persoana juridică de specialitate, care exercită şi aplica, în calitate de unic organizator, strategia dezvoltării în domeniul sistemelor jocurilor de noroc : loto, expres, pronosport, loz în plic şi instant lottery.
  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în condiţii de eficienta economică, prin atragerea unei părţi din disponibilităţile băneşti ale populaţiei pe baza liberului consimtamint, cointeresarea acesteia în vederea creării fondurilor necesare finanţării unor activităţi sportive şi a altor obiective de interes general, precum şi a obţinerii de cistiguri individuale în numerar, obiecte, excursii.


  Articolul 2

  Obiectul de activitate al regiei autonome îl constituie elaborarea, organizarea şi administrarea, ca unic organizator pe întreg teritoriul tarii, a jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic şi instant lottery, cu taxe de participare în lei sau în devize convertibile, conform prevederilor legale.
  Regia autonomă participa la alte activităţi similare de jocuri de noroc, fiind considerate activităţi similare toate metodele de atribuire a unor cistiguri în funcţie de anumite evenimente aleatorii, indiferent de denumirea acestora (tombole, bingo, jocuri mecanice şi electronice, pariuri publice, jocuri de tip "cazino", concursuri de pronosticuri sportive şi altele prevăzute de reglementările legale) şi de preţul de participare. Regia autonomă editează revista "Loto-Prono", efectuează operaţiuni de comerţ interior şi exterior în legătură cu obiectul sau de activitate, inclusiv difuzarea publicaţiei editate, efectuează import de maşini, piese de schimb, materiale poligrafice şi altele asemenea necesare activităţii sale, organizează servicii în executarea obiectului propriu de activitate, realizează activitatea de software de baza şi aplicativa pentru calculatoare şi reţele de calculatoare specifice, desfăşoară activităţi financiare, de consulting, leasing, management şi de reprezentare în nume propriu sau în asociere, prestează servicii de reclama şi publicitate, organizează licitaţii, expoziţii în domeniu, schimburi de experienta cu unităţi similare din străinătate.


  Articolul 3

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" va funcţiona în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 4

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" are în subordinea sa unităţile prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 5

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" are în administrare, potrivit legii, un patrimoniu preluat de la Regia Autonomă "Loto-Pronosport", în valoare de 10.286.274 mii lei, conform actualizării făcute în baza Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.


  Articolul 6

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" asigura secretul asupra câştigătorilor la sistemele sale de jocuri de noroc, la cererea acestora.


  Articolul 7

  Conducerea Regiei Autonome "Loteria Naţionala" se asigura prin consiliul de administraţie, care este compus din şapte persoane şi este numit prin ordin al ministrului finanţelor.
  Conducerea Regiei Autonome "Loteria Naţionala" este asigurata de manager, care este directorul general al regiei autonome şi preşedintele consiliului de administraţie.
  Desemnarea managerului se hotărăşte de către ministrul finanţelor, în temeiul şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 66/1993 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 263/1994.


  Articolul 8

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Finanţelor.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 10

  Se abroga Hotărârea Guvernului nr. 130/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România, Hotărârea Guvernului nr. 409/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 293/1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1
  REGULAMENTUL
  de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Loteria Naţionala"

  Capitolul 1 Prevederi generale


  Articolul 1

  Denumirea regiei este: Regia Autonomă "Loteria Naţionala", care se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Finanţelor.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" este persoana juridică de specialitate, care exercită şi aplica, în calitate de unic organizator, strategia dezvoltării în domeniul sistemelor jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic şi instant lottery, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.


  Articolul 3

  Sediul principal al regiei este în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.


  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate al regiei autonome


  Articolul 4

  Scopul activităţii îl constituie atragerea unei părţi din disponibilităţile băneşti ale populaţiei, pe baza liberului consimtamint şi a cointeresarii acesteia, în vederea creării fondurilor necesare finanţării unor activităţi sportive şi a altor obiective de interes general, precum şi a obţinerii de cistiguri individuale în numerar, obiecte, excursii.
  Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Loteria Naţionala" îl constituie elaborarea, organizarea şi administrarea exclusiva, pe întreg teritoriul tarii, a sistemelor de jocuri de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic şi instant lottery şi participarea la alte activităţi similare de jocuri de noroc, cu taxa de participare în lei sau în devize convertibile. Sunt considerate activităţi similare toate metodele de atribuire a unor cistiguri în funcţie de anumite evenimente aleatorii, indiferent de denumirea acestora (tombole, bingo, jocuri mecanice şi electronice, pariuri publice, jocuri tip cazino, concursuri de pronosticuri sportive şi altele prevăzute de reglementările legale) şi de preţul de participare.
  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" poate să se asocieze cu persoane fizice sau juridice din ţara sau din străinătate pentru organizarea, dezvoltarea şi administrarea în comun a jocurilor de noroc necunoscute sau mai puţin practicate în România, conform dispoziţiilor legale din ţara noastră.
  De asemenea, în obiectul de activitate al regiei autonome se mai cuprind şi următoarele activităţi:
  - editează revista "Loto-Prono";
  - efectuează operaţiuni de comerţ interior şi exterior în legătură cu obiectul sau de activitate, inclusiv difuzarea publicaţiei editate;
  - efectuează operaţiuni de import de maşini, piese de schimb, materiale poligrafice etc., necesare activităţii sale;
  - organizează servicii în executarea obiectului propriu de activitate;
  - realizează activitate de software de baza şi aplicativa pentru calculatoare şi reţele de calculatoare specifice;
  - desfăşoară activităţi financiare, de consulting, leasing, management şi de reprezentare în nume propriu sau în asociere;
  - prestează servicii de reclama şi publicitate, organizează licitaţii, expoziţii în domeniu, schimburi de experienta cu unităţi similare din străinătate.


  Articolul 5

  Atribuţiile regiei autonome sunt:
  a) elaborează sistemele de loterie, pronosticuri sportive şi alte activităţi similare, precum şi regulamentele de organizare şi administrare a acestora;
  b) organizează vânzarea la aceste sisteme, atât prin reţeaua proprie, cît şi prin alte unităţi, pe bază de contracte, urmărind modul de îndeplinire a acestora;
  c) organizează şi efectuează operaţiunile de plată a cistigurilor la sistemele respective;
  d) efectuează vărsăminte din profitul net, potrivit legii;
  e) participa la organizaţiile internaţionale cu caracter profesional, luând parte la congresele, conferinţele şi la întreaga activitate a acestora, colaborează cu unităţile similare din străinătate în probleme specifice activităţii de loterie şi pronosticuri sportive;
  f) înfiinţează în ţara şi în străinătate, inclusiv prin noi societăţi, cu aprobarea organelor de drept, diferite sisteme de loterie, pronosticuri sportive sau alte activităţi similare cu taxa de participare în lei sau în valută convertibilă;
  g) virează din încasările realizate la sistemul de joc pronosport o cota de până la 40% Ministerului Tineretului şi Sportului - compartimentele de sport şi Federaţia Română de Fotbal - pentru susţinerea miscarii sportive din ţara noastră.
  Nivelul anual al cotei va fi stabilit cu acordul Ministerului Finanţelor la începutul fiecărui an şi poate fi actualizat în semestrul II în funcţie de evoluţia încasărilor la sistemul de joc pronosport şi a cheltuielilor privind competitiile sportive.


  Articolul 6

  Valoarea totală a cistigurilor atribuite de regia autonomă nu poate fi inferioară următoarelor procente din încasările respective:
  - 40% la concursurile de pronosticuri sportive, sistemele de loterie (expres, loto), loz în plic, instant lottery, tombole, bingo şi altele similare;
  - 70% la jocurile mecanice sau electronice, precum şi la alte forme de jocuri de noroc organizate, în afară celor menţionate. Pentru jocurile la care câştigurile se atribuie în funcţie de miza achitată, procentul menţionat se va raporta la probabilitatea matematica de cistig.
  Pentru fiecare sistem de joc, cota fondului de cistiguri va fi stabilită de regia autonomă prin regulamentele de organizare şi administrare ale respectivelor sisteme de joc, care se dau publicităţii.
  Cistigurile atribuite la sistemele de joc organizate de regia autonomă vor avea valori unitare variabile, neplafonate, sau valorile unitare fixe stabilite prin regulamentele de organizare şi administrare ale respectivelor sisteme de joc, care vor prevedea şi felul diferitelor cistiguri constind în numerar, autoturisme, diferite obiecte, excursii în ţara şi în străinătate.


  Capitolul 3 Structura regiei autonome


  Articolul 7

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" are în subordine unităţi teritoriale, precum şi alte unităţi specifice activităţii loteristice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.
  Aceste unităţi nu au personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie.


  Articolul 8

  Structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome "Loteria Naţionala", precum şi numărul de personal, inclusiv pentru unităţile din subordine, se stabilesc de către consiliul de administraţie, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 9

  Personalul regiei autonome, inclusiv conducerea unităţilor subordonate, este angajat de directorul general, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.


  Articolul 10

  Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome şi din unităţile acesteia se stabileşte potrivit legii.


  Capitolul 4 Organele de conducere


  Articolul 11

  Conducerea Regiei Autonome "Loteria Naţionala" se asigura de către consiliul de administraţie. Activitatea curenta este condusă de către managerul desemnat, potrivit legii, de către ministrul finanţelor. Managerul devine director general şi preşedinte al consiliului de administraţie prin semnarea contractului de management.


  Articolul 12

  Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului finanţelor şi este compus din 7 persoane.
  Din consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Loteria Naţionala" fac parte: un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului, un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi un reprezentant al Ministerului de Interne.
  Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre economistii, juristii şi tehnicienii specializaţi în domeniul de activitate al regiei.


  Articolul 13

  Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Loteria Naţionala" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.


  Articolul 14

  Atribuţiile consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Loteria Naţionala" sunt următoarele:
  - aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei şi a unităţilor din subordine;
  - aproba politica de dezvoltare şi de introducere de noi tehnologii;
  - hotărăşte asocierea, în condiţiile legii, cu societăţi comerciale sau alte regii autonome, cu persoane juridice sau fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activităţi financiare, productive şi de comercializare, precum şi alte activităţi loteristice;
  - aproba formele de participare la activităţile de joc organizate;
  - examinează şi propune bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi;
  - aproba utilizarea fondului valutar;
  - hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.


  Articolul 15

  Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Loteria Naţionala" se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, ori de cîte ori este nevoie.


  Articolul 16

  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.


  Articolul 17

  Consiliul de administraţie, în prima luna a fiecărui an, prezintă Ministerului Finanţelor un raport asupra activităţii regiei autonome în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.


  Capitolul 5 Bugetul de venituri şi cheltuieli


  Articolul 18

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, care este aprobat prin hotărâre a Guvernului. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 19

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" va dispune de o rezervă statutara de 1.000 milioane lei, care se constituie din profitul net şi care va fi folosită pentru desfăşurarea activităţii, şi de un fond de rezerva în limita a 5% din profitul brut anual, pentru acoperirea eventualelor riscuri rezultate din activitatea specifică.
  De asemenea, va constitui şi alte fonduri necesare, conform legii, din care va finanta investiţiile şi alte acţiuni ce urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate.


  Capitolul 6 Relaţiile Regiei Autonome "Loteria Naţionala"


  Articolul 20

  Relaţiile comerciale cu alte regii autonome şi cu societăţi comerciale se vor desfăşura pe baze contractuale.


  Articolul 21

  Regia autonomă va practica în raporturile cu terţii preţuri şi tarife ce se vor stabili în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 22

  Regia autonomă poate încheia contracte de vînzare, executare de lucrări, asociere sau prestări de servicii cu întreprinzători români sau străini, în condiţiile legii.


  Articolul 23

  Regia Autonomă "Loteria Naţionala" se poate asocia cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, în vederea creării de noi societăţi comerciale, pentru realizarea obiectului sau de activitate.
  De asemenea, regia poate concesiona, potrivit legii, altor unităţi, pe bază de contracte, drepturi de vînzare a formularelor de participare la sistemele de joc organizate (bilete, buletine, lozuri, programe şi altele similare).
  Activităţile Regiei Autonome "Loteria Naţionala" prevăzute în obiectul sau de activitate, organizate în nume propriu sau în asociere cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, nu intra sub incidenţa avizării şi atestării de către Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc.


  Articolul 24

  Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi cu celelalte reglementări în materie.


  Anexa 2
  LISTA
  unităţilor fără personalitate juridică din subordinea Regiei Autonome "Loteria Naţionala"
  1. Sucursala judeteana Alba
  2. Sucursala judeteana Arad
  3. Sucursala judeteana Arges
  4. Sucursala judeteana Bacau
  5. Sucursala judeteana Bihor
  6. Sucursala judeteana Bistrita-Nasaud
  7. Sucursala judeteana Botosani
  8. Sucursala judeteana Braşov
  9. Sucursala judeteana Brăila
  10. Sucursala judeteana Buzau
  11. Sucursala judeteana Caraş-Severin
  12. Sucursala judeteana Calarasi
  13. Sucursala judeteana Cluj
  14. Sucursala judeteana Constanta
  15. Sucursala judeteana Covasna
  16. Sucursala judeteana Dâmboviţa
  17. Sucursala judeteana Dolj
  18. Sucursala judeteana Galaţi
  19. Sucursala judeteana Giurgiu
  20. Sucursala judeteana Gorj
  21. Sucursala judeteana Harghita
  22. Sucursala judeteana Hunedoara
  23. Sucursala judeteana Ialomita
  24. Sucursala judeteana Iaşi
  25. Sucursala judeteana Maramures
  26. Sucursala judeteana Mehedinti
  27. Sucursala judeteana Mures
  28. Sucursala judeteana Neamt
  29. Sucursala judeteana Olt
  30. Sucursala judeteana Prahova
  31. Sucursala judeteana Satu Mare
  32. Sucursala judeteana Salaj
  33. Sucursala judeteana Sibiu
  34. Sucursala judeteana Suceava
  35. Sucursala judeteana Teleorman
  36. Sucursala judeteana Timiş
  37. Sucursala judeteana Tulcea
  38. Sucursala judeteana Vaslui
  39. Sucursala judeteana Vilcea
  40. Sucursala judeteana Vrancea
  41. Sucursala municipiului Bucureşti
  42. Unitatea poligrafica (pentru confecţionarea şi ambalarea lozurilor,
  producerea de instant lottery, tipărirea biletelor, buletinelor, formularisticii
  specifice şi a materialelor publicitare necesare bunei desfăşurări a activităţii
  Regiei Autonome "Loteria Naţionala", a revistei "Loto-Prono" şi alte activităţi
  poligrafice).
  43. Centrul de calcul.
  --------------
  NOTĂ:
  Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Loteria Naţionala" va stabili denumirea, numărul, obiectul de activitate, structura organizatorică şi funcţională a unităţilor din subordinea sa, conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de necesităţile activităţii.
  ---------------------